Estonia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to Estonia. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
16
kwi

Istota:

Należy uznać za nieprawidłowe stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w przypadku, gdy Spółka posiada certyfikat rezydencji wydany dla niej w Estonii, należny w Polsce podatek zryczałtowany od kwot opisanych w zdarzeniu przyszłym powinien być kalkulowany wyłącznie od kwoty Odsetek otrzymanych przez Spółkę, przy zastosowaniu właściwej stawki z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, tj. 10% kwoty Odsetek brutto. Opodatkowaniu u źródła będą podlegały także kwoty pobranych opłat i prowizji związanych z pożyczką za wyjątkiem opłat karnych (w tym za opóźnienie płatności).

Fragment:

W świetle powyższych przepisów Spółka, wywodząca swój status prawny z Estonii, jest uznawana za osobę mającą siedzibę w Estonii. Na potwierdzenie powyższego Spółka otrzymała certyfikat rezydencji potwierdzający jej rezydencję podatkową w Estonii. W myśl Artykułu 7 ust. 1 UPO, zyski przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi w drugim Umawiającym się Państwie działalność poprzez położony tam zakład. Jeżeli przedsiębiorstwo wykonuje działalność w ten sposób, to zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w drugim Państwie, jednak tylko w takiej mierze, w jakiej można je przypisać temu zakładowi. W związku z tym, że Spółka nie posiada zakładu na terytorium Polski, w myśl Artykułu 7 ust. 1 Umowy, zyski przedsiębiorstwa Spółki podlegają opodatkowaniu w Estonii. Zatem, w myśl art. 3 ust. 2 ustawy CIT, Spółka podlega w Polsce opodatkowaniu tylko od dochodów, które osiąga na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Opodatkowania przychodów z tytułu odsetek Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy CIT, podatek dochodowy z tytułu uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. (...)

2018
15
kwi

Istota:

Czy Wnioskodawca będzie zobowiązany pobrać zryczałtowany podatek dochodowy od Stałego Wynagrodzenia wypłacanego w ramach transakcji CDS Przejmującemu Ryzyko z siedzibą w Estonii?

Fragment:

Przejmujący Ryzyko będzie podmiotem zagranicznym z miejscem siedziby w Estonii, oraz nie będzie posiadał siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Wnioskodawca będzie posiadał certyfikat rezydencji podatkowej Przejmującego Ryzyko w momencie wypłaty Stałego Wynagrodzenia Przejmującemu Ryzyko. W związku z powyższym opisem sformułowano następujące pytanie. Czy Wnioskodawca będzie zobowiązany pobrać zryczałtowany podatek dochodowy od Stałego Wynagrodzenia wypłacanego w ramach transakcji CDS Przejmującemu Ryzyko z siedzibą w Estonii? Wnioskodawca przedstawił następujące stanowisko: Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż w przypadku wypłaty w ramach zawieranych transakcji CDS Stałego Wynagrodzenia na rzecz Przejmującego Ryzyko z miejscem siedziby w Estonii, nie będzie zobowiązany pobrać zryczałtowanego podatku dochodowego. Stałe Wynagrodzenie w postaci premii za przejęcie ryzyka niewypłacalności pożyczkobiorców w ramach transakcji CDS nie stanowi odsetek w myśl art. 11 ust. 4 Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Tallinie dnia 9 maja 1994 r. (Dz.

2018
15
kwi

Istota:

Czy Wnioskodawca będzie zobowiązany pobrać zryczałtowany podatek dochodowy od Stałego Wynagrodzenia wypłacanego w ramach transakcji CDS Przejmującemu Ryzyko z siedzibą w Estonii.

Fragment:

Przejmujący Ryzyko będzie podmiotem zagranicznym z miejscem siedziby w Estonii, oraz nie będzie posiadał siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Wnioskodawca będzie posiadał certyfikat rezydencji podatkowej Przejmującego Ryzyko w momencie wypłaty Stałego Wynagrodzenia Przejmującemu Ryzyko. W związku z powyższym opisem sformułowano następujące pytanie. Czy Wnioskodawca będzie zobowiązany pobrać zryczałtowany podatek dochodowy od Stałego Wynagrodzenia wypłacanego w ramach transakcji CDS Przejmującemu Ryzyko z siedzibą w Estonii? Wnioskodawca przedstawił następujące stanowisko: Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż w przypadku wypłaty w ramach zawieranych transakcji CDS Stałego Wynagrodzenia na rzecz Przejmującego Ryzyko z miejscem siedziby w Estonii, nie będzie zobowiązany pobrać zryczałtowanego podatku dochodowego. Stałe Wynagrodzenie w postaci premii za przejęcie ryzyka niewypłacalności pożyczkobiorców w ramach transakcji CDS nie stanowi odsetek w myśl art. 11 ust. 4 Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Tallinie dnia 9 maja 1994 r. (Dz.

2017
6
gru

Istota:

Obowiązek poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od Stałego Wynagrodzenia wypłacanego Sprzedawcy Zabezpieczenia z siedzibą w Estonii w ramach transakcji CDS.

Fragment:

Ponadto Sprzedawca Zabezpieczenia nie prowadzi i nie planuje w Polsce prowadzić: sprzedaży dóbr lub towarów takiego samego lub podobnego rodzaju jak w Estonii (przedmiotem działalności Sprzedawcy Zabezpieczenia nie jest sprzedaż dóbr lub towarów), innej działalności gospodarczej. Reasumując, należy stwierdzić, że w opinii Wnioskodawcy wypłacana/rozliczana kwota Stałego Wynagrodzenia na rzecz Sprzedawcy Zabezpieczenia w ramach transakcji CDS nie wypełnia definicji odsetek w myśl art. 11 UPO oraz art. 21 ust. 1 ustawy CIT, ani też nie wypełnia definicji dywidendy w myśl art. 10 ust. 3 UPO oraz 22 ust. 1 ustawy CIT, nie jest również należnością licencyjną w myśl art. 12 UPO. Biorąc pod uwagę powyższe, wynagrodzenie wypłacane Sprzedawcy Zabezpieczenia przez Wnioskodawcę z tytułu zawarcia transakcji CDS należy uznać za świadczenie o podobnym charakterze do gwarancji lub poręczenia. W konsekwencji, wynagrodzenie to, jako zysk przedsiębiorstwa w myśl art. 7 UPO, zgodnie z UPO nie podlega opodatkowaniu podatkiem u źródła w Polsce, a Spółka wypłacająca to wynagrodzenie nie będzie zobowiązana do potrącenia podatku u źródła (pod warunkiem posiadania certyfikatu rezydencji podatkowej potwierdzającego, że Sprzedawca Zabezpieczenia jest rezydentem podatkowym w Estonii). W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

2017
30
wrz

Istota:

W zakresie obowiązku pobrania podatku u źródła w związku z wypłatą Stałego Wynagrodzenia na rzecz Przejmującego Ryzyko z siedzibą w Estonii w ramach transakcji CDS

Fragment:

(...) Estonii. Jednocześnie mając na uwadze, że Wnioskodawca będzie posiadał certyfikat rezydencji podatkowej Przejmującego Ryzyko w momencie wypłaty Stałego Wynagrodzenia Przejmującemu Ryzyko z siedzibą w Estonii w ramach transakcji CDS, to z uwagi na treść art. 26 ust. 1 ustawy CIT, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany pobrać zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy CIT. Brak obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego w przypadku transakcji instrumentu finansowego typu swap został potwierdzony przez organy podatkowe w następujących interpretacjach: interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 31 maja 2017 r., sygn. 0114-KDIP2-1.4010.81.2017.1. AJ, interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 4 listopada 2015 r., sygn. ITPB3/4510-432/15/MKo , interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 11 lutego 2014 r., sygn. IPPB5/423-943/13-2/IŚ , interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 7 listopada 2013 r., sygn. IPPB5/423-651/13-2/PS , interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 3 listopada 2010 r., sygn. ILPB3/423-646/10-7/KS . W świetle powyższego, Spółka wnosi o potwierdzenie swojego stanowiska.

2017
28
cze

Istota:

W zakresie obowiązku pobrania podatku u źródła w związku z wypłatą Stałego Wynagrodzenia wypłacanego Przejmującemu Ryzyko z siedzibą w Estonii w ramach transakcji CDS w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Fragment:

(...) Estonii. Jednocześnie mając na uwadze, że Wnioskodawca będzie posiadał certyfikat rezydencji podatkowej Przejmującego Ryzyko w momencie wypłaty Stałego Wynagrodzenia Przejmującemu Ryzyko z siedzibą w Estonii w ramach transakcji CDS, to z uwagi na treść art. 26 ust. 1 ustawy CIT, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany pobrać zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy CIT. Brak obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego w przypadku transakcji instrumentu finansowego typu swap został potwierdzony przez organy podatkowe w następujących interpretacjach: interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 6 grudnia 2016 r., sygn. 1462-IPPB5.4510.903.16.1.MK, interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 28 czerwca 2016 r., sygn. IPPB5/4510-548/16-2/AJ , interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 4 listopada 2015 r., sygn. ITPB3/4510-432/15/MKo , interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 11 lutego 2014 r., sygn. IPPB5/423- 943/13-2/IŚ, interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 7 listopada 2013 r., sygn. IPPB5/423-651/13-2/PS , interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 3 listopada 2010 r., sygn.