IBPP1/4512-903/15/MG | Interpretacja indywidualna

Kwota przekazywana sprzedawcy zobowiązanemu lub wytwórcy energii przez Wnioskodawcę celem wyrównania ujemnego salda obrotu energią stanowi dopłatę o charakterze dofinansowania do kosztów produkcji energii ze źródeł odnawialnych, przekazywanie przez Wnioskodawcę opłaty OZE na zasadach wynikających z przepisów ustawy o OZE nie stanowi czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
IBPP1/4512-903/15/MGinterpretacja indywidualna
 1. czynności niepodlegające opodatkowaniu
 2. działalność gospodarcza
 3. energia
 4. opłata
 5. podatnik
 6. świadczenie usług
 7. źródło
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 30 października 2015 r. (data wpływu 17 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia:

 • czy przekazanie opłaty OZE pobranej przez Płatników OZE na rzecz Wnioskodawcy będzie stanowić wynagrodzenie za świadczenie usługi – jest prawidłowe,
 • czy obciążanie Płatników OZE przez Wnioskodawcę z tytułu poboru opłaty OZE powinno być dokumentowane przez Wnioskodawcę fakturami – jest prawidłowe,
 • czy czynność przekazania przez Wnioskodawcę Sprzedawcy Zobowiązanemu lub Wytwórcy OZE środków uzyskanych z opłaty OZE tytułem pokrycia Ujemnego Salda, zgodnie z opisanymi zasadami wynikającymi z ustawy o OZE, będzie stanowić czynność podlegającą opodatkowaniu VAT, a w konsekwencji czy Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia VAT z ewentualnych faktur wystawianych przez Sprzedawcę Zobowiązanego lub Wytwórcę OZE dokumentujących kwotę należnego im pokrycia Salda Ujemnego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 listopada 2015 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia:

 • czy przekazanie opłaty OZE pobranej przez Płatników OZE na rzecz Wnioskodawcy będzie stanowić wynagrodzenie za świadczenie usługi,
 • czy obciążanie Płatników OZE przez Wnioskodawcę z tytułu poboru opłaty OZE powinno być dokumentowane przez Wnioskodawcę fakturami,
 • czy czynność przekazania przez Wnioskodawcę Sprzedawcy Zobowiązanemu lub Wytwórcy OZE środków uzyskanych z opłaty OZE tytułem pokrycia Ujemnego Salda zgodnie z opisanymi zasadami wynikającymi z ustawy o OZE, będzie stanowić czynność podlegającą opodatkowaniu VAT, a w konsekwencji czy Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia VAT z ewentualnych faktur wystawianych przez Sprzedawcę Zobowiązanego lub Wytwórcę OZE dokumentujących kwotę należnego im pokrycia Salda Ujemnego.
W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Z dniem 4 maja 2015 roku weszła w życie nowa ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (dalej „ustawa o OZE”). Najważniejszym założeniem nowej ustawy jest zmiana dotychczasowego modelu wsparcia państwa dla wytwórców energii ze źródeł odnawialnych („OZE”) -poprzez wdrożenie tzw. systemu aukcyjnego w miejsce dotychczasowego systemu świadectw pochodzenia energii. Potrzeba wsparcia OZE wynika generalnie, z faktu wyższych kosztów jej wytwarzania w porównaniu do energii wytwarzanej ze źródeł konwencjonalnych.

Wdrażany system aukcyjny będzie się charakteryzował niższym kosztami wsparcia dla źródeł odnawialnych niż to występuje w obecnym systemie praw majątkowych wynikających z wytworzenia energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

Zgodnie z zasadami nowego system wsparcia, który zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2016 r.:

 1. inwestorzy wytwarzający energię z OZE ze źródeł o mocy zainstalowanej mniejszej niż 500 kW, których projekty wygrają aukcje, dzięki zaoferowaniu odpowiednio niskiej ceny, otrzymają prawo sprzedaży energii elektrycznej po stałej cenie, zaproponowanej w aukcji, przez okres 15 lat liczony od dnia uruchomienia produkcji energii, w ilości określonej przez wytwórcę w ofercie złożonej w aukcji; energię elektryczną będzie od wytwórców OZE kupował tzw. sprzedawca zobowiązany (odpowiednio wyznaczone przedsiębiorstwo energetycznej, na które ustawa nakłada powyższy obowiązek) („Sprzedawca Zobowiązany”);
 2. w przypadku instalacji o mocy nie mniejszej niż 500 kW wytwórcy nie będą uprawnieni do sprzedaży energii po cenie aukcyjnej Sprzedawcy Zobowiązanemu, ale będą ją sprzedawać na rynku oraz będzie im przysługiwać uprawnienie do otrzymywania różnicy pomiędzy ceną aukcyjną a ceną rynkową energii elektrycznej (tzw. ujemne saldo) również przez okres 15 lat.

Dodatkowo, z osobnych aukcji będą mogli skorzystać właściciele uruchomionych wcześniej inwestycji w energetykę z OZE, którzy po 1 stycznia 2016 r. zdecydują się na przejście na system aukcji. Dla nich też będzie liczyć się 15-letni okres wsparcia zaczynający się z dniem uruchomienia produkcji energii. Zgodnie z nowymi przepisami limity wsparcia dla energii odnawialnej będą ustalane odgórnie - w drodze rozporządzeń wydawanych przez Ministra właściwego do spraw gospodarki. Celem systemu aukcyjnego jest zagwarantowanie stabilnych warunków dla rozwoju OZE.

Ustawa o OZE (art. 106 i n.) powołała do życia specjalną instytucję, działającą w formie spółki prawa handlowego – O. S.A. z siedzibą w B., będącej wnioskodawcą (dalej „O...” lub „Wnioskodawca”). O... będzie stanowić centralne ogniwo w ramach łańcucha rozliczeń wynikających z nowego systemu aukcyjnego dla uczestników tego systemu, będących jednocześnie uczestnikami rynku energetycznego. Wyłącznym akcjonariuszem O... jest Skarb Państwa, który ma ustawowo zagwarantowaną pełną kontrolę nad spółką przez cały czas jej funkcjonowania. O... nie będzie podmiotem prowadzącym działalność komercyjną, lecz zakres jej działalności i sposób funkcjonowania będzie ściśle reglamentowany. Zgodnie z art. 107.1 ustawy o OZE, przedmiotem działalności O... jest:

 1. gromadzenie środków pieniężnych na pokrycie tzw. ujemnego salda zdefiniowanego w ustawie o OZE
 2. rozliczanie ww. ujemnego salda
 3. zarządzanie środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku opłaty OZE na zasadach określonych w ustawie o OZE.

W myśl ust. 2 wspomnianego przepisu ustawy o OZE, ewentualny zysk O... może być przeznaczany wyłącznie na finansowanie wskazanej powyżej działalności.

Głównym zadaniem O... ma być finansowanie ujemnego salda powstającego w wyniku różnicy ceny aukcyjnej zasadniczo wyższej od ceny rynkowej oraz rynkowej ceny energii elektrycznej (ustalanej na podstawie wskaźnika giełdowego).

Wspomniane tzw. ujemne saldo (dalej „Ujemne Saldo”) powstanie wówczas, gdy wytwórcy energii elektrycznej z OZE o mocy zainstalowanej nie mniejszej niż 500 kW dokonując sprzedaży energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych za pośrednictwem mechanizmów rynkowych, np. na giełdzie, uzyskają cenę za energię elektryczną niższą, niż cena, którą zaoferowali w systemie aukcyjnym. W przypadku instalacji o mocy mniejszej niż 500 kW, które sprzedają energię elektryczną Sprzedawcy Zobowiązanemu po stałej cenie, Ujemne Saldo powstaje w analogiczny sposób u Sprzedawcy Zobowiązanego i on również jest uprawniony do jego pokrycia przez O.... Finasowanie Ujemnego Salda będzie realizowane na ściśle określonych warunkach wynikających z ustawy o OZE (na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 pkt 3 ustawy o OZE).

W przypadku instalacji OZE o mocy zainstalowanej nie mniejszej niż 500 kW finasowanie Ujemnego Salda przez O... będzie realizowane bezpośrednio na rzecz wytwórcy energii z OZE (dalej „Wytwórca OZE”). Z kolei w przypadku instalacji OZE o mocy zainstalowanej mniejszej niż 500 kW, O... pokrywać będzie Ujemne Saldo powstałe u sprzedawcy zobowiązanego.

Sprzedawca Zobowiązany lub Wytwórca OZE będzie przekazywać do O... miesięczne sprawozdania oraz wnioski o pokrycie Ujemnego Salda liczonego jako różnica między ceną energii płaconej danemu wytwórcy, zgodnie z ofertą z aukcji, a bieżącą uśrednioną ceną energii na giełdzie. Następnie O... będzie wypłacać na rachunek Sprzedawcy Zobowiązanego lub Wytwórcy OZE kwotę przeznaczoną na pokrycie Ujemnego Salda. W przypadku gdyby saldo okazało się dodatnie, będzie rozliczane przyszłym Ujemnym Saldem lub nadwyżka będzie zwracana w ratach przez Sprzedawcę Zobowiązanego albo Wytwórcę OZE do O....

Na potrzeby finasowania systemu, zgodnie art. 95 ust. 4 ustawy o OZE, O... będzie pobierać tzw. opłatę OZE przeznaczaną na pokrycie Ujemnego Salda oraz swoich kosztów działalności (dalej „Opłata OZE”).

Opłata OZE będzie pobierana od tzw. płatników Opłaty OZE - operatorów systemów elektroenergetycznych dystrybucyjnych i systemu przesyłowego (dalej „Płatnik OZE”).

Z kolei zgodnie z art. 95 ust. 3 ustawy o OZE Płatnik OZE będzie pobierać Opłatę OZE od:

 1. odbiorcy końcowego przyłączonego bezpośrednio do sieci dystrybucyjnej lub sieci przesyłowej płatnika opłaty OZE;
 2. przedsiębiorstwa energetycznego wykonującego działalność gospodarczą w zakresie przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, niebędącego płatnikiem opłaty OZE, przyłączonego bezpośrednio do sieci dystrybucyjnej lub sieci przesyłowej płatnika opłaty OZE;
 3. przedsiębiorstwa energetycznego wytwarzającego energię elektryczną przyłączonego do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej płatnika opłaty OZE, sprzedającego energię elektryczną przynajmniej jednemu odbiorcy końcowemu lub przedsiębiorstwu energetycznemu świadczącemu usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, niebędącemu płatnikiem opłaty OZE, którzy są przyłączeni do urządzeń, instalacji lub sieci tego przedsiębiorstwa energetycznego wytwarzającego energię elektryczną (dalej łącznie jako „Odbiorcy Końcowi”).

Od początku 2016 r. koszty Opłaty OZE będą uwzględniane w rachunkach rzeczywistych odbiorców końcowych energii.

Zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy o OZE, Płatnik OZE będzie obliczać należną Opłatę OZE jako iloczyn stawki opłaty OZE oraz sumy ilości energii elektrycznej pobranej z sieci i zużytej przez odbiorców końcowych. Stawka Opłaty OZE jest regulowana ustawowo i będzie kalkulowana przez Prezesa URE w sposób określony w art. 98-99 ustawy o OZE (oprócz roku 2016, dla którego stawka Opłaty OZE została określona w ustawie o OZE). Zgodnie z art. 45 ust. 7 ustawy prawo energetyczne, Płatnik OZE uwzględnia Opłatę OZE w taryfie za usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej. Opłata ta zgodnie ze wspomnianym przepisem stanowi dla Płatnika OZE element podstawy opodatkowania podatkiem VAT z tytułu świadczonych usług (w rozumieniu art. 29a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług).

Wnioskodawca pragnie wskazać, że jako centralny element funkcjonowania systemu aukcyjnego, jest również zainteresowany pozyskaniem informacji w zakresie konsekwencji podatkowych funkcjonowania systemu aukcyjnego na poziomie poszczególnych typów jego uczestników (w tym Płatników OZE, Sprzedawców Zobowiązanych i Wytwórców OZE oraz Odbiorców Końcowych), gdyż będzie to miało to implikacje zarówno dla Wnioskodawcy jak

i całego systemu wsparcia OZE.

Dodatkowo Wnioskodawca pragnie podkreślić, że w związku z uchwaleniem ustawy o OZE oraz wdrożeniem systemu aukcyjnego, Ministerstwo Gospodarki (odpowiedzialne za wdrażanie ustawy o OZE), przeprowadziło szereg konsultacji z Ministerstwem Finansów, których efektem były m.in. wyjaśnienia dotyczące aspektów podatkowych związanych z wdrożeniem ustawy o OZE opracowane przez Departament Podatku od Towarów i Usług Ministerstwa Finansów i zawarte w piśmie z dnia 4 listopada 2015 r. (sygn. PT1.812.94.2015.ACP.KSB.PT1.409 oraz PT1.812.110.2015.AMT.521), wystosowanym w odpowiedzi na pytania Dyrektora Departamentu Energii Odnawialnej Ministerstwa Gospodarki (dalej Pismo MP). Kopie Pism MF wraz z pytaniami wystosowanymi z Departamentu Energii Odnawialnej Ministerstwa Gospodarki zostały udostępnione m.in. Wnioskodawcy (Wnioskodawca przesyła Pisma MF oraz zapytania Ministerstwa Gospodarki w załączeniu do niniejszego wniosku).

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytania:
  1. Czy przekazanie Opłaty OZE pobranej przez Płatników OZE na rzecz O..., będzie stanowić wynagrodzenie za podlegającą opodatkowaniu VAT usługę w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej „ustawa VAT”), świadczoną przez O... na rzecz Płatnika OZE lub jakiegokolwiek innego uczestniczka systemu aukcyjnego...
  2. Czy obciążanie Płatników OZE przez O... z tytułu poboru Opłaty OZE powinno być dokumentowane przez O... fakturami VAT wystawionymi na rzecz Płatników OZE, czy też może być dokumentowane notami księgowymi...
  3. Czy czynność przekazania przez O... Sprzedawcy Zobowiązanemu lub Wytwórcy OZE środków uzyskanych z Opłaty OZE tytułem pokrycia Ujemnego Salda, zgodnie z opisanymi zasadami wynikającymi z ustawy o OZE, będzie stanowić czynność podlegającą opodatkowaniu VAT, a w konsekwencji czy O... będzie przysługiwało prawo do odliczenia VAT z ewentualnych faktur VAT wystawianych przez Sprzedawcę Zobowiązanego lub Wytwórcę OZE dokumentujących kwotę należnego im pokrycia Salda Ujemnego...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1

W ocenie Wnioskodawcy Opłata OZE przekazywana do O..., na podstawie art. 95 ust. 4 ustawy o OZE, nie stanowi wynagrodzenia za świadczenie przez ten podmiot usług

w rozumieniu ustawy VAT.

Należy podkreślić, ze czynności podejmowane przez O... wynikają, ze ścisłe określonego zakresu jej zadań uregulowanych ustawą o OZE. Polegają one wyłącznie na zapewnieniu dostępności energii ze źródeł odnawialnych, realizowanej poprzez odpowiednią dystrybucję zgromadzonych środków z tytułu przekazywanej przez Płatników OZE Opłaty OZE dla określonych Sprzedawców Zobowiązanych oraz Wytwórców OZE, jak również na zarządzaniu przekazanymi środkami na rachunku O....

W analizowanej sytuacji O... nie realizuje żadnego identyfikowanego świadczenia na rzecz Płatnika OZE dokonującego zapłaty przedmiotowej Opłaty OZE. W związku z poborem Opłaty OZE nie jest również możliwe zidentyfikowanie świadczenia O... dla jakiegokolwiek innego uczestnika systemu aukcyjnego.

W konsekwencji, poboru Opłaty OZE przez O... nie można w żaden sposób uznać za świadczenie przez O... na rzecz Płatnika OZE (lub jakiekolwiek innego uczestnika systemu aukcji) usługi w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy VAT. Jednocześnie samej Opłaty OZE nie można uznać za wynagrodzenie O... za tego rodzaju usługę. Tym samym czynność poboru Opłaty OZE przez O... w ocenie Wnioskodawcy nie będzie podlegała opodatkowaniu VAT.

Stanowisko to znajduje potwierdzenie w powołanym powyżej Piśmie MF, w którym czytamy m.in., że:

Mając na uwadze charakter wykonywanych przez O... czynności (tj. z jednej strony pobór wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących opłat, z drugiej strony natomiast ich dystrybucja na pokrycie ujemnego salda obrotu energią), należy uznać, że opłata OZE pobierana przez O... nie stanowi wynagrodzenia zaświadczenie przez ten podmiot usług (w tym przypadku brak jest bowiem usługi w rozumieniu systemu VAT, którą świadczyłby O... dokonującemu zapłaty przedmiotowej opłaty OZE). Jako że przekazywane przez płatnika kwoty z tytułu pobranej od odbiorców opłaty OZE nie są wynagrodzeniem za świadczone usługi ani też za wykonanie innych czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, operacja ta pozostaje poza systemem VAT (nie rodzi obowiązku zapłaty podatku VAT z tego tytułu po stronie O...). Otrzymanie zatem środków przez O... nie powinno być dokumentowane fakturą VAT - czynność ta może być zatem dokumentowana dowolnym dokumentem np. notą księgową.

Ad. 2

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że Oplata OZE przekazywana do O... przez Płatników OZE. na gruncie VAT nie stanowi wynagrodzenia za opodatkowane tym podatkiem usługi świadczone przez O... (zgodnie ze stanowiskiem zajętym w zakresie Pytania 1).

W konsekwencji, Wnioskodawca jest zdania, że pobieranie przez O... środków z tytułu Opłaty OZE od Płatników OZE nie powinno być dokumentowane fakturami VAT wystawianymi przez OREO na rzecz uiszczających te opłaty Płatników OZE. Czynności te w ocenie Wnioskodawcy mogą być dokumentowane notą księgową.

Stanowisko to znajduje również potwierdzenie we fragmencie Pisma MF, powołanego w uzasadnieniu stanowiska Wnioskodawcy do Pytania nr 1.

Ad. 3

W ocenie Wnioskodawcy czynność przekazania przez O... Sprzedawcy Zobowiązanemu lub Wytwórcy OZE środków uzyskanych z Opłaty OZE tytułem pokrycia Ujemnego Salda zgodnie z opisanymi zasadami wynikającymi z ustawy o OZE, nie będzie stanowić czynności podlegającej opodatkowaniu VAT.

W konsekwencji, w przypadku udokumentowania przez Sprzedawcę Zobowiązanego lub Wytwórcę OZE roszczenia względem O... o pokrycie Salda Ujemnego fakturą VAT, O... nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia VAT naliczonego z takiej faktury VAT, jako że będzie ona dokumentowała czynność niepodlegającą opodatkowaniu (na podstawie art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy VAT).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, że z uwagi na ścisłe powiązanie ze sobą tematyki poruszanej we wniosku, tut. organ postanowił ująć kwestie trzech zdarzeń przyszłych w jednej interpretacji indywidualnej.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na mocy art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy o VAT przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Przyjęcie podziału na dostawę towaru oraz świadczenie usług oznacza w praktyce, że wolą ustawodawcy było określenie maksymalnie szeroko przedmiotu opodatkowania VAT – jeżeli nawet wykazane zostałoby w konkretnym przypadku, że nie występuje dostawa towarów to i tak z reguły należy opodatkować czynność kwalifikowaną wówczas jako świadczenie usług.

Nie każda jednak czynność stanowiąca świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, musi być wykonana przez podatnika.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o VAT działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 20 lutego 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 478), zwanej dalej ustawą o OZE, w celu wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 92 ust. 1, 6, 7 i 9, sprzedawca zobowiązany jest obowiązany do przekazywania Operatorowi Rozliczeń Energii Odnawialnej S.A., w terminie 10 dni po zakończeniu miesiąca, sprawozdania miesięcznego zawierającego informacje, o których mowa w pkt 1-3, oraz wniosku o pokrycie ujemnego salda, obliczonego na podstawie różnicy między wartością sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii a wartością zakupu tej energii elektrycznej, wynikającej z realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 40 ust. 1, wykazanej w sprawozdaniu.

W myśl art. 93 ust. 2 pkt 3 ustawy o OZE wytwórca energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW, w celu sprzedaży energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w okresie, o którym mowa w art. 92 ust. 6-8, jest obowiązany do przekazywania Operatorowi Rozliczeń Energii Odnawialnej S.A., w terminie 10 dni po zakończeniu miesiąca, sprawozdania miesięcznego zawierającego informacje, o których mowa w pkt 1 i 2, oraz wniosku o pokrycie ujemnego salda, obliczonego na podstawie różnicy między wartością sprzedaży energii elektrycznej, o której mowa w pkt 1, obliczoną zgodnie z pkt 2, a wartością tej energii elektrycznej ustaloną na podstawie ceny zawartej w ofercie tego wytwórcy, która wygrała aukcję, wykazanej w sprawozdaniu, z uwzględnieniem ust. 4 i 6.

Stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy o OZE Operator Rozliczeń Energii Odnawialnej S.A., zapewniając dostępność energii ze źródeł odnawialnych w krajowym systemie elektroenergetycznym, pobiera opłatę, zwaną dalej „opłatą OZE”. Opłatę OZE przeznacza się wyłącznie na pokrycie ujemnego salda, o którym mowa w art. 93 ust. 1 pkt 4 lub ust. 2 pkt 3, oraz kosztów działalności Operatora Rozliczeń Energii Odnawialnej S.A., prowadzonej na podstawie ustawy.

W myśl art. 95 ust. 3 ustawy o OZE Płatnik opłaty OZE pobiera opłatę OZE od:

 1. odbiorcy końcowego przyłączonego bezpośrednio do sieci dystrybucyjnej lub sieci przesyłowej płatnika opłaty OZE;
 2. przedsiębiorstwa energetycznego wykonującego działalność gospodarczą w zakresie przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, niebędącego płatnikiem opłaty OZE, przyłączonego bezpośrednio do sieci dystrybucyjnej lub sieci przesyłowej płatnika opłaty OZE;
 3. przedsiębiorstwa energetycznego wytwarzającego energię elektryczną przyłączonego do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej płatnika opłaty OZE, sprzedającego energię elektryczną przynajmniej jednemu odbiorcy końcowemu lub przedsiębiorstwu energetycznemu świadczącemu usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, niebędącemu płatnikiem opłaty OZE, którzy są przyłączeni do urządzeń, instalacji lub sieci tego przedsiębiorstwa energetycznego wytwarzającego energię elektryczną.

Na mocy art. 95 ust. 4 ustawy o OZE opłatę OZE pobraną w imieniu i na rzecz Operatora Rozliczeń Energii Odnawialnej S.A. płatnik opłaty OZE wpłaca na rachunek Operatora Rozliczeń Energii Odnawialnej S.A.

Zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy o OZE Płatnik opłaty OZE oblicza należną opłatę OZE jako iloczyn stawki opłaty OZE oraz sumy ilości energii elektrycznej pobranej z sieci i zużytej przez odbiorców końcowych przyłączonych:

 1. bezpośrednio do sieci danego płatnika opłaty OZE;
 2. do sieci przedsiębiorstwa energetycznego wykonującego działalność gospodarczą w zakresie przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, niebędącego płatnikiem opłaty OZE, przyłączonego do sieci płatnika opłaty OZE;
 3. do sieci przedsiębiorstwa energetycznego wytwarzającego energię elektryczną przyłączonego do sieci płatnika opłaty OZE bezpośrednio lub poprzez sieć przedsiębiorstwa energetycznego świadczącego na ich rzecz usługę przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej.

Stosownie do art. 106 ustawy o OZE siedzibą Operatora Rozliczeń Energii Odnawialnej S.A. jest B.

Na mocy art. 107 ustawy o OZE:

1.Przedmiotem działalności Operatora Rozliczeń Energii Odnawialnej S.A. jest:

 1. gromadzenie środków pieniężnych na pokrycie ujemnego salda, o którym mowa w art. 93 ust. pkt 4 i ust. 2 pkt 3;
 2. rozliczanie ujemnego salda, o którym mowa w art. 93 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 pkt 3;
 3. zarządzanie środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku opłaty OZE na zasadach określonych w ustawie.

2.Zysk Operatora Rozliczeń Energii Odnawialnej S.A. przeznacza się wyłącznie na finansowanie działalności określonej w ust. 1.

W myśl art. 108 ustawy o OZE:

 1. Skarb Państwa obejmuje wszystkie akcje Operatora Rozliczeń Energii Odnawialnej S.A.
 2. Kapitał zakładowy Operatora Rozliczeń Energii Odnawialnej S.A. może zostać pokryty wyłącznie wkładami pieniężnymi wniesionymi w całości przed jej zarejestrowaniem.
 3. Akcje Operatora Rozliczeń Energii Odnawialnej S.A. są akcjami imiennymi i nie podlegają zamianie na akcje na okaziciela.
 4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego Operatora Rozliczeń Energii Odnawialnej S.A.
 5. Akcje Operatora Rozliczeń Energii Odnawialnej S.A. nie mogą być zbywane lub obciążane.
 6. Akcje Operatora Rozliczeń Energii Odnawialnej S.A. nie podlegają zajęciu w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2014 r. poz. 1619, ze zm.) oraz przepisów ustawy - Kodeks postępowania cywilnego.
 7. Na akcjach Operatora Rozliczeń Energii Odnawialnej S.A. nie można ustanawiać zabezpieczenia zobowiązań podatkowych w trybie przepisów działu III rozdziału 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r. poz. 749, ze zm.).

Na podstawie art. 109 ustawy o OZE:

 1. Kapitał zakładowy Operatora Rozliczeń Energii Odnawialnej S.A. nie może być obniżany.
 2. Operator Rozliczeń Energii Odnawialnej S.A. nie może emitować obligacji zamiennych albo obligacji z prawem pierwszeństwa.

W myśl art. 110 ustawy o OZE Rada nadzorcza Operatora Rozliczeń Energii Odnawialnej S.A. liczy pięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez:

 1. ministra właściwego do spraw gospodarki - Przewodniczącego rady nadzorczej;
 2. ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa - jednego członka;
 3. ministra właściwego do spraw środowiska - jednego członka;
 4. ministra właściwego do spraw rynków rolnych - jednego członka
 5. Prezesa URE - jednego członka.

Jak stanowi art. 111 ustawy o OZE:

 1. Rada nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów.
 2. Rada nadzorcza uchwala regulamin określający tryb jej działania.
 3. Regulamin uchwalony przez radę nadzorczą podlega zatwierdzeniu przez walne zgromadzenie.

Zgodnie z art. 112 ustawy o OZE:

 1. Operator Rozliczeń Energii Odnawialnej S.A. nie może zostać połączony z inną spółką, ulec podziałowi lub przekształceniu.
 2. Operator Rozliczeń Energii Odnawialnej S.A. może zostać rozwiązany uchwałą walnego zgromadzenia, podjętą nie wcześniej niż po spełnieniu w całości świadczeń na rzecz sprzedawców zobowiązanych oraz wytwórców, o których mowa odpowiednio w art. 93 ust. 1 i 2.

Stosownie do art. 113 ustawy o OZE Operator Rozliczeń Energii Odnawialnej S.A.:

 1. składa ministrowi właściwemu do spraw gospodarki corocznie, w terminie do końca pierwszego kwartału, sprawozdanie ze swojej działalności, w tym informacje o wpływach z opłaty OZE i stanie środków na rachunku opłaty OZE, kosztach działalności, bieżącym i planowanym zadłużeniu spółki;
 2. przedstawia, na żądanie ministra właściwego do spraw gospodarki, informacje o swojej działalności inne niż określone w pkt 1.

Na mocy art. 114 ustawy o OZE kompetencje ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa określone w art. 2 pkt 5 i 6 oraz w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz.U. z 2012 r. poz. 1224) w odniesieniu do Operatora Rozliczeń Energii Odnawialnej S.A. wykonuje minister właściwy do spraw gospodarki.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii określenia czy przekazanie Opłaty OZE pobranej przez Płatników OZE na rzecz Wnioskodawcy będzie stanowić wynagrodzenie za podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT usługę w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT.

Mając na uwadze charakter wykonywanych przez Wnioskodawcę czynności (tj. z jednej strony pobór wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących opłat, z drugiej strony natomiast ich dystrybucja na pokrycie ujemnego salda obrotu energią), należy uznać, że opłata OZE pobierana przez Wnioskodawcę nie stanowi wynagrodzenia za świadczenie przez ten podmiot usług (w tym przypadku brak jest bowiem usługi w rozumieniu systemu VAT, którą świadczyłby Wnioskodawca dokonującemu zapłaty przedmiotowej opłaty OZE). Jako że przekazywane przez płatnika kwoty z tytułu pobranej od odbiorców opłaty OZE nie są wynagrodzeniem za świadczone usługi ani też za wykonanie innych czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, operacja ta pozostaje poza systemem VAT (nie rodzi obowiązku zapłaty podatku VAT z tego tytułu po stronie Wnioskodawcy).

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego nr 1, że Opłata OZE przekazywana do OREO, na podstawie art. 95 ust. 4 ustawy o OZE, nie stanowi wynagrodzenia za świadczenie przez ten podmiot usług w rozumieniu ustawy VAT, należało uznać za prawidłowe.

Wątpliwości Wnioskodawcy odnoszą się również do kwestii, dokumentowania pobieranej przez Wnioskodawcę od Płatników OZE Opłaty OZE.

Zgodnie z art. 106b ust. 1 ustawy o VAT podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:

 1. sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem;
 2. sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju i sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;
 3. wewnątrzwspólnotową dostawę towarów na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;
 4. otrzymanie przez niego całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4.

Jak już stwierdzono w niniejszej interpretacji, pobieranie przez Wnioskodawcę od Płatników OZE Opłaty OZE nie stanowi dla Wnioskodawcy wynagrodzenia za świadczoną przez Wnioskodawcę usługę oraz Wnioskodawca nie działa dla tej czynności w charakterze podatnika podatku od towarów i usług. Otrzymanie zatem przez Wnioskodawcę od Płatników OZE Opłaty OZE nie powinno być dokumentowane fakturą – czynność ta może być tym samym dokumentowana dowolnym dokumentem np. notą księgową.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2, że pobieranie przez O. środków z tytułu Opłaty OZE od Płatników OZE nie powinno być dokumentowane fakturami VAT wystawianymi przez O... na rzecz uiszczających te opłaty Płatników OZE, czynności te w ocenie Wnioskodawcy mogą być dokumentowane nota księgową, należało uznać za prawidłowe.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą również kwestii określenia czy czynność przekazania przez Wnioskodawcę Sprzedawcy Zobowiązanemu lub Wytwórcy OZE środków uzyskanych z Opłaty OZE tytułem pokrycia Ujemnego Salda jest czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT.

Z opisu sprawy wynika, że głównym zadaniem Wnioskodawcy ma być finansowanie ujemnego salda powstającego w wyniku różnicy ceny aukcyjnej zasadniczo wyższej od ceny rynkowej oraz rynkowej ceny energii elektrycznej (ustalanej na podstawie wskaźnika giełdowego).

Wspomniane tzw. ujemne saldo (dalej „Ujemne Saldo”) powstanie wówczas, gdy wytwórcy energii elektrycznej z OZE o mocy zainstalowanej nie mniejszej niż 500 kW dokonując sprzedaży energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych za pośrednictwem mechanizmów rynkowych, np. na giełdzie, uzyskają cenę za energię elektryczną niższą, niż cena, którą zaoferowali w systemie aukcyjnym. W przypadku instalacji o mocy mniejszej niż 500 kW, które sprzedają energię elektryczną Sprzedawcy Zobowiązanemu po stałej cenie, Ujemne Saldo powstaje w analogiczny sposób u Sprzedawcy Zobowiązanego i on również jest uprawniony do jego pokrycia przez Wnioskodawcę. Finasowanie Ujemnego Salda będzie realizowane na ściśle określonych warunkach wynikających z ustawy o OZE (na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 pkt 3 ustawy o OZE).

W przypadku instalacji OZE o mocy zainstalowanej nie mniejszej niż 500 kW finasowanie Ujemnego Salda przez O... będzie realizowane bezpośrednio na rzecz wytwórcy energii

z OZE (dalej „Wytwórca OZE”). Z kolei w przypadku instalacji OZE o mocy zainstalowanej mniejszej niż 500 kW, OREO pokrywać będzie Ujemne Saldo powstałe u sprzedawcy zobowiązanego.

Sprzedawca Zobowiązany lub Wytwórca OZE będzie przekazywać do O... miesięczne sprawozdania oraz wnioski o pokrycie Ujemnego Salda liczonego jako różnica między ceną energii płaconej danemu wytwórcy, zgodnie z ofertą z aukcji, a bieżącą uśrednioną ceną energii na giełdzie. Następnie Wnioskodawca będzie wypłacać na rachunek Sprzedawcy Zobowiązanego lub Wytwórcy OZE kwotę przeznaczoną na pokrycie Ujemnego Salda.

W przypadku gdyby saldo okazało się dodatnie, będzie rozliczane przyszłym Ujemnym Saldem lub nadwyżka będzie zwracana w ratach przez Sprzedawcę Zobowiązanego albo Wytwórcę OZE do Wnioskodawcy.

Na potrzeby finasowania systemu, zgodnie art. 95 ust. 4 ustawy o OZE, Wnioskodawca będzie pobierać tzw. opłatę OZE przeznaczaną na pokrycie Ujemnego Salda oraz swoich kosztów działalności (dalej „Opłata OZE”).

Mając na względzie przywołane przepisy ustawy o OZE oraz opis sprawy stwierdzić należy, że kwota przekazywana sprzedawcy zobowiązanemu lub wytwórcy energii przez Wnioskodawcę, celem wyrównania ujemnego salda obrotu energią stanowi dopłatę o charakterze dofinansowania do kosztów produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Przekazywanie przez Wnioskodawcę opłaty OZE na zasadach wynikających z przepisów ustawy o OZE nie stanowi czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług

Wątpliwości Wnioskodawcy budzi również kwestia prawa do odliczenia podatku VAT

z ewentualnych faktur wystawianych przez Sprzedawcę Zobowiązanego lub Wytwórcę OZE dokumentujących kwotę należnego im pokrycia Salda Ujemnego.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług;
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Zgodnie z art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Dodatkowo, jak już stwierdzono w niniejszej interpretacji, czynność przekazania przez Wnioskodawcę środków na pokrycie ujemnego salda u Sprzedawcy Zobowiązanego lub Wytwórcy OZE nie stanowi czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Tym samym w przypadku, gdy roszczenie o pokrycie Salda Ujemnego względem Wnioskodawcy (O...) zostanie przez Sprzedawcę Zobowiązanego lub Wytwórcę OZE udokumentowane fakturą wystawioną przez Sprzedawcę Zobowiązanego lub Wytwórcę OZE na rzecz Wnioskodawcy to Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytanie nr 3 należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy przedstawionego zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejsza interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Należy zaznaczyć, że niniejsza interpretacja została wydana w oparciu o przedstawione przez Wnioskodawcę zdarzenie przyszłe. Organ wydający interpretację nie przeprowadza postępowania dowodowego lecz opiera się wyłącznie na opisie wskazanym przez Wnioskodawcę w treści wniosku. Wszelkie zatem ewentualne negatywne konsekwencje podania we wniosku stanu niezgodnego z rzeczywistością ponosi Wnioskodawca.

Niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie Wnioskodawcy i nie wywołuje żadnych konsekwencji prawnopodatkowych dla innych stron transakcji.

W pozostałym zakresie objętym wnioskiem zostały wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.