ITPP3/443-634b/14/MD | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe związane z wytwarzaniem energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych tj. światła słonecznego, „na potrzeby własne”.
ITPP3/443-634b/14/MDinterpretacja indywidualna
  1. energia elektryczna
  2. koncesje
  3. nabywca końcowy
  1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Opodatkowanie akcyzą wyrobów akcyzowych -> Przedmiot opodatkowania i powstanie obowiązku podatkowego -> Energia elektryczna jako przedmiot opodatkowania akcyzą

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 30 października 2014 r. (data wpływu 31 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie skutków podatkowych związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych tj. światła słonecznego, „na potrzeby własne” – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie skutków podatkowych związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych tj. światła słonecznego, „na potrzeby własne”.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadząca działalność pod firmą ... spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w ...., zwana dalej w skrócie Wnioskodawcą, Spółką lub Stroną, prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wynajmu lokali użytkowych na terenie miasta .... Strona jest podatnikiem VAT czynnym zobowiązanym do składania deklaracji miesięcznych. Natomiast w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych „dla Spółki jest rok kalendarzowy”, tj. okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

W dniu 5 czerwca 2014 r. Spółka popisała umowę z Województwem ..., w imieniu którego działał Zarząd Województwa ..., zwany dalej Instytucją Zarządzającą RPOWP, na dofinansowanie Projektu o nazwie: ... sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ... na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej. Rozwój Infrastruktury ochrony środowiska, Działania 5.2. Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska.

W ramach tej umowy instytucja zarządzająca RPOWP działając na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596, z późn. zm.), w zw. z art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r., Nr 84, poz. 712, z późn. zm.), postanowiła, że w ramach projektu inwestycyjnego związanego z wytwarzaniem energii elektrycznej z odnawialnych źródeł (tj. światła słonecznego), którego to wartość projektu – zdaniem Strony – będzie wynosić łącznie ... zł, przyznała dofinansowanie na powyżej opisany projekt w kwocie ogółem ... zł, które będzie płatne w kwocie ... zł, z budżetu środków europejskich, a w kwocie ... zł ze środków krajowych, zwanych dalej w skrócie dofinansowaniem wypłacanym przez Województwo ... na kwotę ... zł. Wkład własny Strony na realizację ww. przedsięwzięcia wynosić będzie ... zł.

Nadto także w dniu 5 czerwca 2014 r. Strona popisała umowę z Województwem ..., w imieniu którego działał Zarząd Województwa ..., zwany dalej Instytucją Zarządzającą RPOWP, na dofinansowanie Projektu o nazwie: ... sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ... na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej, Rozwój infrastruktury ochrony środowiska. Działania 5.2. Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska.

W ramach tej umowy instytucja zarządzająca RPOWP działając na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596, z późn. zm.), w zw. z art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r., Nr 84, poz. 712, z późn. zm.), postanowiła, że w ramach projektu inwestycyjnego związanego z wytwarzaniem energii elektrycznej z odnawialnych źródeł (tj. światła słonecznego), którego to wartość projektu – zdaniem Strony – będzie wynosić łącznie ... zł, przyznała dofinansowanie na powyżej opisany projekt w kwocie ogółem ... zł, które będzie płatne w kwocie ... zł, z budżetu środków europejskich, a w kwocie ... ze środków krajowych, zwanych dalej w skrócie dofinansowaniem wypłacanym przez Województwo ... na kwotę ... zł. Wkład własny strony na realizację niniejszego przedsięwzięcia wynosić będzie ... zł.

Energię elektryczną Strona zamierza produkować wyłącznie na potrzeby własne, użytkując ją przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku nie posiada koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, które to koncesje są wydawane przez .... Do dnia złożenia wniosku Spółka nie jest zarejestrowana w Urzędzie ... jako podatnik podatku akcyzowego, który będzie w przyszłości wytwarzał energię elektryczną ze źródeł odnawialnych na potrzeby własne. Na dzień złożenia wniosku Spółka dokonuje refakturowania dla najemców lokali na podstawie zainstalowanych podliczników lub też podstawie umowy zużycia energii elektrycznej. Będzie też to czynić po rozpoczęciu w przyszłości wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

Na wniosek Strony Minister Finansów reprezentowany przez Dyrektora Izby Skarbowej w .. w interpretacji indywidualnej wydanej w dniu 4 czerwca 2010 r. stwierdził, że Spółka z tytułu odsprzedaży (refakturowania) energii elektrycznej nie jest zobowiązana do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku akcyzowego w przypadku posiadania koncesji na obrót energią elektryczną. Przedmiotowa interpretacja indywidualna z dnia 4 czerwca 2010 r. nie została do dnia złożenia niniejszego wniosku z urzędu przez Ministra Finansów zmieniona lub też uchylona.

W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie.

Czy Spółka rozpoczynając wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych tj. światła słonecznego na potrzeby własne, jest zobowiązana do zarejestrowania się w Urzędzie Celnym w ... jako podatnik podatku akcyzowego składając stosowne zgłoszenie rejestracyjne, składania deklaracji dla podatku akcyzowego oraz naliczania i wpłacania na rachunek organu celnego należnego podatku akcyzowego od ilości wytworzonej energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych...

Zdaniem Spółki, wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych na potrzeby własne nie stanowi, że Spółka jest podatnikiem podatku akcyzowego, o którym to podatniku mowa w art. 13 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym. Dlatego też należy uznać, że Spółka rozpoczynając wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, tj. światła słonecznego na potrzeby własne, nie jest zobowiązana do zarejestrowania się w Urzędzie Celnym w ... jako podatnik podatku akcyzowego na zasadach określonych w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, oraz nie będzie zobowiązana do składania deklaracji dla podatku akcyzowego oraz naliczania i wpłacania na rachunek organu celnego należnego podatku akcyzowego od ilości wytworzonej energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Bez znaczenia natomiast w przedmiotowej sprawie jest fakt, że część energii elektrycznej wytworzonej ze źródeł odnawialnych strona będzie odsprzedawała najemcom lokali użytkowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – wyroby akcyzowe to wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

W świetle art. 2 pkt 19 ustawy, nabywca końcowy to – co zasady – podmiot nabywający energię elektryczną, nieposiadający koncesji na wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucję lub obrót energią elektryczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 oraz z 2013 r. poz. 984 i 1238).

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy, w przypadku energii elektrycznej przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

(...);

2. sprzedaż energii elektrycznej nabywcy końcowemu na terytorium kraju, w tym przez podmiot nieposiadający koncesji na wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucję lub obrót energią elektryczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, który wyprodukował tę energię;

(...);

4. zużycie energii elektrycznej przez podmiot nieposiadający koncesji, o której mowa w pkt 2, który wyprodukował tę energię;

(...);

Wskazać także należy, że według art. 13 ust. 1 ustawy, podatnikiem akcyzy jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą lub wobec której zaistniał stan faktyczny podlegający opodatkowaniu akcyzą (...).

Według art. 16 ust. 1 ustawy, podmiot prowadzący działalność gospodarczą jest obowiązany, przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą lub pierwszej czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, złożyć zgłoszenie rejestracyjne właściwemu naczelnikowi urzędu celnego.

Przepis ust. 1 nie ma zastosowania w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wyrobów akcyzowych objętych wyłącznie zerową stawką akcyzy, z zastrzeżeniem ust. 8 (art. 16 ust. 5 ustawy).

Przepis ust. 1 nie ma zastosowania do podmiotów produkujących energię elektryczną z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW, która nie jest dostarczana do instalacji połączonych i współpracujących ze sobą, służących do przesyłania tej energii, lecz jest zużywana przez ten podmiot, pod warunkiem że od wyrobów energetycznych wykorzystywanych do produkcji tej energii elektrycznej została zapłacona akcyza w należnej wysokości (art. 16 ust. 7a ustawy).

W świetle art. 30 ust. 1 ustawy, zwalnia się od akcyzy energię elektryczną wytwarzaną z odnawialnych źródeł energii, na podstawie dokumentu potwierdzającego umorzenie świadectwa pochodzenia energii, w rozumieniu przepisów prawa energetycznego.

Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się nie wcześniej niż z chwilą otrzymania dokumentu potwierdzającego umorzenie świadectwa pochodzenia energii, poprzez obniżenie akcyzy należnej od energii elektrycznej za najbliższe okresy rozliczeniowe (art. 30 ust. 2 ustawy).

Zwolnienie, o którym mowa w art. 30 ust. 1-2 ustawy, jest zwolnieniem bezpośrednim.

Jak stanowi § 5 rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 212, z późn. zm.), zwalnia się od akcyzy zużycie energii elektrycznej wyprodukowanej z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW, niedostarczanej do instalacji połączonych i współpracujących ze sobą, służących do przesyłania energii elektrycznej, pod warunkiem że od wyrobów energetycznych wykorzystywanych do produkcji tej energii elektrycznej została zapłacona akcyza w należnej wysokości.

W świetle art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy, podatnik jest obowiązany, bez wezwania organu podatkowego składać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego deklaracje podatkowe według ustalonego wzoru, za miesięczne okresy rozliczeniowe, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

Zgodnie z ust. 3 pkt 3 ww. artykułu, przepisy ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie wyrobów akcyzowych objętych zerową stawką akcyzy lub objętych zwolnieniem od akcyzy, z wyjątkiem zwolnień częściowych lub zwolnień realizowanych przez zwrot akcyzy, lub zwolnień ubytków wyrobów akcyzowych lub całkowitego zniszczenia wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 30 ust. 3.

Zgodnie z dyspozycją art. 91 ust. 1 ustawy, podatnik dokonujący sprzedaży energii elektrycznej nabywcy końcowemu, zużywający energię elektryczną w sytuacji, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 i 4, a także podmiot reprezentujący, o którym mowa w art. 13 ust. 5, są obowiązani do prowadzenia ilościowej ewidencji energii elektrycznej na podstawie wskazań urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych u nabywcy końcowego lub podmiotu zużywającego energię, a w przypadku braku urządzeń pomiarowych – na podstawie współczynnikowo określonego poziomu poboru energii przez poszczególne urządzenia, wskazanego w dokumentacji prowadzonej przez podatnika.

Przepis ust. 1 nie ma zastosowania do podmiotów produkujących energię elektryczną z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW, która nie jest dostarczana do instalacji połączonych i współpracujących ze sobą, służących do przesyłania tej energii, lecz jest zużywana przez ten podmiot, pod warunkiem że od wyrobów energetycznych wykorzystywanych do produkcji tej energii elektrycznej została zapłacona akcyza w należnej wysokości (art. 91 ust. 1a ustawy).

Z treści złożonego wniosku wynika, że Spółka jest podatnikiem VAT czynnym i w zakresie podatku od towarów i usług składa deklaracje miesięczne. Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wynajmu lokali użytkowych. W czerwcu 2014 r. popisała Województwem ... dwie umowy dotyczące dofinansowania projektu inwestycyjnego związanego z wytwarzaniem energii elektrycznej z odnawialnych źródeł (tj. światła słonecznego). Energię elektryczną Spółka zamierza produkować wyłącznie na potrzeby własne, użytkując ją przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Na dzień złożenia wniosku:

  • Spółka dokonuje refakturowania dla najemców lokali na podstawie zainstalowanych podliczników lub też na podstawie umowy zużycia energii elektrycznej (będzie też to czynić po rozpoczęciu w przyszłości wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych);
  • nie posiada koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych wydawanych przez ...;
  • nie jest zarejestrowana w urzędzie celnym jako podatnik podatku akcyzowego.

Na tym tle Spółka powzięła wątpliwość dotyczącą skutków podatkowych związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych tj. światła słonecznego, „na potrzeby własne”.

Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz treść powołanych przepisów stwierdzić należy, że – wbrew poglądowi Spółki – będzie ona zobowiązana – w świetle art. 16 ust. 1 ustawy – przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą (w kontekście wytwarzania energii elektrycznej) złożyć zgłoszenie rejestracyjne właściwemu naczelnikowi urzędu celnego. Co prawda – w świetle art. 30 ust. 1 ustawy – zwalnia się od akcyzy (przy spełnieniu przesłanek ustawowych) energię elektryczną wytwarzaną z odnawialnych źródeł energii, to jednak na gruncie sytuacji Spółki opisanej we wniosku, nie ma podstawy aby zastosować którekolwiek z wyłączeń od obowiązku rejestracji wskazanych w przepisach art. 16 ust. 5-8 ustawy. Należy przy tym wyjaśnić (nawiązując do stwierdzenia Spółki, że „Bez znaczenia natomiast w przedmiotowej sprawie jest fakt, że część energii elektrycznej wytworzonej ze źródeł odnawialnych strona będzie odsprzedawała najemcom lokali użytkowych”), że właśnie fakt niecałkowitego zużywania przez Spółkę wytworzonej przez nią energii elektrycznej (część będzie odsprzedawana najemcom lokali) wyklucza zastosowanie art. 16 ust. 7a ustawy.

Mimo błędnego stanowiska Spółki co do jej obowiązków rejestracyjnych, potwierdzić należy jej pogląd, że nie będzie zobowiązana do składania deklaracji dla podatku akcyzowego (por. 21 ust. 3 pkt 3 ustawy) oraz naliczania i wpłacania na rachunek organu celnego należnego podatku akcyzowego od ilości wytworzonej energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Teza ta jest o tyle jednak zasadna, o ile Spółka spełni ustawowe wymogi zastosowania zwolnienia od podatku, o którym w art. 30 ust. 1 ustawy (tj. przede wszystkim otrzyma dokument potwierdzający umorzenie świadectwa pochodzenia energii).

Konieczne jest również dodanie, że przedmiotem interpretacji indywidualnych wydawanych na podstawie art. 14b Ordynacji podatkowej jest – co do zasady – sam przepis prawa podatkowego. Dlatego też, wydając przedmiotową interpretację indywidualną tutejszy organ interpretacyjny dokonał wyłącznie wykładni przepisów materialnego prawa podatkowego znajdujących zastosowanie w sprawie. Nie odniósł się natomiast do konkretnych kwot dofinansowania wskazanych przez Wnioskodawcę.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.