IPTPP3/443A-74/14-5/BJ | Interpretacja indywidualna

Spółka w przypadku uzyskania koncesji z Urzędu Regulacji Energetyki na wytwarzanie energii elektrycznej, będzie podatnikiem podatku akcyzowego z tytułu zużycia na potrzeby własne w ramach prowadzonej działalności gospodarczej energii elektrycznej zakupionej od dostawcy zewnętrznego.
IPTPP3/443A-74/14-5/BJinterpretacja indywidualna
 1. akcyza
 2. energia elektryczna
 3. wyroby akcyzowe
 4. zwolnienie
 1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Opodatkowanie akcyzą wyrobów akcyzowych -> Przedmiot opodatkowania i powstanie obowiązku podatkowego -> Energia elektryczna jako przedmiot opodatkowania akcyzą
 2. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Przepisy ogólne -> Definicje legalne
 3. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Wyroby akcyzowe-przepisy szczegółowe. Podstawa opodatkowania i stawki akcyzy. -> Wyroby energetyczne i energia elektryczna

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn.zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn.zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 21 października 2014 r. (data wpływu 21 października 2014r.), uzupełnionym pismem z dnia 31 grudnia 2014 r. (data wpływu 31 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie opodatkowania zużycia energii elektrycznej w przypadku uzyskania przez Wnioskodawcę koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 października 2014r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie:

 1. braku prawa do zwolnienia wyprodukowanej i zużytej energii elektrycznej oraz
 2. opodatkowania zużycia energii elektrycznej w przypadku uzyskania przez Wnioskodawcę koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej.

Tut. Organ wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez określenie odrębnie dla każdego pytania liczby stanów faktycznych/zdarzeń przyszłych, doprecyzowanie opisu sprawy oraz przeformułowanie pytania. Wniosek został uzupełniony w ustawowym terminie.

Niniejsza interpretacja indywidualna została wydana w zakresie określonym w ww. punkcie 2, to jest w zakresie opodatkowania zużycia energii elektrycznej w przypadku uzyskania przez Wnioskodawcę koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej.

W zakresie określonym w ww. punkcie 1, to jest w zakresie braku prawa do zwolnienia wyprodukowanej i zużytej energii elektrycznej zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe.

Spółka prowadzi działalność związaną ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków. W Zakładzie Oczyszczalni Ścieków jednym z produktów ubocznych w wyniku procesu fermentacji metanowej osadów ściekowych powstaje biogaz (kod CN 2711 29 00). Wytworzony biogaz zagospodarowany jest w sposób tradycyjny tzn. biogaz jest spalany w układzie kogeneracyjnym (CHP - Combined Heat and Power), w celu skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Głównymi elementami składowymi instalacji kogeneracji są: silnik spalinowy na paliwo gazowe, generator prądu, system wymienników ciepła oraz układ automatyki i sterowania. Energia elektryczna wytwarzana jest przez prądnicę agregatową, która jest napędzana silnikiem spalinowym. Wytworzona energia jest wprowadzana do sieci energetycznej oczyszczalni i wykorzystywana na potrzeby własne do napędu urządzeń pracujących w Zakładzie Oczyszczalni. Wytwarzanie i wykorzystanie energii elektrycznej z biogazu powoduje zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną z sieci zewnętrznej. Ciepło natomiast pochodzi od procesów spalania w silniku. Ciepło to jest odzyskiwane poprzez wymienniki ciepła, włączone w układ chłodzenia oraz w układ wydechowy silnika. W dalszym etapie energia cieplna przekazywana jest gorącej wodzie, która staje się jej nośnikiem i jest dalej wykorzystywana w głównej mierze na podgrzewanie osadu w komorach fermentacyjnych.

Pozostała cześć służy do ogrzewania pomieszczeń oczyszczalni i podgrzewania wody użytkowej, jako źródło ciepła w układzie centralnego ogrzewania. Proces ten realizowany jest w okresie kwiecień - wrzesień, natomiast w okresie zimowym (październik - marzec) oczyszczalnia ścieków notuje ujemny bilans cieplny i brakującą różnicę ciepła uzupełnia się spalając gaz ziemny w kotłach gazowych.

W przypadku całkowitego zaniku energii elektrycznej dostarczanej z zewnątrz na obu liniach zasilania i braku biogazu zakłada się zasilanie kogeneratorów gazem ziemnym. Należy założyć, że mogą to być sytuacje jednostkowe, wyjątkowe i awaryjne.

Energia wyprodukowana z biogazu jest wykorzystywana wyłącznie na potrzeby własne Zakładu Oczyszczalni Ścieków w zakresie częściowego pokrycia zapotrzebowania na energię elektrycznąi ciepło.

Spółka posiada umowę z dostawcą energii elektrycznej na dostawę energii elektrycznej do poszczególnych Zakładów, w których prowadzona jest działalność gospodarcza oraz umowę na dostawę gazu ziemnego do Zakładu Oczyszczalni Ścieków.

Energia elektryczna wyprodukowana z kogeneratorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW nie jest dostarczana do instalacji połączonych i współpracujących ze sobą służących do przesyłania energii elektrycznej i jest zużywana na potrzeby własne Spółki. Ilość wyprodukowanej energii pokrywa od 40 do 60% zapotrzebowania na energię elektryczną zużywaną w Zakładzie Oczyszczalni Ścieków.

Ilość ta uzależniona jest od ilości wyprodukowanego biogazu, która wynosi od 2000 do 3000 m3/dobę. Wielkość ta zależna jest od temperatury zewnętrznej otoczenia oraz jakości ścieków doprowadzanych do oczyszczalni.

Ponadto Spółka wystąpiła do Urzędu Regulacji Energetyki o przyznanie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w odnawialnym źródle energii w kogeneracji, w elektrowni biogazowej o łącznej mocy zainstalowanej generatorów 0,380 MW (2 x 0,190 MW).

W uzupełnieniu wniosku wskazano:

Ad. 1

Pytanie nr 1 dotyczy jednego stanu faktycznego i jednego zdarzenia przyszłego.

Pytanie nr 2 dotyczy jednego zdarzenia przyszłego.

Ad. 2.

Spółka w dniu 30.12.2014 r. uiściła opłatę za drugie zdarzenie opisane w pytaniu nr 1 w części G.69 wniosku ORD-IN na konto bankowe Izby Skarbowej w ... w kwocie 40 zł. Potwierdzenie dokonania opłaty w załączeniu. Łącznie wniesione opłaty wynoszą 120 zł i stanowią iloczyn kwoty 40 zł i 3 zaistniałych zdarzeń ( 2 zdarzeń faktycznych i 1 zdarzenia przyszłego).

Ad. 3. Doprecyzowanie opisu:

 1. Spółka całość zakupionej energii elektrycznej zużywa i będzie zużywać tylko na potrzeby własne prowadzonej działalności gospodarczej.
 2. Spółka nie dokonuje i nie będzie dokonywać odsprzedaży zakupionej energii elektrycznej.

Ad.4. Wskazanie przedmiotu opodatkowania:

Przedmiotem opodatkowania podatkiem akcyzowym objętym zakresem pytaniem nr 2 wykazanego w części G.69 wniosku ORD-IN przez podmiot posiadający koncesję zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 3 jest zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne prowadzonej działalności gospodarczej zakupionej z zewnątrz na podstawie zawartej umowy z dostawcą.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie oznaczone numerem 2, ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku:

Czy Spółka w przypadku uzyskania koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w odnawialnym źródle energii w kogeneracji, w elektrowni biogazowej o łącznej mocy zainstalowanej generatorów 0,380 MW (2x0,190 MW) o przyznanie której wystąpiła do Urzędu Regulacji Energetyki, będzie podatnikiem podatku akcyzowego od zużycia energii elektrycznej na potrzeby własne prowadzonej działalności gospodarczej zakupionej od dostawcy zewnętrznego...

Zdaniem Wnioskodawcy, po uzyskaniu z URE koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej, Spółka będzie podatnikiem podatku akcyzowego od energii elektrycznej zakupionej od dostawcy energii.

Spółka po uzyskaniu koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w kogeneracji nie będzie nabywcą końcowym zgodnie z art. 2 pkt 19 ustawy, w zakresie nabywanej energii elektrycznej do końca terminu ważności tej koncesji.

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 19 ustawy, nabywca końcowy to podmiot nabywający energię elektryczną, nieposiadający koncesji na wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucję lub obrót energią elektryczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.), z wyłączeniem:

 1. spółki prowadzącej giełdę towarową w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 48, poz. 284, Nr 81, poz. 530 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 94, poz. 551 i Nr 106, poz. 622) nabywającej energię elektryczną z tytułu pełnienia funkcji opisanej w art. 5 ust. 3a ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych,
 2. towarowych domów maklerskich i domów maklerskich w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych nabywających energię elektryczną z tytułu pełnienia funkcji opisanej w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych lub nabywających energię elektryczną na rachunek dającego zlecenie na rynku regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622),
 3. giełdowej izby rozrachunkowej, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. lub spółki, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, nabywających energię elektryczną z tytułu pełnienia funkcji opisanej w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych,
 4. spółki prowadzącej jednocześnie izbę rozliczeniową i izbę rozrachunkową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi nabywającej energię elektryczną z tytułu pełnienia funkcji, o której mowa w art. 68a ust. 14 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi lub w celu rozliczenia i rozrachunku transakcji zawieranych na rynku regulowanym.

Biorąc powyższe pod uwagę, Spółka po uzyskaniu koncesji na wytwarzanie energii będzie podatnikiem podatku akcyzowego na podstawie art. 9 ust.1 pkt 3 ustawy, zobowiązanym do rozliczania i uiszczania należnego podatku akcyzowego z tytułu zużycia energii elektrycznej, zarówno zakupionej od dostawcy energii, jak i wytworzonej w Zakładzie Oczyszczalni Ścieków. Natomiast zakup całej energii elektrycznej przez Spółkę powinien odbywać się po cenach niezawierających podatku akcyzowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, zwaną dalej „ustawą” (Dz. U. z 2014 r., poz. 752 z późn.zm.), ustawa określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym, zwanym dalej „akcyzą”, wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu wyrobami akcyzowymi, a także oznaczanie znakami akcyzy.

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy, użyte w ustawie określenie „wyroby akcyzowe” oznacza - wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

W załączniku nr 1 stanowiącym Wykaz wyrobów akcyzowych pod pozycją nr 33 z kodem CN 2716 00 00 znajduje się energia elektryczna.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy, w przypadku energii elektrycznej przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

 1. nabycie wewnątrzwspólnotowe energii elektrycznej przez nabywcę końcowego;
 2. sprzedaż energii elektrycznej nabywcy końcowemu na terytorium kraju, w tym przez podmiot nieposiadający koncesji na wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucję lub obrót energią elektryczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, który wyprodukował tę energię;
 3. zużycie energii elektrycznej przez podmiot posiadający koncesję, o której mowa w pkt 2;
 4. zużycie energii elektrycznej przez podmiot nieposiadający koncesji, o której mowa w pkt 2, który wyprodukował tę energię;
 5. import energii elektrycznej przez nabywcę końcowego;
 6. zużycie energii elektrycznej przez nabywcę końcowego, jeżeli nie została od niej zapłacona akcyza w należnej wysokości i nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży tej energii elektrycznej nabywcy końcowemu.

Nabywcą końcowym w myśl art. 2 ust. 1 pkt 19 ustawy jest podmiot nabywający energię elektryczną, nieposiadający koncesji na wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucję lub obrót energią elektryczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 oraz z 2013 r. poz. 984 i 1238), z wyłączeniem:

 1. spółki prowadzącej giełdę towarową w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 197) nabywającej energię elektryczną z tytułu pełnienia funkcji opisanej w art. 5 ust. 3a ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych,
 2. towarowych domów maklerskich i domów maklerskich w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych nabywających energię elektryczną z tytułu pełnienia funkcji opisanej w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych lub nabywających energię elektryczną na rachunek dającego zlecenie na rynku regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 94),
 3. giełdowej izby rozrachunkowej, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. lub spółki, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, nabywających energię elektryczną z tytułu pełnienia funkcji opisanej w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych,
 4. spółki prowadzącej jednocześnie izbę rozliczeniową i izbę rozrachunkową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi nabywającej energię elektryczną z tytułu pełnienia funkcji, o której mowa w art. 68a ust. 14 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi lub w celu rozliczenia i rozrachunku transakcji zawieranych na rynku regulowanym.

Stosownie do art. 11 ust. 1 ustawy, w przypadku energii elektrycznej obowiązek podatkowy powstaje:

 1. z dniem nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej przez nabywcę końcowego;
 2. z momentem wydania energii elektrycznej nabywcy końcowemu, w przypadku sprzedaży energii elektrycznej na terytorium kraju;
 3. z dniem zużycia energii elektrycznej, w przypadkach, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3, 4 i 6;
 4. z dniem powstania długu celnego, w przypadku importu energii elektrycznej przez nabywcę końcowego.

Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy, wydanie energii elektrycznej, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nabywcy końcowemu jest związane z wystawieniem przez podatnika faktury lub innego dokumentu, z którego wynika zapłata należności za sprzedaną przez podatnika energię elektryczną.

Zatem w przypadku energii elektrycznej co do zasady, przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

 • zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy - sprzedaż energii elektrycznej nabywcy końcowemu na terytorium kraju, w tym przez podmiot nieposiadający koncesji na wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucję lub obrót energią elektryczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, który wyprodukował tę energię;
 • zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy - zużycie energii elektrycznej przez podmiot nieposiadający koncesji, o której mowa w pkt 2, który wyprodukował tę energię;
 • zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy - zużycie energii elektrycznej przez podmiot posiadający koncesję na wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucję lub obrót energią elektryczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne oraz zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 4 ustawy, przedmiotem opodatkowania akcyzą jest zużycie energii elektrycznej przez podmiot nieposiadający ww. koncesji, który wyprodukował tę energię.

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 1b ustawy, wyroby gazowe to wyroby energetyczne o kodach CN 2705 00 00, 2711 11 00, 2711 21 00, 2711 29 00 i pozostałe paliwa opałowe, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 15 lit. b, z wyłączeniem wyrobów energetycznych o kodzie CN 2901 10 00.

W załączniku nr 1 do ustawy, pod pozycją 28 z kodem CN 2711 znajduje się - gaz ziemny (mokry) i pozostałe węglowodory gazowe.

Według Nomenklatury Scalonej kodem CN 2711 29 00 są objęte - węglowodory w stanie gazowym, gdzie indziej niesklasyfikowane (z wył. gazu ziemnego).

W myśl art. 86 ust. 1 pkt 2 ustawy, do wyrobów energetycznych, w rozumieniu ustawy, zalicza się wyroby objęte pozycjami CN 2701, 2702 oraz od 2704 do 2715.

Zgodnie z art. 9c ust. 1 ustawy, w przypadku wyrobów gazowych przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

 1. nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego;
 2. sprzedaż wyrobów gazowych finalnemu nabywcy gazowemu;
 3. import wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego;
 4. użycie wyrobów gazowych przez pośredniczący podmiot gazowy;
 5. użycie wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego:
  1. uzyskanych w sposób inny niż w drodze nabycia,
  2. jeżeli nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży tych wyrobów finalnemu nabywcy gazowemu, a w wyniku kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego nie ustalono, że akcyza została zapłacona w należnej wysokości,
  3. nabytych w ramach zwolnienia, o którym mowa w art. 31b ust. 1-4, do innych celów niż zwolnione na podstawie tych przepisów, przy czym za takie użycie uważa się również naruszenie warunku, o którym mowa w art. 31b ust. 5-7 lub 9, a także sprzedaż, eksport lub dostawę wewnątrzwspólnotową wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego zamiast użycia ich do celów, o których mowa w art. 31b ust. 1-4.

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 19a ustawy finalny nabywca gazowy - to podmiot, który:

 1. nabywa na terytorium kraju, importuje lub nabywa wewnątrzwspólnotowo wyroby gazowe, lub
 2. posiada uzyskane w sposób inny niż w drodze nabycia wyroby gazowe

- niebędący pośredniczącym podmiotem gazowym.

Zgodnie z art. 88 ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania wyrobów energetycznych jest ich ilość, wyrażona, w zależności od rodzaju wyrobów, w litrach gotowego wyrobu w temperaturze 15°C lub w kilogramach gotowego wyrobu, albo wartość opałowa, wyrażona w gigadżulach (GJ).

W myśl art. 89 ust. 1 pkt 13 ustawy, stawka akcyzy wynosi dla gazu ziemnego (mokrego) i pozostałych węglowodorów gazowych objętych pozycją CN 2711, przeznaczonych do celów opałowych - 1,28 zł/1 gigadżul (GJ).

Z powyższych przepisów wynika, że zasadą jest opodatkowanie wyrobów energetycznych, w tym również wyrobu gazowego o nazwie biogaz kod CN 2711 29 00. Tym niemniej ustawodawca przewidział przedmiotowe i podmiotowe zwolnienia w przypadku obrotu wyrobami gazowymi oraz w przypadku ich użycia.

Zgodnie z art. 31b ust. 4 pkt 1 ustawy, zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby gazowe przeznaczone do napędu stacjonarnych urządzeń lub do celów opałowych związanych z napędem stacjonarnych urządzeń, użyte:

 1. w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-5, lub
 2. na potrzeby przesyłania, dystrybucji lub magazynowania tych wyrobów.

Stosownie do art. 31b ust. 1 pkt 2 ustawy, zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby gazowe przeznaczone do celów opałowych do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej.

Z opisu sprawy przedstawionego we wniosku wynika, że jednym z produktów ubocznych działalności gospodarczej Wnioskodawcy jest biogaz (kod CN 2711 29 00), który jest spalany w układzie kogeneracyjnym w celu skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Wytworzona energia elektryczna jest wprowadzana do sieci energetycznej oczyszczalni i wykorzystywana na potrzeby własne do napędu urządzeń pracujących w Zakładzie Oczyszczalni. Ciepło natomiast pochodzi od procesów spalania w silniku. Ciepło to jest odzyskiwane poprzez wymienniki ciepła, włączone w układ chłodzenia oraz w układ wydechowy silnika. W dalszym etapie energia cieplna przekazywana jest gorącej wodzie, która staje się jej nośnikiem i jest dalej wykorzystywana w głównej mierze na podgrzewanie osadu w komorach fermentacyjnych. Pozostała cześć służy do ogrzewania pomieszczeń oczyszczalni i podgrzewania wody użytkowej, jako źródło ciepła w układzie centralnego ogrzewania.

Energia wyprodukowana z biogazu jest wykorzystywana wyłącznie na potrzeby własne Zakładu Oczyszczalni Ścieków w zakresie częściowego pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną

i ciepło. Spółka posiada umowę z dostawcą energii elektrycznej na dostawę energii elektrycznej do poszczególnych Zakładów, w których prowadzona jest działalność gospodarcza oraz umowę na dostawę gazu ziemnego do Zakładu Oczyszczalni Ścieków.

Energia elektryczna wyprodukowana z kogeneratorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW nie jest dostarczana do instalacji połączonych i współpracujących ze sobą służących do przesyłania energii elektrycznej i jest zużywana na potrzeby własne Spółki.

Ponadto Spółka wystąpiła do Urzędu Regulacji Energetyki o przyznanie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w odnawialnym źródle energii w kogeneracji, w elektrowni biogazowej o łącznej mocy zainstalowanej generatorów 0,380 MW (2 x 0,190 MW).

Spółka całość zakupionej energii elektrycznej zużywa i będzie zużywać tylko na potrzeby własne prowadzonej działalności gospodarczej. Spółka nie dokonuje i nie będzie dokonywać odsprzedaży zakupionej energii elektrycznej.

Spółka w opisie sprawy wskazała, iż wystąpiła do Urzędu Regulacji Energetyki o przyznanie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w odnawialnym źródle energii w kogeneracji, w elektrowni biogazowej o łącznej mocy zainstalowanej generatorów 0,380 MW (2 x 0,190 MW).

Z chwilą uzyskania z Urzędu Regulacji Energetyki koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej, Spółka nie będzie nabywcą końcowym w myśl art. 2 ust. 1 pkt 19 ustawy, gdyż zgodnie z ww. przepisem, nabywcą końcowym jest podmiot nabywający energię elektryczną, nieposiadający koncesji na wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucję lub obrót energią elektryczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy, podatnikiem akcyzy jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą lub wobec której zaistniał stan faktyczny podlegający opodatkowaniu akcyzą.

Jak wynika z art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy, w przypadku energii elektrycznej przedmiotem opodatkowania akcyzą jest zużycie energii elektrycznej przez podmiot posiadający koncesję, o której mowa w pkt 2. Zatem w przypadku podmiotu posiadającego ww. koncesję, przedmiotem opodatkowania akcyzą, zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy jest zużycie energii elektrycznej; przy czym dotyczy to zarówno zużycia energii elektrycznej zakupionej od dostawcy zewnętrznego, jak i zużycia energii elektrycznej wytworzonej przez podmiot.

Mając na uwadze powyższe przepisy prawa oraz okoliczności wskazane we wniosku należy stwierdzić, że Spółka w przypadku uzyskania koncesji z Urzędu Regulacji Energetyki na wytwarzanie energii elektrycznej, będzie podatnikiem podatku akcyzowego z tytułu zużycia na potrzeby własne w ramach prowadzonej działalności gospodarczej energii elektrycznej zakupionej od dostawcy zewnętrznego.

Należy jednocześnie wskazać, że Spółka po uzyskania koncesji z Urzędu Regulacji Energetyki na wytwarzanie energii elektrycznej, będzie również podatnikiem podatku akcyzowego z tytułu zużycia energii elektrycznej wytworzonej w Zakładzie Oczyszczalni Ścieków Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Inne kwestie przedstawione w opisanym zaistniałym stanie faktycznym, które nie zostały objęte pytaniem oraz własnym stanowiskiem w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Należy podkreślić, iż w postępowaniu w przedmiocie wydania interpretacji, Organ dokonał oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego, natomiast nie dokonuje jakichkolwiek własnych ustaleń faktycznych związanych z postępowaniem podatkowym, o którym mowa w Dziale IV Ordynacji podatkowej. Bowiem wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej wyznacza granice rozpoznawania danej sprawy i jest rozpatrywany zgodnie z Rozdziałem 1a Działu II Ordynacji podatkowej, który nie przewiduje w tym trybie prowadzenia postępowania podatkowego zmierzającego do ustalenia stanu faktycznego.

Należy zatem zaznaczyć, że wydając przedmiotową interpretację tut. Organ oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie sprawy. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego stanu faktycznego, jak również w przypadku ustalenia w toku prowadzonego postępowania podatkowego odmiennego stanu sprawy niż przedstawiony we wniosku, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ..., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.