IPPP3/4513-64/16-4/ISK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
W zakresie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) oraz § 7 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 7 czerwca 2016 r. (data wpływu 13 czerwca 2016 r.) uzupełnionym w dniu 8 września 2016 r. (data wpływu 12 września 2016 r.) w odpowiedzi na wezwanie tut. Organu z dnia 31 sierpnia 2016 r. (skutecznie doręczone 2 września 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie:

 • zastosowania zwolnienia od podatku energii elektrycznej wyprodukowanej z odnawialnych źródeł energii i zużywanej na własne potrzeby (pytanie 1) oraz obowiązku zapłaty akcyzy przez spółkę obrotu energią, od energii elektrycznej sprzedanej na rzecz nabywcy końcowego (pytanie 4) – jest prawidłowe,
 • obowiązku prowadzenia ewidencji ilościowej energii elektrycznej (pytanie 2) oraz obowiązku składania comiesięcznych deklaracji (pytanie 3) – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 czerwca 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego uzupełniony w dniu 8 września 2016 r. (data wpływu 12 września 2016 r.) w odpowiedzi na wezwanie tut. Organu z dnia 31 sierpnia 2016 r. (skutecznie doręczone 2 września 2016 r.) dotyczący podatku akcyzowego w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą polegająca na wytwarzaniu energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (mała elektrownia wodna). Wnioskodawca posiada elektrownię wodną. Elektrownia wyposażona jest w generator dwubiegowy o mocy 82/56 kW. Zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii Wnioskodawca jest wpisany do rejestru wytwórców energii w małej instalacji. Wyprodukowaną energię elektryczną Wnioskodawca sprzedaje do spółki obrotu energią (niebędącą odbiorcą końcowym). W elektrowni zużywa niewielką ilość energii na potrzeby własne (są to potrzeby związane z produkcją energii i procesem jej podtrzymania oraz z utrzymaniem elektrowni i pomieszczenia socjalnego). W sytuacji, kiedy elektrownia pracuje (wytwarza energię), na potrzeby własne Wnioskodawca zużywa energię wytworzoną przez elektrownię oraz dokonuje zakupu energii od spółki obrotu energią. Natomiast w sytuacji, kiedy elektrownia nie pracuje (nie wytwarza energii) Wnioskodawca dokonuje zakupu energii na potrzeby własne od spółki obrotu energią.

W uzupełnieniu wniosku na pytanie czy posiada koncesję na wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucję lub obrót energią elektryczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne Wnioskodawca wskazał, iż posiada koncesję w zakresie wytwarzania energii elektrycznej lecz na podstawie ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nastąpiło wygaśnięcie ww. koncesji. W zamian Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wpisał Wnioskodawcę w dniu 7 maja 2015 roku do Rejestru Wytwórców w Małej Instalacji.

Ponadto Wnioskodawca wskazał, iż prowadzi działalność gospodarczą osoby fizycznej zarejestrowaną na terenie Rzeczypospolitej Polski w Mieście i znajduje się w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, a nabywa energię elektryczną od X. S.A. Miejscem dostawy/odbioru energii elektrycznej jest Mała Elektrownia Wodna. Zatem kierując się adresem Wnioskodawcy, spółki obrotu jak i miejscem dostawy/odbioru energii elektrycznej Wnioskodawca uznaje, że transakcja nabywania przez niego energii elektrycznej zużywanej na potrzeby własne jest transakcją krajową.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy zgodnie z § 5.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego Wnioskodawca jest zwolniony z obowiązku uiszczania podatku akcyzowego od zużycia na własne potrzeby energii, którą wytwarza w swojej elektrowni?
 2. Czy pomimo ewentualnego zwolnienia z akcyzy, o którym mowa w pytaniu 1 Wnioskodawca ma obowiązek prowadzenia ewidencji ilościowej energii elektrycznej?
 3. Czy pomimo ewentualnego zwolnienia z akcyzy, o którym mowa w pytaniu 1 Wnioskodawca ma obowiązek składania comiesięcznych deklaracji dla podatku akcyzowego?
 4. Który z podmiotów w opisanym stanie faktycznym (Wnioskodawca czy spółka obrotu) ma obowiązek zapłaty akcyzy od energii, którą Wnioskodawca kupuje od spółki obrotu energią i zużywa na potrzeby własne w elektrowni?

Zdaniem Wnioskodawcy, ponieważ moc generatora w elektrowni Wnioskodawcy nie przekracza 1 MW, nie ma on obowiązku uiszczania podatku akcyzowego od zużycia na potrzeby własne energii, którą wytwarza w tych elektrowniach.

Mając na uwadze fakt, iż celem prowadzenia ewidencji energii elektrycznej jest wskazanie wolumenu energii, od której powstaje obowiązek zapłaty akcyzy oraz fakt, iż w przypadku Wnioskodawcy ten obowiązek nie powstaje, gdyż oprócz zużycia energii na potrzeby własne, co do którego, zgodnie z punktem 1 stanowiska Wnioskodawca zakłada zwolnienie od podatku akcyzowego, nie jest podatnikiem z tytułu żadnej innej czynności, o której mowa w art. 9 ust. 1. ustawy o podatku akcyzowym, Wnioskodawca uważa, że nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji energii elektrycznej.

Mając na uwadze fakt, iż w przypadku Wnioskodawcy nie powstaje obowiązek zapłaty podatku akcyzowego, gdyż oprócz zużycia energii na potrzeby własne, co do którego, zgodnie z punktem 1 stanowiska Wnioskodawca zakłada zwolnienie od podatku akcyzowego, nie jest podatnikiem z tytułu żadnej innej czynności, o której mowa w art. 9 ust. 1. ustawy o podatku akcyzowym, uważa, że nie ma obowiązku składania comiesięcznych deklaracji dla podatku akcyzowego.

Wnioskodawca uważa, że obowiązek zapłaty akcyzy od energii, którą kupuje od spółki obrotu energią i zużywa na potrzeby własne w elektrowni ma spółka obrotu. Opisaną sytuację należy uznać za sprzedaż energii elektrycznej nabywcy końcowemu (czynność podlegająca opodatkowaniu akcyzą o której mowa w art. 9 ust. 1. punkt 2 ustawy o podatku akcyzowym), a zgodnie z art. 13 ust 1 ustawy o podatku akcyzowym, podatnikiem akcyzy jest dokonujący czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą, czyli w tym przypadku dokonujący sprzedaży energii.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest w zakresie:
 • zastosowania zwolnienia od podatku energii elektrycznej wyprodukowanej z odnawialnych źródeł energii i zużywanej na własne potrzeby (pytanie 1) oraz obowiązku zapłaty akcyzy przez spółkę obrotu energią, od energii elektrycznej sprzedanej na rzecz nabywcy końcowego (pytanie 4) – prawidłowe,
 • obowiązku prowadzenia ewidencji ilościowej energii elektrycznej (pytanie 2) oraz obowiązku składania comiesięcznych deklaracji (pytanie 3) – nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz. U. Z 2014 r., poz. 752 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”, ustawa określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym, zwanym dalej „akcyzą”, wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu wyrobami akcyzowymi, a także oznaczanie znakami akcyzy.

Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy wyroby akcyzowe oznaczają wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

Pod poz. 33 ww. załącznika została wymieniona energia elektryczna o kodzie CN 2716 00 00.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy, w przypadku energii elektrycznej przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

 1. nabycie wewnątrzwspólnotowe energii elektrycznej przez nabywcę końcowego;
 2. sprzedaż energii elektrycznej nabywcy końcowemu na terytorium kraju, w tym przez podmiot nieposiadający koncesji na wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucję lub obrót energią elektryczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z póź. zm.), który wyprodukował tę energię;
 3. zużycie energii elektrycznej przez podmiot posiadający koncesję, o której mowa w pkt 2;
 4. zużycie energii elektrycznej przez podmiot nieposiadający koncesji, o której mowa w pkt 2, który wyprodukował tę energię;
 5. import energii elektrycznej przez nabywcę końcowego;
 6. zużycie energii elektrycznej przez nabywcę końcowego, jeżeli nie została od niej zapłacona akcyza w należnej wysokości i nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży tej energii elektrycznej nabywcy końcowemu.

Za zużycie energii elektrycznej nie uznaje się strat powstałych w wyniku przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, z wyłączeniem energii zużytej w związku z jej przesyłaniem lub dystrybucją oraz energii elektrycznej pobranej nielegalnie (art. 9 ust. 2 ustawy).

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 19 ustawy nabywca końcowy to podmiot nabywający energię elektryczną, nieposiadający koncesji na wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucję lub obrót energią elektryczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 oraz z 2013 r. poz. 984 i 1238), z wyłączeniem:

 1. spółki prowadzącej giełdę towarową w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 197) nabywającej energię elektryczną z tytułu pełnienia funkcji opisanej w art. 5 ust. 3a ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych,
 2. towarowych domów maklerskich i domów maklerskich w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych nabywających energię elektryczną z tytułu pełnienia funkcji opisanej w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych lub nabywających energię elektryczną na rachunek dającego zlecenie na rynku regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2014 r. poz. 94),
 3. giełdowej izby rozrachunkowej, Krajowego Depozytu lub spółki, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, nabywających energię elektryczną z tytułu pełnienia funkcji opisanej w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych,
 4. spółki prowadzącej jednocześnie izbę rozliczeniową i izbę rozrachunkową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi nabywającej energię elektryczną z tytułu pełnienia funkcji, o której mowa w art. 68a ust. 14 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi lub w celu rozliczenia i rozrachunku transakcji zawieranych na rynku regulowanym.

Co do zasady, podatnikiem akcyzy jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą lub wobec której zaistniał stan faktyczny podlegający opodatkowaniu akcyzą (...) – art. 13 ust. 1 ustawy.

Ze złożonego wniosku wynika, że Wnioskodawca jest wytwórcą energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii – mała elektrownia wodna. Wnioskodawca posiadał koncesję w zakresie wytwarzania energii elektrycznej lecz na podstawie ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nastąpiło wygaśnięcie ww. koncesji. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wpisał Wnioskodawcę w dniu 7 maja 2015 roku do Rejestru Wytwórców w Małej Instalacji. Elektrownia wyposażona jest w generator dwubiegowy o mocy 82/56 kW. Zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii Wnioskodawca jest wpisany do rejestru wytwórców energii w małej instalacji. Wyprodukowaną energię elektryczną Wnioskodawca sprzedaje do spółki obrotu energią (niebędącą odbiorcą końcowym). W elektrowni zużywa niewielką ilość energii na potrzeby własne (są to potrzeby związane z produkcją energii i procesem jej podtrzymania oraz z utrzymaniem elektrowni i pomieszczenia socjalnego). W sytuacji, kiedy elektrownia pracuje (wytwarza energię), na potrzeby własne Wnioskodawca zużywa energię wytworzoną przez elektrownię oraz dokonuje zakupu energii od spółki obrotu energią. Natomiast w sytuacji, kiedy elektrownia nie pracuje (nie wytwarza energii) Wnioskodawca dokonuje zakupu energii na potrzeby własne od spółki obrotu energią. Transakcja nabywania przez Wnioskodawcę energii elektrycznej zużywanej na potrzeby własne jest transakcją krajową.

Wnioskodawca ma m.in. wątpliwości dotyczące uprawnienia do zastosowania zwolnienia od akcyzy energii elektrycznej wyprodukowanej z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW i zużytej na własne potrzeby.

Zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego z dnia 8 lutego 2013 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 195 ze zm.), zwanym rozporządzeniem, zwalnia się od akcyzy zużycie energii elektrycznej wyprodukowanej z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW przez podmiot, który zużywa tę energię.

W przypadku wykorzystywania do produkcji energii elektrycznej wyrobów energetycznych innych niż pochodzących z odnawialnych źródeł energii w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. poz. 478) zwolnienie od akcyzy, o którym mowa w ust. 1, może być stosowane pod warunkiem, że od tych wyrobów energetycznych została zapłacona akcyza w należnej wysokości - § 5 ust. 2 rozporządzenia.

Zatem skoro Wnioskodawca zużywa do produkcji energii elektrycznej energię wytworzoną z odnawialnego źródła energii oraz łączna moc generatorów z których produkowana jest energia elektryczna nie przekracza 1 MW to zużycie na własne potrzeby wyprodukowanej w ten sposób energii elektrycznej jest objęte zwolnieniem na podstawie przywołanego § 5 rozporządzenia.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania 1 uznać należy za prawidłowe.

W pytaniu 2 wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą obowiązku prowadzenia ewidencji ilościowej energii elektrycznej w sytuacji gdy Wnioskodawca względem energii elektrycznej wyprodukowanej z generatorów i zużytej na własne potrzeby korzysta ze zwolnienia na podstawie § 5 rozporządzenia.

Zgodnie z art. 138h ust. 1 ustawy ewidencję ilościową energii elektrycznej prowadzą:

 1. podatnik dokonujący sprzedaży energii elektrycznej nabywcy końcowemu;
 2. podatnik zużywający energię elektryczną w przypadku, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 i 4;
 3. podmiot reprezentujący, o którym mowa w art. 13 ust. 5;
 4. podmiot dokonujący dostawy wewnątrzwspólnotowej lub eksportu energii elektrycznej.

Przy czym w myśl art. 138h ust. 2 ustawy przepisy ust. 1 nie mają zastosowania do podmiotów produkujących energię elektryczną z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW, która nie jest dostarczana do instalacji połączonych i współpracujących ze sobą, służących do przesyłania tej energii, lecz jest zużywana przez ten podmiot, pod warunkiem że od wyrobów energetycznych wykorzystywanych do produkcji tej energii elektrycznej została zapłacona akcyza w należnej wysokości.

Z cytowanego art. 138h ust. 2 ustawy wynika, że z obowiązku prowadzenia ewidencji ilościowej energii elektrycznej zwolnione są podmioty produkujące energię elektryczną z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW, która nie jest dostarczana do instalacji połączonych i współpracujących ze sobą, służących do przesyłania tej energii, lecz jest zużywana przez ten podmiot.

W analizowanej sprawie Wnioskodawca jedynie niewielką ilość wyprodukowanej energii elektrycznej zużywa na potrzeby własne (są to potrzeby związane z produkcją energii i procesem jej podtrzymania oraz z utrzymaniem elektrowni i pomieszczenia socjalnego). Jak wskazał Wnioskodawca w opisie stanu faktycznego wyprodukowaną energię elektryczną Wnioskodawca sprzedaje do spółki obrotu energią (niebędącą odbiorcą końcowym).

Zatem w analizowanym przypadku nie znajdzie zastosowania art. 138h ust. 2 ustawy. W konsekwencji Wnioskodawca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji ilościowej energii elektrycznej, o której mowa w art. 138h ust. 1 ustawy.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania 2 uznać należy za nieprawidłowe.

W pytaniu 3 wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą obowiązku składania comiesięcznych deklaracji dla podatku akcyzowego w sytuacji gdy Wnioskodawca względem energii elektrycznej wyprodukowanej z generatorów i zużytej na własne potrzeby korzysta ze zwolnienia na podstawie § 5 rozporządzenia.

Stosownie do art. 24 ust. 1 ustawy, w przypadku energii elektrycznej podatnik jest obowiązany, bez wezwania organu podatkowego, składać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego deklaracje podatkowe według ustalonego wzoru oraz obliczać i wpłacać akcyzę na rachunek właściwej izby celnej, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym:

 1. upłynął termin płatności wynikający z faktury, a jeżeli termin ten nie został określony - po miesiącu, w którym wystawiono fakturę - w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej przez nabywcę końcowego;
 2. upłynął termin płatności określony w umowie właściwej dla rozliczeń z tytułu dostaw energii elektrycznej albo, jeżeli termin ten nie został określony w umowie - upłynął termin płatności wynikający z faktury lub innego dokumentu wystawionego przez podatnika, z którego wynika zapłata należności za sprzedaną przez podatnika energię elektryczną, a jeżeli termin płatności nie został określony w umowie ani w fakturze lub w tym dokumencie albo gdy z faktury nie wynika należność za energię elektryczną sprzedaną w tym okresie - po miesiącu, w którym wystawiono fakturę lub ten dokument – w przypadku sprzedaży energii elektrycznej nabywcy końcowemu na terytorium kraju;
 3. nastąpiło zużycie energii elektrycznej - w przypadkach, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3, 4 i 6.

Przy czym w myśl art. 24 ust. 2 ustawy przepis ust. 1 pkt 3 nie ma zastosowania do podmiotów posiadających koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, które zużywają energię elektryczną na cele zwolnienia, o którym mowa w art. 30 ust. 6, 7 lub 7a, i nie są podatnikami z tytułu innych czynności, o których mowa w art. 9 ust. 1.

Wnioskodawca wskazał, że nie posiada koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne. Jednocześnie zgodnie z art. 9 ust 1 pkt 4 ustawy, dokonuje czynności będącej przedmiotem opodatkowania akcyzą - zużycie energii elektrycznej przez podmiot nieposiadający koncesji, który wyprodukował tę energię, a w konsekwencji zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy jest podatnikiem akcyzy.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy w przypadku, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 4 podatnik jest obowiązany, bez wezwania organu podatkowego, składać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego deklaracje podatkowe według ustalonego wzoru oraz obliczać i wpłacać akcyzę na rachunek właściwej izby celnej, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zużycie energii elektrycznej. Obowiązek ten, stosownie do art. 24 ust. 2 ustawy, nie ma zastosowania do podmiotów posiadających koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, które zużywają energię elektryczną na cele zwolnienia, o którym mowa w art. 30 ust. 6, 7 lub 7a, i nie są podatnikami z tytułu innych czynności, o których mowa w art. 9 ust. 1.

Zatem Wnioskodawca jako podmiot, który nie posiada koncesji i jest podatnikiem w tytułu czynności o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 4 ustawy, w myśl art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy obowiązany jest bez wezwania organu podatkowego, składać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego deklaracje podatkowe według ustalonego wzoru.

Fakt, że wytworzona energia elektryczna w odnawialnych źródłach energii, zostanie zużyta na własne potrzeby i zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia podlegać będzie zwolnieniu od akcyzy, nie zwalnia Wnioskodawcy z konieczności wypełnienia innych obowiązków wynikających z ustawy w tym obowiązku składania comiesięcznych deklaracji o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania 3 uznać należy za nieprawidłowe.

W pytaniu 4 wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii, który z podmiotów w opisanym stanie faktycznym (Wnioskodawca czy spółka obrotu) ma obowiązek zapłaty akcyzy od energii, którą Wnioskodawca kupuje od spółki obrotu energią i zużywa na potrzeby własne w elektrowni.

W kwestii obowiązku zapłaty akcyzy od energii, którą Wnioskodawca kupuję od spółki obrotu energią i zużywa na potrzeby własne w elektrowniach w czasie, gdy elektrownie pracują lub nie pracują zauważyć należy, że przedmiot opodatkowania akcyzą energii elektrycznej został uregulowany w sposób szczególny poprzez wprowadzenie definicji nabywcy końcowego (art. 2 ust. 1 pkt 19 ustawy) - podmiotu nabywającego energię elektryczną, nieposiadającego koncesji na wytwarzanie, przetwarzanie, dystrybucję lub obrót energią elektryczną w rozumieniu przepisów ustawy Prawo energetyczne.

Zatem zgodnie z powyższą definicją wprowadzono zasadę opodatkowania akcyzą ostatniego etapu obrotu, czyli etapu wydania energii elektrycznej do konsumpcji końcowemu nabywcy.

W sytuacji gdy Wnioskodawca (nabywca końcowy – podmiot nieposiadający koncesji) na podstawie umowy sprzedaży, kupuje energię elektryczną od spółki obrotu energią (pobiera z sieci dystrybucyjnej) i zużywa pobraną z sieci energię elektryczną na potrzeby własne w elektrowniach w czasie, gdy elektrownie pracują lub nie pracują, to spółka obrotu energią (sprzedawca energii elektrycznej) zobowiązany jest do zapłaty podatku akcyzowego z tytułu sprzedaży energii elektrycznej nabywcy końcowemu.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania 4 uznać należy za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, a ponadto zawierać: wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia innego aktu lub czynności, oznaczenie organu, którego działania, bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania skarga dotyczy, określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego, w przypadkach, o których mowa w art. 52 § 3 i 4, dowód, że skarżący wezwał właściwy organ do usunięcia naruszenia prawa (art. 57 § 1 pkt 1 - 4 ww. ustawy). Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydana w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.