IPPP3/4513-4/16-2/MC | Interpretacja indywidualna

W zakresie możliwości zastosowania zwolnienia od akcyzy dla zakładu energochłonnego wykorzystującego energię elektryczną na podstawie art. 31d ust. 1 ustawy w odniesieniu do roku podatkowego 2015
IPPP3/4513-4/16-2/MCinterpretacja indywidualna
  1. energia elektryczna
  2. zakład energochłonny
  3. zwolnienie
  1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne i nieobowiązujące] -> Organizacja obrotu wyrobami akcyzowymi zharmonizowanymi -> Składy podatkowe -> Zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 7 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 29 grudnia 2015 r. (data wpływu 12 stycznia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia od akcyzy dla zakładu energochłonnego wykorzystującego energię elektryczną na podstawie art. 31d ust. 1 ustawy w odniesieniu do roku podatkowego 2015 – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 stycznia 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia od akcyzy dla zakładu energochłonnego wykorzystującego energię elektryczną na podstawie art. 31d ust. 1 ustawy w odniesieniu do roku podatkowego 2015.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Przedmiotem przeważającej działalności B. S.A. (dalej: „Spółka” albo „Wnioskodawca”) jest produkcja alkoholu etylowego (PKD: 2014.Z). Spółka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zużywa w swoim zakładzie produkcyjnym w G. (dalej: „Zakład produkcyjny”) znaczne ilości energii elektrycznej. Wnioskodawca prowadzi księgi rachunkowe w rozumieniu przepisów o rachunkowości.

Spółka nie korzysta w odniesieniu do zużywanej w swojej działalności energii elektrycznej ze zwolnienia od akcyzy, o którym mowa w art. 30 ust. 7a ustawy o podatku akcyzowym. Zakład produkcyjny będzie spełniał warunki do uznania go za „zakład energochłonny wykorzystujący energię elektryczną”, o którym mowa w art. 31d ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym. Rokiem podatkowym Spółki jest rok kalendarzowy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Spółka może skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 31d ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym w odniesieniu do podatku akcyzowego uiszczonego z tytułu nabycia energii elektrycznej na potrzeby działalności prowadzonej w Zakładzie produkcyjnym w 2015 r....

Zdaniem Wnioskodawcy:

Spółka może skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 31d ustawy o podatku akcyzowym w odniesieniu do podatku akcyzowego uiszczonego z tytułu nabycia energii elektrycznej na potrzeby działalności Zakładu produkcyjnego w 2015 r.

Zgodnie z art. 31d ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, zakładowi energochłonnemu wykorzystującemu energię elektryczną, który łącznie spełnia następujące warunki:

  1. wykonuje działalność gospodarczą oznaczoną następującymi kodami Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD): 0510, 0729, 0811, 0891, 0893, 0899, 1032, 1039, 1041, 1062, 1104, 1106, 1310, 1320, 1394, 1395, 1411, 1610, 1621, 1711, 1712, 1722, 1920, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2060, 2110, 2221, 2222, 2311, 2312, 2313, 2314, 2319, 2320, 2331, 2342, 2343, 2349, 2399, 2410, 2420, 2431, 2432, 2434, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2720, 3299, 2011, 2332, 2351, 2352, 2451, 2452, 2453, 2454, 2611, 2680 lub 3832,
  2. prowadzi księgi rachunkowe w rozumieniu przepisów o rachunkowości,
  3. nie korzysta w stosunku do tej energii elektrycznej ze zwolnienia od akcyzy, o którym mowa w art. 30 ust. 7a,

- przysługuje zwolnienie od akcyzy, realizowane przez zwrot części zapłaconej akcyzy od energii elektrycznej wykorzystanej przez ten zakład.

Z kolei zgodnie z art. 3ld ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym, przez zakład energochłonny wykorzystujący energię elektryczną rozumie się podmiot, u którego udział kosztów wykorzystanej energii elektrycznej w wartości produkcji sprzedanej w roku podatkowym, za który składany jest wniosek, o którym mowa w ust. 5, wynosi ponad 3%. Zakład energochłonny wykorzystujący energię elektryczną nie może być mniejszy niż zorganizowana część przedsiębiorstwa rozumiana jako organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Zgodnie z art. 18 ustawy zmieniającej, ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Biorąc pod uwagę, że w żadnym z przepisów ustawy zmieniającej ustawodawca nie rozróżnił momentu wejścia w życie art. 3ld ustawy o podatku akcyzowym od momentu rozpoczęcia jego stosowania, należy przyjąć że podatnicy, jak również organy celne powinny rozpocząć stosowanie tego przepisu od dnia 1 stycznia 2016 r. Takie stanowisko jest zgodne z generalną zasadą rozpoczęcia obowiązywania przepisów ustawowych wyrażoną w § 44 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz.U. z 2002 r. Nr 100, poz. 908; dalej: „ZTP”), zgodnie z którym ustawa powinna wchodzić w życie w całości w jednym terminie oraz, iż nie różnicuje się terminów wejścia w życie poszczególnych przepisów ustawy.

Ponadto zgodnie z § 44 ust. 2 tego aktu stanowi, że odstępstwo od rozwiązania, o którym mowa w ust. 1, może nastąpić tylko w przypadku przepisów zmieniających, uchylających, przejściowych i dostosowujących.

W tym zakresie Spółka wskazuje również na poglądy doktryny, zgodnie z którymi akt prawny uzyskuje moc obowiązującą z dniem jego wejścia w życie, a zatem moment, od którego adresaci norm prawnych zawartych w danym akcie normatywnym mają obowiązek przestrzegać tych norm, a organy stosujące prawo stosować je, to moment który został wskazany przez ustawodawcę poprzez użycie określenia „wejście w życie” (tak: G. Wierczyński, Komentarz do rozporządzenia w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”, wyd. Oficyna 2009).

W kwestii rozumienia momentu „wejścia w życie” aktu normatywnego jako momentu rozpoczęcia stosowania przepisów tego aktu normatywnego stanowisko zajął również Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 2 lipca 2007 r. (sygn. K 41/05) wskazując, że zwroty „ustawa (przepis) wchodzi w życie z dniem” i „ustawę (przepis) stosuje się od dnia” są synonimami.

Ponadto Spółka wskazuje, że zgodnie z § 46 ust. 2 ZTP stosowanie ustawy albo jej poszczególnych przepisów można uzależnić od wystąpienia zdarzenia przyszłego. Zgodnie natomiast z brzmieniem ustawy zmieniającej ustawodawca nie uzależnił jednak stosowania wprowadzanego do ustawy o podatku akcyzowym art. 31d od żadnego zdarzenia przyszłego.

Tym samym Spółka podkreśla, że gdyby intencją ustawodawcy było opóźnienie rozpoczęcia stosowania art. 31d ustawy o podatku akcyzowym o pewien okresu czasu, bądź poprzez jego uzależnienie od zdarzenia przyszłego znalazłoby to wprost odzwierciedlenie w przepisach przejściowych, bądź przepisach o wejściu w życie ustawy zmieniającej. W tym zakresie Wnioskodawca wskazuje na art. 17 ustawy zmieniającej, w którym ustawodawca dokonał takiego zabiegu legislacyjnego. Mianowicie zgodnie z art. 17 ustawy zmieniającej stosowanie art. 89 ust. 3a ustawy o podatku akcyzowym (wprowadzającego nową stawkę akcyzy na energię elektryczną) zostało ograniczone przez ustawodawcę w czasie do dnia ogłoszenia pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności pomocy publicznej przewidzianej w tych przepisach ze wspólnym rynkiem.

W konsekwencji, odmienne rozumienie art. 31d ustawy o podatku akcyzowym w związku z art. 18 ustawy zmieniającej prowadziłoby do nieznajdującego uzasadnienia w przepisach ustawy zmieniającej, jak również niezgodnego z zasadami wynikającymi z ZTP ograniczenia stosowania w czasie art. 3ld.

W związku z powyższym należy uznać, że w odniesieniu do zasad stosowania art. 3ld ustawy o podatku akcyzowym znajdzie zastosowanie generalna zasada wynikająca z ZTP, zgodnie z którą przepisy należy stosować od momentu ich wejścia w życie. Tym samym, wszystkie przepisy art. 31d ustawy o podatku akcyzowym będzie stosowany od dnia 1 stycznia 2016 r.

Ponadto Spółka wskazuje, że powyższy wniosek w zakresie momentu rozpoczęcia stosowania art. 3ld ustawy o podatku akcyzowym potwierdza brzmienie przepisów, które określają procedurę skorzystania ze zwolnienia wynika, że mogą być one stosowane od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej, tj. od dnia 1 stycznia 2016 r. (art. 31d ust. 4 i następne).

Zdaniem Spółki, kluczowe w tym zakresie jest brzmienie przepisów odnoszących się do momentu złożenia wniosku o zwrot akcyzy zapłaconej przez zakład energochłonny od energii elektrycznej jako czynności rozpoczynającej procedurę uzyskania zwrotu akcyzy, tj. zastosowania zwolnienia z art. 31d ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym. Podkreślenia wymaga, że z brzmienia przepisów art. 31d ust. 4 i następne ustawy o podatku akcyzowym nie wynika, że wniosek o zwrot akcyzy zapłaconej od energii elektrycznej przez zakład energochłonny może zostać złożony dopiero w odniesieniu do roku podatkowego rozpoczynającego się z dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej (bądź po tym dniu). W tym zakresie Wnioskodawca wskazuje na brzmienie art. 31d ust. 5 ustawy: „Zwrot kwoty zwracanej częściowo akcyzy dokonywany jest na wniosek zakładu, o którym mowa w ust. 1, za okres roku podatkowego. O zwrocie tym orzeka, w drodze decyzji, wyznaczony naczelnik urzędu celnego” oraz ust. 9: „Wniosek, o którym mowa w ust. 5, jest składany za okres roku podatkowego, w terminie do dnia 31 grudnia roku następującego po roku, w którym zakończył się rok podatkowy”.

Przytoczone wyżej brzmienie przepisów art. 31d ustawy o podatku akcyzowym w związku z art. 18 ustawy zmieniającej wskazuje, że w ich świetle uzasadnione jest złożenie wniosku o zwrot akcyzy zapłaconej od energii elektrycznej przez zakład energochłonny począwszy od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej, tj. 1 stycznia 2016 r., co w konsekwencji oznacza, iż dopuszczalne jest wystąpienie z wnioskiem o zwrot akcyzy zapłaconej od energii elektrycznej za rok podatkowy będący rokiem kalendarzowym 2015.

W tym zakresie Wnioskodawca wskazuje również na określenie sposobu stosowania w czasie innych przepisów przewidujących zastosowanie zwolnienia z akcyzy poprzez jej zwrot w późniejszym terminie, tj. przepisów ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1340; dalej: „ustawa o zwrocie”).

Zgodnie z przedmiotową ustawą zwrot podatku akcyzowego przysługuje producentom rolnym za okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o zwrot podatku. Z kolei wnioski o zwrot podatku producenci rolni mogą składać „od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego i od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia danego roku”.

Zatem przepisy ustawy o zwrocie (podobnie, jak art. 3ld ustawy o podatku akcyzowym) dopuszczają taką ich interpretację, zgodnie z którą producent rolny mógłby wystąpić o zwrot akcyzy za okres 6 miesięcy, który miał miejsce przed wejściem w życie tej ustawy (tj. przed 1 kwietnia 2006 r.).

Ustawodawca zdając sobie z tego sprawę wprowadził do ustawy o zwrocie przepis przejściowy (art. 9 ust. 1), zgodnie z którym: „W 2006 r. wniosek o zwrot podatku składa się w terminie od dnia 1 września do dnia 30 września wraz z fakturami VAT albo potwierdzonymi ich kopiami, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 1, wystawionymi od dnia 1 stycznia 2006 r.

Wprowadzając przedmiotowy przepis przejściowy ustawodawca dokonał zgodnego z zasadami wynikającymi z ZTP (w szczególności z § 44 ust. 2 ZTP) opóźnienia rozpoczęcia stosowania przepisów dotyczących składania wniosków o zwrot (jako czynności rozpoczynającej procedurę uzyskania zwrotu akcyzy), a tym samym dokonał ograniczenia w stosowaniu samego zwolnienia.

Dodatkowo Spółka wskazuje również na określenie przez ustawodawcę sposobu stosowania w czasie przepisów dotyczących zwrotu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do nabytych przez niego towarów i usług lub w odniesieniu do zaimportowanych przez niego towarów wykorzystywanych do wykonywania czynności dających prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego na terytorium kraju.

Zgodnie z art. 89 ust. 1h ustawy o podatku od towarów i usług oraz przepisami Rozporządzenia z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wniosków o zwrot podatku od wartości dodanej naliczonego w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Wspólnoty Europejskiej (dalej: „rozporządzenie”) wniosek o zwrot składany jest nie później niż do dnia 30 września roku następującego po roku podatkowym, którego wniosek dotyczy. Rozporządzenie to weszło w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.

Jednocześnie § 2a rozporządzenia stanowi, że w przypadku gdy wniosek dotyczy roku podatkowego 2009, wniosek ten może zostać złożony nie później niż do dnia 31 marca 2011 r.

Z brzmienia przytoczonych przepisów rozporządzenia (dotyczących mechanizmu analogicznego jak ten przedstawiony w art. 31d ustawy o podatku akcyzowym) wynika, że mimo, iż rozporządzenie weszło w życie dopiero 1 stycznia 2010 r. to pierwszym rokiem podatkowym w odniesieniu do którego podatnik może skorzystać ze zwrotu podatku VAT jest rok podatkowy poprzedzający rok podatkowy rozpoczynający się w dniu wejścia w życie przepisów rozporządzenia (w tym przypadku chodzi o rok podatkowy 2009).

Wnioskodawca na potwierdzenie, że pierwszym rokiem podatkowym, w odniesieniu do którego podatnicy mogli wystąpić o zwrot podatku VAT na podstawie rozporządzenia był rok podatkowy 2009 (tj. rok podatkowy poprzedzający rok podatkowy rozpoczynający się w dniu wejścia w życie przepisów rozporządzenia) wskazuje na wyroki polskich sądów administracyjnych (m.in. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 4 czerwca 2014 r., sygn. I FSK 1061/13 oraz wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 2 października 2012 r., sygn. III SA/Wa 3355/11), które dotyczą co prawda sporów pomiędzy podatnikami a organami podatkowymi w przedmiocie zwrotów podatku VAT za okresy rozliczeniowe 2009 roku, ale nie w zakresie możliwości zastosowania postanowień rozporządzenia do tych okresów.

W tym miejscu Spółka podkreśla, że zastosowanie przez normodawcę w rozporządzeniu przedmiotowej konstrukcji jest zgodne z przytoczoną wyżej i wynikającą z ZTP koncepcją spójności momentu rozpoczęcia stosowania wszystkich przepisów aktów normatywnych z momentem dnia wejścia w życie samego aktu normatywnego (o ile przepisy przejściowe nie stanowią inaczej), a w szczególności przepisów dotyczących składania wniosku o zwrot podatku VAT jako czynności rozpoczynającej procedurę uzyskania zwrotu podatku.

Podkreślenia wymaga że mimo, iż rozporządzenie dotyczy podatku VAT to wprowadzona przez nie konstrukcja zwolnienia podatkowego poprzez zwrot jest analogiczna jak ta przewidziana w art. 31d ustawy o podatku akcyzowym. Wnioskodawca wskazuje na analogię pomiędzy zasadami wprowadzenia przez normodawcę przepisów rozporządzenia w sprawie zwrotu podatku VAT i zwolnieniem z akcyzy z art. 3ld ustawy o podatku akcyzowym. Art. 3ld ustawy o podatku akcyzowym bowiem również wejdzie w życie w dniu rozpoczęcia nowego roku podatkowego (1 stycznia 2016 r.) i również kreuje mechanizm zwrotu podatku akcyzowego za poprzedzający rok podatkowy, w którym zwracany podatek został przez podatnika zapłacony (2015 r.).

W związku z powyższym i biorąc pod uwagę, że ustawodawca wprowadzając zwolnienie z art. 3ld ustawy o podatku akcyzowym nie dokonał żadnego ograniczenia w stosowaniu przepisów dotyczących zasad składania wniosków o zwrot akcyzy zapłaconej od energii elektrycznej przez zakład energochłonny należy przyjąć, że ich złożenie zgodnie z art. 3ld ust. 5 i ust. 9 ustawy jest dopuszczalne począwszy od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej, tj. 1 stycznia 2016 r., co w konsekwencji oznacza, iż zgodne z ustawą o podatku akcyzowym jest wystąpienie z wnioskiem o zwrot akcyzy zapłaconej od energii elektrycznej za rok podatkowy 2015.

Ponadto Spółka podkreśla, że za opisanym wyżej sposobem rozumienia art. 3ld ustawy o podatku akcyzowym przesądza także cel wprowadzenia przedmiotowego zwolnienia oraz przyjęta w odniesieniu do niego konstrukcja, tj. zwolnienie z akcyzy poprzez jej późniejszy zwrot.

W uzasadnieniu poprawki Ministra Finansów do projektu ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (pismo z 10 lipca 2015 r.), na podstawie której do projektu ustawy został dodany zapis wprowadzający art. 3ld jako cel wprowadzenia przedmiotowego zwolnienia wskazano: „(...) zrównanie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw funkcjonujących w Polsce z przedsiębiorstwami w innych krajach UE, które nie ponoszą kosztów akcyzy od energii elektrycznej”.

W przytoczonych w uzasadnieniu przedmiotowej poprawki przykładach rozwiązań problemu opodatkowania akcyzą zużycia energii elektrycznej przez zakłady energochłonne wskazano, że w większości państw UE takie zużycie jest zwolnione z akcyzy właśnie poprzez zastosowanie mechanizmu jej zwrotu (Niemcy, Dania, Finlandia).

W ocenie Spółki, jeżeli zwolnienie z akcyzy energii elektrycznej dla zakładów energochłonnych przewidziane w art. 31d ustawy o podatku akcyzowym ma spełnić cel, który postawił przed nim jego projektodawca (tj. Minister Finansów) powinno być ono rozumiane w taki sposób, że zakłady energochłonne powinny po raz pierwszy skorzystać ze zwolnienia, tj. wystąpić z wnioskiem o pierwszy zwrot części zapłaconej akcyzy od energii elektrycznej zgodnie z art. 31d ust. 9 ustawy w terminie do dnia 31 grudnia 2016 r., czyli w odniesieniu do akcyzy zapłaconej od energii elektrycznej zużytej w 2015 r.

W tym miejscu Wnioskodawca wskazuje, że zgodnie z ustawą o podatku akcyzowym, zwolnienia od akcyzy mogą być realizowane m.in. przez zwrot zapłaconej kwoty akcyzy i taką konstrukcję przyjął ustawodawca w odniesieniu do zwolnienia zakładów energochłonnych z akcyzy zapłaconej od zużytej energii elektrycznej (tj. w art. 31d). Mechanizm zwolnienia z akcyzy przez jej późniejszy zwrot dotyczy sytuacji, w których pierwotnie w odniesieniu do danego wyrobu akcyzowego doszło do zapłaty akcyzy, ale w późniejszym terminie ze względu na spełnienie określonych przepisami warunków podatnik jest uprawniony do uzyskania jej zwrotu.

Spółka zaznacza, że w odniesieniu do podatku akcyzowego uiszczonego od energii elektrycznej zakupionej w 2015 r. i wykorzystanej w działalności Spółki powyższe przesłanki zostaną spełnione. Spółka bowiem uiściła podatek akcyzowy od zużytej w 2015 r. energii elektrycznej, a z dniem wejścia w życie art. 31d ustawy o podatku akcyzowym, tj. 1 stycznia 2016 r. będzie spełniała warunki określone w tym przepisie uprawniające do skorzystania ze zwolnienia w nim przewidzianego.

Wnioskodawca podkreśla, że w przypadku odmiennej interpretacji art. 31d ustawy o podatku akcyzowym w związku z art. 18 ustawy zmieniającej, realizacja celu postawionego przez projektodawcę przed przedmiotowym zwolnieniem zostałaby osiągnięta dopiero po roku jego obowiązywania. Zastosowana bowiem przez ustawodawcę konstrukcja zwolnienia z akcyzy, o którym mowa w art. 31d ustawy o podatku akcyzowym jako realizowanego przez mechanizm zwrotu akcyzy zapłaconej w poprzednim roku podatkowym przesądza o tym, że de facto jeszcze przez cały rok podatkowy trwający od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. polskie zakłady energochłonne nie odniosłyby korzyści z wprowadzenia przedmiotowego zwolnienia. W konsekwencji, takie rozumienie art. 3ld ustawy o podatku akcyzowym nie doprowadziłoby (jak chciał jego projektodawca, a za nim ustawodawca) do: „(...) zrównania pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw funkcjonujących w Polsce z przedsiębiorstwami w innych krajach UE, które nie ponoszą kosztów akcyzy od energii elektrycznej”.

Biorąc powyższe pod uwagę Spółka stoi na stanowisku, że może skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 3ld ustawy o podatku akcyzowym w odniesieniu do podatku akcyzowego uiszczonego z tytułu nabycia energii elektrycznej na potrzeby działalności Zakładu produkcyjnego w 2015 r.

Zdaniem Spółki przedstawione przez nią rozumienie art. 31d ustawy o podatku akcyzowym oraz art. 18 ustawy zmieniającej jest zgodne zarówno z ich wykładnią językową oraz celowościową, obowiązującymi zasadami techniki prawodawczej wyrażonymi w ZTP oraz interpretacją przytoczonych wyżej przepisów wprowadzających analogiczne rozwiązania legislacyjne do polskiego systemu podatkowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2014 r., poz. 752, ze zm.), zwanej dalej ustawą, wyroby akcyzowe to wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

Na podstawie ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1479), zwanej dalej ustawą zmieniającą, ustawodawca wprowadził zwolnienie od akcyzy dla zakładu energochłonnego wykorzystującego energię elektryczną.

I tak, w myśl art. 31d ust. 1 ustawy zakładowi energochłonnemu wykorzystującemu energię elektryczną, który łącznie spełnia następujące warunki:

  1. wykonuje działalność gospodarczą oznaczoną następującymi kodami Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD): 0510, 0729, 0811, 0891, 0893, 0899, 1032, 1039, 1041, 1062, 1104, 1106, 1310, 1320, 1394, 1395, 1411, 1610, 1621, 1711, 1712, 1722, 1920, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2060, 2110, 2221, 2222, 2311, 2312, 2313, 2314, 2319, 2320, 2331, 2342, 2343, 2349, 2399, 2410, 2420, 2431, 2432, 2434, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2720, 3299, 2011, 2332, 2351, 2352, 2451, 2452, 2453, 2454, 2611, 2680 lub 3832,
  2. prowadzi księgi rachunkowe w rozumieniu przepisów o rachunkowości,
  3. nie korzysta w stosunku do tej energii elektrycznej ze zwolnienia od akcyzy, o którym mowa w art. 30 ust. 7a

- przysługuje zwolnienie od akcyzy, realizowane przez zwrot części zapłaconej akcyzy od energii elektrycznej wykorzystanej przez ten zakład.

Stosowanie do art. 31d ust. 2 ustawy przez zakład energochłonny wykorzystujący energię elektryczną rozumie się podmiot, u którego udział kosztów wykorzystanej energii elektrycznej w wartości produkcji sprzedanej w roku podatkowym, za który składany jest wniosek, o którym mowa w ust. 5, wynosi ponad 3%. Zakład energochłonny wykorzystujący energię elektryczną nie może być mniejszy niż zorganizowana część przedsiębiorstwa rozumiana jako organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Na podstawie art. 31d ust. 5 ustawy zwrot kwoty zwracanej częściowo akcyzy dokonywany jest na wniosek zakładu, o którym mowa w ust. 1, za okres roku podatkowego. O zwrocie tym orzeka, w drodze decyzji, wyznaczony naczelnik urzędu celnego.

Natomiast zgodnie z art. 18 ustawy zmieniającej, ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Z okoliczności przedmiotowej sprawy wynika, że przedmiotem przeważającej działalności Wnioskodawcy jest produkcja alkoholu etylowego (PKD: 2014.Z). Spółka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zużywa w swoim zakładzie produkcyjnym w G. (Zakład produkcyjny) znaczne ilości energii elektrycznej. Wnioskodawca prowadzi księgi rachunkowe w rozumieniu przepisów o rachunkowości. Spółka nie korzysta w odniesieniu do zużywanej w swojej działalności energii elektrycznej ze zwolnienia od akcyzy, o którym mowa w art. 30 ust. 7a ustawy o podatku akcyzowym. Zakład produkcyjny będzie spełniał warunki do uznania go za „zakład energochłonny wykorzystujący energię elektryczną”, o którym mowa w art. 31d ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym.

Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy jest ustalenie czy Spółka może skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 31d ust. 1 ustawy w odniesieniu do podatku akcyzowego uiszczonego z tytułu nabycia energii elektrycznej na potrzeby działalności prowadzonej w Zakładzie produkcyjnym w 2015 r.

Mając na uwadze przedstawione we wniosku okoliczności sprawy oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, że w analizowanym przypadku Wnioskodawca nie będzie uprawniony do skorzystania ze zwolnienia od akcyzy, o którym mowa w art. 31d ust. 1 ustawy w stosunku do energii elektrycznej wykorzystanej w Zakładzie produkcyjnym w 2015 r. Wskazać bowiem należy, że zwolnienie od akcyzy dla zakładu energochłonnego na podstawie art. 31d ust. 1 ustawy w związku z art. 18 ustawy zmieniającej obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Tym samym zakład energochłonny spełniający wymogi określone w art. 31d ust. 1 ustawy może skorzystać z przedmiotowego zwolnienia od akcyzy począwszy od 2016 roku poprzez złożenie na podstawie art. 31d ust. 5 ustawy wniosku o zwrot części zapłaconej akcyzy za okres roku podatkowego 2016 w przypadku gdy dla tego podmiotu rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy. Zatem w analizowanym przypadku Wnioskodawca nie jest uprawniony do zastosowania przewidzianego dla zakładu energochłonnego zwolnienia od akcyzy na podstawie art. 31d ust. 1 ustawy w odniesieniu do energii elektrycznej wykorzystanej przez Wnioskodawcę w 2015 r. i wystąpienia z wnioskiem o zwrot akcyzy zapłaconej od energii elektrycznej za rok podatkowy będący rokiem kalendarzowym 2015, bowiem w tym okresie na podstawie przepisów ustawy obowiązujących do dnia 31 grudnia 2015 r. nie przewidziano przedmiotowego zwolnienia.

Tym samym Spółka nie może skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 31d ust. 1 ustawy w odniesieniu do podatku akcyzowego uiszczonego z tytułu nabycia energii elektrycznej na potrzeby działalności prowadzonej w Zakładzie produkcyjnym w 2015 r.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie wskazać należy, że przedmiotowa interpretacja indywidualna dotyczy jedynie ustalenia czy Spółka może skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 31d ust. 1 ustawy w odniesieniu do podatku akcyzowego uiszczonego z tytułu nabycia energii elektrycznej na potrzeby działalności prowadzonej w Zakładzie produkcyjnym w 2015 r., nie rozstrzyga natomiast w zakresie możliwości skorzystania przez Wnioskodawcę z niniejszego zwolnienia w odniesieniu do kolejnych lat, gdyż kwestia ta nie była przedmiotem zapytania Wnioskodawcy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.