IPPP3/4512-390/16-4/JF | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Termin odliczenia podatku naliczonego za dostawę energii elektrycznej po dokonaniu korekty nabycia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 23 maja 2016 r. (data wpływu 30 maja 2016 r.) uzupełnionym w dniu 4 sierpnia (data wpływu 8 sierpnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie terminu odliczenia podatku naliczonego za dostawę energii elektrycznej po dokonaniu korekty nabycia – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 maja 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie terminu odliczenia podatku naliczonego za dostawę energii elektrycznej po dokonaniu korekty nabycia. Wniosek został uzupełniony na wezwanie tut. Organu z dnia 27 lipca 2016 r. doręczone w dniu 29 lipca 2016 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Spółka jest firmą handlową zajmującą się głównie hurtową sprzedażą wyrobów stalowych. Do prowadzonej działalności Spółka ma podpisane umowy m.in. na dostawy energii elektrycznej. W przypadku jednego dostawcy w ciągu 2015 r. Spółka otrzymywała faktury za opłaty „stałe” i zużycie energii elektrycznej liczone wg taryfy niezgodnej z umową. Dostawca odkrył brak na fakturach pierwotnych obciążenia kosztami zużycia energii wynikający z braku rozliczenia zużycia w jednej lokalizacji punktu poboru energii.

Zgodnie z umową sprzedaży energii elektrycznej podpisaną między Spółką a Dostawcą Dostawca zobowiązał się „do sprzedaży energii elektrycznej”, a Spółka zobowiązała się do „zakupu i odbioru energii elektrycznej w miejscu dostarczania zgodnie z adresem Punktu Poboru Energii Elektrycznej” wskazanym w załączniku do umowy (wymienione zostały 3 lokalizacje punktów poboru energii). Zgodnie z umową „rozliczenia za energię elektryczną dokonywane będą w miesięcznych okresach rozliczeniowych na podstawie danych pomiarowo - rozliczeniowych pozyskanych od OSD (Operatora Systemu Dystrybucyjnego) przy zastosowaniu cen energii elektrycznej i stawek opłat określonych w załączniku nr 2 do umowy”. Załącznik nr 2 do ww. umowy określał ceny energii elektrycznej i stawki (netto) stosowane do rozliczeń sprzedanej energii elektrycznej w okresie 1 stycznia 2015 r. - 31 grudnia 2015 r.

Dla 2 z 3 wymienionych w załączniku do umowy Punktów Poboru Energii Elektrycznej - na otrzymywanych w ciągu 2015 r. fakturach zastosowana była niezgodna z umową: grupa taryfowa i wynikająca z niej cena za energię elektryczną i stawka (netto).

Spółka zgłosiła niezgodności do dostawcy energii elektrycznej, który po dokładnym sprawdzeniu wystawił faktury korygujące stornujące opłaty licznikowe naliczone wg taryfy niezgodnej z umową oraz wystawił nowe faktury dokumentujące opłaty oraz zużycie wg właściwej grupy taryfowej (zgodnej z umową). Na fakturach korygujących widnieje powód korekty: „Zmiana rozliczenia spowodowana pozyskaniem aktualnych danych do umowy”. Wszystkie dokumenty zostały wystawione w lutym 2016 r., do Spółki wpłynęły również w lutym 2016 r., ponadto faktury korygujące zawierają informację, do której faktury pierwotnej zostały wystawione oraz jakiego okresu rozliczenia energii elektrycznej dotyczą.

Dodatkowo nowe faktury za zakup i odbiór energii elektrycznej w lokalizacji w Mikołowie zawierają rozliczenie energii elektrycznej wg zużycia wynikającego z odczytów licznika oraz tzw. „opłaty handlowe”. Pierwotne faktury zawierały jedynie tzw. „opłaty handlowe” oraz wykazane było zużycie 0 kWh. Wystawione ponownie, prawidłowe faktury, zawierały nie tylko sprostowanie cen z tytułu grupy taryfowej, ale również obciążenie wynikające z faktycznego zużycia energii. Dla celów bilansowych ww. dokumenty (zarówno faktury korygujące, jak i faktury dokumentujące koszty w prawidłowej wysokości) zostały zaksięgowane do kosztów 2015 r. w korespondencji z rozliczeniem zakupu. W bilansie sporządzonym na 31 grudnia 2015 r. wykazano jako zobowiązania wobec dostawców (nie tworzono rezerw ani biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Jaki jest moment odliczenia VAT naliczonego z faktur korygujących i „nowych” faktur za energię elektryczną?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 86 ust. 10 oraz ust. 10b pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług - nabycie towarów i usług uprawnia do odliczenia podatku naliczonego co do zasady w okresie, w którym po stronie dostawcy powstał obowiązek podatkowy. Odliczenia nie można jednak dokonać wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym Spółka otrzymała fakturę.

Stosownie do art. 19a ust. 5 pkt 4 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług obowiązek podatkowy od dostawy energii elektrycznej powstaje z chwilą wystawienia faktury, o ile jest ona wystawiona terminowo, czyli nie później niż z upływem terminu płatności. Jeżeli jednak podatnik nie wystawi faktury lub wystawi ją z opóźnieniem, obowiązek podatkowy powstaje z upływem terminu płatności.

Analizując brzmienie powołanego przepisu uznać należy, że w przypadku nabycia mediów, prawo do odliczenia podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym Spółka otrzymała fakturę bądź też w rozliczeniu za jeden z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych. Nie ma tu znaczenia ani termin zapłaty zobowiązania, ani też okres rozliczeniowy, którego dotyczy wystawiona faktura.

Do faktur korygujących zastosowanie znajdzie art. 86 ust. 19a ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym Spółka jest obowiązana do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym fakturę korygującą otrzymała. Jeżeli podatnik nie obniżył kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określonego w fakturze, której korekta dotyczy, a prawo do takiego obniżenia mu przysługiwało, zmniejszenie kwoty podatku naliczonego uwzględnia się w rozliczeniu za okres, w którym podatnik dokona tego obniżenia. Spółka dokonała obniżenia podatku VAT naliczonego w datach wpływu faktur pierwotnych w 2015 r., stąd faktury korygujące należało rozliczyć w dacie ich wpływu w lutym 2016 r.

Ponadto należy w uzupełnieniu do wniosku Spółka wskazała, że w przypadku prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur za energię elektryczną należy zastosować zasady ogólne wynikające z art. 86 ust. 10 oraz ust. 10b pkt 1 ustawy o VAT.

Nabycie mediów uprawnia do odliczenia podatku naliczonego w okresie, w którym po stronie dostawcy powstał obowiązek podatkowy. Odliczenia nie można jednak dokonać wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę.

Stosownie do art. 19a ust. 5 pkt 4 lit. b) obowiązek podatkowy od dostawy mediów powstaje z chwilą wystawienia faktury, o ile jest ona wystawiona terminowo, czyli nie później niż z upływem terminu płatności. Jeżeli jednak podatnik nie wystawi faktury lub wystawi ją z opóźnieniem, obowiązek podatkowy powstaje z upływem terminu płatności.

Zdaniem Spółki w stanie faktycznym opisanym we wniosku ze względu na fakt, że:

  • nowe faktury” za energię elektryczną zostały przez dostawcę energii wystawione w lutym 2016 r. oraz
  • do Spółki wpłynęły w lutym 2016 r.

- zatem Spółka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym otrzymała faktury (tj. w lutym 2016 r.) bądź też w rozliczeniu za jeden z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych (tj. marzec 2016 r. lub kwiecień 2016 r.).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z ust. 2 pkt 1 powyższego artykułu, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

  1. nabycia towarów i usług,
  2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Jak stanowi art. 86 ust. 10 ustawy, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy.

Na podstawie ust. 10b pkt 1 powyższego artykułu, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1 oraz pkt 2 lit. a - powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny.

Według regulacji ust. 10c tego artykułu, przepis ust. 10 stosuje się odpowiednio do całości lub części zapłaty uiszczanej przed dokonaniem dostawy lub wykonaniem usługi.

W myśl art. 19a ust. 1 ustawy, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

Jak stanowi ust. 5 pkt 4 lit. a) tego artykułu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury z tytułu dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego.

Z powołanych przepisów wynika, że prawo do odliczenia podatku VAT – zgodnie z art. 86 ust. 10 ustawy – powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy. W odniesieniu do dostaw energii elektrycznej obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, a w przypadku wystawienia faktury z opóźnieniem obowiązek powstaje z chwilą upływu terminów do jej wystawienia lub z chwilą upływu terminu płatności - gdy termin do wystawienia faktury nie jest określony.

W przedstawionym stanie faktycznym Spółka otrzymywała faktury za opłaty „stałe” i zużycie energii elektrycznej liczone wg taryfy niezgodnej z umową. Niezgodność dotyczyła braku na fakturach pierwotnych obciążenia kosztami zużycia energii w jednej lokalizacji punktu poboru energii za okres 1 stycznia 2015 r. - 31 grudnia 2015 r. Po zgłoszeniu niezgodności dostawca wystawił faktury korygujące stornujące opłaty licznikowe naliczone wg taryfy niezgodnej z umową oraz wystawił „nowe” faktury dokumentujące opłaty oraz zużycie wg właściwej grupy taryfowej (zgodnej z umową). Wszystkie dokumenty zostały wystawione w lutym 2016 r., do Spółki wpłynęły również w lutym 2016 r.

Wątpliwości Spółki dotyczą momentu odliczenia VAT naliczonego z faktur korygujących i „nowych” faktur za energię elektryczną.

Z przedstawionych okoliczności wynika, że Spółka po otrzymaniu faktur dokumentujących nabycie energii elektrycznej w okresie 1 stycznia 2015 r. - 31 grudnia 2015 r. po wykryciu nieprawidłowości w rozliczeniach zużycia energii elektrycznej w lutym 2016 r. otrzymała faktury z prawidłową wartością zużycia. Wystawione dokumenty Wnioskodawca nazywa „fakturami korygującymi stornującymi opłaty naliczone wg taryfy niezgodnej z umową” oraz wystawionymi „nowymi fakturami dokumentującymi opłaty oraz zużycie według właściwej grupy taryfowej zgodnej z umową”. W rozpatrywanej sprawie nie mamy zatem do czynienia z fakturami wystawionymi z opóźnieniem, ale z fakturami korygującymi wartość faktur pierwotnych wystawionych z tytułu dostaw energii elektrycznej. W takiej sytuacji zastosowanie znajdzie art. 86 ust. 10 ustawy w związku z art. 19 ust. 5 pkt 4 lit. a ustawy. Zatem Spółka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu dostaw energii elektrycznej w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym otrzymała faktury korygujące, tj. w deklaracji podatkowej składanej za luty 2016 r.

Wobec tego stanowisko Spółki należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Wskazać należy, że niniejsza interpretacja dotyczy podatku od towarów i usług, natomiast w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych została wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, a ponadto zawierać: wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności, oznaczenie organu, którego działania, bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania skarga dotyczy, określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego, w przypadkach, o których mowa w art. 52 § 3 i 4, dowód, że skarżący wezwał właściwy organ do usunięcia naruszenia prawa (art. 57 § 1 pkt 1 - 4 ww. ustawy). Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydana w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.