IPPP1/4512-293/16-2/RK | Interpretacja indywidualna

W zakresie opodatkowania dofinansowania rozbudowy magistrali oraz podziału zysków osiągniętych ze sprzedaży świadectw pochodzenia energii elektrycznej a także obowiązku fakturowania dofinansowania rozbudowy magistrali i obowiązku fakturowania podziału zysków osiągniętych ze sprzedaży świadectw pochodzenia energii elektrycznej oraz prawa do odliczenia podatku VAT.
IPPP1/4512-293/16-2/RKinterpretacja indywidualna
 1. czynności opodatkowane
 2. energia elektryczna
 3. faktura
 4. podatek od towarów i usług
 5. prawo do odliczenia
 6. przedsięwzięcie
 7. udział w zyskach
 8. usługi
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Faktury -> Wystawianie faktury
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 oraz art. 14r ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku wspólnym z dnia 4 kwietnia 2016 r. (data wpływu 11 kwietnia 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • stwierdzenia, że kwota dofinansowania przekazana przez Wnioskodawcę na rzecz MPEC celem pokrycia kosztów rozbudowy magistrali stanowi czynność nie podlegającą opodatkowaniu ( pytanie nr 1) – jest nieprawidłowe
 • obowiązku udokumentowania fakturą czynności opodatkowanych podatkiem VAT, za które wynagrodzeniem będzie dofinansowanie przekazane MPEC przez Wnioskodawcę oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na tej fakturze (pytanie nr 2)- jest prawidłowe
 • stwierdzenia, że kwota stanowiąca równowartość udziału w zyskach w wysokości określonej procentowo w Umowie osiąganych ze sprzedaży przez Wnioskodawcę świadectw pochodzenia energii elektrycznej wypłacona na rzecz MPEC nie stanowi wynagrodzenia za czynności opodatkowane i nie powinna być dokonywana na podstawie faktury - jest nieprawidłowe
 • obowiązku udokumentowania przez MPEC fakturą otrzymanej od P. kwoty stanowiącej równowartość udziału w zyskach ze sprzedaży świadectw pochodzenia energii elektrycznej oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na tej fakturze - jest prawidłowe

UZASADNIENIE

W dniu 11 kwietnia 2016 r. wpłynął ww. wniosek wspólny o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • opodatkowania dofinansowania rozbudowy magistrali oraz podziału zysków osiągniętych ze sprzedaży świadectw pochodzenia energii elektrycznej
 • obowiązku fakturowania dofinansowania rozbudowy magistrali i obowiązku fakturowania podziału zysków osiągniętych ze sprzedaży świadectw pochodzenia energii elektrycznej oraz prawa do odliczenia podatku VAT.
We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

P. Spółka Akcyjna („Wnioskodawca” lub „P.”) jest przedsiębiorstwem energetycznym zajmującym się wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła oraz przesyłaniem i dystrybucją ciepła. Wnioskodawca jest także zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. („MPEC”), jest przedsiębiorstwem energetycznym zajmującym się wytwarzaniem ciepła oraz przesyłaniem i dystrybucją ciepła. MPEC jest także zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

P. oraz MPEC podjęły współpracę ukierunkowaną na rozwój rynku odbiorców ciepła sieciowego i energii elektrycznej wytwarzanych w kogeneracji.

W ramach tej inicjatywy P. zamierza zrealizować inwestycję polegającą na wybudowaniu elektrociepłowni, która będzie zlokalizowana na nieruchomości dzierżawionej od MPEC, z układem kogeneracyjnym zasilanym gazem ziemnym, w której wytwarzane będzie w skojarzeniu ciepło i energia elektryczna. W celu wykonania tej inwestycji strony zawarły umowę dzierżawy nieruchomości. Strony zawarły także wieloletnią umowę sprzedaży przez P. na rzecz MPEC ciepła wytwarzanego w elektrociepłowni.

Dla realizacji inwestycji związanej z budową elektrociepłowni przez P. oraz należytego wykonania przez strony wieloletniej umowy sprzedaży ciepła konieczne jest przeprowadzenie rozbudowy miejskiej sieci ciepłowniczej, za której ruch i eksploatację odpowiada MPEC, polegającej na budowie magistrali w drodze obwodowej oraz pod mostem nad rzeką.

P. i MPEC zawarły w związku z tym trójstronne porozumienie z miastem, które przewiduje nawiązanie pomiędzy stronami współpracy w zakresie rozwoju rynku ciepła i rozbudowy sieci ciepłowniczej oraz redukcji tzw. niskiej emisji w mieście poprzez wsparcie realizowanych inwestycji sieciowych MPEC przez P. i podpisanie umowy o współpracy w tej sprawie pomiędzy MPEC i P.

W ramach podpisanej umowy o współpracy („Umowa”) strony ustaliły, że P. przekaże MPEC środki pieniężne niezbędne do pokrycia kosztów realizacji przez MPEC inwestycji sieciowych. Kwota przekazanych środków pieniężnych nie zostanie przez MPEC w jakikolwiek sposób zwrócona. Rola MPEC w ramach realizacji zadania będzie polegała na przeprowadzeniu modernizacji na podstawie posiadanej wiedzy doświadczenia w zakresie rozbudowy magistrali, a także posiadanych kontaktów (m.in. w zakresie podwykonawców). W szczególności MPEC na swój koszt uzyska niezbędne decyzje administracyjne wiązane z rozbudową magistrali, przygotuje specyfikację rozbudowy sieci ciepłowniczej, na swój koszt dokona wyboru generalnego wykonawcy oraz będzie odpowiedzialne za nadzór i rozliczenie prac generalnego wykonawcy. Istotą zawartej Umowy będzie przeprowadzenie przez MPEC wszelkich czynności faktycznych, prawnych i organizacyjnych niezbędnych do rozbudowy magistrali ciepłowniczej przy wykorzystaniu środków finansowych P. Właścicielem i użytkownikiem magistrali ciepłowniczej będzie MPEC, magistrala nie będzie stanowić środka trwałego będącego własnością P. Nie będzie ona również przedmiotem dzierżawy, najmu, ani innej umowy o podobnym charakterze.

Ponadto, P. i MPEC uzgodnili, że dodatkowym warunkiem ich współpracy opisanej powyżej będzie zapewnienie MPEC udziału w zyskach, w wysokości określonej procentowo w Umowie, osiąganych ze sprzedaży przez P. świadectw pochodzenia energii elektrycznej, w rozumieniu art. 91 ustawy Prawo energetyczne, będących potwierdzeniem wytworzenia energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji w elektrociepłowni lub w ramach innego systemu wsparcia wysokosprawnej kogeneracji, który zastąpi po 2018 r. obecnie funkcjonujący system wsparcia pozyskiwania energii ze źródeł niekonwencjonalnych.

Strony ustaliły, że nie będzie im przysługiwał udział w jakichkolwiek innych niż określone wyżej zyskach, przychodach ani kosztach drugiej strony. W szczególności, strony zobowiązały się we własnym imieniu i na własny rachunek osiągać wszelkie inne przychody (zyski) oraz ponosić wszelkie koszty związane z realizacją przedsięwzięcia, a także odrębnie ewidencjonować je w swoich księgach rachunkowych.

P. przewiduje osiągnięcie korzyści ze wspólnej realizacji zadania w postaci:

 • poszerzenia rynku odbiorców ciepła i energii elektrycznej pozwalającego realizować wyższe obroty z tytułu wieloletniej umowy sprzedaży ciepła na rzecz MPEC, a także
 • osiągnięcia obrotów z tytułu sprzedaży energii elektrycznej i udziału w zyskach z obrotu świadectwami pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej w kogeneracji przez P.

Sprzedaż przez P. ciepła i energii elektrycznej, a także sprzedaż świadectw pochodzenia, będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT).

MPEC przewiduje osiągnięcie korzyści ze wspólnej realizacji zadania w postaci zagwarantowania niezawodności i bezpieczeństwa działania miejskiej sieci ciepłowniczej, zapewnienia rozwoju rynku ciepła sieciowego oraz udziału w zyskach z obrotu świadectwami pochodzenia energii wytwarzanej w kogeneracji.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym kwota dofinansowania przekazana przez niego na rzecz MPEC celem pokrycia kosztów rozbudowy magistrali nie będzie stanowiła wynagrodzenia (świadczenia wzajemnego) za dokonanie czynności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług, a zatem przekazanie tej kwoty nie powinno być dokonywane na podstawie faktury...
 2. W przypadku uznania stanowiska Wnioskodawcy wyrażonego w pytaniu nr 1 za nieprawidłowe, czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym MPEC powinna udokumentować fakturą czynności opodatkowane podatkiem VAT, za które wynagrodzeniem będzie dofinansowanie przekazane MPEC przez Wnioskodawcę, a Wnioskodawcy przysługiwać będzie prawo do odliczenia podatku VAT wykazanego na tej fakturze...
 3. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym kwota stanowiąca równowartość udziału w zyskach, w wysokości określonej procentowo w Umowie, osiąganych ze sprzedaży przez P. świadectw pochodzenia energii elektrycznej, wypłacana przez Wnioskodawcę na rzecz MPEC, nie będzie stanowiła wynagrodzenia (świadczenia wzajemnego) za dokonanie czynności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług, a zatem przekazanie tej kwoty nie powinno być dokonywane na podstawie faktury...
 4. W przypadku uznania stanowiska Wnioskodawcy wyrażonego w pytaniu nr 3 za nieprawidłowe, czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym MPEC powinna udokumentować fakturą czynności opodatkowane podatkiem VAT, za które wynagrodzeniem będzie kwota stanowiąca równowartość udziału w zyskach, w wysokości określonej procentowo w Umowie, osiąganych ze sprzedaży przez P. świadectw pochodzenia energii elektrycznej, wypłacana przez Wnioskodawcę na rzecz MPEC, a Wnioskodawcy przysługiwać będzie prawo do odliczenia podatku VAT wykazanego na tej fakturze...

Zdaniem Wnioskodawcy:

W zakresie pytania 1 Wnioskodawca stoi na stanowisku, zgodnie z którym kwota dofinansowania przekazana przez niego na rzecz MPEC celem pokrycia kosztów rozbudowy magistrali nie będzie stanowiła wynagrodzenia (świadczenia wzajemnego) za dokonanie czynności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług, a zatem przekazanie tej kwoty nie powinno być dokonywane na podstawie faktury.

W zakresie pytania 2, w przypadku uznania stanowiska Wnioskodawcy wyrażonego w pytaniu nr 1 za nieprawidłowe, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że MPEC powinna udokumentować fakturą czynności opodatkowane podatkiem VAT, za które wynagrodzeniem będzie dofinansowanie przekazane MPEC przez Wnioskodawcę, a Wnioskodawcy przysługiwać będzie prawo do odliczenia podatku VAT wykazanego na tej fakturze.

W zakresie pytania 3 Wnioskodawca stoi na stanowisku, zgodnie z którym kwota stanowiąca równowartość udziału w zyskach, w wysokości określonej procentowo w Umowie, osiąganych ze sprzedaży przez P. świadectw pochodzenia energii elektrycznej, wypłacana przez Wnioskodawcę na rzecz MPEC, nie będzie stanowiła wynagrodzenia (świadczenia wzajemnego) za dokonanie czynności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług, a zatem przekazanie tej kwoty nie powinno być dokonywane na podstawie faktury.

W zakresie pytania 4, w przypadku uznania stanowiska Wnioskodawcy wyrażonego w pytaniu nr 3 za nieprawidłowe, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że MPEC powinna udokumentować fakturą czynności opodatkowane podatkiem VAT, za które wynagrodzeniem będzie kwota stanowiąca równowartość udziału w zyskach, w wysokości określonej procentowo w Umowie, osiąganych ze sprzedaży przez P. świadectw pochodzenia energii elektrycznej, wypłacana przez Wnioskodawcę na rzecz MPEC, a Wnioskodawcy przysługiwać będzie prawo do odliczenia podatku VAT wykazanego na tej fakturze.

Uzasadnienie Stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania 1

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 Ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Artykuł 7 ust. 1 Ustawy o VAT definiuje pojęcie dostawy towarów. Zgodnie z tym przepisem, „przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. W przedmiotowym zdarzeniu przyszłym, w związku z przekazaniem przez Wnioskodawcę kwoty dofinansowania na rzecz MPEC celem pokrycia kosztów rozbudowy magistrali, MPEC nie dokonuje przeniesienia na rzecz P. prawa do rozporządzania żadnymi towarami jak właściciel, w szczególności nie przekazuje takiego prawa w stosunku do żadnej części magistrali. Wynika to z faktu, iż magistrala zmodernizowana w oparciu o postanowienia Umowy o współpracy stanowić będzie własność MPEC, a prawo do rozporządzenia rozbudowaną magistralą jak właściciel nie będzie przeniesione na Wnioskodawcę. W konsekwencji, nie będzie mieć miejsca dostawa towarów w rozumieniu przepisów Ustawy o VAT.

Zgodnie natomiast z definicją odpłatnego świadczenia usług zawartą w art. 8 ust. 1 Ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Przepis art. 8 Ustawy o VAT definiuje odpłatne świadczenie usług w sposób negatywny, podobnie jak art. 24 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE L z dnia 11 grudnia 2006 r., dalej: „Dyrektywa”). W tym kontekście istotne jest ustalenie faktycznego zakresu pojęcia odpłatnego świadczenia usług. Wskazówki w tym zakresie znajdują się przede wszystkim w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: „TSUE” lub „ETS”), który opierając się na brzmieniu przepisów Dyrektywy wywiódł szereg przesłanek, których spełnienie jest konieczne, aby uznać, że doszło do świadczenia usług (lub dostawy towarów) w rozumieniu przepisów VAT. Analiza orzecznictwa TSUE wskazuje na następujące przesłanki:

Istnienie świadczenia stanowiącego jakiekolwiek przysporzenie w rozumieniu ekonomicznym - substrat materialny lub niematerialny usługi. Korzyść przekazywana przez usługodawcę jako wynik świadczenia usług pozwala uznać za beneficjentów usługi podmioty przekazujące świadczenie pieniężne (wyrok ETS w sprawie C-215/94 Jurgen Mohr oraz C-384/95 Landboden-Agrardienste). Przy czym świadczenie (korzyść) i świadczenie pieniężne powinny mieć charakter wzajemny (symetryczny), a beneficjentem świadczenia (korzyści) musi być podmiot inny niż wykonujący usługę.

Stosunek prawny łączący dłużnika i wierzyciela, na mocy którego dochodzi do określonego świadczenia, polegający na tym, iż usługodawca oferuje wykonanie danej usługi na rzecz usługobiorcy a usługobiorca świadomie zleca usługodawcy jej wyświadczenie i chce za nią zapłacić określone wynagrodzenie. Brak takiego stosunku prawnego powoduje, że nie istnieje podmiot zobowiązany do dokonania świadczenia jak też uprawniony do jego żądania. W wyroku ETS w sprawie C-16/93 R. J. Tolsma Trybunał podkreślił, że usługi świadczone za wynagrodzeniem podlegają opodatkowaniu wyłącznie w przypadku, gdy istnieje stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a jej odbiorcą, na mocy którego występuje świadczenie wzajemne, przy czym wynagrodzenie otrzymane przez usługodawcę stanowi wartość faktycznie przekazywaną w zamian za usługę wyświadczoną jej odbiorcy. Analogiczne wnioski zostały przedstawione przez Trybunał w wyrokach w sprawach C-89/81 Hong Kong Trade Development Council, C-215/94 Jurgen Mohr, C-48/97 Kuwait Petroleum (GB) Ltd.

Konieczne jest istnienie odbiorcy świadczenia. Zgodnie z orzecznictwem ETS, aby uznać, że doszło do transakcji podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT musi istnieć możliwość wskazania podmiotu, który z tytułu jej dokonania odniósł korzyść (wyrok ETS w sprawie C-384/95).

Konieczne jest istnienie wynagrodzenia za wykonane świadczenie, a związek między nimi (wynagrodzeniem i świadczeniem) powinien mieć charakter bezpośredni (wyrok ETS w sprawie C-154/80 Coóperatieve Aardappelebewaarplaats oraz C-102/86 Apple and Pear Development Council).

Transakcja musi być dokonana przez podmiot działający w charakterze podatnika podatku VAT, przy czym istotny jest tutaj faktyczny zakres działalności, a nie wynikający jedynie z dokumentów spółki.

W związku z faktem, że Ustawa o VAT stanowi implementację postanowień Dyrektywy do porządku prawnego Rzeczpospolitej Polskiej, a także w związku z obowiązkiem prowspólnotowej wykładni prawa krajowego, która obowiązuje w Unii Europejskiej, przesłanki te są wiążące dla ustalenia zakresu odpłatnego świadczenia usług w rozumieniu art. 8 Ustawy o VAT.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że przekazanie MPEC kwoty dofinansowania celem pokrycia kosztów rozbudowy magistrali nie będzie stanowiło odpłatności z tytułu wykonywania przez MPEC czynności, które podlegają opodatkowaniu VAT, a zatem nie stanowi wynagrodzenia za odpłatne świadczenie usług.

Kluczowe dla stwierdzenia czy przekazanie przez Wnioskodawcę kwoty dofinansowania na rzecz MPEC celem pokrycia kosztów rozbudowy magistrali nie będzie się wiązać z czynnością opodatkowaną VAT jest ustalenie świadczenia, jakie miałoby być przedmiotem usługi opodatkowanej VAT. Świadczeniem tym może być jakiekolwiek przysporzenie w rozumieniu ekonomicznym, które przekazywane jest przez usługodawcę na rzecz beneficjenta jako wynik świadczenia usług. Takim świadczeniem może być np. udostępnienie określonego towaru lub prawa za wynagrodzeniem, dokonanie określonych czynności na ruchomym majątku rzeczowym, nieruchomości etc. Natomiast jeśli nie ma miejsca świadczenie (transakcja), to nie dochodzi do świadczenia usług opodatkowanego VAT, nawet jeżeli w sprawie występuje element płatności.

W ocenie Wnioskodawcy, przekazanie kwoty dofinansowania na rzecz MPEC celem pokrycia kosztów rozbudowy magistrali nie wiąże się z otrzymaniem przez Wnioskodawcę żadnej bezpośrednio z tym związanej ekonomicznej korzyści. Brak jest zatem bezpośrednio powiązanego z tym dofinansowaniem świadczenia wzajemnego ze strony MPEC, które mogłoby być uznane za substrat materialny lub niematerialny usługi w rozumieniu Ustawy o VAT. Dokonanie zwrotu kosztów nie powoduje przejścia na Wnioskodawcę udziału w magistrali (w jakiejkolwiek części), nie daje Wnioskodawcy prawa do dysponowania nią, użytkowania jej lub czerpania z niej jakichkolwiek bezpośrednich korzyści. Inaczej mówiąc Wnioskodawca nie będzie mieć prawa do korzystania z magistrali. Magistrala pozostanie środkiem trwałym w niepodzielnym i wyłącznym władztwie MPEC i będzie wykorzystywana do przesyłania ciepła przez MPEC.

Przekazanie na rzecz MPEC kwoty dofinansowania nie spowoduje uzyskania przez Wnioskodawcę od Spółki jakiegokolwiek roszczenia o spełnienie świadczenia wzajemnego. Nie ma ono także charakteru świadczenia wzajemnego (symetrycznego) w stosunku do potencjalnych przyszłych przychodów Wnioskodawcy z tytułu sprzedaży ciepła i energii elektrycznej lub z tytułu sprzedaży świadectw pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej w kogeneracji. Wnioskodawca jest jedynie w sensie ogólnym zainteresowany wybudowaniem magistrali, gdyż rozbudowa infrastruktury należącej do MPEC, która będzie nabywała energię cieplną od Wnioskodawcy, może przełożyć się na wzrost sprzedaży tej energii przez Wnioskodawcę. Korzyść z rozbudowy magistrali nie jest jednak bezpośrednim efektem dokonania zwrotu kosztów, ale niezależnej decyzji biznesowej MPEC o realizacji tego zadania inwestycyjnego. O braku bezpośredniego związku pomiędzy kwotą, która będzie przekazana przez Wnioskodawcę na rozbudowę magistrali a potencjalną korzyścią Wnioskodawcy z tego tytułu świadczy również fakt, że kwota, która będzie przekazana, nie została obliczona w proporcji do szacowanej korzyści Wnioskodawcy z tytułu przyszłej sprzedaży ciepła, energii elektrycznej i świadectw pochodzenia tej energii. Jej wartość została oszacowana w oparciu o szacunek kosztów koniecznych do realizacji rozbudowy magistrali, a zatem bez związku z potencjalnymi spodziewanymi przychodami Wnioskodawcy.

Skoro z tytułu rozbudowy magistrali Wnioskodawca nie odnosi bezpośrednio korzyści (nie wystąpi świadczenie wzajemne ze strony MPEC), to wypłacona przez Wnioskodawcę kwota nie będzie stanowić wzajemnej i ekwiwalentnej zapłaty za świadczenie.

Mając na uwadze powyższe należy podkreślić, iż w przedmiotowej sprawie przesłanki warunkujące uznanie danej czynności za świadczenie usług podlegające opodatkowaniu VAT wskazane przez TSUE nie zostaną spełnione. Opisane zdarzenie przyszłe nie spełnia podstawowych przesłanek, jakie powinny zaistnieć, aby miało miejsce świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 Ustawy o VAT.

W świetle powyższego, w ocenie Wnioskodawcy, kwota, którą ma otrzymać MPEC, obejmująca zwrot kosztów poniesionych w ramach realizacji inwestycji rozbudowy magistrali, nie stanowi wynagrodzenia z tytułu wykonania przez MPEC na rzecz Wnioskodawcy odpłatnej dostawy towarów ani odpłatnego świadczenia usług w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 Ustawy o VAT. Przekazanie przez Wnioskodawcę kwoty na rzecz Spółki celem pokrycia kosztów rozbudowy magistrali nie będzie się wiązać z czynnością opodatkowaną podatkiem od towarów i usług.

Na mocy art. 106b ust. 1 Ustawy o VAT podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą w szczególności:

 • sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem;
 • otrzymanie przez niego całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności opodatkowanych, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4.

Na gruncie Ustawy o VAT przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (art. 2 pkt 22 Ustawy o VAT).

Biorąc pod uwagę przedstawioną wyżej analizę, zdaniem Wnioskodawcy, płatność dofinansowania przez Wnioskodawcę na rzecz MPEC nie powinna być dokonywana na podstawie faktury VAT, gdyż kwota dofinansowania przekazana przez niego na rzecz MPEC celem pokrycia kosztów rozbudowy magistrali nie będzie stanowiła wynagrodzenia (świadczenia wzajemnego) za dokonanie czynności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług.

Powyższe wnioski znajdują potwierdzenie w stanowiskach prezentowanych przez organy podatkowe oraz sądy administracyjne. Przykładowo:

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 11 grudnia 2009 r., nr ILPP2/443-1226/09-5/EN potwierdził prawidłowość stanowiska, iż „otrzymanie przez niego kwoty pieniędzy (stanowiących zwrot wydatków na zakup środków trwałych - przyp. Wnioskodawcy), jako niestanowiące wynagrodzenia za świadczenie usług lub dostawę towarów, powinno być wyłączone z opodatkowania podatkiem VAT”.
 • Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 12 grudnia 2012 sygn. III SA/Wa 1161/12 wskazał, że aby świadczenie było uznane za usługę w rozumieniu art. 8 Ustawy o VAT „związek pomiędzy otrzymaną odpłatnością, a świadczeniami na rzecz dokonującego płatności, musi mieć charakter bezpośredni i na tyle wyraźny, aby można było stwierdzić, że płatność następuje za to świadczenie”,
 • Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z dnia 7 listopada 2012 r., sygn. III SA/GI 1351/12 wskazał, iż „pogląd organu zawarty w zaskarżonej interpretacji o konieczności opodatkowania podatkiem VAT udziału przedstawiciela w inwestycji wnioskodawcy narusza w ocenie Sądu prawo materialne”. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 30 stycznia 2014 r. sygn. I FSK 388/13 potwierdził, że „ skoro bowiem z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego nie wynika, aby w zamian za otrzymaną kwotę dofinansowania wnioskodawca miał obowiązek świadczenia ściśle określonej usługi, sąd pierwszej instancji dokonał trafnej wykładni wyżej wskazanego przepisu prawa materialnego”.

Uzasadnienie Stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania 2

Z ostrożności Wnioskodawca przedstawia także swoje stanowisko na wypadek uznania przez organ wydający interpretację indywidualną, że przekazanie przez Wnioskodawcę kwoty na rzecz MPEC celem pokrycia kosztów rozbudowy magistrali będzie się wiązać z czynnością opodatkowaną podatkiem od towarów i usług, a zatem powinno ono być udokumentowane fakturą. Wnioskodawca stoi na stanowisku, zgodnie z którym w takim przypadku Wnioskodawcy przysługiwać będzie prawo do odliczenia podatku VAT wykazanego na ww. fakturze.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 Ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje zatem, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn.:

 • gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego),
 • odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług.

Aby wskazać, że określone zakupy są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych VAT musi istnieć związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy dokonanymi zakupami towarów i usług a dokonywaniem sprzedaży opodatkowanej VAT. O związku dokonanych zakupów z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy przykładowo zakup towarów i usług przyczynia się do sprzedaży opodatkowanej podatnika w sposób bezpośredni lub poprzez wpływ na ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa jako całości. Ustawodawca w art. 86 ust. 1 Ustawy o VAT nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej.

Zgodnie z opisem zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca przewiduje osiągnięcie korzyści ze wspólnej realizacji zadania (którego elementem jest rozbudowa magistrali) w postaci poszerzenia rynku odbiorców ciepła i energii elektrycznej pozwalającego realizować wyższe obroty (opodatkowane VAT) z tytułu wieloletniej umowy sprzedaży ciepła, a także w postaci udziału w zyskach z obrotu świadectwami pochodzenia w kogeneracji (opodatkowane VAT).

Powyższe w ocenie Wnioskodawcy jest wystarczające, aby uznać, że jeżeli uznane zostanie przez organ wydający interpretację indywidualną, że przekazane przez Wnioskodawcę kwoty na rzecz MPEC celem pokrycia kosztów rozbudowy magistrali będą stanowiły wynagrodzenie za czynności opodatkowane VAT i MPEC powinna udokumentować ww. czynności fakturą, to warunek istnienia po stronie Wnioskodawcy prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego jest spełniony, gdyż towary lub usługi, przy nabyciu których podatek ten został naliczony, będą wykorzystywane do wykonywania przez Wnioskodawcę czynności opodatkowanych VAT.

Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, a zatem również drugi warunek odliczenia podatku VAT będzie spełniony.

Uzasadnienie Stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania 3

W ocenie Wnioskodawcy, także w przypadku przekazywania przez Wnioskodawcę na rzecz MPEC udziału w zyskach osiąganych ze sprzedaży świadectw pochodzenia energii elektrycznej nie wystąpi świadczenie podlegające opodatkowaniu VAT, za które wynagrodzeniem byłaby wypłacana równowartość tego udziału. W konsekwencji, przekazanie tej kwoty nie powinno być dokonywane na podstawie faktury.

P. i MPEC uzgodniły, że dodatkowym warunkiem ich współpracy opisanej w stanie faktycznym będzie zapewnienie MPEC udziału w zyskach, w wysokości określonej procentowo w Umowie, osiąganych ze sprzedaży przez P. świadectw pochodzenia energii elektrycznej, w rozumieniu art. 91 ustawy Prawo energetyczne, będących potwierdzeniem wytworzenia energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji w elektrociepłowni lub w ramach innego systemu wsparcia wysokosprawnej kogeneracji, który zastąpi po 2018 r. obecnie funkcjonujący system wsparcia pozyskiwania energii ze źródeł niekonwencjonalnych.

Takie postanowienie łączącej strony Umowy nie jest skorelowane w sposób bezpośredni z żadnym obowiązkiem lub świadczeniem na rzecz Wnioskodawcy ze strony MPEC. Przekazanie przez Wnioskodawcę równowartości ustalonego przez strony udziału w zyskach ze sprzedaży certyfikatów pochodzenia energii na rzecz MPEC ma na celu dokonanie podziału finansowych korzyści (zysków), jakie P. osiągnie z jednego ze źródeł przychodów wynikających z całego przedsięwzięcia. Dokonanie podziału zysku między kontrahentami nie stanowi czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT ani wynagrodzenia za taką czynność. Brak jest bowiem świadczenia drugiej strony, które w sposób bezpośredni odpowiadałoby świadczeniu pieniężnemu obejmującemu podział zysku (szerszą argumentację w zakresie cech konstytutywnych świadczeń podlegających opodatkowaniu VAT Wnioskodawca przedstawił w uzasadnieniu swojego stanowiska do pytania 1).

Wnioskodawca zwraca uwagę, że podobne stanowisko zostało wyrażone w zbliżonych stanach faktycznych w orzecznictwie i w interpretacjach indywidualnych:

 • wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 października 2015 r., sygn. I FSK1352/14: „Uzasadnione jest więc stanowisko, że dokumentowanie podziału zysków pomiędzy członkami Konsorcjum i wynagrodzenia otrzymywanego przez Lidera od Zamawiającego następuje przez noty obciążeniowe, co wynika z tego, że rozliczeniom takim nie można przyznać charakteru dostawy towarów lub świadczenia usług.”;
 • wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 sierpnia 2015 r., sygn. I FSK 1373/14 „istnieje ugruntowane już orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego, uznające, że przy ustalaniu na gruncie art. 8 ust. 1 ustawy o VAT jako przedmiotu opodatkowania - świadczenia usług o złożonym charakterze, jakie stanowią umowy o współpracy (kooperacyjne lub konsorcjalne), należy uwzględniać podstawowy cel wynikający z takich porozumień gospodarczych, a nie dokonywać wyodrębniania na potrzeby podatkowe w sposób oderwany od ich sensu gospodarczego poszczególnych czynności służących realizacji tego celu.
  Przytoczyć należy orzeczenia NSA: z dnia 12 czerwca 2013 r., sygn. akt I FSK 1128/12, z dnia 4 czerwca 2014 r., sygn. akt I FSK 1012/13, z dnia 25 czerwca 2014 r., sygn. akt I FSK 1108/13, z dnia 29 lutego 2012 r., i sygn. akt I FSK 526/11, z dnia 23 kwietnia 2008 r., sygn. akt I FSK 1788/07, z dnia 9 października 2008 r., sygn. akt I FSK 291/08, z dnia 6 sierpnia 2014 r., sygn. Akt I FSK 1288/13, z dnia 25 czerwca 2014 r., sygn. akt I FSK 1072/13 (orzeczenia dostępne w internetowej Centralnej Bazie Orzeczeń i Informacji o Sprawach).
  Naczelny Sąd Administracyjny w składzie orzekającym w niniejszej sprawie w pełni podziela zaprezentowaną tam argumentację.”
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 2 kwietnia 2013 r., znak IPPP2/443-117/13-2/KOM: „Biorąc zatem pod uwagę przytoczone unormowania stwierdzić należy, iż kwota wypłacona w związku z wzajemnym rozliczeniem zysków lub strat w Konsorcjum z tytułu zawartej umowy pomiędzy Wnioskodawcą a D., dotycząca podziału środków otrzymanych od Zamawiającego, biorąc pod uwagę unormowania art. 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 8 ust. 1 ustawy nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W konsekwencji czynność ta nie powinna być dokumentowana fakturą VAT, lecz innym dowodem księgowym np. notą księgową.

Biorąc pod uwagę przedstawione wyżej stanowisko, zdaniem Wnioskodawcy, płatność kwoty stanowiącej równowartość udziału w zyskach, w wysokości określonej procentowo w Umowie, osiąganych ze sprzedaży przez P. świadectw pochodzenia energii elektrycznej, wypłacana przez Wnioskodawcę na rzecz MPEC, nie będzie stanowiła wynagrodzenia (świadczenia wzajemnego) za dokonanie czynności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług, a zatem przekazanie tej kwoty nie powinno być dokonywane na podstawie faktury.

Uzasadnienie Stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania 4

Z ostrożności Wnioskodawca przedstawia także swoje stanowisko na wypadek uznania przez organ wydający interpretację indywidualną, że przekazanie przez Wnioskodawcę kwoty stanowiącej równowartość udziału w zyskach, w wysokości określonej procentowo w Umowie, osiąganych ze sprzedaży przez P. świadectw pochodzenia energii elektrycznej, powinno być udokumentowane fakturą. Wnioskodawca stoi na stanowisku, zgodnie z którym w takim przypadku Wnioskodawcy przysługiwać będzie prawo do odliczenia podatku VAT wykazanego na takiej fakturze.

Zgodnie z opisem zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca przewiduje osiągnięcie korzyści ze wspólnej realizacji zadania w postaci poszerzenia rynku odbiorców ciepła i energii elektrycznej pozwalającego realizować wyższe obroty (opodatkowane VAT) z tytułu wieloletniej umowy sprzedaży ciepła, a także w postaci udziału w zyskach z obrotu świadectwami pochodzenia w kogeneracji (opodatkowane VAT).

Powyższe w ocenie Wnioskodawcy jest wystarczające, aby uznać, że jeżeli uznane zostanie przez organ wydający interpretację, że przekazanie przez Wnioskodawcę kwoty stanowiącej równowartość udziału w zyskach, w wysokości określonej procentowo w Umowie, osiąganych ze sprzedaży przez P. świadectw pochodzenia energii elektrycznej, powinno ono być udokumentowane fakturą, to warunek istnienia po stronie Wnioskodawcy prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego jest spełniony, gdyż towary lub usługi, przy nabyciu których podatek ten został naliczony, będą wykorzystywane do wykonywania przez Wnioskodawcę czynności opodatkowanych VAT.

Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, a zatem również drugi warunek odliczenia podatku VAT będzie spełniony.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie:
 • stwierdzenia, że kwota dofinansowania przekazana przez Wnioskodawcę na rzecz MPEC celem pokrycia kosztów rozbudowy magistrali stanowi czynność nie podlegającą opodatkowaniu – jest nieprawidłowe
 • obowiązku udokumentowania fakturą czynności opodatkowanych podatkiem VAT, za które wynagrodzeniem będzie dofinansowanie przekazane MPEC przez Wnioskodawcę oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na tej fakturze - jest prawidłowe
 • stwierdzenia, że kwota stanowiąca równowartość udziału w zyskach w wysokości określonej procentowo w Umowie, osiąganych ze sprzedaży przez Wnioskodawcę świadectw pochodzenia energii elektrycznej wypłacona na rzecz MPEC nie stanowi wynagrodzenia za czynności opodatkowane i nie powinna być dokonywana na podstawie faktury - jest nieprawidłowe
 • obowiązku udokumentowania przez MPEC fakturą otrzymanej od P. kwoty stanowiącej równowartość udziału w zyskach ze sprzedaży świadectw pochodzenia energii elektrycznej oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na tej fakturze - jest prawidłowe

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710), zwanej dalej ustawą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Z treści art. 7 ust. 1 ustawy o VAT wynika, że dostawą towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, jest przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 - w myśl art. 8 ust. 1 ustawy o VAT - rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 • przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 • zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 • świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

W powyższym przepisie przyjęto generalną zasadę, zgodnie z którą usługami są wszelkie odpłatne świadczenia, niebędące dostawą towarów. Stąd też należy stwierdzić, że definicja „świadczenia usług” ma charakter dopełniający definicję „dostawy towarów” i jest wyrazem realizacji zasady powszechności opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji wykonywanych przez podatników w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Usługami w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług jest obszerny krąg czynności, obejmujący swym zakresem zarówno czynności określone przez stosowne klasyfikacje statystyczne, jak i cały szereg innych świadczeń, które nie są ujęte w tych klasyfikacjach.

Pod pojęciem usługi (świadczenia) należy, zatem rozumieć każde zachowanie, na które składać się może zarówno działanie (uczynienie, wykonanie czegoś), jak i zaniechanie (nieczynienie, bądź tolerowanie, znoszenie określonych stanów rzeczy).

Zauważyć jednak należy, że usługą będzie tylko takie świadczenie, w przypadku którego istnieje bezpośredni konsument, odbiorca świadczenia odnoszący korzyść o charakterze majątkowym. W związku z powyższym czynność podlega opodatkowaniu jedynie wówczas, gdy wykonywana jest w ramach umowy zobowiązaniowej, a jedna ze stron transakcji może zostać uznana za bezpośredniego beneficjenta tej czynności. Przy czym związek pomiędzy otrzymywaną płatnością a świadczeniem na rzecz dokonującego płatności musi mieć charakter bezpośredni i na tyle wyraźny, aby można powiedzieć, że płatność następuje w zamian za to świadczenie.

Zatem aby uznać dane świadczenie za odpłatne świadczenie, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę.

Czynność może być albo odpłatna albo nieodpłatna. Na gruncie podatku od towarów i usług nie występują czynności częściowo odpłatne. Jeśli tylko czynność została wykonana za wynagrodzeniem, to jest ona odpłatna. Nie ma żadnego znaczenia, czy wynagrodzenie to pokrywa koszty świadczenia tej czynności poniesione przez podatnika, ewentualnie kreuje dla podatnika zysk. Także czynności wykonane „po kosztach” ich świadczenia, bądź poniżej tych koszów, są czynnościami odpłatnymi, o ile tylko pobrano za nie wynagrodzenie.

Kwestia „odpłatności” była niejednokrotnie przedmiotem rozstrzygania przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jak zauważył Trybunał w wyroku w sprawie C-102/86 Apple and Pear Development Council, „czynność można uznać za dokonaną odpłatnie, gdy istnieje bezpośrednia i jasno zindywidualizowana korzyść po stronie dostawcy towaru lub usługi, a ponadto odpłatność za otrzymane świadczenie (towar lub usługę) pozostaje w bezpośrednim związku z czynnością, która miałaby być opodatkowana tym podatkiem”.

Należy też zwrócić uwagę na wyrok w sprawie C-16/93 Tolsma, gdzie Trybunał zauważył, że czynność: „podlega opodatkowaniu wyłącznie wtedy, gdy istnieje związek prawny między usługodawcą i usługobiorcą, w ramach którego następuje świadczenie wzajemne, przy czym wynagrodzenie otrzymane przez usługodawcę stanowi wartość faktycznie przekazaną w zamian za usługi świadczone na rzecz usługobiorcy”.

Zatem czynność podlegającą opodatkowaniu VAT uważane mogą być takie sytuacje, w których:

 1. istnieje związek prawny między usługodawcą i usługobiorcą, w ramach którego następuje świadczenie wzajemne,
 2. wynagrodzenie otrzymane przez usługodawcę stanowi wartość faktycznie przekazaną w zamian za usługi świadczone na rzecz usługobiorcy,
 3. istnieje bezpośrednia i jasno zindywidualizowana korzyść po stronie dostawcy towaru lub usługi,
 4. odpłatność za otrzymane świadczenie (towar lub usługę) pozostaje w bezpośrednim związku z czynnością, która miałaby być opodatkowana tym podatkiem,
 5. istnieje możliwość wyrażenia w pieniądzu wartości tego świadczenia wzajemnego.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o VAT działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na podstawie art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.

Z opisu sprawy przedstawionym we wniosku wynika, że Wnioskodawca jest przedsiębiorstwem energetycznym zajmującym się wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła oraz przesyłaniem i dystrybucją ciepła. Wnioskodawca jest także zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

MPEC jest przedsiębiorstwem energetycznym zajmującym się wytwarzaniem ciepła oraz przesyłaniem i dystrybucją ciepła. MPEC jest także zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

P. oraz MPEC podjęły współpracę ukierunkowaną na rozwój rynku odbiorców ciepła sieciowego i energii elektrycznej wytwarzanych w kogeneracji.

W ramach tej inicjatywy P. zamierza zrealizować inwestycję polegającą na wybudowaniu elektrociepłowni, która będzie zlokalizowana na nieruchomości dzierżawionej od MPEC, z układem kogeneracyjnym zasilanym gazem ziemnym, w której wytwarzane będzie w skojarzeniu ciepło i energia elektryczna. W celu wykonania tej inwestycji strony zawarły umowę dzierżawy nieruchomości. Strony zawarły także wieloletnią umowę sprzedaży przez P. na rzecz MPEC ciepła wytwarzanego w elektrociepłowni.

Dla realizacji inwestycji związanej z budową elektrociepłowni przez P. oraz należytego wykonania przez strony wieloletniej umowy sprzedaży ciepła konieczne jest przeprowadzenie rozbudowy miejskiej sieci ciepłowniczej, za której ruch i eksploatację odpowiada MPEC, polegającej na budowie magistrali w drodze obwodowej oraz pod mostem nad rzeką.

P. i MPEC zawarły w związku z tym trójstronne porozumienie z miastem , które przewiduje nawiązanie pomiędzy stronami współpracy w zakresie rozwoju rynku ciepła i rozbudowy sieci ciepłowniczej oraz redukcji tzw. niskiej emisji w mieście poprzez wsparcie realizowanych inwestycji sieciowych MPEC przez P. i podpisanie umowy o współpracy w tej sprawie pomiędzy MPEC i P..

W ramach podpisanej umowy o współpracy strony ustaliły, że P. przekaże MPEC środki pieniężne niezbędne do pokrycia kosztów realizacji przez MPEC inwestycji sieciowych. Kwota przekazanych środków pieniężnych nie zostanie przez MPEC w jakikolwiek sposób zwrócona. Rola MPEC w ramach realizacji zadania będzie polegała na przeprowadzeniu modernizacji na podstawie posiadanej wiedzy doświadczenia w zakresie rozbudowy magistrali, a także posiadanych kontaktów (m.in. w zakresie podwykonawców). W szczególności MPEC na swój koszt uzyska niezbędne decyzje administracyjne związane z rozbudową magistrali, przygotuje specyfikację rozbudowy sieci ciepłowniczej, na swój koszt dokona wyboru generalnego wykonawcy oraz będzie odpowiedzialne za nadzór i rozliczenie prac generalnego wykonawcy. Istotą zawartej Umowy będzie przeprowadzenie przez MPEC wszelkich czynności faktycznych, prawnych i organizacyjnych niezbędnych do rozbudowy magistrali ciepłowniczej przy wykorzystaniu środków finansowych P. Właścicielem i użytkownikiem magistrali ciepłowniczej będzie MPEC, magistrala nie będzie stanowić środka trwałego będącego własnością P. Nie będzie ona również przedmiotem dzierżawy, najmu, ani innej umowy o podobnym charakterze.

Ponadto, P. i MPEC uzgodnili, że dodatkowym warunkiem ich współpracy opisanej powyżej będzie zapewnienie MPEC udziału w zyskach, w wysokości określonej procentowo w Umowie, osiąganych ze sprzedaży przez P. świadectw pochodzenia energii elektrycznej, w rozumieniu art. 91 ustawy Prawo energetyczne, będących potwierdzeniem wytworzenia energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji w elektrociepłowni lub w ramach innego systemu wsparcia wysokosprawnej kogeneracji, który zastąpi po 2018 r. obecnie funkcjonujący system wsparcia pozyskiwania energii ze źródeł niekonwencjonalnych.

Strony ustaliły, że nie będzie im przysługiwał udział w jakichkolwiek innych niż określone wyżej zyskach, przychodach ani kosztach drugiej strony. W szczególności, strony zobowiązały się we własnym imieniu i na własny rachunek osiągać wszelkie inne przychody (zyski) oraz ponosić wszelkie koszty związane z realizacją przedsięwzięcia, a także odrębnie ewidencjonować je w swoich księgach rachunkowych.

P. przewiduje osiągnięcie korzyści ze wspólnej realizacji zadania w postaci poszerzenia rynku odbiorców ciepła i energii elektrycznej pozwalającego realizować wyższe obroty z tytułu wieloletniej umowy sprzedaży ciepła na rzecz MPEC, a także osiągnięcia obrotów z tytułu sprzedaży energii elektrycznej i udziału w zyskach z obrotu świadectwami pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej w kogeneracji przez P.

Sprzedaż przez P. ciepła i energii elektrycznej, a także sprzedaż świadectw pochodzenia, będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

MPEC przewiduje osiągnięcie korzyści ze wspólnej realizacji zadania w postaci zagwarantowania niezawodności i bezpieczeństwa działania miejskiej sieci ciepłowniczej, zapewnienia rozwoju rynku ciepła sieciowego oraz udziału w zyskach z obrotu świadectwami pochodzenia energii wytwarzanej w kogeneracji.

Na tle przedstawionego opisu sprawy wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą tego czy dofinansowanie kosztów rozbudowy magistrali stanowi wynagrodzenie z tytułu realizacji czynności opodatkowanych.

Jak już wyżej wskazano, świadczenie usług zakłada istnienie dwóch podmiotów, a więc tego, który świadczy usługę (usługodawcę) i tego, który świadczenie odbiera (usługobiorcę), czyli konsumenta usługi. Skoro opodatkowaniu podlega odpłatne świadczenie usług, to znaczy, że istnieje stosunek prawny pomiędzy usługodawcą i usługobiorcą, a rezultatem tego związku jest wzajemne działanie tych podmiotów. Działanie to polega na tym, że wynagrodzenie otrzymywane przez wykonawcę usługi następuje w zamian za wykonanie usługi na rzecz jej odbiorcy. Pomiędzy odpłatną czynnością podlegającą opodatkowaniu, a otrzymywanym z tytułu tej czynności wynagrodzeniem musi istnieć bezpośredni, czytelny i dostrzegalny związek.

W tym miejscu należy odnieść się także do istoty wspólnego przedsięwzięcia. Co do zasady wspólne przedsięwzięcie zrzesza co najmniej dwa podmioty gospodarcze na określony czas, w konkretnym celu. Jest to wspólne działanie w celu realizacji konkretnego przedsięwzięcia gospodarczego, które ze względu na potencjał finansowy lub też szeroki zakres przedmiotowy przekracza możliwości jednego podmiotu. Umowa taka zawarta między podmiotami z reguły wiąże je na czas określony, najczęściej oznaczony osiągnięciem celu, dla którego została zawarta. Podmioty zawierające porozumienie zachowują niezależność w swoich dotychczasowych działaniach, a w działaniach związanych z realizacją wspólnego przedsięwzięcia działają razem.

Zatem w sytuacjach, w których przedmiotem umowy stron jest wspólna realizacja określonego celu, można przyjąć, że w zakresie działań każdej ze stron, wynikających z ich obowiązków umownych, nie dochodzi do wzajemnego odpłatnego świadczenia usług. Należy podkreślić, że w tego rodzaju przypadkach obie strony umowy osiągają zamierzone cele, z tym że osiągnięcie tych celów nie jest bezpośrednio związane ze świadczeniem drugiej strony umowy.

W omawianej sprawie nie można mówić o przedsięwzięciu w celu realizacji wspólnego celu. W wyniku zawartej umowy wystąpią elementy opodatkowanego świadczenia. P. partycypując w kosztach rozbudowy przez MPEC magistrali osiągnie korzyści w postaci poszerzenia rynku odbiorców ciepła i energii elektrycznej umożliwiając zwiększenie obrotów z tytułu sprzedaży ciepła, a także udział w zyskach z obrotu świadectwami pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej w kogeneracji. MPEC zobowiązując się do modernizacji magistrali zapewni sobie niezawodność i bezpieczeństwo działania miejskiej sieci ciepłowniczej oraz udział w zyskach z obrotu świadectwami pochodzenia energii wytwarzanej w kogeneracji. Zatem zawarta przez Strony umowa ma na celu rozwój rynku odbiorców ciepła sieciowego i energii elektrycznej wytwarzanych w kogeneracji, należy zatem uznać, że między Stronami wystąpi stosunek zobowiązaniowy. Czynności dokonywane pomiędzy P. a MPEC wypełniają niewątpliwie definicję odpłatnego świadczenia usług zawartą w art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, zatem zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT. Tym samym na podstawie art. 106b ust. 1 ustawy, MPEC jest zobowiązany do wystawiania faktur dokumentujących wykonanie opisanych czynności na rzecz P. w zamian za otrzymane dofinansowanie.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym kwota dofinansowania przekazana przez P. na rzecz MPEC celem pokrycia kosztów rozbudowy magistrali nie będzie stanowiła wynagrodzenia za dokonanie czynności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług, a tym samym nie powinna być dokumentowana fakturą należy uznać za nieprawidłowe.

Wątpliwości Wnioskodawcy budzi również kwestia czy Wnioskodawcy przysługiwać będzie prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego wykazanego na fakturze wystawionej przez MPEC.

Na mocy art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług zatem, jeden z warunków aby uzyskać prawo do odliczenia podatku naliczonego należy uznać za spełniony. Również warunek wykorzystania towarów i usług do czynności opodatkowanych należy uznać za spełniony gdyż P. w rezultacie dofinansowania kosztów magistrali poszerzy rynek odbiorców ciepła i energii elenktycznej tym samym będzie uzyskiwał większe obroty ze sprzedaży ciepła, a także w postaci udziału w zyskach z obrotu świadectwami pochodzenia w kogeneracji – czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Z uwagi na powyższe uznać należy, że partycypacja w kosztach rozbudowy magistrali przez P. na rzecz MPEC, będą docelowo wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych tj. odpłatnej dostawy ciepła i energii elektrycznej. W takim przypadku zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wykazanego na fakturach wystawionych przez MPEC, dokumentujących poniesione koszty, pod warunkiem niezaistnienia ograniczeń wynikających z art. 88 ustawy o VAT.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym P. będzie przysługiwało prawo do odliczenia VAT naliczonego wykazanego na fakturze wystawionej przez MPEC, należały uznać za prawidłowe.

Wnioskodawca ma również wątpliwości czy przekazanie przez P. na rzecz MPEC kwoty stanowiącej równowartość procentowego udziału w zyskach osiąganych ze sprzedaży świadectw pochodzenia energii elektrycznej stanowią czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wymagającą udokumentowania tej czynności fakturą.

Analiza powołanych wcześniej przepisów oraz przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wskazuje, że jednym z warunków podjęcia współpracy przez MPEC z Wnioskodawcą w celu rozwoju rynku odbiorców ciepła sieciowego i energii elektrycznej wytwarzanych w kogeneracji jest uzyskanie udziału w zyskach osiąganych ze sprzedaży przez P. świadectw pochodzenia energii elektrycznej, w wysokości określonej procentowo wynikającej z zawartej umowy. Realizowana transakcja wykonywana jest w ramach stosunku zobowiązaniowego jaki występuje pomiędzy stronami z tytułu podpisanej umowy na rozbudowę magistrali. Wskazać należy, że P. dofinansowując koszty rozbudowy przez MPEC magistrali osiągnie korzyści w postaci poszerzenia rynku odbiorców ciepła i energii elektrycznej umożliwiając zwiększenie obrotów z tytułu sprzedaży ciepła, a także udział w zyskach ze sprzedaży świadectw pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej w kogeneracji. Zatem P. osiągnie korzyści z czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Również MPEC po przeprowadzonej modernizacji magistrali osiągnie korzyści w postaci niezawodności i bezpieczeństwa działania miejskiej sieci ciepłowniczej za którą jest odpowiedzialna, nie kwestionowaną korzyścią dla MPEC płynącą z realizacji podpisanej pomiędzy stronami umowy jest udział w zyskach z obrotu świadectwami pochodzenia energii wytwarzanej w kogeneracji. Na podstawie występującego pomiędzy stronami stosunku prawnego, w ramach którego dochodzi do świadczenia wzajemnego, uznać należy, że otrzymana kwota stanowiąca równowartość udziału w zyskach stanowi wynagrodzenie za wyświadczone przez MPEC na rzecz P. świadczenia podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT. Toteż podział zysku przez P. na rzecz MPEC spełnia przesłanki czynności podlegających opodatkowaniu w myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 7 ust. 1 i art. 8 ust. 1 ustawy i na podstawie art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy powinny być dokumentowane fakturą.

Zatem, stanowisko Wnioskodawcy, że kwota stanowiąca równowartość udziału w zyskach, w wysokości określonej procentowo w Umowie, osiąganych ze sprzedaży przez P. świadectw pochodzenia energii elektrycznej, wypłacana przez Wnioskodawcę na rzecz MPEC, nie będzie stanowiła wynagrodzenia (świadczenia wzajemnego) za dokonanie czynności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług, a zatem przekazanie tej kwoty nie powinno być dokonywane na podstawie faktury należy uznać za nieprawidłowe.

Wskazać należy, że powołane przez Wnioskodawcę wyroki (w uzasadnieniu stanowiska w zakresie pytania nr 3), choć stanowią cenne źródło wskazywania sposobów i kierunków wykładni norm prawa podatkowego, nie mogą stanowić podstawy przy rozstrzygnięciu dokonanym w analizowanej sprawie Spółki i nie potwierdza prawidłowości stanowiska przedstawionego we wniosku.

Również w sytuacji przekazania MPEC udziału w zyskach Wnioskodawca ma wątpliwości czy będzie mu przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego wykazanego na fakturze wystawionej przez MPEC.

Jak wskazano powyżej Wnioskodawca ma prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w sytuacji, gdy jest czynnym podatnikiem podatku VAT oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Przekazana przez P. na rzecz MPEC kwota stanowiąca równowartość udziału w zyskach jest wynagrodzeniem za czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zatem, uznać należy, że Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury wystawionej przez MPEC. Powyżej wskazano, że Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, zatem wszystkie przesłanki dotyczące prawa do odliczenia podatku naliczonego należy uznać za spełnione.

Tym samym stanowisko w zakresie możliwości dokonania odliczenia podatku naliczonego wykazanego przez MPEC na fakturze należy uznać za prawidłowe.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie opodatkowania dofinansowania rozbudowy magistrali oraz podziału zysków osiągniętych ze sprzedaży świadectw pochodzenia energii elektrycznej (pytanie nr 1 i 3 - jest zatem nieprawidłowe

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie obowiązku fakturowania dofinansowania rozbudowy magistrali i podziału zysków osiągniętych ze sprzedaży świadectw pochodzenia energii elektrycznej oraz prawa do odliczenia podatku (pytanie nr 2 i 4) - jest zatem prawidłowe

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie oraz Zainteresowanemu niebędącemu Stroną przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.