IPPB6/4510-297/16-2/SO | Interpretacja indywidualna

W którym okresie Spółka powinna rozliczyć otrzymane od dostawcy energii elektrycznej dokumenty (faktury korygujące i faktury) w kosztach uzyskania przychodów?
IPPB6/4510-297/16-2/SOinterpretacja indywidualna
  1. błąd
  2. energia elektryczna
  3. faktura korygująca
  4. korekta
  5. koszty uzyskania przychodów
  6. rachunki
  7. sprostowanie oczywistej omyłki
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 23 maja 2016 r. (data wpływu 30 maja 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia momentu zaliczenia faktur za energię elektryczną do kosztów uzyskania przychodów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 maja 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia momentu zaliczenia faktur za energię elektryczną do kosztów uzyskania przychodów oraz dotyczącej podatku od towarów i usług.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka jest firmą handlową zajmującą się głównie hurtową sprzedażą wyrobów stalowych. Do prowadzonej działalności Spółka ma podpisane umowy m.in. na dostawy energii elektrycznej. W przypadku jednego dostawcy – w ciągu 2015 r. Spółka otrzymywała faktury za opłaty „stałe” i zużycie energii elektrycznej liczone wg taryfy niezgodnej z umową. Ponadto – w międzyczasie dostawca odkrył brak na fakturach pierwotnych obciążenia kosztami zużycia energii wynikający z braku rozliczenia zużycia w jednej lokalizacji punktu poboru energii.

Zgodnie z podpisaną między Spółką a Dostawcą umową sprzedaży energii elektrycznej Dostawca zobowiązał się „do sprzedaży energii elektrycznej”, a Spółka zobowiązała się do „zakupu i odbioru energii elektrycznej w miejscu dostarczania zgodnie z adresem Punktu Poboru Energii Elektrycznej” wskazanym w załączniku do umowy (wymienione zostały 3 lokalizacje punktów poboru energii). Zgodnie z umową „rozliczenia za energię elektryczną dokonywane będą w miesięcznych okresach rozliczeniowych na podstawie danych pomiarowo- rozliczeniowych pozyskanych od OSD (Operatora Systemu Dystrybucyjnego) przy zastosowaniu cen energii elektrycznej i stawek opłat określonych w załączniku nr 2 do umowy”. Załącznik nr 2 do ww. umowy określał ceny energii elektrycznej i stawki (netto) stosowane do rozliczeń sprzedanej energii elektrycznej w okresie 01.01.2015-31.12.2015 r.

Dla 2 z 3 wymienionych w załączniku do umowy Punktów Poboru Energii Elektrycznej – na otrzymywanych w ciągu 2015 r. fakturach zastosowana była niezgodna z umową grupa taryfowa i wynikająca z niej cena za energię elektryczną i stawka (netto).

Spółka zgłosiła niezgodności do dostawcy energii elektrycznej, który po dokładnym sprawdzeniu wystawił faktury korygujące stornujące opłaty naliczone wg taryfy niezgodnej z umową oraz wystawił nowe faktury dokumentujące opłaty oraz zużycie wg właściwej grupy taryfowej (zgodnej z umową). Na fakturach korygujących widnieje powód korekty: „Zmiana rozliczenia spowodowana pozyskaniem aktualnych danych do umowy”. Wszystkie dokumenty zostały wystawione w lutym 2016 r., do Spółki wpłynęły również w lutym 2016 r., ponadto faktury korygujące zawierają informację, do której faktury pierwotnej zostały wystawione oraz jakiego okresu rozliczenia energii elektrycznej dotyczą.

Dodatkowo nowe faktury za zakup i odbiór energii elektrycznej w lokalizacji w M. zawierają rozliczenie energii elektrycznej wg zużycia wynikającego z odczytów licznika oraz tzw. „opłaty handlowe”. Pierwotne faktury zawierały jedynie tzw. „opłaty handlowe” oraz wykazane było zużycie 0 kWh. Wystawione ponownie, prawidłowe faktury, zawierały nie tylko sprostowanie cen z tytułu grupy taryfowej, ale również obciążenie wynikające z faktycznego zużycia energii. Dla celów bilansowych ww. dokumenty (zarówno faktury korygujące, jak i faktury dokumentujące koszty w prawidłowej wysokości) zostały zaksięgowane do kosztów 2015 r. w korespondencji z rozliczeniem zakupu. W bilansie sporządzonym na 31.12.2015 r. wykazano jako zobowiązania wobec dostawców (nie tworzono rezerw ani biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
  1. W którym okresie Spółka powinna rozliczyć otrzymane od dostawcy energii elektrycznej dokumenty (faktury korygujące i faktury) w kosztach uzyskania przychodów...
  2. Moment odliczenia VAT naliczonego z faktur korygujących i „nowych” faktur za energię elektryczną.

Niniejsza interpretacja indywidualna została wydana w przedmiocie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie pytania nr 1 we wniosku. W przedmiocie pytania nr 2 odnośnie do przepisów ustawy o podatku od towarów i usług zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy, koszty energii elektrycznej zaliczane do kosztów ogólnych (kosztów pośrednich) powinny zostać ujęte w prawidłowej wysokości w 2015 r. (zarówno korekta błędnej taryfy wynikająca z faktur korygujących, jak i prawidłowe naliczenie wartości dostaw energii elektrycznej wynikające z wystawionych w lutym 2016 r. faktur).

Do faktur dokumentujących koszty w prawidłowej wysokości zastosowanie znajduje art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych: „koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia”.

Zgodnie z art. 15 ust. 4e „ za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 4a i 4f-4h, uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawę otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów”.

Do faktur korygujących zmniejszających zobowiązanie Spółki z powodu zastosowania w fakturach pierwotnych taryf energetycznych niezgodnych z umową – zdaniem Spółki należy wziąć pod uwagę obowiązujący od 01.01.2016 r. nowy art. 15 ust. 4i.

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów (Dz. U. 2015 r., poz. 1595), przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się do korekty przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów, uzyskanych lub poniesionych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

Zgodnie z art. 15 ust. 4i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w brzmieniu nadanym ustawą nowelizującą: „Jeżeli korekta kosztu uzyskania przychodów, w tym odpisu amortyzacyjnego, nie jest spowodowana błędem lub inną oczywistą omyłką, korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie kosztów uzyskania przychodów poniesionych w okresie rozliczeniowym, w którym została otrzymana faktura korygująca lub, w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty”. Art. 15 ust. 4i ma zastosowanie zarówno do kosztów bezpośrednio związanych z przychodami, o których mowa w art. 15. ust. 4b i 4c; jak również do kosztów uzyskania przychodów, innych niż bezpośrednio związane z przychodami, o których mowa w art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zdaniem Spółki – w opisanym stanie faktycznym – korekta kosztów energii elektrycznej spowodowana jest „błędem lub inną oczywistą omyłką”. Zastosowana na fakturach pierwotnych grupa taryfowa (i wynikająca z niej niewłaściwa cena jednostkowa netto) była niezgodna z warunkami podpisanej między stronami umowy sprzedaży energii elektrycznej.

W związku z tym zmiana spowodowana otrzymanymi od dostawcy energii fakturami korygującymi zmienia jedynie wysokość kosztów, a nie zmienia momentu poniesienia kosztów i otrzymane faktury korygujące (podobnie jak „nowe” faktury dokumentujące prawidłową wysokość kosztów) należy rozliczyć „wstecz”, tj. w 2015 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.