IBPP4/4513-97/15/DT | Interpretacja indywidualna

Zwolnienia z akcyzy biogazu wykorzystywanego do rozruchu i prób mających na celu ocenę sprawności urządzeń (podczas czynności których nie wytwarzana jest energia elektryczna i ciepło w skojarzeniu)
IBPP4/4513-97/15/DTinterpretacja indywidualna
 1. biogaz
 2. energia elektryczna
 3. stawka
 1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Opodatkowanie akcyzą wyrobów akcyzowych -> Zwolnienia
 2. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Przepisy ogólne
 3. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Wyroby akcyzowe-przepisy szczegółowe. Podstawa opodatkowania i stawki akcyzy. -> Wyroby energetyczne i energia elektryczna

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z 3 sierpnia 2015 r. (data wpływu 10 sierpnia 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 19 października 2015 r. (data wpływu 27 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku akcyzowego jest:

 • nieprawidłowe w części dotyczącej zwolnienia z akcyzy biogazu wykorzystywanego do rozruchu i prób mających na celu ocenę sprawności urządzeń (podczas czynności których nie wytwarzana jest energia elektryczna i ciepło w skojarzeniu),
 • prawidłowe w pozostałym zakresie.

UZASADNIENIE

W dniu 10 sierpnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie opodatkowania podatkiem akcyzowym biogazu zużywanego do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 19 października 2015 r. będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 9 października 2015 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

A Sp. z o.o. od lutego 2015 r. rozpoczęła produkcję biogazu rolniczego z którego powstaje energia elektryczna i ciepło w skojarzeniu. Produkty te powstają w będącej własnością Spółki nowo wybudowanej biogazowni rolniczej, w jednostce kogeneracyjnej o łącznej mocy nie przekraczającej 1,2 MW (dla energii) i 1,2 GJ (dla ciepła). Spółka jest podmiotem wpisanym do rejestru przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem biogazu rolniczego (decyzja Prezesa Agencji Rynku Rolnego załączeniu). Podstawa prawną wpisu jest ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r. nr 21 poz. 104). Przedmiotowy wpis uprawnia Spółkę do ubiegania się o wydanie świadectw pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo energetyczne Spółka jest przedsiębiorstwem energetycznym - czyli podmiotem gospodarczym prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania oraz dystrybucji paliw lub energii lub obrotu nimi. Spółka jest zarejestrowanym podatnikiem podatku akcyzowego.

Dodatkową działalnością Spółki jest usługowe suszenie pasz za pomocą zainstalowanej w zakładzie suszami oraz handel kiszonkami surowców rolniczych (np. wysłodkami).

Działalność handlowa była prowadzona przez Spółkę od roku 2014. Działalność gospodarcza w zakresie produkcji energii elektrycznej i suszenia pasz jest prowadzona od roku 2015, od momentu rozruchu biogazowni.

Docelowo (według kryterium przychodów) przeważającą działalnością Spółki jest produkcja energii i ciepła w skojarzeniu - czyli dochód ze sprzedaży energii elektrycznej i świadectw pochodzenia zielonej energii oraz dochód z suszenia pasz oraz sprzedaży suszonych pasz.

Produkowany w Spółce biogaz uzyskuje się w wyniku fermentacji masy organicznej (surowców rolniczych) w tym:

 • kiszonki kukurydzianej;
 • kiszonki traw;
 • wytłoków owocowych;
 • wycierki ziemniaczanej;
 • kiszonki całych roślin żyta;
 • kiszonki wysłodków cukrowniczych;

zmieszanych w określonej przez technologię proporcji wraz z komponentami. Biogaz jest mieszaniną gazów oraz zanieczyszczeń. Biogaz składa się głównie z metanu (45-55%) oraz dwutlenku węgla (35-45%). Biogaz jest gazem zanieczyszczonym głównie związkami siarki (siarkowodór), lotnymi metylosiloksanami oraz halogenowymi pochodnymi węglowodorów. Nie zawiera w swoim składzie węglowodorów takich jak: etan/eten/etyn, propan/propen/propyn, butan/buten/butyn. Ze względu na brak zawartości propanu oraz wyższych węglowodorów biogaz jest gazem suchym. Z przyczyn ekonomicznych i procesowo-technologicznych (mieszanina gazów różnych właściwościach fizykochemicznych) nie poddawany jest sprężaniu, a wskutek tego nie nadaje się do odprzedaży, a jedynie do spalania w specjalnie do tego przeznaczonych instalacjach. W A Sp. z o.o. jest on spalany w układzie kogeneracyjnym (CHP - Cornbined Heat and Power), w celu skojarzonej produkcji energii elektrycznej (42% wyprodukowanego biogazu) i cieplnej (58% wyprodukowanego biogazu).

Zbiornik biogazu ma określoną pojemność. Nie można go napełniać biogazem w nieskończoność. Ponieważ takie nadwyżki są chwilowe, a nadwyżki biogazu nie da się przechować lub w inny sposób zagospodarować - ulega on spalaniu w tzw. świeczce (uwalniany jest do atmosfery), nie przekształcając się w żadną postać energii i nie przynosząc żadnych innych korzyści ekonomicznych Spółce. Na dzień pisania niniejszego wniosku Spółka nie posiada też urządzeń pomiarowych, które spalaną w świeczce ilość gazu mogłyby precyzyjnie zmierzyć. Zgodnie z założeniami technicznymi i zastosowaną technologią w biogazowni A Sp. z o.o. (modelowa) cały wyprodukowany biogaz będzie przekształcać się: w 42% na energię elektryczną (1,2 MW) i w 58% na energie cieplną (1,2 GJ).

Na dzień pisania niniejszego wniosku Spółka nie osiągnęła jeszcze docelowych parametrów pracy. Oczekiwaną wydajność osiągnie ona wciągu najbliższych tygodni. Zanim energia i ciepło zostały wyprodukowane po raz pierwszy (czyli na etapie tzw. rozruchu biogazowni) biogaz wykorzystany został do prób mających na celu ocenę sprawności urządzeń. Podczas tego etapu nie zostały wytworzona za jego pomocą energia elektryczna i cieplna w skojarzeniu. Co więcej ilość biogazu zużytego w tym procesie Spółka nie była w stanie precyzyjnie zmierzyć - ze względu na brak urządzeń pomiarowych, które by to określały. Wartość może być jedynie oszacowana za pomocą obliczeń, użycia odpowiednich wzorów matematycznych i parametrów pracy urządzeń.

Głównymi elementami składowymi instalacji kogeneracji w biogazowni A Sp. z o.o. są: silnik spalinowy na paliwo gazowe, generator prądu, system wymienników ciepła oraz układ automatyki i sterowania. Energia elektryczna wytwarzana jest przez prądnicę agregatową, która jest napędzana silnikiem spalinowym.

Zgodnie z założeniami technicznymi, technologicznymi oraz na podstawie udzielonych administracyjnych zezwoleń wytworzona energia (moc energetyczna 1,2 MW) w całości jest wprowadzana do sieci energetycznej biogazowni i będzie wykorzystywana:

 1. 0,5 MW (42%): na potrzeby własne
  1. do napędu urządzeń (mieszadeł, sprężarek gazu, urządzeń dozujących oraz pomp) zapewniających ciągłość procesu wytwarzania biogazu;
  2. podtrzymania technologii wytwarzania energii elektrycznej (utrzymania kogeneratora oraz urządzeń wspomagających produkcję energii w gotowości do pracy, sterowania nimi),
  3. doprowadzania gazu do kogeneratora;
  4. do pieca elektrycznego wytwarzającego dodatkowe ciepło wykorzystywane w suszami oraz napędu infrastruktury transportowej suszami (dodatkowa działalność Spółki);
  5. oświetlenia placu, budynków administracyjnych, hal surowcowych, pomieszczeń, w których znajdują się urządzenia do produkcji biogazu, energii 1 ciepła oraz ich obsługa.
 2. 0,7 MW (58%) jest odsprzedawana do sieci energetycznej, jako tzw. zielona energia. Energia elektryczna jest sprzedawana odbiorcy z urzędu.

W sytuacji, gdy jednostki kogeneracyjne nie pracują, to urządzenia biogazowi są zasilane z sieci elektrycznych tych samych, którymi zarówno płynie energia elektryczna sprzedawana przez Wnioskodawcę do sieci w przypadku jej wytwarzania, jak też wykorzystywana ogólnie przez Wnioskodawcę podczas postoju urządzeń wytwarzających energię elektryczną (z agregatu prądotwórczego na paliwo ciekłe lub od operatora zewnętrznego).

Całość wytworzonej energii elektrycznej mierzona jest przez liczniki zamontowane na zaciskach kogeneratora i odczytywana przez operatora. Podane odczyty pozwalają obliczyć ilość energii elektrycznej (ew. zielonej), uprawniającej do otrzymania zielonych certyfikatów. Różnicę pomiędzy odczytem licznika mierzącego całość wytworzonej energii (tzw. zielonej energii, lecz bez stosownych certyfikatów), a ilością energii elektrycznej wtłoczonej do sieci (tzw. czarnej energii) stanowi energia elektryczna zużyta na potrzeby własne. Na dzień pisania niniejszego wniosku Spółka nie posiada liczników, które w sposób wiarygodny mogłyby określić ilościowe zużycie energii, w podziale na poszczególne (wymienione w punktach 1a, 1b, 1c, 1d) kategorie. Niemniej jednak w dokumentacji technicznej poszczególnych urządzeń używanych w biogazowni jest zapisana tzw. moc znamionowa poszczególnych urządzeń. Technologia przewiduje, że urządzenia pracują non-stop, a przerwy w produkcji ( serwisowe, awaryjne itp.) są odnotowywane w dokumentacji technicznej biogazowni. Na jej podstawie w sposób bardzo wiarygodny można wyliczyć zużycie energii elektrycznej dla procesu opisanego w punkcie 1a, 1b, 1c i 1d.

Ciepło natomiast pochodzi od procesów spalania biogazu w silniku. Ciepło to jest odzyskiwane poprzez wymienniki ciepła, włączone w układ chłodzenia oraz w układ wydechowy silnika. W dalszym etapie poprzez system wymienników ciepła w układzie chłodzenia energia cieplna zużywana jest do:

 • utrzymania temperatury w fermentatorach (podtrzymania procesu produkcji biogazu);
 • do osuszania odpadu poprodukcyjnego jakim jest masa pofermentacyjna, wykorzystywana następnie w procesie produkcji nawozu,
 • w procesie suszenia pasz ( dodatkowa działalność spółki).

Niewykorzystane w wymieniony powyżej sposób ciepło jest poprzez chłodnice wyrzucane do atmosfery. Ciepło mierzone jest na licznikach:

 • liczniku głównym - który mierzy całe ciepło wytworzone przez agregat (kogenetrator);
 • liczniku wtórnym - służącym celom wewnętrznym - który mierzy ile ciepła poszło na ogrzewanie komory fermentacyjnej.

Spółka nie dysponuje licznikami, które w sposób wiarygodny mogłyby oszacować ilość ciepła zużyta do osuszania odpadu poprodukcyjnego, w procesie suszenia pasz, na potrzeby oraz uwalnianego do atmosfery.

Zgodnie z art. 1 ust 1 ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626, z późn. zm.) określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu wyrobami akcyzowymi, a także oznaczanie znakami akcyzy.

Stosownie do art. 2 pkt 1 ustawy wyroby akcyzowe to - wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

Załącznik nr 1 do ustawy nie obejmuje swym zakresem energii cieplnej, co oznacza że energia cieplna nie stanowi wyrobu akcyzowego. Natomiast w opisanym procesie Spółka wytwarza dwa różne wyroby akcyzowe:

 • wyrób energetyczny - biogaz (wyrób gazowy) klasyfikowany do kodu CN 2711 29 00, wymieniony w poz. 28 załącznika nr 1 do ustawy
 • energię elektryczną kodem CN 2716 00 00 wymieniony w poz. 33 załącznika nr 1 do ustawy.

Zasadą jest bowiem, że końcowymi produktami energetycznymi biogazowni mogą być:

 • biogaz - gaz o składzie i parametrach zbliżonych do gazu ziemnego (po jego oczyszczeniu i obróbce) oraz
 • wytworzona z niego energia elektryczna, ciepło lub/oraz chłód.

Biogaz wytwarzany w procesie produkcji służący do spalania w kogeneratorze, mieści się w klasyfikacji CN pod symbolem 2711 29 00 w sekcji V, dział 25 załącznika 1 do rozporządzenia Komisji (UE) Nr 861/7010 z dnia 5 października 2010 r. zmieniającego załącznik 1 do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. U. UE 1.2010.284.1 z dnia 29 października 2010 r, ze zm.), który wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku, Tak samo kwalifikować należy ten biogaz w świetle rozporządzenia Komisji (UE) nr 1001/2013 z dnia 4 października 2013 r. zmieniającego załącznik i do rozporządzenia nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. U. UE L z 31.10,2013). Biogaz jest gazem palnym, produktem fermentacji anaerobowej związków pochodzenia organicznego (np. ścieki, m.in. ścieki cukrownicze, odpady przemysłu rolno-spożywcze go, biomasa), a częściowo także ich rozpadu gnilnego, powstający w biogazowni.

W myśl art. 16 ust. 1 ustawy, podmiot prowadzący działalność gospodarczą jest obowiązany, przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą lub pierwszej czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, złożyć zgłoszenie rejestracyjne właściwemu naczelnikowi urzędu celnego. Dlatego Spółka dokonała zgłoszenia rejestracyjnego w urzędzie celnym jako podatnik akcyzy prowadzący działalność w zakresie wyrobów akcyzowych i składa deklaracje podatkowe.

Na gruncie ustawy o podatku akcyzowym istnieje, co do zasady, obowiązek uiszczania akcyzy od zużycia energii elektrycznej na potrzeby własne producenta tej energii. Mówi o tym art. 9 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy.

Należy jednak zaznaczyć, że zwalnia się od akcyzy zużycie energii elektrycznej w procesie produkcji energii elektrycznej, jak również zużycie tej energii w celu podtrzymywania tych procesów produkcyjnych – art. 30 ust. 6 ustawy.

Stosownie zaś do ar.t 30 ust. 7 ustawy zwalnia się od akcyzy zużycie energii elektrycznej w procesie produkcji energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:
 1. Czy biogaz uzyskany w wyniku fermentacji masy organicznej wraz z komponentami, zużywany wyłącznie do produkcji energii elektrycznej i cieplnej, gdzie energia elektryczna jest wykorzystywana na potrzeby własne oraz sprzedawana do sieci, zaś energia cieplna jest wykorzystywana w procesie podgrzewania fermentatorów do produkcji biogazu oraz w procesie suszenia np. nawozów, podlega podatkowi akcyzowemu i w jakiej stawce oraz czy istnieje obowiązek ewidencjonowania ilości tego biogazu...
 2. Czy biogaz należący do kodu CN 2711 29 00 spalany w świeczce podlega opodatkowaniu akcyzą i według jakiej stawki...
 3. Czy biogaz należący do kodu CN 2711 29 00 wykorzystany do rozruchu i prób mających na celu ocenę sprawności urządzeń (podczas którego nie wytwarzana jest za jego pomocą energia elektryczna i cieplna w skojarzeniu) podlega opodatkowaniu stawką akcyzy przewidzianą w art. 89 ust. 1 pkt 12 lit. a) ustawy o podatku akcyzowym., tj. 11,04 zł/1 gigadżul (GJ)...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1 Zdaniem Wnioskodawcy, powstały w procesie fermentacji masy organicznej wraz z komponentami biogaz, który jest następnie wykorzystywany do napędu stacjonarnego urządzenia w celu łącznego wytworzenia ciepła i energii elektrycznej, korzysta ze zwolnienia od podatku akcyzowego na mocy przepisu art. 31b ust. 4 pkt 1 w związku z ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym. Biogaz służy tutaj do napędu stacjonarnego urządzenia użytego w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 ustawy, tj. do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej. Użycie przez Spółkę biogazu w opisanym powyżej celu korzysta więc ze zwolnienia od podatku akcyzowego.

Stanowisko to potwierdza interpretacja Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 6 marca 2014 r. sygn. IPTPP3/443A-91/13-2/KK oraz pismo z dnia 25 lipca 2013 r. (nr: AG6/0602/I0/ZBN/I3/ PD-75202; dostępne pod linkiem: http://www.igwp.org.pl/images/stories/pismo_z_Ministerstwa_ Finanow.pdf wystosowane przez Ministerstwo Finansów do senatora RP Jana Michalskiego, w którym to piśmie potwierdza się, że do projektu ustawy zmieniającej ustawę PA dodany został przepis zwalniający od opodatkowania tym podatkiem biogaz używany do napędu stacjonarnych urządzeń w procesie produkcji energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu. Ponadto w zakresie warunków zwolnienia, jako finalny nabywca gazowy, Spółka nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji wytworzonego biogazu - jako warunku zwolnienia od akcyzy. Nie ma również obowiązku w zakresie zużycia wytworzonego biogazu jako wyrobu zwolnionego od akcyzy, składania właściwemu naczelnikowi urzędu celnego deklaracji podatkowej w tym zakresie. Potwierdza to Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy lTPP3/443-572a/13/JK z 17 marca 2014 r.

Ad. 2 Biogaz należący do kodu CN 2711 29 00 spalany w świeczce nie podlega opodatkowaniu gdyż jest stratą powstała podczas produkcji wyrobów energetycznych wyłączona z opodatkowania zapisem art. 2 ust. 1 pkt 20. Ponadto w art. 89 wymienia przypadki i stawki opodatkowania akcyzą wyrobów energetycznych. Wśród wymienionych w artykule przypadków nie można znaleźć odniesienia do przypadku spalania biogazu w tzw. świeczce.

Ad. 3 Z całą pewnością można powiedzieć, że biogaz należący do kodu CN 2711 29 00 wykorzystywany do rozruchu oraz prób mających na celu ocenę sprawności urządzeń, używany jest u wnioskodawcy w jednym celu - wyłącznie do celów opałowych do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej, o którym mowa w art. 31 b ust. 1 pkt 2. Ponadto jest to bez wątpienia wyrób gazowy, który przeznaczony jest do użycia w procesie produkcji wyrobów energetycznych, o którym mowa w art. 31b ust. 3 pkt 3.

Żaden z przytoczonych przepisów nie mówi o tym, aby warunkiem koniecznym zwolnienia było to aby energia została wytworzona. Z literalnego brzmienia przepisu ważnym jest natomiast aby został użyty w procesie, który do tego doprowadza. Zatem biogaz należący do kodu CN 2711 29 00 wykorzystywany do rozruchu oraz prób mających na celu ocenę sprawności urządzeń jest zwolniony z akcyzy, a tym samym nie podlega opodatkowaniu stawką akcyzy przewidzianą w art. 89 ust. 1 pkt 12 lit. a) ustawy o podatku akcyzowym., tj. 11,04 zł/1 gigadżul (GJ).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego:
 • nieprawidłowe w części dotyczącej zwolnienia z akcyzy biogazu wykorzystywanego do rozruchu i prób mających na celu ocenę sprawności urządzeń (podczas czynności których nie wytwarzana jest energia elektryczna i ciepło w skojarzeniu),
 • prawidłowe w pozostałym zakresie.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2014 r. 752 ze zm.), zwanej dalej ustawą, wyroby akcyzowe to wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

Przez wyroby gazowe - w myśl art. 2 ust. 1 pkt 1b ustawy - rozumie się wyroby energetyczne o kodach CN 2705 00 00, 2711 11 00, 2711 21 00, 2711 29 00 i pozostałe paliwa opałowe, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 15 lit. b, z wyłączeniem wyrobów energetycznych o kodzie CN 2901 10 00.

Do celów poboru akcyzy i oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy stosuje się klasyfikację w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) zgodną z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 256 z 07.09.1987, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 2, str. 382, z późn. zm.) - art. 3 ust. 1 ustawy.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy do wyrobów energetycznych, w rozumieniu ustawy, zalicza się wyroby objęte pozycjami CN 2701, 2702 oraz od 2704 do 2715.

W świetle powyższego należy zauważyć, że biogaz objęty kodem CN 2711 29 00 stanowi wyrób akcyzowy zaliczany jednocześnie do wyrobów energetycznych w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym.

W myśl art. 86 ust. 2 ustawy paliwami silnikowymi w rozumieniu ustawy są wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do napędu silników spalinowych.

Paliwami opałowymi w rozumieniu ustawy są wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do celów opałowych, z wyłączeniem wyrobów, o których mowa w ust. 2. (art. 86 ust. 3 ustawy)

Zgodnie zaś z art. 9c ust. 1 ustawy w przypadku wyrobów gazowych - przez które rozumie się wyroby energetyczne o kodach CN 2705 00 00, 2711 11 00, 2711 21 00, 2711 29 00 i pozostałe paliwa opałowe, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 15 lit. b, z wyłączeniem wyrobów energetycznych o kodzie CN 2901 10 00 (art. 2 ust. 1 pkt 1b ustawy) - przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

 1. nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego;
 2. sprzedaż wyrobów gazowych finalnemu nabywcy gazowemu;
 3. import wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego;
 4. użycie wyrobów gazowych przez pośredniczący podmiot gazowy;
 5. użycie wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego:
  1. uzyskanych w sposób inny niż w drodze nabycia,
  2. jeżeli nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży tych wyrobów finalnemu nabywcy gazowemu, a w wyniku kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego nie ustalono, że akcyza została zapłacona w należnej wysokości,
  3. nabytych w ramach zwolnienia, o którym mowa w art. 31b ust. 1-4, do innych celów niż zwolnione na podstawie tych przepisów, przy czym za takie użycie uważa się również naruszenie warunku, o którym mowa w art. 31b ust. 5-7 lub 9, a także sprzedaż, eksport lub dostawę wewnątrzwspólnotową wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego zamiast użycia ich do celów, o których mowa w art. 31b ust. 1-4.

Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 19a ustawy za finalnego nabywcę gazowego uznaje się podmiot, który:

 1. nabywa na terytorium kraju, importuje lub nabywa wewnątrzwspólnotowo wyroby gazowe, lub
 2. posiada uzyskane w sposób inny niż w drodze nabycia wyroby gazowe

-niebędący pośredniczącym podmiotem gazowym.

Zgodnie z art. 11b ust. 1 ustawy, w przypadku wyrobów gazowych obowiązek podatkowy powstaje z dniem:

 1. nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego;
 2. wydania wyrobów gazowych finalnemu nabywcy gazowemu, w przypadku ich sprzedaży na terytorium kraju;
 3. powstania długu celnego, w przypadku importu wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego;
 4. użycia wyrobów gazowych przez podmioty w przypadkach, o których mowa w art. 9c ust. 1 pkt 4 lub 5.

W myśl art. 16 ust. 1 ustawy, podmiot prowadzący działalność gospodarczą jest obowiązany, przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą lub pierwszej czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, złożyć zgłoszenie rejestracyjne właściwemu naczelnikowi urzędu celnego.

Zgłoszenie rejestracyjne powinno zawierać dane dotyczące tego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, w szczególności imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, adres jego siedziby lub zamieszkania oraz określenie rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, a w przypadku działalności gospodarczej z użyciem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy - również adresy miejsc wykonywania działalności oraz określenie rodzaju i przewidywanej średniej miesięcznej ilości zużywanego wyrobu akcyzowego - art. 16 ust. 2 ustawy.

Jeżeli dane zawarte w zgłoszeniu rejestracyjnym lub pisemnym powiadomieniu o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot węglowy, pośredniczący podmiot gazowy lub pośredniczący podmiot tytoniowy ulegną zmianie, podmiot jest obowiązany zgłosić zmianę właściwemu naczelnikowi urzędu celnego w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana - art. 16 ust. 4 ustawy.

Zgodnie z art. 24b ust. 1 ustawy, w przypadku wyrobów gazowych podatnik jest obowiązany, bez wezwania organu podatkowego, składać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego deklaracje podatkowe według ustalonego wzoru oraz obliczać i wpłacać akcyzę na rachunek właściwej izby celnej, za miesięczne okresy rozliczeniowe, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym:

 1. upłynął termin płatności wynikający z faktury, a jeżeli termin ten nie został określony - po miesiącu, w którym wystawiono fakturę - w przypadku, nabycia wewnątrzwspólnotowego;
 2. upłynął termin płatności określony w umowie właściwej dla rozliczeń z tytułu dostaw wyrobów gazowych albo, jeżeli termin ten nie został określony w umowie - upłynął termin płatności wynikający z faktury lub innego dokumentu wystawionego przez podatnika, z którego wynika zapłata należności za sprzedane przez podatnika wyroby gazowe, a jeżeli termin płatności nie został określony w umowie ani w fakturze lub w tym dokumencie - po miesiącu, w którym wystawiono fakturę lub ten dokument - w przypadku sprzedaży wyrobów gazowych finalnemu nabywcy gazowemu;
 3. nastąpiło użycie wyrobów gazowych - w przypadkach, o których mowa w art. 9c ust. 1 pkt 4 lub 5.

Przepisy ust. 1 nie mają zastosowania do podmiotów dokonujących czynności podlegających opodatkowaniu w zakresie wyrobów gazowych zwolnionych od akcyzy - art. 24b ust. 2 ustawy.

Zgodnie z art. 31b ust. 1 ustawy, zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby gazowe przeznaczone do celów opałowych:

 1. do przewozu towarów i pasażerów koleją;
 2. do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej;
 3. w pracach rolniczych, ogrodniczych, w hodowli ryb oraz w leśnictwie;
 4. w procesach mineralogicznych, elektrolitycznych i metalurgicznych oraz do redukcji chemicznej;
 5. przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby gazowe, w którym wprowadzony został w życie system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.

Z kolei, zgodnie z art. 31b ust. 2 ustawy, zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby gazowe o kodach CN 2705 00 00, 2711 11 00, 2711 21 00 i 2711 29 00 przeznaczone do celów opałowych przez:

 1. gospodarstwa domowe;
 2. organy administracji publicznej;
 3. jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. podmioty systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
 5. żłobki i kluby dziecięce, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
 6. podmioty lecznicze, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
 7. jednostki organizacyjne pomocy społecznej, o których mowa w art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 8. organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ponadto, zgodnie z art. 31b ust. 3 ustawy, zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby gazowe przeznaczone do:

 1. napędu:

  statków powietrznych,

 1. w żegludze, włączając rejsy rybackie

-z wyłączeniem prywatnych rejsów i prywatnych lotów o charakterze rekreacyjnym, o których mowa w art. 32 ust. 2;

 1. użycia w procesie produkcji energii elektrycznej;
 2. użycia w procesie produkcji wyrobów energetycznych.

Z kolei, zgodnie z art. 31b ust. 4 ustawy, zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby gazowe przeznaczone do napędu stacjonarnych urządzeń lub do celów opałowych związanych z napędem stacjonarnych urządzeń, użyte:

 1. w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-5, lub
 2. na potrzeby przesyłania, dystrybucji lub magazynowania tych wyrobów.

W myśl art. 89 ust. 1 stawki akcyzy na wyroby energetyczne wynoszą dla:

 1. węgla i koksu przeznaczonych do celów opałowych objętych pozycjami CN 2701, 2702 oraz 2704 00 - 1,28 zł/1 gigadżul (GJ);
 2. benzyn silnikowych o kodach CN 2710 11 45 lub 2710 11 49 oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych benzyn z biokomponentami, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach – 1 565,00 zł/1 000 litrów;
 3. (uchylony)
 4. benzyn lotniczych o kodzie CN 2710 11 31, paliw typu benzyny do silników odrzutowych o kodzie CN 2710 11 70 oraz nafty pozostałej o kodzie CN 2710 19 25 - 1822,00 zł/1000 litrów;
 5. paliw do silników odrzutowych o kodzie CN 2710 19 21 - 1 446,00 zł/1 000 litrów;
 6. olejów napędowych o kodzie CN 2710 19 41 oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych olejów z biokomponentami, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach – 1 196,00 zł/1000 litrów;
 7. (uchylony)
 8. biokomponentów stanowiących samoistne paliwa, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach, przeznaczonych do napędu silników spalinowych, bez względu na kod CN – 1 196,00 zł/1 000 litrów;
 9. olejów napędowych przeznaczonych do celów opałowych o kodach CN od 2710 19 41 do 2710 19 49, zabarwionych na czerwono i oznaczonych znacznikiem zgodnie z przepisami szczególnymi - 232,00 zł/1000 litrów;
 10. olejów opałowych o kodach CN od 2710 19 51 do 2710 19 69:
  1. az których 30 % lub więcej objętościowo destyluje przy 350°C lub których gęstość w temperaturze 15°C jest niższa niż 890 kilogramów/metr sześcienny, zabarwionych na czerwono i oznaczonych znacznikiem zgodnie z przepisami szczególnymi - 232,00 zł/1000 litrów,
  2. bpozostałych, niepodlegających obowiązkowi barwienia i znakowania na podstawie przepisów szczególnych - 64,00 zł/1 000 kilogramów;
 11. olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99 — 1 180,00 zł/1 000 litrów;
 12. gazów przeznaczonych do napędu silników spalinowych:
  1. gazu ziemnego (mokrego) i pozostałych węglowodorów gazowych objętych pozycją CN 2711 oraz gazowych węglowodorów alifatycznych objętych pozycją CN 2901:
   • skroplonych - 695,00 zł/1 000 kilogramów,
   • w stanie gazowym - 11,04 zł/1 gigadżul (GJ),
  2. wyprodukowanych w składzie podatkowym i spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach:
  • biogazu, bez względu na kod CN - 0 zł,
  • wodoru i biowodoru o kodzie CN 2804 10 00 - 0 zł;
 13. gazu ziemnego (mokrego) i pozostałych węglowodorów gazowych objętych pozycją CN 2711, przeznaczonych do celów opałowych - 1,28 zł/1 gigadżul (GJ);
 14. pozostałych paliw silnikowych - 1822,00 zł/1000 litrów;
 15. pozostałych paliw opałowych:
  1. w przypadku gdy ich gęstość w temperaturze 15 °C jest:
   • niższa niż 890 kilogramów/metr sześcienny - 232,00 zł/1 000 litrów,
   • równa lub wyższa niż 890 kilogramów/metr sześcienny - 64,00 zł/1 000 kilogramów,
  2. gazowych - 1,28 zł/gigadżul (GJ).

W latach 2015-2019 stawki akcyzy, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 6, 8, 12 lit. a i c oraz pkt 14, są obniżone odpowiednio o 25,00 zł/1000 litrów, 25,00 zł/1000 kilogramów albo o 0,50 zł/1 gigadżul (GJ). (art. 89 ust. 1a ustawy)

W przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawca rozpoczęła produkcję biogazu rolniczego z którego powstaje energia elektryczna i ciepło w skojarzeniu. Produkty te powstają w jednostce kogeneracyjnej o łącznej mocy nie przekraczającej 1,2 MW (dla energii) i 1,2 GJ (dla ciepła). Spółka jest podmiotem wpisanym do rejestru przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem biogazu. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo energetyczne Spółka jest przedsiębiorstwem energetycznym. Spółka jest zarejestrowanym podatnikiem podatku akcyzowego. Produkowany w Spółce biogaz uzyskuje się w wyniku fermentacji masy organicznej. Zgodnie z założeniami technicznymi i zastosowaną technologią w biogazowni ASp. z o.o. (modelowa) cały wyprodukowany biogaz będzie przekształcać się: w 42% na energię elektryczną (1,2 MW) i w 58% na energie cieplną (1,2 GJ). Głównymi elementami składowymi instalacji kogeneraqi w biogazowni ASp. z o.o. są: silnik spalinowy na paliwo gazowe, generator prądu, system wymienników ciepła oraz układ automatyki i sterowania. Energia elektryczna wytwarzana jest przez prądnicę agregatową, która jest napędzana silnikiem spalinowym. Zgodnie z założeniami technicznymi, technologicznymi oraz na podstawie udzielonych administracyjnych zezwoleń wytworzona energia (moc energetyczna 1,2 MW) w całości jest wprowadzana do sieci energetycznej biogazowni i będzie wykorzystywana: 1.0,5 MW - 42% na potrzeby własne oraz 2.0,7 MW - 58% będzie odsprzedawane do sieci energetycznej, jako tzw. zielona energia. Ciepło natomiast pochodzi od procesów spalania biogazu w silniku. Ciepło to jest odzyskiwane poprzez wymienniki ciepła, włączone w układ chłodzenia oraz w układ wydechowy silnika. Biogaz wytwarzany w procesie produkcji służący do spalania w kogeneratorze, mieści się w klasyfikacji CN pod symbolem 2711 29 00.

Wątpliwości wnioskodawcy dotyczą kwestii opodatkowania podatkiem akcyzowym biogazu zużywanego do produkcji energii elektrycznej i cieplnej oraz ewentualnej wysokości stawki podatku akcyzowego, obowiązku ewidencjonowania ilości tego biogazu oraz obowiązku składania deklaracji.

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy, w opisanym stanie faktycznym, na podstawie art. 31b ust. 4 pkt 1 w zw. z ust. 1 pkt 2 ustawy, zwolnieniu od akcyzy podlega przedmiotowy biogaz wykorzystywany przez Wnioskodawcę w stacjonarnych urządzeniach do łącznego wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej.

Ponadto, Wnioskodawca jako podmiot nie będący pośredniczącym podmiotem gazowym posiadającym wyroby gazowe uzyskane w sposób inny niż w drodze nabycia nie jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 91b ustawy. Przepis ten bowiem odnosi się do pośredniczących podmiotów gazowych. Tym samym dla zastosowania powyższego zwolnienia Wnioskodawca nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 91b ustawy.

Odnośnie natomiast spalania biogazu w świeczce, to jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego, spaleniu podlega tylko nadmiar wyprodukowanego biogazu, który nie może pomieścić się w zbiorniku. Są to zatem ilości biogazu powstające w procesie jego produkcji, których Wnioskodawca, ze względu na określoną maksymalna pojemność zbiornika, nie jest w stanie zmagazynować. Wnioskodawca wskazuje również, że spalany biogaz nie jest przekształcany w żadną postać energii wykorzystywaną przez niego.

Stosownie do powyższego, skoro nadmiar wytwarzanego biogazu (wyrobu energetycznego) nie może zostać zmagazynowany ze względu na ograniczenia zbiornika i zostaje spalony w świeczce, przy czym spalenie to nie ma związku z wykorzystaniem tego biogazu do celów opałowych lub napędowych, to takie jego zużycie objęte jest zwolnieniem z opodatkowania podatkiem akcyzowym na podstawie art. 31b ust. 3 pkt 3 ustawy. Powyższe oznacza, że niewłaściwe jest stanowisko Wnioskodawcy, na podstawie którego wywodzi, że biogaz spalany w świeczce nie podlega opodatkowaniu. Nie zmienia to jednak sytuacji, że od takiego zużycia biogazu Wnioskodawca nie jest zobowiązany do zapłaty akcyzy.

Powyższe oznacza zarazem, mając na względzie powołany wcześniej art. 24b ust. 1 i ust. 2 ustawy, że Wnioskodawca w powyższym zakresie nie jest zobowiązany do składania właściwemu naczelnikowi urzędu celnego deklaracji podatkowej.

Odnosząc się natomiast do kwestii opodatkowania biogazu zużywanego do rozruchu i prób mających na celu ocenę sprawności urządzeń służących do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu, podczas których nie jest wytwarzana energia elektryczna i cieplna w skojarzeniu w pierwszej kolejności należy wskazać, że wszelkie zwolnienia podatkowe są odstępstwem od zasady powszechności opodatkowania, a przepisy dotyczące zwolnień podatkowych powinny być interpretowane ściśle, zgodnie przede wszystkim z ich wykładnią językową. Ustawodawca posiada przy tym swobodę w określaniu warunków skorzystania z ulg i zwolnień podatkowych. Nie można jednak domniemywać czy uzupełniać przesłanek skorzystania z nich w drodze wykładni celowościowej, jeżeli nie zostały one wyraźnie przewidziane w przepisach prawnych.

Jak stanowi zaś, art. 31b ust. 4 pkt 1 zwalnia od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby gazowe przeznaczone do napędu stacjonarnych urządzeń lub do celów opałowych związanych z napędem stacjonarnych urządzeń, użyte w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-5 tj. m.in. do celów łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej.

Powyższe zatem bezwzględnie wskazuje, że dla zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 31b ust. 4 pkt 1 w zw. z art. 31b ust. 1 pkt 2 ustawy niezbędne jest wykorzystanie wyrobu gazowego do łącznej produkcji energii elektrycznej i ciepła, co wynika wprost z literalnego brzmienia ww. przepisu. Tym samym w sytuacji, gdy wyrób gazowy nie będzie wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu powyższe zwolnienie nie ma zastosowania.

Tym samym w przypadku gdy używany przez Spółkę biogaz należący do kodu CN 2711 29 00 jest wykorzystywany do napędu silników spalinowych podczas rozruchów i prób mających na celu ocenę sprawności urządzeń (gdy nie jest wytwarzana za jego pomocą energia elektryczna i cieplna w skojarzeniu) podlega on opodatkowaniu stawką akcyzy przewidzianą w art. 89 ust. 1 pkt 12 lit. a ustawy o podatku akcyzowym. tj. 11,04 zł/1 gigadżul (GJ). Zaznaczyć jednak należy, że zgodnie z art. 89 ust. 1a ustawy w latach 2015-2019 stawa akcyzy, o której m.in. mowa w ust. 1 pkt 12 lit a, jest obniżona o 0,50 zł/1 gigadżul (GJ).

Jednocześnie należy zauważyć, że w sytuacji w której podczas rozruchów i prób będzie produkowana wyłącznie energia elektryczna, to zużywany do jej wyprodukowania biogaz korzysta ze zwolnienia z akcyzy na podstawie art. 31b ust. 3 pkt 2 ustawy.

Konkludując w przypadku, gdy w powyższym przypadku biogaz zostanie wykorzystany (zużyty) tylko do produkcji ciepła nie podlega on zwolnieniu, co oznacza, że w ilości w jakiej został zużyty do celów nie objętych zwolnieniem tj. tylko do produkcji ciepła - podlega opodatkowaniu akcyzą.

Nie można również podzielić stanowiska Wnioskodawcy, w myśl którego zastosowanie zwolnienia nie jest uwarunkowane koniecznością wytworzenia energii elektrycznej lub energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu. Przepis art. 31b ust. 1 pkt 2 wprost wskazuje, że zwolnienie ma zastosowanie do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej. Również przepis art. 31b ust. 3 pkt 2 ustawy wprost wskazuje, że zwolnienie ma zastosowaniu do użycia wyrobu gazowego w procesie produkcji energii elektrycznej.

Pojęcie „procesu produkcji” nie zostało zdefiniowane w przepisach dotyczących podatku akcyzowego, należy w tym względzie posiłkować się jego potocznym rozumieniem. Zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego (http://sjp.pwn.pl/szukaj/produkować) „produkować” to – w kontekście znajdującym zastosowanie w niniejszej sprawie „wytwarzać jakiś towar”.

Przez „proces” natomiast rozumie się (http://sjp.pwn.pl/szukaj/proces)”

 1. Przebieg następujących po sobie i powiązanych przyczynowo określonych zmian,
 2. Postępowanie prowadzone przez sąd,
 3. Kolejno następujące po sobie zmiany fizyzykochemiczne materii.

Stosownie do powyższego warunkiem koniecznym dla zastosowania zwolnienia z akcyzy dla wyrobu gazowego (biogazu) jest jego zużycie do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej lub jego zużycie w procesie produkcji energii elektrycznej. Tym samym zwolnieniem nie jest objęty wyrób gazowy, który nie jest bezpośrednio zużywany w procesie produkcji energii elektrycznej lub łącznego wytworzenia energii elektrycznej i ciepła skojarzeniu tzn. zużywany jest jedynie do rozruchu i prób mających na celu jedynie ocenę sprawności urządzeń, podczas którego nie jest wytwarzana energia elektryczna lub energia elektryczna i cieplna w skojarzeniu.

W tym miejscu wskazać także należy, że w powyższych przypadkach ustawodawca nie określił zwolnienia dla zużycia wyrobu gazowego zużywanego w celu podtrzymania procesu produkcyjnego energii elektrycznej lub podtrzymania procesu łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej, jak uczyniono to w stosunku do zużywanej energii elektrycznej w celu potrzymania procesów jej produkcji (patrz art. 30 ust. 6 ustawy).

Nie można zgodzić się również z Wnioskodawcą, że w powyższym przypadku zastosowanie będzie miało zwolnienie, w myśl którego zwalnia się z akcyzy wyroby gazowe przeznaczone do użycia w procesie produkcji wyrobów energetycznych. Zgodnie bowiem z art. 86 ust. 1 ustawy ani energia elektryczna ani też ciepło nie są wyrobami energetycznymi. Tym samym przepis art. 31b ust. 3 pkt 3 ustawy nie może mieć w takiej sytuacji zastosowania. Ponadto w przedmiotowym przypadku, jak wynika z opisu sprawy, zużyciu biogazu nie towarzyszy wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu.

Reasumują stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za:

 • nieprawidłowe w części dotyczącej zwolnienia z akcyzy biogazu wykorzystywanego do rozruchu i prób mających na celu ocenę sprawności urządzeń (podczas czynności których nie wytwarzana jest energia elektryczna i ciepło w skojarzeniu),
 • prawidłowe w pozostałym zakresie

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Zaznacza się, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, H. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.