IBPP4/4513-88/15/MK | Interpretacja indywidualna

Zwolnienia z akcyzy energii elektrycznej zużywanej na potrzeby własne
IBPP4/4513-88/15/MKinterpretacja indywidualna
 1. energia elektryczna
 2. podatek akcyzowy
 3. wyroby energetyczne
 4. zwolnienie
 1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne]

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z 27 lipca 2015 r. (data wpływu 14 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia z akcyzy energii elektrycznej zużywanej na potrzeby własne – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 sierpnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia z akcyzy energii elektrycznej zużywanej na potrzeby własne.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Przeważający przedmiot działalności gospodarczej P. sp. z o.o. stanowi działalność usługowa wspomagającą transport lotniczy. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji paliw albo energii lub obrotu nimi i dlatego nie posiada koncesji, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym ani nie będzie jej posiadał w momencie zaistnienia zdarzenia przyszłego którego dotyczyć ma interpretacja.

Wnioskodawca zamierza rozpocząć wytwarzanie energii elektrycznej przy pomocy agregatów prądotwórczych zasilanych olejem napędowym, których łączna moc nie przekroczy 1 MW. Agregaty służyć będą Wnioskodawcy do zabezpieczenia P. w G. na wypadek nagłej przerwy w dostawie energii elektrycznej. Agregaty muszą jednak być okresowo uruchamiane w celu utrzymania ich należytego stanu technicznego, co jest jednocześnie konieczne dla zachowania gwarancji udzielonej przez producenta tego sprzętu. Wytworzona energia elektryczna będzie przesyłana za pomocą wewnętrznej instalacji stanowiącej własność Wnioskodawcy, niepołączonej z instalacją innego przedsiębiorstwa, w szczególności jakiegokolwiek przedsiębiorstwa energetycznego. Od wyrobów energetycznych (olej napędowy) wykorzystywanych do produkcji energii elektrycznej zostanie zapłacona akcyza w należnej wysokości. Wytworzona energia elektryczna będzie zużywana przez Wnioskodawcę na własne potrzeby.

W związku z powyższym opisem zadano pytanie:

Czy zużycie energii elektrycznej wyprodukowanej w okolicznościach opisanych w rubryce G będzie objęte zwolnieniem od podatku akcyzowego o którym mowa w § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8.02.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym, przedmiotem opodatkowania akcyzą jest zużycie energii elektrycznej przez podmiot nieposiadający koncesji na wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucję lub obrót energią elektryczną w rozumieniu przepisów ustawy prawo energetyczne, który wyprodukował tę energię.

Na podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego z dnia 8.02.2013 r. zwalnia się od akcyzy zużycie energii elektrycznej wyprodukowanej z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW, niedostarczanej do instalacji połączonych i współpracujących ze sobą, służących do przesyłania energii elektrycznej, pod warunkiem że od wyrobów energetycznych wykorzystywanych do produkcji tej energii elektrycznej została zapłacona akcyza w należnej wysokości.

W opinii Wnioskodawcy wewnętrzna instalacja stanowiąca jego własność, za pomocą której przesyłana będzie wytworzona energia elektryczna, nie stanowi instalacji połączonych i współpracujących ze sobą służących do przesyłania energii elektrycznej w rozumieniu § 5 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego. Stanowiąca własność Wnioskodawcy instalacja nie jest bowiem połączona z instalacjami i urządzeniami innych podmiotów, w szczególności zaś nie jest połączona z instalacją przedsiębiorstwa energetycznego.

Ponieważ energia elektryczna wytwarzana będzie przez podmiot nieposiadający koncesji o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym, przy pomocy urządzeń o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW, zasilanych paliwem od którego zapłacono akcyzę w należnej wysokości, a następnie energia przesyłana będzie za pomocą wewnętrznej instalacji stanowiącej własność Wnioskodawcy, a wytworzona energia zostanie zużyta przez Wnioskodawcę na własne potrzeby, to w ocenie Wnioskodawcy zużycie energii elektrycznej wyprodukowanej w opisanych okolicznościach będzie objęte zwolnieniem od akcyzy na podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 lutego 2013 roku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 752 ze zm.) zwanej dalej ustawą, wyroby akcyzowe to wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

Pod pozycji 33 ww. załącznika została wymieniona energia elektryczna o kodzie CN 2716 00 00.

Stosownie do art. 9 ust. 1 ustawy – w przypadku energii elektrycznej przedmiotem podatkowania akcyzą jest:

 1. nabycie wewnątrzwspólnotowe energii elektrycznej przez nabywcę końcowego;
 2. sprzedaż energii elektrycznej nabywcy końcowemu na terytorium kraju, w tym przez podmiot nieposiadający koncesji na wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucję lub obrót energią elektryczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, który wyprodukował tę energię;
 3. zużycie energii elektrycznej przez podmiot posiadający koncesję, o której mowa w pkt 2;
 4. zużycie energii elektrycznej przez podmiot nieposiadający koncesji, o której mowa w pkt 2, który wyprodukował tę energię;
 5. import energii elektrycznej przez nabywcę końcowego;
 6. zużycie energii elektrycznej przez nabywcę końcowego, jeżeli nie została od niej zapłacona akcyza w należnej wysokości i nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży tej energii elektrycznej nabywcy końcowemu.

Za zużycie energii elektrycznej nie uznaje się strat powstałych w wyniku przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, z wyłączeniem energii zużytej w związku z jej przesyłaniem lub dystrybucją oraz energii elektrycznej pobranej nielegalnie (art. 9 ust. 2 ustawy).

Zatem przedmiotem opodatkowania akcyzą jest zużycie energii elektrycznej przez podmiot nieposiadający koncesji na wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucję lub obrót energią elektryczną w rozumieniu przepisów ustawy prawo energetyczne, który wyprodukował tę energię.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą możliwości skorzystania ze zwolnienia od akcyzy zużycia wyprodukowanej energii elektrycznej na podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego z dnia 8 lutego 2013 r. (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 195).

Zgodnie z § 5 ww. rozporządzenia, zwalnia się od akcyzy zużycie energii elektrycznej wyprodukowanej z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW, niedostarczanej do instalacji połączonych i współpracujących ze sobą, służących do przesyłania energii elektrycznej, pod warunkiem że od wyrobów energetycznych wykorzystywanych do produkcji tej energii elektrycznej została zapłacona akcyza w należnej wysokości.
Aby uzyskać prawo do zwolnienia od akcyzy konieczne jest spełnienie wszystkich warunków określonych w przywołanym wyżej przepisie, oznacza to, że:

 • łączna moc generatora nie może przekroczyć 1 MW;
 • energia elektryczna nie jest dostarczana do instalacji połączonych i współpracujących ze sobą, służących do przesyłania energii elektrycznej;
 • do produkcji energii elektrycznej wykorzystywane są wyroby energetyczne, od których zapłacona została akcyza w należnej wysokości.

Zatem aby skorzystać z przedmiotowego zwolnienia muszą być spełnione jednocześnie wszystkie trzy przesłanki zawarte ww. przepisie rozporządzenia.

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca zamierza rozpocząć wytwarzanie energii elektrycznej przy pomocy agregatów prądotwórczych zasilanych olejem napędowym, których łączna moc nie przekroczy 1 MW. Agregaty służyć będą Wnioskodawcy do zabezpieczenia P. sp. z o.o. na wypadek nagłej przerwy w dostawie energii elektrycznej. Agregaty będą okresowo uruchamiane w celu utrzymania ich należytego stanu technicznego, co jest jednocześnie konieczne dla zachowania gwarancji udzielonej przez producenta tego sprzętu. Wytworzona energia elektryczna będzie przesyłana za pomocą wewnętrznej instalacji stanowiącej własność Wnioskodawcy, niepołączonej z instalacją innego przedsiębiorstwa, w szczególności jakiegokolwiek przedsiębiorstwa energetycznego. Wytworzona energia elektryczna będzie zużywana przez Wnioskodawcę na własne potrzeby. Od wyrobów energetycznych (olej napędowy) wykorzystywanych do produkcji energii elektrycznej zostanie zapłacona akcyza w należnej wysokości.

Mając na uwadze opis zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę oraz przywołane przepisy prawa stwierdzić należy, że Wnioskodawca spełnia wszystkie warunki umożliwiające skorzystanie ze zwolnienia od akcyzy dla zużycia energii elektrycznej, o którym mowa w § 5 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego z dnia 8 lutego 2013 r. (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 195), tj. łączna moc generatorów nie przekroczy 1 MW, energia elektryczna nie zostanie dostarczona do instalacji połączonych i współpracujących ze sobą, służących do przesyłania energii elektrycznej oraz do produkcji energii elektrycznej wykorzystane zostaną wyroby energetyczne (olej napędowy), od których zapłacono akcyzę w należnej wysokości.

Zatem stanowisko przedstawione przez Zainteresowanego w złożonym wniosku uznać należy za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

W przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego zdarzenia przyszłego, jak również w przypadku ustalenia w toku prowadzonego postępowania podatkowego odmiennego stanu sprawy niż przedstawiony we wniosku, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.