IBPP4/4513-63/16/PK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Zwolnienie od akcyzy energii elektrycznej wykorzystywanej w procesach metalurgicznych oraz w zakresie ewidencji energii elektrycznej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z wniosku z 19 lutego 2016 r. (data wpływu 24 lutego 2016 r.), uzupełnionym pismem z 31 marca 2016 r. (data wpływu 6 kwietnia 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia od akcyzy energii elektrycznej wykorzystywanej w procesach metalurgicznych oraz w zakresie ewidencji energii elektrycznej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 lutego 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie w zakresie zwolnienia od akcyzy energii elektrycznej wykorzystywanej w procesach metalurgicznych oraz w zakresie ewidencji energii elektrycznej. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 31 marca 2016 r. stanowiącym odpowiedź na wezwanie Organu z 25 marca 2016 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (Zakład) jest przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą sklasyfikowaną w klasie 2410 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U. Nr 251, poz. 1885) - Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych.

Zakład posiada trzy zespoły walcownicze: D-280, D-340, D-550 na których produkuje szeroki asortyment wyrobów gorącowalcowanych:

 • Pręty stalowe okrągłe gładkie Ø 10-32 mm i żebrowane 0 12-20 mm gat. 346S 1862A,
 • Pręty płaskie 20x4 - 150x40 mm, w tym pręty resorowe i żłobkowane
 • Pręty kwadratowe 10-20 mm,
 • Kształtowniki KP 24 i 30, KŁ 24 I 30 i WZ-18 oraz lemiesze

Proces technologiczny w Zakładzie prowadzony jest na trzech zespołach walcowniczych D-280, D-550 i D-340 i podzielony jest na etapy: przygotowanie materiału, walcowanie, prostowanie i apretura.

Wszystkie urządzenia uczestniczące w procesie produkcji wyposażone są w napędy elektryczne. Całkowita moc zainstalowanych urządzeń uczestniczących w procesie wytworzenia to:

 • D-280 - 5500 kW,
 • D-550 - 4000 kW,
 • D-340 - 4500 kW.

Procesy technologiczne na poszczególnych zespołach walcowniczych przedstawiają się następująco:

Proces technologiczny zespołu D-280:

 1. Przygotowanie wsadu (materiał cięty na nożycy na wymiar) składa się z urządzeń elektrycznych - nożyca, urządzenie załadowcze z elektrorolkami i odbiorcze z elektrorolkami oraz suwnica podająca - odbiorcza,
 2. Urządzenie załadowcze pieca grzewczego (samotoki, przesuwacze linowe i wpycharki są napędzane silnikami elektrycznymi),
 3. Piec grzewczy (wentylatory powietrza, pompy obiegu wody chłodzącej, okna manewrowe napędzane są silnikami elektrycznymi),
 4. Samotok odbiorczy z obrotnicą (napęd silnikami elektrycznymi),
 5. Ciąg walcowniczy I napędzany silnikiem asynchronicznym o mocy 850 kW,
 6. Nożyca rotacyjna międzyoperacyjna napęd silnik elektryczny,
 7. Ciąg walcowniczy pośredni napęd silnika 1250 kW,
 8. Ciąg walcowniczy wykańczający 1600 kW,
 9. Samotoki do transportu materiału między ciągami walcowniczymi wyposażone w elektrorolki,
 10. Nożyce rotacyjne napęd silniki elektryczne,
 11. Chłodnia pokroczna do studzenia materiału, zainstalowanych jest 70 silników elektrycznych,
 12. Samotok odbiorczy podający materiał do nożycy końcowej,
 13. Nożyca końcowa tnie materiał na długości handlowe, napęd silnik elektryczny.

Ponadto urządzenia towarzyszące związane nierozerwalnie z produkcją to:

 • suwnice - 3 szt. (każda suwnica ma 3 silniki elektryczne),
 • pompy olejowe - 3 szt. (3 silniki elektryczne),
 • sprężarki - 3 szt. (3 silniki elektryczne)
 • pompy obieg wody - 9 szt. (9 silników elektrycznych).
 • Walcarka D-280 produkuje asortyment:
 • Pręty płaskie 20 - 30 x 4 -10,
 • Pręty płaskie 35x4 -8,
 • Pręty płaskie 40x4 -6,
 • Pręty kwadratowe kw. 10 - 22,
 • Pręty okrągłe Ø12 - Ø22,
 • WZ-18.

Proces technologiczny zespołu D-550:

 1. Materiał jest przygotowany na nożycy 1600 T z urządzeniami podającymi i odbiorczymi,
 2. Przygotowanie wsadu (materiał cięty na nożycy na wymiar) składa się z urządzeń elektrycznych - nożyca, urządzenie załadowcze z elektrorolkami i odbiorcze z elektrorolkami oraz suwnica podająca - odbiorcza,
 3. Urządzenie załadowcze pieca grzewczego (samotoki, przesuwacze linowe i wpycharki są napędzane silnikami elektrycznymi),
 4. Piec grzewczy (wentylatory powietrza, pompy obiegu wody chłodzącej, okna manewrowe napędzane są silnikami elektrycznymi),
 5. Samotok transportujący nagrzane kęsy na zespół D-550,
 6. Materiał do klatki wstępnej kieruje obrotnica,
 7. Ciąg walcowniczy składa się z trzech klatek trio i jednej klatki duo,
 8. Pomiędzy klatkami materiał przesuwają przesuwacze linowe i podnoszony przez trzy stoły podnośne,
 9. Napęd ciągu walcowniczego ma moc 2000 kW,
 10. Z klatki wykańczającej materiał jest transportowany samotokiem do pił tarczowych,
 11. Po ucięciu przesuwacze linowe materiał przesuwają na chłodnie,
 12. Po schłodzeniu materiał w całości jest prostowany na prostownicach rolkowych,
 13. Ciąg technologiczny D-550 obsługują 4 suwnice.

Wszystkie urządzenia napędzają silniki elektryczne.

Walcarka D-550 produkuje asortyment:

 • Pręty płaskie 60 - 80 x 10 - 40,
 • Pręty płaskie 90 - 110 x 8 - 40,
 • Pręty płaskie 120 -155 x 8 - 40,
 • Pręty płaskie resorowe i pręty płaskie resorowe z zaokrąglonymi narożami walcowane w systemie nawrotnym,
 • Pręty płaskie żłobkowane w gatunkach sprężynowych walcowane w systemie nawrotnym Pręty na lemiesze,
 • Kształtowniki na podkładki do szyn typu KP-24, KP-30,
 • Kształtowniki kolejowe typu łubka KŁ-24, KŁ-30.

Proces technologiczny zespołu 340:

 1. Przygotowanie wsadu (materiał cięty na nożycy na wymiar) składa się z urządzeń elektrycznych - nożyca, urządzenie załadowcze z elektrorolkami i odbiorcze z elektrorolkami oraz suwnica podająca - odbiorcza,
 2. Urządzenie załadowcze pieca grzewczego (samotoki, przesuwacze linowe i wpycharki są napędzane silnikami elektrycznymi),
 3. Piec grzewczy (wentylatory powietrza, pompy obiegu wody chłodzącej, okna manewrowe napędzane są silnikami elektrycznymi),
 4. Samotok odbiorczy z obrotnicą kęsów,
 5. Linia walcownicza wstępna składa się z jednej klatki walcowniczej trio i ma napęd 850 kW,
 6. Linia walcownicza wykańczająca ma napęd 1250 kW i składa się z 5 klatek walcowniczych,
 7. Pomiędzy linią wstępną i wykańczającą znajduje się samotok transportujący oraz stół podnośny i nożyca międzyoperacyjna,
 8. Z klatki wykańczającej materiał jest transportowany na chłodnie samotokiem,
 9. Chłodnia pokroczna typu grzebieniowego,
 10. Z chłodni materiał wystudzony podany jest do cięcia na długości handlowe,
 11. Materiał jest w całości prostowany na prostownicach rolkowych,
 12. W linii technologicznej pracują trzy suwnice,
 13. 13. Wszystkie urządzenia napędzają silniki elektryczne.

Walcarka D-340 produkuje asortyment:

 • Pręty płaskie 30 - 35 x 10 - 20
 • Pręty płaskie 40 x 8 - 20
 • Pręty płaskie 45 - 50 x 4 - 20
 • Pręty płaskie 60 x 4 -16 Pręty płaskie 70x5 - 12
 • Pręty płaskie 80 x 6 - 8
 • Pręty okrągłe Ø24 - Ø32

Wspólnymi i nierozerwalnymi elementami procesów technologicznych jest sprężarkownia i pompownia wody przemysłowej i tokarnia walców roboczych.

Wszystkie urządzenia napędzają silniki elektryczne i są bezpośrednio związane z procesem wytworzenia. Moc zamówiona do prowadzenia procesu walcowania 3000 kWh na godzinę przy pracy jednym zespołem walcowniczym.

Zakład posiada koncesję na obrót energią elektryczną na okres od dnia 10 lutego 2016 roku do dnia 10 lutego 2026 roku.

Zakład wywiąże się ze wszystkich obowiązków z tym związanych, łącznie z prowadzeniem ewidencji zgodnie z jest art. 138h 1 ustawy o podatku akcyzowym. Ewidencja ta będzie prowadzona o wskazania legalizowanych liczników rozliczeniowych. Dla energii odsprzedawanej będzie naliczana i odprowadzana akcyza zgodnie ze wskazaniem liczników.

Zakład nie prowadzi innej działalności niż działalność podstawowa jaką jest produkcja wyrobów walcowanych długich. Energia na potrzeby własne jest dostarczona z jednego przyłącza (licznika rozliczeniowego) z którego są zasilane wszystkie węzły procesu technologicznego: walcarki, pompownie, sprężarki, hale produkcyjne, magazyn wsadu, magazyn produktów gotowych, wysyłka produktów gotowych, tokarnia walcy, pomieszczenia socjalne i administracyjne.

Z ilości energii zużytej na potrzeby Spółki nie można szacunkowo wyodrębnić ilość zużytej na procesy inne, niż metalurgiczne. W przypadku konieczności istnieje techniczna możliwość zainstalowania licznika poboru energii w budynku administracyjnym.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytania:
 1. Czy energia elektryczna wykorzystywana do produkcji wyrobów gorącowalcowanych (prętów, kształtowników i lemieszy) podlega zwolnieniu z podatku akcyzowego na podstawie art. 30 ust. 7a tiret trzecie ustawy z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowy (tekst jedn. Dz. U. z 2014 roku, poz. 752 z późn. zm.)...
 2. Czy całość energii elektrycznej zużywana przez ZW-WB na potrzeby własne podlega zwolnieniu z podatku akcyzowego na podstawie art. 30 ust. 7a tiret trzecie ustawy z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowy (tekst jedn. Dz. U. z 2014 roku, poz. 752 z późn. zm.)... Idzie tu w szczególności o energię elektryczną, którą są zasilane wszystkie węzły procesu technologicznego: walcarki, pompownie, sprężarki, hale produkcyjne, magazyn wsadu, magazyn produktów gotowych, wysyłka produktów gotowych, tokarnia walcy, pomieszczenia socjalne i administracyjne.
 3. Czy ewidencja energii elektrycznej zużywanej na potrzeby własne może być prowadzona przy użyciu jednego urządzenia pomiarowego...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. l.

Energia elektryczna wykorzystywana do produkcji wyrobów gorącowalcowanych:

 • Pręty stalowe okrągłe gładkie 0 10-32 mm i żebrowane 0 12-20 mm gat. 346S 1862A,
 • Pręty płaskie 20x4 - 150x40 mm. w tym pręty resorowe i żłobkowane
 • Pręty kwadratowe 10-20 mm,
 • Kształtowniki KP 24 i 30, KL 24 i 30 i WZ-18 oraz lemiesze,

- podlega zwolnieniu z podatku akcyzowego na podstawie art. 30 ust. 7a tiret trzecie ustawy z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowy (tekst jedn. Dz. U. z 2014 roku, poz. 752 z późn. zm. dalej UAKC). W myśl art. 30 ust. 7a tiret trzecie UAKC zwalnia się od akcyzy energię elektryczną wykorzystywaną w procesach metalurgicznych.

Prawodawca nie zdefiniował pojęcia „procesy metalurgiczne”, sięgając zatem do języka potocznego stwierdzić należy, że procesy metalurgiczne to procesy produkcji metali (zob. Nowy Słownik Języka Polskiego pod red. E. Sobol, Warszawa 2002, s. 1167 - dalej NSJP, s. 449). Encyklopedia PWN podaje, że proces metalurgiczny obejmuje: wstępną przeróbkę rudy - rozdrobnienie i wzbogacenie (m.in. grawitacyjne, ogniowe, magnet. lub przez flotację) oraz spiekanie miałkich rud (aglomeracja), właściwy proces prowadzący do otrzymania metalu, zw. procesem hutniczym, oraz rafinację metalu; zależnie od stosowanych metod m. dzieli się na: pirometalurgię, obejmującą procesy redukcji tlenków metali w wysokich temperaturach i procesy utleniania zanieczyszczeń (świeżenie), hydrometalurgię oraz elektrometalurgię (otrzymywanie metali w piecach elektr.), a także metalurgię próżniową i metalurgię groszków (zob. Encyklopedia PWN, tom 3, Warszawa 1975. s. 94).

W literaturze podnosi się, że proces produkcji materiałów metalowych obejmuje: wydobycie rud, wzbogacanie rud, aglomerację koncentratu, metalurgię (wytapianie surówki) i rafinację surówki. Wzbogacanie rudy polega na jej oczyszczeniu z zanieczyszczeń skałą płonną, w skład której wchodzą m.in glina, piasek, wapień i inne składniki. Wzbogacanie rudy może być mechaniczne i chemiczne. Aglomeracja polega na spiekaniu wzbogaconej rudy z rozrobionym koksem i topnikami (np. kamień wapienny i dolomit w bryłki o określonej wielkości.

Właściwy proces metalurgiczny to proces otrzymywania surówki w podwyższonych temperaturach, najczęściej w wyniku redukcji tlenków. Rafinacja polega na oczyszczaniu i uszlachetnianiu surówki. Rezultatem procesu może być uzyskanie techniczne czystego metalu, stopu materiału do określonych zastosowań lub do dalszej przeróbki (zob. J. Zawora, Podstawy technologii maszyn, Warszawa 2001, s. 5l) Za procesy metalurgiczne uważa się procesy polegające na otrzymywaniu rafinacji oraz przetwarzaniu metali i ich stopów m.in. przy użyciu prądu elektrycznego. Metalurgią nazywa się szereg powiązanych ze sobą procesów technologicznych mających na celu otrzymanie technicznie czystego produktu z surowców, którymi najczęściej są rudy wytapianych metali (por. Chudzikiewicz R., Briks W.: Podstawy metalurgii i odlewnictwa. Warszawa: PWN 1977).

Procesami metalurgicznymi są więc procesy produkcji wyrobów metalowych, w których występuje chemiczna lub termiczna obróbka surowców metalowych (zob. Interpretacja indywidualna Ministra Finansów - Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 30 kwietnia 2015 roku, znak: 1BPP4/4513-27/15/LG, opubl. http://sip.mf.gov.pl).

Wnioskodawca jest zdania, że energia elektryczna wykorzystywana do produkcji wyrobów gorąco walcowanych (prętów, kształtowników oraz lemieszy), podlega zwolnieniu z podatku akcyzowego na podstawie art. 30 ust. 7a tiret trzecie ustawy z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowy (tekst jedn. Dz. U. z 2014 roku, poz. 752 z późn. zm. dalej UAKC), albowiem wyroby te są efektem procesów metalurgicznych. Rezultatem procesu może być nie tylko uzyskanie technicznie czystego metalu lecz także stopu materiału do określonych zastosowań (wyroby gotowe w postaci: prętów i lemieszy), proces natomiast nie musi obejmować wszystkich elementów, jak wydobycie, lecz tylko poszczególne fazy, jak np. samo przetwarzanie metali i ich stopów.

Procesy metalurgiczne mieszczą się w przedmiocie działalności Zakładu zgłoszonym do PKD: produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych. Odwołując się do wyjaśnień zawartych w Polskiej Klasyfikacji Działalności według Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U. Nr 251, poz. 1885) czy też do kodów Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), stwierdzić należy, że w Dziale 24 produkcja metali obejmuje:

 • wytapianie i/lub oczyszczanie metali żelaznych i nieżelaznych z rudy, surówki lub złomu przy zastosowaniu procesów elektrometalurgicznych i innych technik metalurgicznych,
 • wytwarzanie stopów i nadstopów metali poprzez dodanie pierwiastków chemicznych do czystych metali.

Wyrób powstały w wyniku wytapiania i oczyszczania, występujący zazwyczaj w formie wlewków, jest poddany operacji walcowania, ciągnienia i wytłaczania w celu otrzymania arkuszy, blach, taśm, prętów, drutów lub rur, tub i profili drążonych, a w formie ciekłej, przeznaczony jest do produkcji odlewów i części z metalu. Takie też produkty są efektem procesów metalurgicznych mających miejsce w Zakładzie. Podklasa 24.10.Z Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych obejmuje:

 • obsługę wielkich pieców, stalowni konwertorowej, stalowni elektrycznej, walcowni i walcarek wykańczających,
 • produkcję surówki odlewniczej i surówki zwierciadlistej w gąskach, blokach i pozostałych formach podstawowych,
 • produkcję żelazostopów.
 • produkcję żeliwa lub stali przez bezpośrednią redukcję rud żelaza lub innych gąbczastych produktów zawierających żelazo,
 • produkcję żelaza wyjątkowej czystości w procesie elektrolizy lub innych procesach chemicznych,
 • przetapianie wybrakowanych wlewków z żeliwa lub stali,
 • produkcję granulatu i proszku z żeliwa lub stali,
 • produkcję stali w postaci wlewków i innych form podstawowych,
 • produkcję półproduktów z żeliwa lub stali,
 • produkcję żelazostopów,
 • produkcję żeliwa lub stali przez bezpośrednią redukcję rud żelaza lub innych gąbczastych produktów zawierających żelazo,
 • produkcję żelaza wyjątkowej czystości w procesie elektrolizy lub innych procesach chemicznych,
 • przetapianie wybrakowanych wlewków z żeliwa lub stali,
 • produkcję granulatu i proszku z żeliwa lub stali,
 • produkcję stali w postaci wlewków i innych form podstawowych,
 • produkcję półproduktów z żeliwa lub stali,
 • produkcję wyrobów płaskich walcowanych na gorąco i na zimno ze stali,
 • produkcję sztab i prętów, ze stali, walcowanych na gorąco,
 • produkcję kątowników, kształtowników i innych profili otwartych ze stali walcowanych na gorąco,
 • produkcję ścianek szczelnych (grodzie) i kształtowników spawanych,
 • produkcję elementów konstrukcyjnych torów kolejowych ze stali.

Zakres czynności, które zgodnie z Klasyfikacją PKD wchodzą w skład produkcji metali, a tym samym do „procesów metalurgicznych” jest bardzo rozległy.

Proces produkcji stalowych wyrobów walcowanych klasyfikowany do Działu 24 Produkcja metali PKD mieści się w pojęciu procesu metalurgicznego (zob. Interpretacja indywidualna Ministra Finansów - Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 30 kwietnia 2015 roku, znak: IBPP4/4513-27/15/LG, opubl. http://sip.mf.gov.pl), korzysta więc ze zwolnienia, o którym stanowi art. 30 ust. 7a UAKC. Zgodnie z tym przepisem zwalnia się od akcyzy energię elektryczną wykorzystywaną w procesach metalurgicznych, przy czym Zakład będzie wywiązywać się z obowiązku przekazywania do właściwego naczelnika urzędu celnego, do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykorzystała energię elektryczną, oświadczenia o ilości wykorzystanej energii i sposobie jej wykorzystania (art. 30 ust. 7b pkt 2 UAKC).

Ponadto zgodnie z internetowym słownikiem języka polskiego (http://sjp.pi/metaiurgia) metalurgia to:

 1. Nauka o otrzymywaniu metali i nadawaniu im pożądanych własności;
 2. Dział przemysłu zajmujący się produkcją metali i wyrobów metalowych; przemysł metalowy.

Tym samym na podstawie powyższego pod pojęciem „proces metalurgiczny” należy rozumieć całość czynności, niezbędnych w procesach związanych z produkcją metali i wyrobów metalowych.

Jako proces metalurgiczny należy więc rozumieć całość czynności niezbędnych w procesach związanych z produkcją metali i wyrobów metalowych (Interpretacja indywidualna Ministra Finansów - Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 26 lutego 2014 roku, znak: IBPP4/443-572/13/BP, opubi. http:// sip.mf.gov.pl), a bez usług: walcarki, pompowni, sprężarek, hali produkcyjnych, magazynu wsadu, magazynu produktów gotowych, wysyłki produktów gotowych, tokarni walcy, pomieszczenia socjalnego i administracyjne nie będzie możliwe dostarczenie klientom metalu o wymaganej jakości.

Ad. 2.

Zakład nie prowadzi innej działalności niż działalność podstawowa jaką jest produkcja wyrobów walcowanych długich, dlatego zwolnieniem z podatku akcyzowego w oparciu o art. 30 ust. 7a tiret trzecie powinna być podana cała ilość energii zużywanej przez tego podatnika na potrzeby własne. Energia na potrzeby własne jest dostarczona z jednego przyłącza (licznika rozliczeniowego) z którego są zasilane wszystkie węzły procesu technologicznego: walcarki, pompownie, sprężarki, hale produkcyjne, magazyn wsadu, magazyn produktów gotowych, wysyłka produktów gotowych, tokarnia walcy, pomieszczenia socjalne i administracyjne. Wszystkie te elementy są nierozerwalnie związane z uzyskaniem produktu końcowego, jakim są produkty walcowania, więc zużyta przez nie energia powinna być traktowana w całości jako energia dla procesu metalurgicznego.

Wg opinii Profesora dr hab. inż. Tadeusza Telejko Dziekana Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, działalność podstawowa Zakładu spełnia cechy procesu metalurgicznego. Prof. Telejko pisze:

„Z punktu widzenia dyscypliny naukowej metalurgia obejmuje dwie zasadnicze grupy zagadnień: wytwarzanie stali w ciągu procesów mających na celu otrzymanie jej w formie ciała stałego oraz przetwarzanie zakrzepłej stali celem nadania jej odpowiednich własności oraz kształtu. Walcowanie na gorąco jest elementem przetwarzania stali i mieści się w tej definicji.

Z drugiej strony przetwórstwo stali obejmuje bardzo szeroki wachlarz procesów, z których nie każdy można, a nawet należy wiązać z metalurgią. Klasyfikując procesy przetwarzania stali nasuwa się następujący podział: przetwórstwo na gorąco, przetwórstwo na zimno , a w ramach tego ostatniego można jeszcze wyróżnić przetwórstwo wstępne i głębokie. W opinii wielu moich rozmówców przeróbka plastyczna na gorąco jest procesem, w którym otrzymuje się półprodukt lub produkt finalny o małym stopniu przetworzenia. Stąd wynika wniosek, że powinna być ona zaliczona jako element procesu metalurgicznego. Do procesów poza ciągiem metalurgicznym można, moim zdaniem, zaliczyć niektóre technologie reprezentujące niemal wyłącznie przetwórstwo na zimno.”

Jednocześnie Zakład pragnie zauważyć, że w grudniu 2013 roku wystąpiła do Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach o interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego dotyczącą podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia od akcyzy wyrobów gazowych. We wniosku w sposób analogiczny stan faktyczny jako wyżej opisany proces technologiczny Zakładu. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wyjaśnił w interpretacji, znak IBPP4/443-617/13/BP, że opisany proces technologiczny jest procesem metalurgicznym, posiłkując się definicjami zawartymi w odrębnej literaturze. Zgodnie z definicją zawartą w publikacji „Technologia ogólna: podstawy technologii mechanicznych” pod red. Aleksanda Góreckiego - procesy metalurgiczne są to procesy otrzymywania surówki w podwyższonych temperaturach, najczęściej w wyniku redukcji tlenków. Za procesy metalurgiczne uważa się procesy polegające na otrzymywaniu rafinacji oraz przetwarzaniu metali i ich stopów m.in. przy użyciu prądu elektrycznego.

Ad. 3.

W myśl art. 138h ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym, podatnik zużywający energię elektryczną prowadzi ewidencję, która z mocy art. 138h ust. 5 pkt 6 tej ustawy powinna zawierać odpowiednio dane niezbędne do określenia w okresach miesięcznych, z dokładnością do 0,001 MWh, łącznej ilości energii elektrycznej zwolnionej od akcyzy na podstawie art. 30 ust. 7a (procesy metalurgiczne). Przepis art. 138h ust 6 UAKC pozwala określać ilości szacunkowe w przypadku braku urządzeń pomiarowych, ale tylko w przypadku przewidzianym art. 138h ust 5 pkt 5 (potrzeby własne) i 7. Zużycie energii zwolnionej z akcyzy z uwagi na procesy metalurgiczne (art 138h ust 5 pkt 6) nie zostało objęte zakresem włączeń z art. 138h ust 6, dlatego dla obliczenia ilości energii zwolnionej nie można prowadzić ewidencji szacunkowej. Zakład nie prowadzi jednakże innej działalności niż działalność podstawowa jaką jest produkcja wyrobów walcowanych długich. Energia na potrzeby własne jest dostarczona z jednego przyłącza (licznika rozliczeniowego) z którego są zasilane wszystkie węzły procesu technologicznego: walcarki, pompownie, sprężarki, hale produkcyjne, magazyn wsadu, magazyn produktów gotowych, wysyłka produktów gotowych, tokarnia walcy, pomieszczenia socjalne i administracyjne. Z ilości energii zużytej na potrzeby Spółki nie można szacunkowo wyodrębnić ilość zużytej na procesy inne, niż metalurgiczne. Ewidencja energii elektrycznej zużywanej na potrzeby własne może być prowadzona przy użyciu jednego urządzenia pomiarowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 752 ze zm.), zwanej dalej ustawą, wyroby akcyzowe oznaczają wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

Pod poz. 33 ww. załącznika została wymieniona energia elektryczna o kodzie CN 2716 00 00.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy, w przypadku energii elektrycznej przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

 1. nabycie wewnątrzwspólnotowe energii elektrycznej przez nabywcę końcowego;
 2. sprzedaż energii elektrycznej nabywcy końcowemu na terytorium kraju, w tym przez podmiot nieposiadający koncesji na wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucję lub obrót energią elektryczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z póź. zm.), który wyprodukował tę energię;
 3. zużycie energii elektrycznej przez podmiot posiadający koncesję, o której mowa w pkt 2;
 4. zużycie energii elektrycznej przez podmiot nieposiadający koncesji, o której mowa w pkt 2, który wyprodukował tę energię;
 5. import energii elektrycznej przez nabywcę końcowego;
 6. zużycie energii elektrycznej przez nabywcę końcowego, jeżeli nie została od niej zapłacona akcyza w należnej wysokości i nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży tej energii elektrycznej nabywcy końcowemu.

Za zużycie energii elektrycznej nie uznaje się strat powstałych w wyniku przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, z wyłączeniem energii zużytej w związku z jej przesyłaniem lub dystrybucją oraz energii elektrycznej pobranej nielegalnie (art. 9 ust. 2 ustawy).

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 19 ustawy nabywca końcowy - podmiot nabywający energię elektryczną, nieposiadający koncesji na wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucję lub obrót energią elektryczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 oraz z 2013 r. poz. 984 i 1238), z wyłączeniem:

 1. spółki prowadzącej giełdę towarową w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 197) nabywającej energię elektryczną z tytułu pełnienia funkcji opisanej w art. 5 ust. 3a ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych,
 2. towarowych domów maklerskich i domów maklerskich w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych nabywających energię elektryczną z tytułu pełnienia funkcji opisanej w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych lub nabywających energię elektryczną na rachunek dającego zlecenie na rynku regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2014 r. poz. 94),
 3. giełdowej izby rozrachunkowej, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. lub spółki, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, nabywających energię elektryczną z tytułu pełnienia funkcji opisanej w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych,
 4. spółki prowadzącej jednocześnie izbę rozliczeniową i izbę rozrachunkową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi nabywającej energię elektryczną z tytułu pełnienia funkcji, o której mowa w art. 68a ust. 14 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi lub w celu rozliczenia i rozrachunku transakcji zawieranych na rynku regulowanym.

Na szczeblu unijnym reguły opodatkowania m.in. energii elektrycznej określa dyrektywa Rady 2003/96/WE z 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej (Dz. U. WE L Nr 283, s. 51 z późn. zm.; Dz. U. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 1, s. 405). Wskazana regulacja określa zasady opodatkowania podatkiem akcyzowym wszystkich wyrobów energetycznych pozostawiając poszczególnym państwom margines swobody, dyrektywa energetyczna ustala zakres wyrobów opodatkowanych, minimalne stawki podatku, zwolnienia od podatku oraz mechanizmy jego pobierania. Zgodnie z art. 2 dyrektywy, energia elektryczna, węgiel kamienny, węgiel brunatny, koks oraz gaz ziemny stanowią „wyroby energetyczne” podlegają tej regulacji. Stosownie natomiast do art. 2 ust. 4 lit. b tiret 3 cyt. Dyrektywy Rady 2003/96/WE dyrektywa nie ma zastosowania do następującego wykorzystania produktów energetycznych i energii elektrycznej: energii elektrycznej wykorzystywanej zasadniczo do celów redukcji chemicznej oraz w procesach elektrolitycznych i metalurgicznych.

Od stycznia 2016 r. zgodnie z art. 30 ust. 7a pkt 3, ustawy zwalnia się od akcyzy energię elektryczną wykorzystywaną w procesach metalurgicznych.

Możliwości zastosowania zwolnienia dla energii elektrycznej wykorzystywanej w procesach metalurgicznych jest obłożone warunkami formalnymi. Warunkiem zwolnienia, o którym mowa w ust. 7a, jest:

 1. wykorzystywanie energii elektrycznej przez podmiot będący podatnikiem akcyzy od tej energii;
 2. przekazywanie przez podmiot wykorzystujący energię elektryczną do właściwego naczelnika urzędu celnego, do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podmiot wykorzystał energię elektryczną, oświadczenia o ilości wykorzystanej energii i sposobie jej wykorzystania (30 ust. 7b ustawy)

Oświadczenie, o którym mowa w ust. 7b pkt 2, powinno zawierać:

 1. nazwę i adres siedziby podmiotu wykorzystującego energię elektryczną oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP);
 2. ilość wykorzystanej energii elektrycznej;
 3. sposób wykorzystania energii elektrycznej;
 4. datę i miejsce sporządzenia oświadczenia oraz czytelny podpis osoby składającej oświadczenie (30 ust. 7c ustawy).

Jak wynika z wniosku Wnioskodawca będzie spełniał warunki formalne do zastosowania ww. zwolnienia. Zatem aby odpowiedzieć na pierwsze pytanie Wnioskodawcy należy rozstrzygnąć czy czynności do których zużywana energię elektryczną stanowią proces metalurgiczny.

Zauważyć należy, że przepisy ustawy o podatku akcyzowym nie definiują pojęcia „procesy metalurgiczne”, nie odwołują się także w powyższym zakresie wprost do innych aktów prawnych.

Tym samym zakres czynności, które zgodnie z Klasyfikacją PKD wchodzą w skład produkcji metali, a tym samym do „procesów metalurgicznych” jest bardzo rozległy.

Do określenia pojęcia „procesy metalurgiczne” należy się posiłkować definicjami zawartymi w odrębnej literaturze. Zgodnie z definicją zawartą w publikacji „Technologia ogólna: podstawy technologii mechanicznych” pod red. Aleksandra Góreckiego – procesy metalurgiczne są to procesy otrzymywania surówki w podwyższonych temperaturach, najczęściej w wyniku redukcji tlenków. Za procesy metalurgiczne uważa się procesy polegające na otrzymywaniu, rafinacji oraz przetwarzaniu metali i ich stopów m.in. przy użyciu prądu elektrycznego.

Zgodnie zaś z encyklopedią PWN metalurgia to dziedzina nauki i techniki zajmująca się procesami otrzymywania metali i stopów z rud, ich rafinacją oraz obróbką (mającą na celu nadanie im odpowiedniego kształtu i właściwości). Zatem metalurgia obejmuje: wstępną obróbkę rudy - rozdrabnianie i wzbogacanie (m.in. grawitacyjne, ogniowe, magnetyczne lub przez flotację) oraz spiekanie miałkich rud (aglomeracja), właściwy proces prowadzący do otrzymania metalu zwany procesem hutniczym, oraz rafinację metalu; zależnie od stosowanych metod metalurgię dzieli się na pirometalurgię, obejmującą procesy redukcji tlenków metali w wysokich temperaturach i procesy utleniania zanieczyszczeń (świeżenie), hydrometalurgię oraz elektrometalurgię (otrzymywanie metali w piecach elektrycznych), a także metalurgię próżniową i metalurgię proszków”.

Stosownie do internetowego słownika języka polskiego (...) metalurgia to:

 • nauka o otrzymywaniu metali i nadawaniu im pożądanych własności;
 • dział przemysłu zajmujący się produkcją metali i wyrobów metalowych; przemysł metalowy.

Z potocznego znaczenia produkcja oznacza zorganizowaną działalność mającą na celu wytwarzanie np. jakichś towarów, lakonicznie ujmując jest to wytwarzanie jakichś towarów.

Natomiast proces jest to ciąg następujących po sobie zmian powiązanych przyczynowo i stanowiących kolejne etapy rozwoju czegoś lub celowego działania. Zgodnie z Małym Słownikiem języka polskiego wydawnictwo Naukowe PWN warszawa 1993 r. str. 708 „ proces to przykładowo” przebieg regularnie następujących po sobie zjawisk, pozostających między sobą w związku przyczynowym; kolejno następujące po sobie zmiany fizykochemiczne: p. technologiczny, fermentacyjny, p. zapalny, p. gnilny. Tym samym jako proces należy rozumieć tylko ciąg regularnie następujących po sobie zjawisk, pozostających miedzy sobą w związku przyczynowym.

Tym samym na podstawie powyższego pod pojęciem „proces metalurgiczny” należy rozumieć wszystkie czynności mające bezpośredni związek z określonym procesem produkcji metali i wyrobów metalowych i które wpływają na właściwości fizykochemiczne i niekiedy plastyczne metali lub ich stopów. Natomiast proces ten nie obejmuje czynności przygotowawczych do tej produkcji jak i następujących po samym wytworzeniu produktu będącego efektem tej produkcji. Z punktu widzenia wykładni językowej procesami metalurgicznymi, w przedmiotowej sprawie, są więc procesy produkcji wyrobów metalowych, w których występuje chemiczna lub termiczna obróbka surowców metalowych.

Na podstawie powyższego należy zauważyć, że pojęcie procesu ma węższy zakres niż produkcja, która może składać się z samego procesu lecz może być też efektem kilku procesów lub też kompilacją procesów oraz czynności nie stanowiących procesu jak i też w ramach produkcji może nie zachodzić żaden proces.

Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem sądowym wszelkiego rodzaju przywileje podatkowe są w swojej istocie odstępstwem od jednej z głównych zasad podatkowych, a mianowicie zasady sprawiedliwości podatkowej, przejawiającej się w powszechności opodatkowania oraz równości podatkowej. Zatem rzeczą zupełnie wyjątkową jest sytuacja, w której pewna grupa podmiotów korzysta z uprawnień, których nie posiada większość. Z powyższego wynika, że wszelkiego rodzaju uprzywilejowanie w systemie prawa podatkowego jako wyjątek, odstępstwo od zasady sprawiedliwości podatkowej (powszechności i równości opodatkowania) nie może być oderwane od zasad wykładni gramatycznej i odbywać się według wykładni rozszerzającej. Zasadą jest bowiem, jak to sformułowano w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 7 maja 1997 r. (III RN 22/97 - OSNAPU 1998 nr 5 poz. 142), ścisła interpretacja przepisów wprowadzających przywileje podatkowe.

Mając powyższe na uwadze, stwierdzić należy, że zwolnieniu z akcyzy na podstawie art. 30 ust. 7a pkt 3 ustawy, podlega wyłącznie ta część energii elektrycznej, która jest bezpośrednio zużyta w procesach metalurgicznych wyznaczonych przez technologię produkcji metali i ich obróbki, wymaganych dla uzyskania metali lub ich stopów.

Przenosząc powyższe na grunt rozpatrywanej sprawy należy zauważyć, że niektóre czynności opisane we wniosku, które mają miejsce w Spółce, nie mogą być uznane za proces metalurgiczny. Mianowicie nie sposób uznać za proces metalurgiczny czynności które mają miejsce na poszczególnych zespołach walcowniczych podczas których nie dochodzi do zmiany wartości chemicznych, fizycznych i plastycznych metali lub ich stopów. I tak, na zespole walcowniczym:

 1. D-280 za czynności niezwiązane z procesem metalurgicznym należy uznać: przygotowanie wsadu (materiał cięty na nożycy na wymiar) oraz przetransportowanie (samotok) materiału do nożyc końcowych oraz cięcie materiał na długości handlowe (nożyce końcowe) - tym samym należy uznać, że proces metalurgiczny w tym zespole rozpocznie się od czynności załadowczych do pieca grzewczego, a zakończy się w momencie zakończenia chłodzenia w chłodni pokrocznej w której nastąpi ostateczne ukształtowanie struktury metalu,
 2. D-550 za czynności niezwiązane z procesem metalurgicznym należy uznać: przygotowanie materiału na nożycy 1600 T z urządzeniami podającymi i odbiorczymi, przygotowanie wsadu (materiał cięty na nożycy na wymiar), prostowanie materiału na prostownicach - tym samym należy uznać, że proces metalurgiczny w tym zespole rozpocznie się od czynności załadowczych do pieca grzewczego, a zakończy się w momencie zakończenia chłodzenia w chłodni w której nastąpi ostateczne ukształtowanie struktury metalu,
 3. D-340 za czynności niezwiązane z procesem metalurgicznym należy uznać przygotowanie wsadu (materiał cięty na nożycy na wymiar) pocięcie materiału na długości handlowe oraz prostowanie materiału na prostownicach - tym samym należy uznać, że proces metalurgiczny w tym zespole rozpocznie się od czynności załadowczych do pieca grzewczego, a zakończy się w momencie zakończenia chłodzenia w chłodni pokrocznej w której nastąpi ostateczne ukształtowanie struktury metalu.

W konsekwencji jedynie energia elektryczna zużyta - przez urządzenia wymieniona we wniosku - przed rozpoczęciem procesu metalurgiczne (określonego w ww. punktach) oraz po zakończeniu tego procesu nie jest objęta zwolnieniem z podatku akcyzowego.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie określenia czynności wchodzący do procesu metalurgicznego, a w konsekwencji określenie czynności do których wykorzystana energii elektryczna korzysta ze zwolnienia należało uznać za nieprawidłowe.

Nie sposób zatem uznać, że całość energii elektrycznej zużywana przez Zakład na potrzeby własne podlega zwolnieniu z podatku akcyzowego na podstawie art. 30 ust. 7a tiret trzecie ustawy.

Zużycie energii przez urządzenia bezpośrednio uczestniczące w procesie metalurgicznym - zgodnie z powyżej zakreślonymi granicami tego procesu - korzysta ze zwolnienia z podatku akcyzowego. Tym samym energia elektryczna zużyta na potrzeby własne przez urządzenia takie jak; walcarki, pompownie, sprężarki może korzystać ze zwolnienia tylko w zakresie w jakim jest ona wykorzystywana stricte w zakreślonym powyżej procesie metalurgicznym.

Natomiast energia elektryczna zużywana do celów ogólnozakładowych takich jak zasilanie hal produkcyjnych, magazynów wsadów, magazynów produktów gotowych, wysyłki produktów gotowych, tokarni walcy, pomieszczeń socjalnych i administracyjnych nie korzysta z ww. zwolnienia.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1 i 2 oceniane całościowo należało uznać za nieprawidłowe.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie zwolnienia energii elektrycznej do czynności niezwiązanych bezpośrednio z procesem metalurgicznym należało uznać za nieprawidłowe.

Jak wskazano powyżej, ze zwolnienia na podstawie art. 30 ust. 7a pkt 3 ustawy korzysta wyłącznie energia elektryczna wykorzystywana w procesach metalurgicznych, a nie w produkcji wyrobów z metalu lub ich stopów w której mieszczą się również procesy metalurgiczne. Tym bardziej zwolnienie to nie obejmuje wykorzystania energii elektrycznej do czynności związanych z ogólnym funkcjonowaniem Zakładu.

Zgodnie z art. 138h. ust. 1 ustawy ewidencję ilościową energii elektrycznej prowadzą:

 1. podatnik dokonujący sprzedaży energii elektrycznej nabywcy końcowemu;
 2. podatnik zużywający energię elektryczną w przypadku, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 i 4;
 3. podmiot reprezentujący, o którym mowa w art. 13 ust. 5;
 4. podmiot dokonujący dostawy wewnątrzwspólnotowej lub eksportu energii elektrycznej.

Podmioty określone w ust. 1 pkt 1-3 prowadzą ewidencję, o której mowa w ust. 1, na podstawie wskazań urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych u nabywcy końcowego lub podmiotu zużywającego energię, a w przypadku braku urządzeń pomiarowych - na podstawie współczynnikowo określonego poziomu poboru energii przez poszczególne urządzenia, wskazanego w dokumentacji prowadzonej przez podatnika - art. 138h ust. 3 ustawy.

Podmiot określony w ust. 1 pkt 4 prowadzi ewidencję, o której mowa w ust. 1, na podstawie wskazań urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych, a w przypadku braku takich możliwości - na podstawie dokumentów rozliczeniowych - art. 138h ust. 4 ustawy.

W myśl art. 138h ust. 5 ustawy ewidencja, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać odpowiednio dane niezbędne do określenia w okresach miesięcznych, z dokładnością do 0,001 MWh, łącznej ilości:

 1. energii elektrycznej wyprodukowanej, nabytej wewnątrzwspólnotowo, zaimportowanej lub zakupionej na terytorium kraju;
 2. energii elektrycznej sprzedanej nabywcom końcowym na terytorium kraju;
 3. energii elektrycznej sprzedanej podmiotom posiadającym koncesję w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne;
 4. energii elektrycznej dostarczonej wewnątrzwspólnotowo i wyeksportowanej;
 5. energii elektrycznej zużytej na potrzeby własne;
 6. energii elektrycznej zwolnionej od akcyzy na podstawie art. 30 ust. 6, 7 i 7a oraz przepisów wydanych na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2;
 7. strat energii elektrycznej niepodlegających opodatkowaniu, o których mowa w art. 9 ust. 2.

W przypadku braku urządzeń pomiarowych pozwalających na precyzyjne określenie ilości, o których mowa w ust. 5 pkt 5 i 7, prowadzący ewidencję określa ilości szacunkowe - art. 138h ust. 6 ustawy.

Zatem w przypadku gdy podmiot zobowiązany do prowadzenia ilościowej ewidencji energii elektrycznej nie posiada urządzeń pomiarowych pozwalających na precyzyjne określenie energii elektrycznej zużytej na potrzeby własne, wówczas prowadzący ewidencję określa ilości szacunkowe.

Przenosząc powyższe na grunt rozpatrywanej sprawy, należy stwierdzić, że ustawodawca dopuszcza możliwość ujęcia w ilościowej ewidencji energii elektrycznej prowadzonej przez Wnioskodawcę (podatnika podatku akcyzowego), szacunkowej ilości energii elektrycznej zużytej na potrzeby własne. Zatem nie ma przeszkód aby Wnioskodawca gdy będzie posiadał jedno urządzenie pomiarowe, rejestrujące całość zużytej energii elektrycznej (zużytej na własne potrzeby w tym zwolnionej od akcyzy), określił zużycie energii elektrycznej, na czynności inne niż związane z procesem metalurgicznym, w sposób szacunkowy. Natomiast ilość energii elektrycznej zużywanej na procesy metalurgiczne będzie stanowiła wartość odczytaną z licznika pomniejszoną o energię zużytą potrzeby własne nie korzystające ze zwolnienia.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, w zakresie pytania trzeciego, oceniane całościowo, należy uznać za nieprawidłowe.

Tym samym oceniając stanowisko Wnioskodawcy całościowo należało je uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego i zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienia się, że niniejsza interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego, zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Zaznacza się, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach - ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.