IBPP4/4513-229/15/PK | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie od akcyzy energii elektrycznej wykorzystywaną w procesach metalurgicznych
IBPP4/4513-229/15/PKinterpretacja indywidualna
 1. energia elektryczna
 2. zwolnienie
 1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Opodatkowanie akcyzą wyrobów akcyzowych -> Zwolnienia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z wniosku z 14 grudnia 2015 r. (data wpływu 22 grudnia 2015 r.), uzupełnionym pismem z 4 lutego 2016 r. (data wpływu 8 lutego 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia od akcyzy energii elektrycznej wykorzystywaną w procesach metalurgicznych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia od akcyzy energii elektrycznej wykorzystywaną w procesach metalurgicznych. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 4 lutego 2016 r. będąca odpowiedzią na wezwanie Organu z 26 stycznia 2016 r. znak: IBPP4/4513-229/15/PK.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest firmą produkcyjną. Głównym przedmiotem działalności jest produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych - kod PKD 28.15.Z. Jednocześnie Wnioskodawca jest podatnikiem akcyzy od energii elektrycznej zużywanej na własne potrzeby produkcyjne, a w związku z tym, że posiada koncesje na dystrybucję i obrót energią elektryczną opłaca podatek akcyzowy samodzielnie.

Produkcja podstawowych komponentów łożysk tocznych, tj. pierścieni zewnętrznych, wewnętrznych charakteryzuje się między innymi udziałem procesów obróbki cieplnej (wyżarzanie sferoidyzujące, hartowanie z odpuszczaniem, nawęglanie), obróbki plastycznej na gorąco (grzanie, kucie, walcowanie). Procesy te charakteryzują się:

 1. Operacje obróbki plastycznej na gorąco:
  1. kucie matrycowe odkuwek pierścieni łożyskowych na automatycznych prasach z prętów stalowych nagrzanych uprzednio w piecu indukcyjnym do temperatury około 1100°C, tj. temperatury nadającej stali łożyskowej właściwą plastyczność, umożliwiającą łatwe formowanie kształtu odkuwek.
  2. walcowanie nagrzanych w piecu indukcyjnym do temperatury około 1000°C odkuwek pierścieni łożyskowych.
  W wyżej wymienionych operacjach obróbki plastycznej uzyskuje się półprodukty o wymiarach i kształtach zbliżonych do gotowych.
 2. Operacje obróbki cieplnej:
  1. nawęglanie to zabieg długotrwałego wygrzewania detali w atmosferze nawęglającej, w temperaturze 870°C-940°C. Celem zabiegu jest nawęglenie warstwy wierzchniej umożliwiające w kolejnym etapie procesu obróbki cieplej uzyskanie wymaganej twardości.
  2. wyżarzanie sferoidyzujące jest zabiegiem mającym na celu uzyskanie struktury sferoidytu i polega na nagrzaniu odkuwek do temperatury około 790 °C a następnie ostudzeniu do temperatur otoczenia.
  3. hartowanie polega na nagrzaniu detali do temperatur (830°C-860°C) i następnie szybkiemu chłodzeniu w celu uzyskania wymaganej struktury i twardości.
  4. odpuszczanie polega na nagrzaniu detali do temperatur (160°C-550°C) w celu uzyskania końcowej struktury i twardości co poprawia ich własności plastyczne.

W wyniku tych zabiegów otrzymujemy półprodukt o małym stopniu przetworzenia, który dopiero poddany dalszym etapom procesu obróbki wiórowej oraz montażu z innymi elementami daje w efekcie produkt finalny jakim jest łożysko.

Energia elektryczna zużywana przez maszyny i urządzenia w trakcje realizacji ww. procesu jest w sposób ciągły mierzona przez liczniki energii elektrycznej i rejestrowana w informatycznym systemie akwizycji danych pomiarowych. Aktualnie podatek akcyzowy odprowadzany jest od całości energii elektrycznej zużywanej trakcie procesu produkcyjnego łożysk.

Od 1 stycznia 2016 r. Wnioskodawca zamierza skorzystać ze zwolnienia od akcyzy od tej części energii elektrycznej, która wykorzystywana jest w wyżej opisanym procesie metalurgicznym na podstawie art. 30 ust. 7a pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 752) zmienionej ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1479).

W uzupełnieniu do wniosku wskazano, że:

 1. Wnioskodawca również od 1 stycznia 2016 r. jest podatnikiem akcyzy od energii elektrycznej wykorzystywanej w opisanym we wniosku procesie produkcyjnym.
 2. Wnioskodawca będzie przekazywał od 1 stycznia 2016 r. do właściwego naczelnika urzędu celnego, do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykorzysta energię elektryczną w opisanym we wniosku procesie produkcyjnym, oświadczenie o ilości wykorzystanej energii elektrycznej i sposobie jej wykorzystania, które będzie zawierać:
  • nazwę i adres siedziby podmiotu wykorzystującego energię elektryczną oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP);
  • ilość wykorzystanej energii elektrycznej;
  • sposób wykorzystywania energii elektrycznej;
  • datę i miejsce sporządzenia oświadczenia oraz czytelny podpis osoby składającej oświadczenie.
 3. Działalność Wnioskodawcy została sklasyfikowana zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) i przypisana do 56 kodów PKD. Pełny wykaz kodów PKD zamieszczony został w § 6 Statutu Spółki, którego kopię załączamy do niniejszego pisma.
 4. Głównym przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest produkcja łożysk tocznych polegająca na wykonaniu poszczególnych elementów (komponentów) w zakładach produkcyjnych Wnioskodawcy. oraz zmontowaniu ich w całość, która została sklasyfikowana zgodnie z PKD; kod 28.15.Z - Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych.W skład procesu produkcyjnego podstawowych komponentów łożysk jakimi są pierścienie zewnętrzne i wewnętrzne wchodzą operacje obróbki plastycznej na gorąco oraz operacje obróbki cieplnej przedstawione w opisie stanu faktycznego.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w uwarunkowaniach przedstawionego powyżej „procesu metalurgicznego” na podstawie art. 30 ust. 7a pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 752) zmienionej ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1479) od 1 stycznia 2016 r. Wnioskodawca zostanie objęty zwolnieniem z podatku akcyzowego z tytułu zużywanej w tym procesie energii elektrycznej.

Zdaniem Wnioskodawcy, w uwarunkowaniach przedstawionego powyżej procesu metalurgicznego na podstawie art. 30 ust. 7a pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 752) zmienionej ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1479) od 1 stycznia 2016 r. Wnioskodawca zostanie objęta zwolnieniem z podatku akcyzowego z tytułu zużywanej w tym procesie energii elektrycznej.

UZASADNIENIE

Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym (t. j. z dnia 25 marca 2014 r. Dz. U. z 2014 r. poz. 752) wyroby akcyzowe oznaczają - wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

Zwolnienie od akcyzy, o którym mowa w art. 30 ust. 7a pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym po jej zmianie ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw dotyczy energii elektrycznej wykorzystywanej m.in. w procesach metalurgicznych przez podmiot będący podatnikiem akcyzy od tej energii. Procesy produkcyjne opisane w stanie faktycznym uprawniają Wnioskodawcę do takiego zwolnienia.

1. Regulacje krajowe i wspólnotowe.

W przypadku energii elektrycznej przedmiotem opodatkowania akcyzą, zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym jest:

 1. nabycie wewnątrzwspólnotowe energii elektrycznej przez nabywcę końcowego;
 2. sprzedaż energii elektrycznej nabywcy końcowemu na terytorium kraju, w tym przez podmiot nieposiadający koncesji na wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucję lub obrót energią elektryczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, który wyprodukował tę energię;
 3. zużycie energii elektrycznej przez podmiot posiadający koncesję, o której mowa w pkt 2;
 4. zużycie energii elektrycznej przez podmiot nieposiadający koncesji, o której mowa w pkt 2, który wyprodukował tę energię;
 5. import energii elektrycznej przez nabywcę końcowego;
 6. zużycie energii elektrycznej przez nabywcę końcowego, jeżeli nie została od niej zapłacona akcyza w należnej wysokości i nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży tej energii elektrycznej nabywcy końcowemu.

Stosownie zaś do art. 11 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym w przypadku energii elektrycznej obowiązek podatkowy powstaje:

 1. z dniem nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej przez nabywcę końcowego;
 2. z momentem wydania energii elektrycznej nabywcy końcowemu, w przypadku sprzedaży energii elektrycznej na terytorium kraju;
 3. z dniem zużycia energii elektrycznej, w przypadkach, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3, 4 i 6;
 4. z dniem powstania długu celnego, w przypadku importu energii elektrycznej przez nabywcę końcowego.

Wnioskodawca w trakcie procesu produkcyjnego opisanego w stanie faktycznym zużywa energię elektryczną. W związku i z tym jako podmiot posiadający koncesję na obrót i dystrybucję energią elektryczną odprowadza podatek akcyzowy od energii elektrycznej zużytej w tym procesie.

Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752) zmieniona ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. o (zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1479) w art. 30 ust. 7a pkt 3 stanowi: zwalnia się od akcyzy energię elektryczną wykorzystywaną w procesach metalurgicznych.

Zatem, na podstawie powyższego przepisu, aby można było skorzystać ze zwolnienia energii elektrycznej, określonego w art. 30 ust. 7a pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym, muszą one być zużywane w procesie m.in. metalurgicznym.

Zwolnienie od podatku akcyzowego energii elektrycznej wykorzystywanej w procesach metalurgicznych ma swoje źródło w Dyrektywie Rady 2003/96/WE, z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej (dalej: „Dyrektywa Energetyczna”). Art. 2 ust. 4 lit. b poz. trzecia Dyrektywy Energetycznej zastrzega, że jej postanowienia nie znajdują zastosowania do energii elektrycznej wykorzystywanej zasadniczo do celów redukcji chemicznej oraz w procesach elektrolitycznych i metalurgicznych.

Na gruncie polskiej ustawy o podatku akcyzowym, wyłączenie z opodatkowania energii elektrycznej wykorzystywanej w procesach metalurgicznych w rozumieniu Dyrektywy Energetycznej, znalazło swoje odzwierciedlenie w formie zwolnienia w art. 30 ust. 7a pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym wprowadzonego ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatku i akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.

2. Pojęcie procesu metalurgicznego.

Definicje słownikowe, pogląd specjalistów.

Ustalenie definicji procesu metalurgicznego ma kluczowe znaczenie do określenia, czy proces produkcji pierścieni łożysk, jest faktycznie procesem metalurgicznym. Niestety, ani Dyrektywa Energetyczna ani ustawa o podatku akcyzowym nie zawierają definicji procesu metalurgicznego. Nie odwołują się także do innego aktu normatywnego. W sytuacji braku normatywnej definicji procesu metalurgicznego, należy w pierwszej kolejności odwołać się do wykładni i językowej pojęcia proces metalurgiczny. |

W literaturze specjalistycznej „Metalurgią” nazywa się szereg powiązanych ze sobą procesów technologicznych mających na celu otrzymanie technicznie czystego produktu z surowców, którymi najczęściej są rudy wytapianych metali, (por. Chudzikiewicz R., Briks W.: Podstawy metalurgii i odlewnictwa. Warszawa: PWN 1977). Zgodnie zaś z encyklopedią PWN metalurgia to dziedzina nauki i techniki zajmująca się procesami otrzymywania metali i stopów z rud, ich rafinacją oraz obróbką (mającą na celu nadanie im odpowiedniego kształtu i właściwości). Proces metalurgiczny obejmuje: wstępną obróbkę rudy - rozdrabnianie i wzbogacanie (m.in. grawitacyjne, ogniowe, magnetyczne lub przez flotację) oraz spiekanie miałkich rud (aglomeracja), właściwy proces prowadzący do otrzymania metalu zwany procesem hutniczym, oraz rafinację metalu; zależnie od stosowanych metod metalurgię dzieli się na pirometalurgię, obejmującą procesy redukcji tlenków metali w wysokich temperaturach i procesy utleniania zanieczyszczeń (świeżenie), hydrometalurgię oraz elektrometalurgię (otrzymywanie metali w piecach elektrycznych), a także metalurgię próżniową i metalurgię proszków”.

Zgodnie z definicją zawartą w Wikipedii (https://pl.wikipedia.org/wiki/Metalurgia) „Metalurgia - nauka o metalach, obejmująca m.in. obróbkę plastyczną, odlewnictwo, metaloznawstwo i metalurgię ekstrakcyjną. Przedmiotem badań metalurgii jest obróbka rud metali aż do produktu końcowego (np. kabel miedziany, drzwi samochodowe, profile aluminiowe). W języku potocznym utożsamiana jest często z hutnictwem, przy czym hutnictwo zajmuje się wyłącznie metalurgią ekstrakcyjną. Obecnie procesy ekstrakcji metali stanowią niewielki odsetek przedmiotów badań metalurgii, która skupia się głównie na przetwórstwie metali, czyli wytwarzaniu przedmiotów użytkowych”.

Ponadto Encyklopedia Techniki - „Metalurgia” (Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1985), powołując się na pozycje literaturowe: C. Kittel „Wstęp do fizyki ciała stałego” PWN, Warszawa 1976, T. Mazanek i inni „Metalurgia ogólna” Politechnika Śląska, Gliwice 1971, podaje zaś następujące znaczenia słowa metalurgia: Nauka o metalach i stopach oraz procesach ich otrzymywania i kształtowania. Posługuje się ona metodami fizyki i chemii. Głównymi jej działami są: fizyka metali i metaloznawstwo zajmujące się badaniem struktur i własności metali oraz zależnościami między nimi, teoria procesów metalurgicznych oraz teoria przeróbki plastycznej. Technologia otrzymywania metali z rud i surowców wtórnych oraz przetwarzania metali surowych w użyteczne metale i stopy, zależnie od stosowanych metod dzieli się na działy, którymi są: pirometalurgia, elektrometalurgia, hydrometalurgia, elektrohydrometalurgia i metalurgia proszków.

Warto w tym miejscu wskazać również na interpretacje indywidualne Ministra Finansów. W interpretacji z dnia 27 lutego 2012 r, (ILPP3/443-106/11-6/TW) wskazał on, że proces polegający na:

 • obróbce plastycznej stali na gorąco, tj. następuje nagrzewanie stali do temperatury kucia w paleniskach koksowych,
 • obróbce termicznej stali, gdzie nagrzanie detali w paleniskach ogrzewanych koksem powoduje hartowanie, oksydowanie spełnia wymóg uznania za proces metalurgiczny.

Z kolei w interpretacji indywidualnej z dnia 15 lutego 2012 r. (ILPP3/443-100/11-3/TK) Minister Finansów uznał za prawidłowe następujące stanowisko podatnika: „ustawa o podatku akcyzowym (ani też przepisy wykonawcze do tej ustawy) nie definiują pojęcia procesu metalurgicznego ani też redukcji chemicznej (tak jak ma to miejsce np. w przypadku procesów mineralogicznych). Dlatego też w celu dokonania prawidłowej wykładni tych terminów natęży posiłkować się definicjami potocznymi, słownikowymi, używanymi w danej branży. I tak, zgodnie ze słownikiem języka polskiego metalurgia to .dział przemysłu zajmujący się produkcją metali”. Z podobną definicją mamy do czynienia w internetowym słowniku języka polskiego (http://sjp.pwn.pl/szukaj/metalurgiczny), gdzie metalurgia jest definiowana jako:

 • nauka o metodach wytwarzania metali z rud, o sposobach ich oczyszczania i dalszej obróbki,
 • dział przemysłu zajmujący się produkcją metali.

Niezależnie od powyższego, Wnioskodawca w celu uzyskania odpowiedzi na pytanie, czy proces produkcji pierścieni łożysk, opisany w stanie faktycznym, jest z technologicznego punktu widzenia procesem metalurgicznym - zwróciła się do autorytetu w dziedzinie metalurgii, profesora - kierownika katedry oraz kierownika Laboratorium badań materiałów dla przemysłu lotniczego Politechniki z prośbą o wydanie opinii.

W wydanej opinii prof. po analizie procesów wytwarzania stosowanych u Wnioskodawcy w produkcji łożysk stwierdził, że do procesów metalurgicznych należą:

 • obróbka cieplna prętów stalowych w stanie dostawy;
 • kucie matrycowe odkuwek pierścieni łożyskowych;
 • walcowanie na gorąco odkuwek;
 • obróbka cieplno-chemiczna pierścieni łożyskowych (wyżarzanie zmiękczające, nawęglanie, hartowanie, odpuszczanie)

Wszystkie operacje i zabiegi wymienionych procesów mają na celu kształtowanie na gorąco elementów łożysk i nadawanie początkowych rozmiarów do późniejszej obróbki skrawaniem, także umożliwiają kształtowanie składu fazowego i morfologii składników fazowych mikrostruktury zapewniającej uzyskanie prognozowanych właściwości użytkowych łożysk.”

Tym samym z punku widzenia wykładni językowej jak i opinii specjalistów branżowych procesami metalurgicznymi są procesy otrzymywania metali i ich stopów z rud oraz procesy produkcji wyrobów metalowych obejmujące szereg rozbudowanych zabiegów takich jak obróbka plastyczna np. kucie, walcowanie oraz obróbka cieplna np. hartowanie, wyżarzanie, odpuszczanie, nawęglanie.

Szkolnictwo i nauczanie

Należy również zauważyć, że stosowane przez wnioskodawcę procesy są przedmiotem studiów politechnicznych na kierunku metalurgia. Wg. informacji zawartej na stronach internetowych:

 • Politechniki studenci w trakcie studiów na kierunku metalurgia uzyskują wiedzę „z zakresu kierowania procesami wytwarzania surówki żelaza i stali, metali nieżelaznych i ich stopów oraz stopów odlewniczych. Zakres nabytej wiedzy obejmuje również - procesy obróbki plastycznej i cieplnej metali, metody zagospodarowania odpadów hutniczych jak również podstawy projektowania, sterowania i optymalizacji wymienionych procesów z uwzględnieniem rozwiązań energooszczędnych i proekologicznych. <...>. Absolwent kierunku metalurgia przygotowany jest do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach działających w obszarze wytwarzania i przetwarzania materiałów metalicznych, nadzorowania procesów pomocniczych w metalurgii i odlewnictwie, do pracy związanej z wprowadzaniem nowoczesnych technologii wytwórczych, przetwórczych, obróbki plastycznej i cieplnej metali oraz związanych z przetwarzaniem energii, z techniką cieplną oraz utylizacją i recyklingiem odpadów przemysłowych, z uwzględnieniem zagadnień ekologii, m.in. z zakresu metod przetwórstwa metali na zimno i gorąco, obróbki plastycznej i technologii obróbki cieplnej.
 • Akademii „Na kierunku Metalurgia studenci zapoznają się z podstawami inżynierii procesów metalurgicznych, własnościami metali i stopów, teoretycznymi podstawami metalurgii, zagadnieniami energetycznymi, a następnie z technologiami otrzymywania metali nieżelaznych. Student ma możliwość ukierunkowania swojego wykształcenia w zakresie technologii otrzymywania i przetwórstwa danego metalu, grupy metali lub problemów związanych z prowadzeniem procesów technologicznych. Prowadzone przedmioty z dziedziny, metalurgii ekstrakcyjnej, metaloznawstwa i obróbki cieplnej oraz przeróbki plastycznej, dostarczają wiedzy w zakresie nowoczesnych technologii prowadzących do otrzymywania różnego rodzaju wyrobów w postaci blach, taśm, folii, rur, kształtowników, prętów, drutów, a także całej gamy elementów i detali formowanych plastycznie.

Zakres zdobywanej wiedzy na kierunku metalurgia obejmuje wszystkie elementy procesów metalurgicznych jakimi są procesy otrzymywania metali i ich stopów z rud oraz procesy produkcji wyrobów metalowych obejmujące obróbkę plastyczna np. kucie, walcowanie oraz obróbkę cieplną np. hartowanie, wyżarzanie, odpuszczanie, nawęglanie.

Rozwiązania wprowadzone przez inne kraje członkowskie Unii Europejskiej - Niemcy i Francja

Mając na uwadze fakt, że przepisy Dyrektywy Energetycznej obowiązują wszystkie państwa członkowskie, w celu doprecyzowania pojęcia procesów metalurgicznych warto odwołać się do rozwiązań przez nie wprowadzonych. O ile w polskim prawie nie pojawia się legalna definicja procesów metalurgicznych, o tyle Francja i Niemcy zdecydowali się na jej określenie.

Niemcy wdrożyli art. 2 ust.4 lit. b Dyrektywy Energetycznej poprzez wprowadzenie sekcji 51(1) nr 1 lit. b Podatkowego Kodeksu Energetycznego. Przepisy te przewidują własną definicję „procesów metalurgicznych”. W świetle powyższych regulacji niemieckich, procesy metalurgiczne oznaczają:

 • wytwarzanie i przetwórstwo metali (np. żelaza i stali),
 • kucie, prasowanie, tłoczenie, walcowanie metalu w ramach procesu jego produkcji.
 • obróbkę i powlekanie metalu.

Powyższa definicja obejmuje zatem pełen proces produkcji i obróbki metali.

Zgodnie z francuskimi regulacjami, procesy metalurgiczne oznaczają procesy produkcyjne lub przeróbki w wysokich temperaturach metali żelaznych i nieżelaznych i ich stopów w procesach:

 • brykietowania węgla, węgla drzewnego, rudy żelaza, produkcji syntetycznego grafitu,
 • prażenia lub spiekania rudy metalu, łącznie z rudą siarczkową, ! i produkcji koksu,
 • produkcji stali, żelaza, żeliwa, stopów żelaza,
 • obróbki rud metali nieżelaznych, produkcji metali i stopów nieżelaznych,
 • produkcji stopów krzemu lub węgliku krzemu w piecu elektrycznym,
 • wytapiania ołowiu i stopów zawierających ołów,
 • wytapiania metali żelaznych i ich stopów,
 • mechanicznej obróbki metali i stopów metali poprzez walcowanie, wyciskanie, rozciąganie a także obróbka cieplna poprzez kucie, punktowanie,
 • chłodzenia szybkiego, wyżarzania hartowania metali i stopów metali, (i ogrzewania i procesy przemysłowe przeprowadzone z użyciem stopionej stali w celu walcowania, wyciskania i rozciągania.

Zatem powyższa definicja również obejmuje swoim zakresem pełen proces niezbędny do produkcji metali.

Rozwiązanie zastosowane przez Polskę, pomimo, że w żaden sposób ani nie definiuje procesów metalurgicznych, ani także nie odsyła do innych aktów prawnych, również prowadzi do tych samych wniosków, co rozwiązania zastosowane przez inne kraje członkowskie, a więc do możliwe szerokiego zastosowania definicji procesów metalurgicznych na wszelkie procesy zachodzące w metalurgii.

3. Podsumowanie

Biorąc powyższe pod uwagę, w ocenie Spółki przeróbka plastyczna, tzn. kucie, walcowanie, prasowanie oraz obróbka cieplna, tzn. wyżarzanie, hartowanie, odpuszczanie i nawęglanie elementów łożysk są procesami metalurgicznymi.

W związku z tym energia elektryczna wykorzystana w tym procesie przez Wnioskodawcę - podatnika akcyzy spełnia od 1 stycznia 2016 r. przesłanki do zwolnienia z podatku akcyzowego, na podstawie art. 30 ust. 7a pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym zmienionej ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym i innych ustaw podlegać zwolnieniu od akcyzy.

W uzupełnieniu wniosku podano, że do procesów metalurgicznych stosowanych przez Wnioskodawcę należy zaliczyć:

 1. Operacje obróbki plastycznej na gorąco:
  1. kucie matrycowe odkuwek pierścieni łożyskowych na automatycznych prasach z prętów stalowych nagrzanych uprzednio w piecu indukcyjnym do temperatury około 1100°C, tj. temperatury nadającej stali łożyskowej właściwą plastyczność, umożliwiającą łatwe formowanie kształtu odkuwek.
  2. walcowanie nagrzanych w piecu indukcyjnym do temperatury około 1000°C odkuwek pierścieni łożyskowych;
  W wyżej wymienionych operacjach obróbki plastycznej uzyskuje się półprodukty o wymiarach i kształtach zbliżonych do gotowych.
 2. Operacje obróbki cieplnej:
  1. Nawęglanie to zabieg długotrwałego wygrzewania detali w atmosferze nawęglającej, w temperaturze 870°C-940°C. celem zabiegu jest nawęglenie warstwy wierzchniej umożliwiające w kolejnym etapie obróbki cieplnej uzyskanie wymaganej twardości.
  2. Wyżarzanie sferoidyzujące jest zabiegiem mającym na celu uzyskanie struktury sferoidu i podlega na nagrzaniu odkuwek do temperatury około 790°C a następnie ostudzeniu do temperatury otoczenia.
  3. Hartowanie polega na nagrzaniu detali do temperatur 830°C-860°C i następnie szybkiemu chłodzeniu w celu uzyskania wymaganej struktury i twardości.
  4. Odpuszczanie polega na nagrzaniu detali do temperatur 160°C-550°C w celu uzyskania końcowej struktury i twardości co poprawia ich własności plastyczne.

Rodzaje działalności, które wprost odnoszą się do procesów metalurgicznych, do których według Wnioskodawcy należą wyłącznie przedstawione w opisie stanu faktycznego operacje obróbki plastycznej na gorąco oraz operacje obróbki cieplnej komponentów łożysk tocznych są następujące:

 • PKD 25.50.Z - Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków.
 • PKD 25.61.Z - Obróbka metali i nakładanie powłok na metale. Podklasa ta obejmuje m.in. obróbkę termiczną metali oraz utwardzanie (hartowanie), polerowanie metali.

Procesy obróbki wiórowej oraz montażu półproduktów z innymi elementami dające w efekcie produkt finalny jakim jest łożysko, zdaniem Wnioskodawcy nie należą do procesów metalurgicznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 752 ze zm.) wyroby akcyzowe oznaczają - wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 752 ze zm.), zwanej dalej ustawą, wyroby akcyzowe oznaczają wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

Pod poz. 33 ww. załącznika została wymieniona energia elektryczna o kodzie CN 2716 00 00.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy, w przypadku energii elektrycznej przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

 1. nabycie wewnątrzwspólnotowe energii elektrycznej przez nabywcę końcowego;
 2. sprzedaż energii elektrycznej nabywcy końcowemu na terytorium kraju, w tym przez podmiot nieposiadający koncesji na wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucję lub obrót energią elektryczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z póź. zm.), który wyprodukował tę energię;
 3. zużycie energii elektrycznej przez podmiot posiadający koncesję, o której mowa w pkt 2;
 4. zużycie energii elektrycznej przez podmiot nieposiadający koncesji, o której mowa w pkt 2, który wyprodukował tę energię;
 5. import energii elektrycznej przez nabywcę końcowego;
 6. zużycie energii elektrycznej przez nabywcę końcowego, jeżeli nie została od niej zapłacona akcyza w należnej wysokości i nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży tej energii elektrycznej nabywcy końcowemu.

Za zużycie energii elektrycznej nie uznaje się strat powstałych w wyniku przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, z wyłączeniem energii zużytej w związku z jej przesyłaniem lub dystrybucją oraz energii elektrycznej pobranej nielegalnie (art. 9 ust. 2 ustawy).

Na szczeblu unijnym reguły opodatkowania m.in. energii elektrycznej określa dyrektywa Rady 2003/96/WE z 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej (Dz. U. WE L Nr 283, s. 51 z późn. zm.; Dz. U. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 1, s. 405). Wskazana regulacja określa zasady opodatkowania podatkiem akcyzowym wszystkich wyrobów energetycznych pozostawiając poszczególnym państwom margines swobody, dyrektywa energetyczna ustala zakres wyrobów opodatkowanych, minimalne stawki podatku, zwolnienia od podatku oraz mechanizmy jego pobierania. Zgodnie z art. 2 dyrektywy, energia elektryczna, węgiel kamienny, węgiel brunatny, koks oraz gaz ziemny stanowią „wyroby energetyczne” podlegają tej regulacji. Stosownie natomiast do art. 2 ust. 4 lit. b tiret 3 cyt. Dyrektywy Rady 2003/96/WE dyrektywa nie ma zastosowania do następującego wykorzystania produktów energetycznych i energii elektrycznej: energii elektrycznej wykorzystywanej zasadniczo do celów redukcji chemicznej oraz w procesach elektrolitycznych i metalurgicznych.

Od stycznia 2016 r. zgodnie z art. 30 ust. 7a pkt 3, ustawy zwalnia się od akcyzy energię elektryczną wykorzystywaną w procesach metalurgicznych.

Warunkiem zwolnienia, o którym mowa w ust. 7a, jest:

 1. wykorzystywanie energii elektrycznej przez podmiot będący podatnikiem akcyzy od tej energii;
 2. przekazywanie przez podmiot wykorzystujący energię elektryczną do właściwego naczelnika urzędu celnego, do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podmiot wykorzystał energię elektryczną, oświadczenia o ilości wykorzystanej energii i sposobie jej wykorzystania (30 ust. 7b ustawy)

Oświadczenie, o którym mowa w ust. 7b pkt 2, powinno zawierać:

 1. nazwę i adres siedziby podmiotu wykorzystującego energię elektryczną oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP);
 2. ilość wykorzystanej energii elektrycznej;
 3. sposób wykorzystania energii elektrycznej;
 4. datę i miejsce sporządzenia oświadczenia oraz czytelny podpis osoby składającej oświadczenie (30 ust. 7c ustawy).

Ww. przepisy przewidują zwolnienie z podatku dla energii elektrycznej wykorzystywanej w procesach metalurgicznych, co zostało obwarowane spełnienie ww. warunków formalnych .

Jak wynika z wniosku Wnioskodawca spełnia ww. warunki formalne tj.

 1. nazwę i adres siedziby podmiotu wykorzystującego energię elektryczną oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP);
 2. ilość wykorzystanej energii elektrycznej;
 3. sposób wykorzystania energii elektrycznej;
 4. datę i miejsce sporządzenia oświadczenia oraz czytelny podpis osoby składającej oświadczenie.

Zatem aby odpowiedzieć na pytanie Wnioskodawcy co do możliwości zastosowania zwolnienia do nabywanej przez niego energii elektrycznej konieczne jest rozstrzygnięcie czy wykorzystuje on tą energię w procesach metalurgicznych.

Zauważyć należy, że przepisy ustawy o podatku akcyzowym nie definiują - jak i też przed 1 stycznia 2016 r. nie definiowały - pojęcia „procesy metalurgiczne”, nie odwołują się także w powyższym zakresie wprost do innych aktów prawnych.

Tym samym zakres czynności, które zgodnie z Klasyfikacją PKD wchodzą w skład produkcji metali, a tym samym do „procesów metalurgicznych” jest bardzo rozległy.

Do określenia pojęcia „procesy metalurgiczne” należy się posiłkować definicjami zawartymi w odrębnej literaturze. Zgodnie z definicją zawartą w publikacji „Technologia ogólna: podstawy technologii mechanicznych” pod red. Aleksandra Góreckiego – procesy metalurgiczne są to procesy otrzymywania surówki w podwyższonych temperaturach, najczęściej w wyniku redukcji tlenków. Za procesy metalurgiczne uważa się procesy polegające na otrzymywaniu, rafinacji oraz przetwarzaniu metali i ich stopów m.in. przy użyciu prądu elektrycznego. Ponadto w literaturze specjalistycznej „Metalurgią” nazywa się szereg powiązanych ze sobą procesów technologicznych mających na celu otrzymanie technicznie czystego produktu z surowców, którymi najczęściej są rudy wytapianych metali, (por. Chudzikiewicz R., Briks W.: Podstawy metalurgii i odlewnictwa. Warszawa: PWN 1977).

Zgodnie zaś z encyklopedią PWN metalurgia to dziedzina nauki i techniki zajmująca się procesami otrzymywania metali i stopów z rud, ich rafinacją oraz obróbką (mającą na celu nadanie im odpowiedniego kształtu i właściwości). Zatem metalurgia obejmuje: wstępną obróbkę rudy - rozdrabnianie i wzbogacanie (m.in. grawitacyjne, ogniowe, magnetyczne lub przez flotację) oraz spiekanie miałkich rud (aglomeracja), właściwy proces prowadzący do otrzymania metalu zwany procesem hutniczym, oraz rafinację metalu; zależnie od stosowanych metod metalurgię dzieli się na pirometalurgię, obejmującą procesy redukcji tlenków metali w wysokich temperaturach i procesy utleniania zanieczyszczeń (świeżenie), hydrometalurgię oraz elektrometalurgię (otrzymywanie metali w piecach elektrycznych), a także metalurgię próżniową i metalurgię proszków”.

Stosownie do internetowego słownika języka polskiego (...) metalurgia to:

 • nauka o otrzymywaniu metali i nadawaniu im pożądanych własności;
 • dział przemysłu zajmujący się produkcją metali i wyrobów metalowych; przemysł metalowy.

Z potocznego znaczenia produkcja oznacza zorganizowaną działalność mającą na celu wytwarzanie np. jakichś towarów, lakonicznie ujmując jest to wytwarzanie jakichś towarów.

Natomiast proces jest to ciąg następujących po sobie zmian powiązanych przyczynowo i stanowiących kolejne etapy rozwoju czegoś lub celowego działania. Zgodnie z Małym Słownikiem języka polskiego wydawnictwo Naukowe PWN warszawa 1993 r. str. 708 „ proces to przykładowo” przebieg regularnie następujących po sobie zjawisk, pozostających między sobą w związku przyczynowym; kolejno następujące po sobie zmiany fizykochemiczne: p. technologiczny, fermentacyjny, p. zapalny, p. gnilny. Tym samym jako proces należy rozumieć tylko ciąg regularnie następujących po sobie zjawisk, pozostających miedzy sobą w związku przyczynowym.

Tym samym na podstawie powyższego pod pojęciem „proces metalurgiczny” należy rozumieć wszystkie czynności mające bezpośredni związek z określonym procesem produkcji metali i wyrobów metalowych, który nie obejmuje czynności przygotowawczych do tej produkcji jak i następujących po samym wytworzeniu produktu będącego efektem tej produkcji. Z punktu widzenia wykładni językowej procesami metalurgicznymi, w przedmiotowej sprawie, są więc procesy produkcji wyrobów metalowych, w których występuje chemiczna lub termiczna obróbka surowców metalowych.

Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem sądowym wszelkiego rodzaju przywileje podatkowe są w swojej istocie odstępstwem od jednej z głównych zasad podatkowych, a mianowicie zasady sprawiedliwości podatkowej, przejawiającej się w powszechności opodatkowania oraz równości podatkowej. Zatem rzeczą zupełnie wyjątkową jest sytuacja, w której pewna grupa podmiotów korzysta z uprawnień, których nie posiada większość. Z powyższego wynika, że wszelkiego rodzaju uprzywilejowanie w systemie prawa podatkowego jako wyjątek, odstępstwo od zasady sprawiedliwości podatkowej (powszechności i równości opodatkowania) nie może być oderwane od zasad wykładni gramatycznej i odbywać się według wykładni rozszerzającej. Zasadą jest bowiem, jak to sformułowano w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 7 maja 1997 r. (III RN 22/97 - OSNAPU 1998 nr 5 poz. 142), ścisła interpretacja przepisów wprowadzających przywileje podatkowe.

Mając powyższe na uwadze, stwierdzić należy, że zwolnieniu z akcyzy na podstawie art. 30 ust. 7a pkt 3 ustawy, podlega wyłącznie ta część energii elektrycznej, która jest bezpośrednio zużyta w procesach metalurgicznych wyznaczonych przez technologię produkcji metali i ich obróbki, wymaganych dla uzyskania produktu końcowego (metali w odpowiedniej formie).

Ponadto warunkiem zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 30 ust. 7a pkt 3 ustawy jest przekazywanie przez Wnioskodawcę (podatnika podatku akcyzowego) do właściwego naczelnika urzędu celnego oświadczenia o ilości wykorzystanej energii i sposobie jej wykorzystania, do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym Spółka wykorzystała energię elektryczną - art. 30 ust. 7b ustawy.

Przenosząc powyższe na grunt rozpatrywanej sprawy należy zauważyć, że niektóre czynności opisane we wniosku, które mają miejsce w Spółce, nie mogą być uznane za proces metalurgiczny. Do procesu metalurgicznego nie można zaliczyć etapu obróbki wiórowej otrzymanych półproduktów oraz ich montażu z innymi elementami, dające w efekcie produkt finalny jakim jest łożysko, co zresztą potwierdza sam Wnioskodawca w przedstawionym stanowisku własnym.

Natomiast pozostałe czynności jaki mają miejsce w zakładzie Wnioskodawcy tj.:

 • Operacje obróbki plastycznej na gorąco, na którą składa się kucie matrycowe odkuwek pierścieni łożyskowych na automatycznych prasach z prętów stalowych nagrzanych uprzednio w piecu indukcyjnym do temperatury około 1100°C oraz walcowanie nagrzanych w piecu indukcyjnym do temperatury około 1000°C odkuwek pierścieni łożyskowych.
 • Operacje obróbki cieplnej na którą składa się nawęglanie, wyżarzanie sferoidyzujące, hartowanie i odpuszczanie

-należy uznać za procesy metalurgiczne

Jak wynika z przytoczonych definicji procesu metalurgicznego, które co prawda nieco się różnią od siebie, lecz dokonując ich syntezy można stwierdzić, że jest to proces polegający na otrzymywaniu, rafinacji oraz przetwarzaniu metali i ich stopów w celu uzyskania jednolitych produktów z metali i ich stopów. W ramy te wpisują się dwie ww. operację podczas których dochodzi do przetwarzania metali (nadawania im nowych cech fizyko-chemicznych).

Zatem energia elektryczna wykorzystana do opisanych wykonywanych czynności w ramach „Operacje obróbki plastycznej na gorąco” oraz „Operacje obróbki cieplnej” będzie korzystała ze zwolnienia z podatku akcyzowego na podstawie art. 30 ust. 7a pkt 3.

Tym samym oceniając stanowisko Wnioskodawcy należało je uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, że niniejsza interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego, zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Zaznacza się, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie - ul. M.C. Skłodowskiej 40, 20-029 Lublin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.