IBPP4/4513-220/15/BP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy energia elektryczna wytwarzana przez ogniwa fotowoltaiczne wykorzystywana na własne potrzeby, bez oddawania energii do sieci dystrybucyjnej jest opodatkowana podatkiem akcyzowym?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z 15 grudnia 2015 r. (data wpływu 16 grudnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia z podatku akcyzowego dla energii elektrycznej zużywanej na potrzeby własne – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 grudnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia z podatku akcyzowego dla energii elektrycznej zużywanej na potrzeby własne.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Zespół Opieki Zdrowotnej w X. jest samodzielnym, publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej. W miesiącu grudniu 2015 roku zakończono zadanie inwestycyjne polegające na montażu instalacji fotowoltaicznej na południowej elewacji budynku Szpitala w X. Zamontowano 552 ogniwa po 250 Wp o łącznej mocy 138 kWp. Planowane uzyski energii elektrycznej z instalacji: - roczny uzysk 91 560 kWh, - średnio miesięczny uzysk 7 630 kWh. Zespół Opieki Zdrowotnej w ciągu roku zużywa energię elektryczną w ilości: -rocznie 2 133 000 kWh. - średnio miesięcznie 177 800 kWh.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy energia elektryczna wytwarzana przez ogniwa fotowoltaiczne wykorzystywana na własne potrzeby, bez oddawania energii do sieci dystrybucyjnej jest opodatkowana podatkiem akcyzowym...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 06.12.2008 r. o podatku akcyzowym zużycie energii elektrycznej przez podmiot nie posiadający koncesji, który wyprodukował tę energię nie podlega opodatkowaniu akcyzą ponieważ jest to energia wyprodukowana w małych ilościach i na własne potrzeby.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r., poz. 752, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, wyroby akcyzowe to wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

W poz. 33 ww. załącznika została wymieniona energia elektryczna o kodzie CN 2716 00 00.

Stosownie do art. 9 ust. 1 ustawy – w przypadku energii elektrycznej przedmiotem podatkowania akcyzą jest:

  1. nabycie wewnątrzwspólnotowe energii elektrycznej przez nabywcę końcowego;
  2. sprzedaż energii elektrycznej nabywcy końcowemu na terytorium kraju, w tym przez podmiot nieposiadający koncesji na wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucję lub obrót energią elektryczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, który wyprodukował tę energię;
  3. zużycie energii elektrycznej przez podmiot posiadający koncesję, o której mowa w pkt 2;
  4. zużycie energii elektrycznej przez podmiot nieposiadający koncesji, o której mowa w pkt 2, który wyprodukował tę energię;
  5. import energii elektrycznej przez nabywcę końcowego;
  6. zużycie energii elektrycznej przez nabywcę końcowego, jeżeli nie została od niej zapłacona akcyza w należnej wysokości i nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży tej energii elektrycznej nabywcy końcowemu.

W myśl art. 9 ust. 3 ustawy - jeżeli w stosunku do energii elektrycznej powstał obowiązek podatkowy w związku z wykonaniem jednej z czynności, o których mowa w ust. 1, to nie powstaje obowiązek podatkowy w związku z wykonaniem innej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą, jeżeli kwota akcyzy została określona lub zadeklarowana w należnej wysokości, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest samodzielnym, publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej. W miesiącu grudniu 2015 roku zakończono zadanie inwestycyjne polegające na montażu instalacji fotowoltaicznej na południowej elewacji budynku Szpitala w X. . Zamontowano 552 ogniwa po 250 Wp o łącznej mocy 138 kWp. Planowane uzyski energii elektrycznej z instalacji: - roczny uzysk 91 560 kWh, - średnio miesięczny uzysk 7 630 kWh. Zespół Opieki Zdrowotnej w ciągu roku zużywa energię elektryczną w ilości: - rocznie 2 133 000 kWh. - średnio miesięcznie 177 800 kWh.

Wnioskodawca ma wątpliwość, czy energia elektryczna wytwarzana przez ogniwa fotowoltaiczne wykorzystywana na własne potrzeby, bez oddawania energii do sieci dystrybucyjnej jest opodatkowana podatkiem akcyzowym.

Zgodnie z § 5 rozporządzenia zwalnia się od akcyzy zużycie energii elektrycznej wyprodukowanej z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW, niedostarczanej do instalacji połączonych i współpracujących ze sobą, służących do przesyłania energii elektrycznej, pod warunkiem że od wyrobów energetycznych wykorzystywanych do produkcji tej energii elektrycznej została zapłacona akcyza w należnej wysokości.

Na mocy tego przepisu zwalnia się od akcyzy zużycie energii elektrycznej wyprodukowanej z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW, niedostarczanej do instalacji połączonych i współpracujących ze sobą, służących do przesyłania energii elektrycznej, pod warunkiem że od wyrobów energetycznych wykorzystywanych do produkcji tej energii elektrycznej została zapłacona akcyza w należytej wysokości. Przy czym uznaje się, iż skoro przy produkcji energii elektrycznej nie są wykorzystywane wyroby energetyczne (energia z odnawialnych źródeł energii), to warunek zapłacenia akcyzy od wyrobów energetycznych nie ma zastosowania przy korzystaniu z przedmiotowego zwolnienia z akcyzy.

Przy czym stosownie do art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach (Dz.U. z 2015 r. poz. 478) odnawialne źródło energii to odnawialne, niekopalne źródła energii obejmujące m.in. energię promieniowania.

Tym samym skoro Wnioskodawca zużywa do produkcji energii elektrycznej energię słoneczną i łączna moc generatorów (ogniw fotowoltaicznych) z których produkowana jest energia elektryczna nie przekroczy 1 MW oraz nie jest ona oddawana do sieci dystrybucyjnej to zużycie wyprodukowanej w ten sposób energii jest objęte zwolnieniem na podstawie przywołanego § 5 rozporządzenia Ministra Finansów.

Reasumując, w myśl § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, Wnioskodawca ma prawo do zastosowania zwolnienia względem zużytej energii elektrycznej wytworzonej przez ogniwa fotowoltaiczne o łącznej nieprzekraczającej mocy 1 MW, niedostarczonej do instalacji połączonych i współpracujących ze sobą służących do przesyłania energii elektrycznej, do produkcji której wykorzystano energię promieniowania słonecznego.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. W przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego stanu faktycznego, zmiany stanu prawnego, jak również w przypadku ustalenia w toku prowadzonego postępowania podatkowego odmiennego stanu sprawy niż przedstawiony we wniosku, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Na marginesie Organ pragnie nadmienić, że z dniem 1 stycznia 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz.U. z 2015r. poz. 2176), w którym zgodnie z § 1 pkt 2 zmieniono brzmienie przepisu § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 195 ze zm.).

I tak w myśl § 5 ust. 1 ww. rozporządzenia (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2016 r.), zwalnia się od akcyzy zużycie energii elektrycznej wyprodukowanej z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW przez podmiot, który zużywa tę energię.

W przypadku wykorzystania do produkcji energii elektrycznej wyrobów energetycznych innych niż pochodzących z odnawialnych źródeł energii w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. poz. 478) zwolnienie od akcyzy, o którym mowa w ust. 1, może być stosowane pod warunkiem, że od tych wyrobów energetycznych została zapłacona akcyza w należytej wysokości (§ 5 ust. 2 ww. rozporządzenia)

Powyższe przepisy w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2016 r. nie mogły jednak zostać objęte przedmiotem niniejszej interpretacji. Z uwagi na fakt, że wniosek z 15 grudnia 2015 r. (złożony 16 grudnia 2015 r.) dotyczy (zgodnie z wolą Wnioskodawcy wyrażoną we wniosku) zaistniałego stanu faktycznego, niniejszą interpretację wydano w oparciu o stan prawny istniejący w przedstawionym zaistniałym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.