IBPP4/4513-207/15/BP | Interpretacja indywidualna

Czy w przedstawionej sytuacji, biorąc pod uwagę § 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, będzie miało zastosowanie zwolnienie z opodatkowania podatkiem akcyzowym?
IBPP4/4513-207/15/BPinterpretacja indywidualna
 1. energia elektryczna
 2. zwrot podatku akcyzowego
 1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Opodatkowanie akcyzą wyrobów akcyzowych -> Zwolnienia -> Zwolnienie z akcyzy energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z 25 listopada 2015 r. (data wpływu 1 grudnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia z podatku akcyzowego dla energii elektrycznej zużywanej na potrzeby własne – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 grudnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia z podatku akcyzowego dla energii elektrycznej zużywanej na potrzeby własne.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

X” S.A. (dalej: Spółka, Wnioskodawca) planuje zamontowanie paneli fotowoltanicznych. Z paneli fotowoltanicznych Spółka zamierza produkować energię elektryczną wyłącznie na własne potrzeby. Energia nie będzie przedmiotem sprzedaży, zużywana będzie przez Spółkę, a zatem Spółka będzie jej nabywcą końcowym.

X” SA nie posiada i nie będzie posiadać koncesji na wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucję lub obrót energią elektryczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 oraz z 2013 r. poz. 984 i 1238).

Instalacja fotowoltaniczna nie będzie dostarczana do instalacji połączonych i współpracujących ze sobą, służących do przesyłania energii elektrycznej - będzie pracować poza tą siecią. Wnioskodawca planuje zamontowanie 14 paneli fotowoltanicznych o łącznej mocy 3,54 kW w szczytowych warunkach (4 panele o łącznej mocy 1,04 kW oraz 10 paneli o łącznej mocy 2,5 kW w szczytowych warunkach).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w przedstawionej sytuacji, biorąc pod uwagę § 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, będzie miało zastosowanie zwolnienie z opodatkowania podatkiem akcyzowym...

Zdaniem Wnioskodawcy, będzie miało zastosowanie zwolnienie od opodatkowania podatkiem akcyzowym.

Zużycie energii elektrycznej przez podmiot nieposiadający koncesji na wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucję lub obrót energią elektryczną, który wyprodukował tę energię podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. 2009 nr 3 poz. 11).

W § 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego przewidziano zwolnienia z opodatkowania zużycia energii elektrycznej, w przypadku:

 1. wyprodukowania jej z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW,
 2. niedostarczana energii do instalacji połączonych i współpracujących ze sobą, służących do przesyłania energii elektrycznej,
 3. zapłacenia akcyzy w należnej wysokości od wyrobów energetycznych wykorzystywanych do produkcji tej energii elektrycznej.

Wnioskodawca spełni pierwszą z przesłanek - łączna moc instalacji nie przekroczy 1 MW, wynosić będzie bowiem 3,54 kW.

Spółka zapewni, że energia wytwarzana w panelach fotowoltanicznych nie będzie dostarczana do sieci przesyłowej, zatem spełniony będzie również drugi warunek.

Trzeci punkt, mówiący o konieczności zapłacenia akcyzy w należnej wysokości od wyrobów energetycznych wykorzystywanych do produkcji tej energii elektrycznej nie będzie mieć zastosowania ze względu na fakt, że do produkcji energii elektrycznej przy użyciu paneli fotowoltanicznych nie będą zużywane wyroby energetyczne.

Światło słoneczne nie jest wyrobem energetycznym. Energia słoneczna nie podlega zatem opodatkowaniu podatkiem akcyzowym i nie jest od niego uiszczana akcyza. W rezultacie nie może powstać należność w podatku akcyzowym, która mogłaby być zapłacona. Warunek zapłaty akcyzy w należnej wysokości nie obowiązuje ze względu na fakt, że należność taka nie powstaje. W istocie warunkiem zastosowania zwolnienia z akcyzy zużycia energii elektrycznej jest zapłata akcyzy w przypadku wykorzystania do produkcji energii elektrycznej wyrobów energetycznych. Dotyczy ta przesłanka zatem wyłącznie wyrobów energetycznych, a energia słoneczna nie jest wyrobem energetycznym.

Powyższy wniosek potwierdza odpowiedź Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2015 r. nr D2.054.32.2015.KO1 na wystąpienie Wicemarszałka Sejmu z dnia 16.07.2015 r., przy którym załączono interpelację poselską nr 33619 w sprawie kwestii podatkowych dotyczących tworzenia i korzystania z mikroinstalacji w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. Minister Finansów wskazał: „przechodząc do odpowiedzi na postawione pytania, czy osoba fizyczna jak również przedsiębiorca, w stosunku do energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji i zużytej na własne potrzeby nie są zobowiązani uiścić należności z tytułu podatku akcyzowego należy wyjaśnić, iż

w przedstawionych przypadkach zastosowanie może mieć zwolnienie od akcyzy określone w § 5 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego. Na mocy tego przepisu zwalnia się od akcyzy zużycie energii elektrycznej wyprodukowanej z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW, niedostarczanej do instalacji połączonych i współpracujących ze sobą, służących do przesyłania energii elektrycznej, pod warunkiem że od wyrobów energetycznych wykorzystywanych do produkcji tej energii elektrycznej została zapłacona akcyza w należnej wysokości. Przy czym uznaje się, iż skoro przy produkcji energii elektrycznej nie są wykorzystywane wyroby energetyczne (energia z odnawialnych źródeł energii), to warunek zapłacenia akcyzy od wyrobów energetycznych nie ma zastosowania przy korzystaniu z przedmiotowego zwolnienia od akcyzy”.

Mając na uwadze powyższe stwierdzenia, w ocenie Wnioskodawcy spełni on wszystkie warunki niezbędne do zastosowania zwolnienia w podatku akcyzowym i w rezultacie do zdarzenia przyszłego opisanego w pozycji 67 będzie miało zastosowanie zwolnienie z opodatkowania zużycia energii elektrycznej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Na wstępie tut. Organ chciałby zaznaczyć, że wniosek dotyczy dwóch stanów prawnych, wobec tego interpretacja została wydana na podstawie przepisów obowiązujących w okresie do dnia 31 grudnia 2015 r. oraz obowiązujących w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r., poz. 752, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, wyroby akcyzowe to wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

W poz. 33 ww. załącznika została wymieniona energia elektryczna o kodzie CN 2716 00 00.

Stosownie do art. 9 ust. 1 ustawy – w przypadku energii elektrycznej przedmiotem podatkowania akcyzą jest:

 1. nabycie wewnątrzwspólnotowe energii elektrycznej przez nabywcę końcowego;
 2. sprzedaż energii elektrycznej nabywcy końcowemu na terytorium kraju, w tym przez podmiot nieposiadający koncesji na wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucję lub obrót energią elektryczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, który wyprodukował tę energię;
 3. zużycie energii elektrycznej przez podmiot posiadający koncesję, o której mowa w pkt 2;
 4. zużycie energii elektrycznej przez podmiot nieposiadający koncesji, o której mowa w pkt 2, który wyprodukował tę energię;
 5. import energii elektrycznej przez nabywcę końcowego;
 6. zużycie energii elektrycznej przez nabywcę końcowego, jeżeli nie została od niej zapłacona akcyza w należnej wysokości i nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży tej energii elektrycznej nabywcy końcowemu.

W myśl art. 9 ust. 3 ustawy - jeżeli w stosunku do energii elektrycznej powstał obowiązek podatkowy w związku z wykonaniem jednej z czynności, o których mowa w ust. 1, to nie powstaje obowiązek podatkowy w związku z wykonaniem innej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą, jeżeli kwota akcyzy została określona lub zadeklarowana w należnej wysokości, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca planuje zamontowanie paneli fotowoltanicznych. Z paneli fotowoltanicznych Spółka zamierza produkować energię elektryczną wyłącznie na własne potrzeby. Energia nie będzie przedmiotem sprzedaży, zużywana będzie przez Spółkę, s zatem Spółka będzie jej nabywcą końcowym. „X” SA nie posiada i nie będzie posiadać koncesji na wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucję lub obrót energią elektryczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne. Instalacja fotowoltaniczna nie będzie dostarczana do instalacji połączonych i współpracujących ze sobą, służących do przesyłania energii elektrycznej - będzie pracować poza tą siecią. Wnioskodawca planuje zamontowanie 14 paneli fotowoltanicznych o łącznej mocy 3,54 kW w szczytowych warunkach (4 panele o łącznej mocy 1,04 kW oraz 10 paneli o łącznej mocy 2,5 kW w szczytowych warunkach).

Wnioskodawca ma wątpliwość, czy może skorzystać ze zwolnienia od akcyzy zużycia wyprodukowanej energii elektrycznej na podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 195, z późn, zm.).

Zgodnie z § 5 rozporządzenia (w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2015 r.), zwalnia się od akcyzy zużycie energii elektrycznej wyprodukowanej z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW, niedostarczanej do instalacji połączonych i współpracujących ze sobą, służących do przesyłania energii elektrycznej, pod warunkiem że od wyrobów energetycznych wykorzystywanych do produkcji tej energii elektrycznej została zapłacona akcyza w należnej wysokości.

Na mocy tego przepisu zwalnia się od akcyzy zużycie energii elektrycznej wyprodukowanej z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW, niedostarczanej do instalacji połączonych i współpracujących ze sobą, służących do przesyłania energii elektrycznej, pod warunkiem że od wyrobów energetycznych wykorzystywanych do produkcji tej energii elektrycznej została zapłacona akcyza w należytej wysokości. Przy czym uznaje się, iż skoro przy produkcji energii elektrycznej nie są wykorzystywane wyroby energetyczne (energia z odnawialnych źródeł energii), to warunek zapłacenia akcyzy od wyrobów energetycznych nie ma zastosowania przy korzystaniu z przedmiotowego zwolnienia z akcyzy.

Z dniem 1 stycznia 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz.U. z 2015r. poz. 2176), w którym zgodnie z § 1 pkt 2 wprowadzono zmianę brzmienia przepisu § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 195 ze zm.).

W myśl § 5 ust. 1 ww. rozporządzenia (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2016 r.), zwalnia się od akcyzy zużycie energii elektrycznej wyprodukowanej z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW przez podmiot, który zużywa tę energię.

W przypadku wykorzystywania do produkcji energii elektrycznej wyrobów energetycznych innych niż pochodzących z odnawialnych źródeł energii w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. poz. 478) zwolnienie od akcyzy, o którym mowa w ust. 1, może być stosowane pod warunkiem, że od tych wyrobów energetycznych została zapłacona akcyza w należnej wysokości. (§ 5 ust. 2 rozporządzenia)

Stosownie zaś do art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 478) o odnawialnych źródłach energii odnawialne źródło energii to odnawialne, niekopalne źródła energii obejmujące energię wiatru, energię promieniowania słonecznego, energię aerotermalną, energię geotermalną, energię hydrotermalną, hydroenergię, energię fal, prądów i pływów morskich, energię otrzymywaną z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z biopłynów.

Tym samym energia słoneczna została na podstawie powyższego przepisu zaliczona do odnawialnych źródeł energii. Zatem jeżeli Wnioskodawca zużywa do produkcji energii elektrycznej energię słoneczną oraz łączna moc generatorów z których produkowana jest energia elektryczna nie przekroczy 1 MW to zużycie wyprodukowanej w ten sposób energii będzie objęte zwolnieniem na podstawie przywołanego § 5 rozporządzenia Ministra Finansów.

Reasumując, w myśl § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, zarówno w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2015 r. jak i od 1 stycznia 2016 r., Wnioskodawca ma prawo do zastosowania zwolnienia względem zużytej energii elektrycznej wyprodukowanej z generatorów o łącznej nieprzekraczającej mocy 1 MW do produkcji której wykorzystano energię promieniowania słonecznego.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. W przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego zdarzenia przyszłego, zmiany stanu prawnego, jak również w przypadku ustalenia w toku prowadzonego postępowania podatkowego odmiennego stanu sprawy niż przedstawiony we wniosku, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

energia elektryczna
IBPP4/4513-220/15/BP | Interpretacja indywidualna

zwrot podatku akcyzowego
IPPP3/443-134/13/14-7/S/SM | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.