IBPP4/443-551/14/PK | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie nabytej energii elektrycznej przez podmiot zużywający posiadający koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej
IBPP4/443-551/14/PKinterpretacja indywidualna
 1. energia elektryczna
 2. korekta
 3. pobór energii elektrycznej
 1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne]

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z 12 listopada 2014 r. (data wpływu 18 listopada 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w przedmiocie opodatkowania nabytej energii elektrycznej przez podmiot zużywający posiadający koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 listopada 2014r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku akcyzowego, w zakresie opodatkowania nabytej energii elektrycznej przez podmiot zużywający posiadający koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej.

We wniosku przedstawiono stan faktyczny:

Wnioskodawca posiada koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej i jednocześnie kupuje energię elektryczną od firm energetycznych, którą zużywa na własne potrzeby. Koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej firma posiada od 25 stycznia 2009 roku. Przed 1 września 2010 Wnioskodawca był nabywcą końcowym w rozumieniu art. 9 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym. Jednakże od 1 września 2010 zmienił przedmiot opodatkowania akcyzą. Zgodnie z nowym zakresem podmiot posiadający koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej nie jest nabywcą końcowym i powinien zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 3 opodatkowywać akcyzą zużycie energii elektrycznej. Spółka przeoczyła tę zmianę i nadal płaciła akcyzę w cenie energii elektrycznej zakupywanej od firm energetycznych. W miesiącu październiku 2014 spółka zorientowała się, że błędnie przyjmuje iż jest nabywcą końcowym i w związku z tym powinna opodatkowywać akcyzą zużycie energii elektrycznej nabywanej z zewnątrz .Wystąpiła więc do firm energetycznych o zmianę umów i o nie naliczanie akcyzy w fakturach zakupowych od miesiąca października 2014.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w związku z tym, że akcyza została naliczona i odprowadzona przez firmy energetyczne w należnej wysokości, firma może nie korygować poprzednich okresów tylko rozpocząć naliczanie akcyzy od zużycia energii elektrycznej od miesiąca października 2014...

Zdaniem Wnioskodawcy zgodnie art. 9 ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym w stosunku do energii elektrycznej zakupywanej przez Spółkę akcyza została określona i zadeklarowana w należnej wysokości przez firmy sprzedające jej energię elektryczną.

W związku z tym nie powstaje u Wnioskodawcy konieczność korygowania poprzednich okresów, gdyż akcyza została zapłacona w należnej wysokości. Wnioskodawca stoi na stanowisku, że rozliczanie akcyzy od zużycia energii zakupywanej należy rozpocząć od miesiąca bieżącego - czyli od października 2014, gdyż od tego miesiąca cena energii nie będzie zawierała tego podatku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz. U. 2014 r. poz. 752 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą (w brzmieniu obowiązującym od września 2010 r.), w przypadku energii elektrycznej przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

 1. nabycie wewnątrzwspólnotowe energii elektrycznej przez nabywcę końcowego;
 2. sprzedaż energii elektrycznej nabywcy końcowemu na terytorium kraju, w tym przez podmiot nieposiadający koncesji na wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucję lub obrót energią elektryczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, który wyprodukował tę energię;
 3. zużycie energii elektrycznej przez podmiot posiadający koncesję, o której mowa w pkt 2;
 4. zużycie energii elektrycznej przez podmiot nieposiadający koncesji, o której mowa w pkt 2, który wyprodukował tę energię;
 5. import energii elektrycznej przez nabywcę końcowego;
 6. zużycie energii elektrycznej przez nabywcę końcowego, jeżeli nie została od niej zapłacona akcyza w należnej wysokości i nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży tej energii elektrycznej nabywcy końcowemu.

Stosownie natomiast do art. 2 ust. 1 pkt 19 ustawy przez nabywcę końcowego rozumie się podmiot nabywający energię elektryczną, nieposiadający koncesji na wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucję lub obrót energią elektryczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.), z wyłączeniem:

 1. spółki prowadzącej giełdę towarową w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 121, poz. 1019, ze zm.) nabywającej energię elektryczną z tytułu pełnienia funkcji opisanej w art. 5 ust. 3a ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych,
 2. towarowych domów maklerskich i domów maklerskich w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych nabywających energię elektryczną z tytułu pełnienia funkcji opisanej w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych lub nabywających energię elektryczną na rachunek dającego zlecenie na rynku regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.),
 3. giełdowej izby rozrachunkowej lub Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. nabywających energię elektryczną z tytułu pełnienia funkcji opisanej w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (w okresie od 1 września 2010 r. do 30 października 2011 r. pkt c miał brzmienie: giełdowej izby rozrachunkowej lub Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. nabywających energię elektryczną z tytułu pełnienia funkcji opisanej w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych),
 4. spółki prowadzącej jednocześnie izbę rozliczeniową i izbę rozrachunkową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi nabywającej energię elektryczną z tytułu pełnienia funkcji, o której mowa w art. 68a ust. 14 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi lub w celu rozliczenia i rozrachunku transakcji zawieranych na rynku regulowanym.

Mając powyższe na uwadze, wskazać należy, że od 1 września 2010 r. - tj. od momentu kiedy ww. przepisy obowiązują w powyższym brzmieniu - podmiot, który posiada koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej, co do zasady, nie jest nabywcą końcowym w zakresie nabywanej energii elektrycznej. Ponadto, sprzedaż energii elektrycznej podmiotowi, który jednocześnie posiada koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej nie jest czynnością opodatkowaną na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy.

Zatem w opisanej we wniosku sytuacji będzie miał zastosowanie przepis z art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy, zgodnie z którym przedmiotem opodatkowania akcyzą jest zużycie energii elektrycznej przez podmiot posiadający, miedzy innymi, koncesję na wytwarzanie tej energii.

W opisanej sytuacji zostanie wypełniona dyspozycja wskazanego przepisu, bowiem Spółka nie jest nabywcą końcowym oraz zużywa energię elektryczną posiadając jednocześnie koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej.

Wskazać także należy, iż w myśl art. 11 ust. 1 pkt 3 ustawy, w przypadku energii elektrycznej obowiązek podatkowy powstaje z dniem zużycia energii elektrycznej w przypadkach, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3, 4 i 6 ustawy. Z kolei zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy, podatnikiem akcyzy jest, między innymi, osoba prawna, która dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą. Stosownie do powyższego Wnioskodawca obowiązany jest w myśl art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy, bez wezwania organu podatkowego składać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego deklaracje podatkowe według ustalonego wzoru oraz obliczać i wpłacać akcyzę na rachunek właściwej izby celnej, w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zużycie energii elektrycznej - w przypadkach, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3, 4 i 6 ustawy.

Zatem, w opisanym stanie faktycznym Wnioskodawca - jako podmiot posiadający koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej – jest podatnikiem podatku akcyzowego, obowiązanym do rozliczenia i uiszczenia należnego podatku akcyzowego z tytułu zużycia energii elektrycznej (zarówno nabytej jak i wyprodukowanej). Natomiast zakup energii elektrycznej przez podmiot posiadający koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej nie jest przedmiotem opodatkowania podatkiem akcyzowym.

Fakt, że dostawca energii elektrycznej ją opodatkował nie ma dla sprawy znaczenia. Należy bowiem zauważyć, że stosownie do art. 9 ust. 3 ustawy jeżeli w stosunku do energii elektrycznej powstał obowiązek podatkowy w związku z wykonaniem jednej z czynności, o których mowa w ust. 1, to nie powstaje obowiązek podatkowy w związku z wykonaniem innej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą, jeżeli kwota akcyzy została określona lub zadeklarowana w należnej wysokości, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.

Ww. przepis przewiduje jednofazowość opodatkowania podatkiem akcyzowym ale tylko w sytuacji gdy opodatkowana została czynność która podlega temu podatkowi tj. wymieniona w art. 9 ust. 1 ustawy. A contrario błędne opodatkowanie czynności nie podlegających opodatkowaniu - jak to miało miejsce w opisanej sprawie - nie znosi obowiązku prawidłowego opodatkowania wyrobów akcyzowych przez podmioty do tego zobowiązane.

W konsekwencji od 1 września 2010 r. to na Wnioskodawcy ciążył obowiązek opodatkowania nabywanej i zużywanej energii elektrycznej, a mając na uwadze, że nie było to czynione Wnioskodawca winien skorygować rozliczenia za okres od września 2010 r do września 2014 r.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z dnia 14 marca 2012r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

energia elektryczna
IPPP3/443-930/14-2/JK | Interpretacja indywidualna

korekta
ILPP2/443-419/13/14-S/MN | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.