0113-KDIPT1-3.4012.205.2.2018.JSO | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Prawo do odliczenia według proporcji podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych na nazwisko Wnioskodawczyni dokumentujących nabycie energii elektrycznej zużytej w gospodarstwie rolnym do czynności opodatkowanych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 1 marca 2018 r. (data wpływu 9 marca 2018 r.), uzupełnionym pismem z dnia 28 kwietnia 2018 r. (data wpływu 8 maja 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia według proporcji podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych na nazwisko Wnioskodawczyni dokumentujących nabycie energii elektrycznej zużytej w gospodarstwie rolnym do czynności opodatkowanych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 marca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia według proporcji podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych na nazwisko Wnioskodawczyni dokumentujących nabycie energii elektrycznej zużytej w gospodarstwie rolnym do czynności opodatkowanych.

Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 28 kwietnia 2018 r. (data wpływu 8 maja 2018 r.) w zakresie doprecyzowania opisu sprawy, pytania i stanowiska.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. (ostatecznie doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku).

Wnioskodawca ... jest rolnikiem zarejestrowanym w Urzędzie Skarbowym jako czynny podatnik podatku od towarów i usług. Nabywana energia elektryczna jest wykorzystywana przez Wnioskodawcę zarówno do celów prowadzenia działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza, ale istnieje możliwość przyporządkowania zużycia energii elektrycznej w ramach działalności gospodarczej do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług na zasadzie proporcji zaprezentowanej w opisie. Do prowadzenia działalności rolniczej zużywana jest większa część zakupionej energii elektrycznej udokumentowanej fakturą VAT wystawioną na nazwisko Wnioskodawcy. Według wyliczeń gospodarstwo domowe zużywa 30% energii elektrycznej, a działalność rolnicza opodatkowana podatkiem od towarów i usług zużywa 70% energii elektrycznej. Rozdzielenia poboru energii dokonano na podstawie zsumowania poboru energii przez poszczególne urządzenia ich moc i czas ich pracy. W gospodarstwie jest zainstalowany jeden licznik obejmujący zużycie energii elektrycznej w budynkach inwentarskich i budynku mieszkalnym umożliwiający łączny odczyt zużycia energii elektrycznej w budynkach gospodarczych i domu mieszkalnym. Rozdziału zużycia energii elektrycznej dokonano na podstawie ilości punktów odbioru energii elektrycznej, mocy urządzeń oraz czasu poboru energii elektrycznej na podstawie zapisów własnych.

Wykaz urządzeń elektrycznych gospodarstwa rolnego i gospodarstwa domowego oraz rozliczenie poboru energii na podstawie miesiąca grudnia 2017 rok przedstawiono we wniosku.

Gospodarstwo rolne

Urządzenie Pobór w skali miesiąca

 1. Śrutownik 7,5 kW 45 kW
 2. Dojarka przewodowa 3 kW 100 kW
 3. Schładzarka do mleka 1 kW 155 kW
 4. Żarówki w pom. Inwentarskich (10x75W, 6x80W) 53 kW
 5. Wyciąg obornika 1,5 kW 10 kW
 6. Pompa do gnojowicy 3 kW 30 kW
 7. Pompa do studni głębinowej 3kW 40 kW
 8. Krajzegi 7,5 kW, 3 kW 15 kW
 9. Szlifierki kontowe 2,2 kW, 1 kW 5 kW
 10. Wiertarki 1,6 k W, 1,2 kW 5 kW
 11. Spawarka 6 kW 20 kW
 12. Kompresor 4kW 4 kW
 13. Myjka ciśnieniowa 1,8 kW 5 kW
 14. Szlifierki 1,2 kW, 0,8kW 5 kW

Razem 492 kW

Gospodarstwo domowe

Urządzenia Pobór w skali miesiąca

 1. Zmywarka 1,5 kW 12 kW
 2. Pralka 2 kW 16 kW
 3. Telewizory szt. 2 12 kW
 4. Komputer 6 kW
 5. Lodówka szt. 2 28 kW
 6. Zamrażarka 15 kW
 7. Okap 2 kW
 8. Odkurzacz 6 kW
 9. Suszarka, żelazko, piekarnik 10 kW
 10. Żarówki 75 W szt. 15 60 kW
 11. Żarówki 60 W szt. 10 40 kW

Razem 207 kW

Łączny pobór energii elektrycznej 699 kW

Ustalona proporcja zużycia energii elektrycznej:

Gospodarstwo rolne pobór 70%

Gospodarstwo domowe pobór 30%

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku).

Czy można odliczyć podatek VAT w wyliczonej proporcji zawarty w fakturze wystawionej na nazwisko Wnioskodawcy dokumentującej nabycie energii elektrycznej zużytej w gospodarstwie rolnym do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług?

Zdaniem Wnioskodawczyni (ostatecznie doprecyzowanym w uzupełnieniu wniosku), zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych podatnikowi przysługuje prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. W myśl art. 90 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług pomniejszenie kwoty podatku należnego jest możliwe gdy Wnioskodawca jest w stanie odrębnie określić kwotę podatku naliczonego związanego z czynnościami, w stosunku do których przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 cyt. ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Ze złożonego wniosku wynika, że Wnioskodawczyni jest rolnikiem zarejestrowanym jako czynny podatnik podatku od towarów i usług. Nabywana energia elektryczna jest wykorzystywana przez Wnioskodawczynię zarówno do celów prowadzenia działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza, ale istnieje możliwość przyporządkowania zużycia energii elektrycznej w ramach działalności gospodarczej do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług na zasadzie proporcji zaprezentowanej w opisie. Do prowadzenia działalności rolniczej zużywana jest większa część zakupionej energii elektrycznej udokumentowanej fakturą VAT wystawioną na nazwisko Wnioskodawczyni. Według wyliczeń gospodarstwo domowe zużywa 30% energii elektrycznej, a działalność rolnicza opodatkowana podatkiem od towarów i usług zużywa 70% energii elektrycznej. Rozdzielenia poboru energii dokonano na podstawie zsumowania poboru energii przez poszczególne urządzenia i czasu ich pracy.

W rozpatrywanej sprawie wątpliwości dotyczą prawa do odliczenia według proporcji podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych na nazwisko Wnioskodawczyni dokumentujących nabycie energii elektrycznej zużytej w gospodarstwie rolnym do czynności opodatkowanych.

Należy zauważyć, iż ciężar rzetelnego rozdziału wydatków dotyczących wykorzystania energii elektrycznej dla potrzeb produkcji rolniczej i części wykorzystanej dla potrzeb gospodarstwa domowego (potrzeby osobiste) spoczywa zawsze na podatniku.

Jeżeli więc poniesione wydatki na zużycie energii elektrycznej zostały udokumentowane jedną fakturą dotyczącą zarówno czynności opodatkowanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, jak i prywatnych celów Wnioskodawczyni, to prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje w części, która dotyczy czynności opodatkowanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (tylko ta część może pomniejszać podatek należny). O ile zatem sposób wydzielenia i przyporządkowania zaprezentowany przez Wnioskodawczynię we wniosku odpowiada rzeczywistemu zużyciu energii dla celów prowadzonego gospodarstwa, to możliwe jest odliczenie podatku naliczonego w wydzielonej części, która jest związana z wykonywaniem czynności opodatkowanych.

Jednocześnie odnosząc się do wątpliwości Wnioskodawczyni dotyczących prawa do odliczenia w przypadku, gdy faktura za zużycie energii elektrycznej (dla celów prowadzonej działalności, jak i prywatnych) wystawiona jest na nazwisko Wnioskodawczyni, stwierdzić należy co następuje.

Uregulowania dotyczące szczegółowych zasad wystawiania faktur oraz danych, które powinny zawierać zawarte są w art. 106a-106e ustawy o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 106e pkt 1. Faktura powinna zawierać:

 1. datę wystawienia;
 2. kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;
 3. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;
 4. numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. a;
 5. numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. b;
 6. datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury;
 7. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;
 8. miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;
 9. cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);
 10. kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;
 11. wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
 12. stawkę podatku;
 13. sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;
 14. kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
 15. kwotę należności ogółem;
 16. w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, w odniesieniu do których:
  1. obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 1 lub art. 21 ust. 1, lub
  2. w przepisach wydanych na podstawie art. 19a ust. 12 określono termin powstania obowiązku podatkowego z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty
  -wyrazy „metoda kasowa”;
 17. w przypadku faktur, o których mowa w art. 106d ust. 1 - wyraz „samofakturowanie”;
 18. w przypadku dostawy towarów lub wykonania usługi, dla których obowiązanym do rozliczenia podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze jest nabywca towaru lub usługi - wyrazy „odwrotne obciążenie”;
 19. w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 - wskazanie:
  1. przepisu ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku,
  2. przepisu dyrektywy 2006/112/WE, który zwalnia od podatku taką dostawę towarów lub takie świadczenie usług, lub
  3. innej podstawy prawnej wskazującej na to, że dostawa towarów lub świadczenie usług korzysta ze zwolnienia;
 20. w przypadku, o którym mowa w art. 106c - nazwę i adres organu egzekucyjnego lub imię i nazwisko komornika sądowego oraz jego adres, a w miejscu określonym dla podatnika - imię i nazwisko lub nazwę dłużnika oraz jego adres;
 21. w przypadku faktur wystawianych w imieniu i na rzecz podatnika przez jego przedstawiciela podatkowego - nazwę lub imię i nazwisko przedstawiciela podatkowego, jego adres oraz numer, za pomocą którego jest on zidentyfikowany na potrzeby podatku;
 22. w przypadku gdy przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy są nowe środki transportu - datę dopuszczenia nowego środka transportu do użytku oraz:
  1. przebieg pojazdu - w przypadku pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a,
  2. liczbę godzin roboczych używania nowego środka transportu - w przypadku jednostek pływających, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. b, oraz statków powietrznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. c;
 23. w przypadku faktur wystawianych przez drugiego w kolejności podatnika, o którym mowa w art. 135 ust. 1 pkt 4 lit. b i c, w wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej (procedurze uproszczonej) - dane określone w art. 136;
 24. w przypadkach, o których mowa w art. 97 ust. 10 pkt 2 i 3:
  1. numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, poprzedzony kodem PL,
  2. numer, za pomocą którego nabywca towaru lub usługi jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej w danym państwie członkowskim, zawierający dwuliterowy kod stosowany na potrzeby podatku od wartości dodanej właściwy dla tego państwa członkowskiego.

Powyższe przepisy określają niezbędne minimum elementów, które powinna zawierać faktura. Uwzględniając przytoczone regulacje stwierdzić należy, że w przypadku, gdy Wnioskodawca złożył zgłoszenie rejestracyjne dla potrzeb podatku od towarów i usług (podając swój numer NIP), aby przysługiwało mu prawo do odliczenia podatku naliczonego, musi być on wskazany jako nabywca na otrzymywanych przez gospodarstwo rolne fakturach.

Analizując zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku oraz przytoczone powyżej przepisy, stwierdzić należy, że o ile dane zawarte w fakturze dokumentującej nabycie energii elektrycznej wystawionej na Wnioskodawczynię zawierają dane nabywcy tj. imię i nazwisko, adres i NIP Wnioskodawczyni, to faktura taka, będzie stanowiła podstawę do odliczenia podatku naliczonego (bądź jego stosownej części).

Końcowo podkreśla się, iż prawidłowe określenie wysokości procentowego odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup energii elektrycznej związanego z realizowanymi czynnościami należy do podatnika, natomiast ocena prawidłowości przyjętych przez Wnioskodawczynię rozwiązań może nastąpić jedynie w drodze przeprowadzonego postępowania podatkowego przez właściwy organ pierwszej instancji. W związku z tym, w niniejszej interpretacji oceniono stanowisko wyłącznie w zakresie istnienia prawa do odliczenia podatku naliczonego, a nie jego wysokości.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Jednocześnie należy podkreślić, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku opisu sprawy co oznacza, że w przypadku gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan sprawy, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, niniejsza interpretacja traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ... w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17,43-300 Bielsko-Biała.