Energia elektryczna | Interpretacje podatkowe

Energia elektryczna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to energia elektryczna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy w sytuacji, gdy Nadleśnictwo zobowiązało leśniczego do zapłaty za zużytą energię elektryczną w leśniczówce po średnich cenach obowiązujących na terenie Gminy dla gospodarstw domowych (odbiorców indywidualnych) u leśniczego powstał przychód z tytułu świadczeń częściowo odpłatnych i czy w związku z tym na Nadleśnictwie ciąży obowiązek doliczenia tych świadczeń do przychodu leśniczego ze stosunku pracy, od którego Nadleśnictwo jest zobowiązane do poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych?
Fragment:
Składnikami faktury rozliczeniowej są następujące elementy -przykład faktury za m-c XX/XXXX r. w wartościach netto: rozliczenie sprzedaży energii: energia elektryczna czynna - według faktycznego zużycia ilościowego -1,215 MWh - kwota 437,16 zł. opłata handlowa w zł/ m-c- w kwocie ryczałtowej 200,00 zł rozliczenie - usługa dystrybucji energii: opłata stała sieciowa - zł/MW/m-c za ilość mocy energetycznej (0,064) - w kwocie ryczałtowej 659,20 zł opłata przejściowa w zł/ kW/m-c za ilość mocy energetycznej (64) - w kwocie ryczałtowej 243,20 zł opłata jakościowa w MWf za faktyczne zużycie energii elektrycznej - w kwocie 15,43 zł. opłata zmienna sieciowa w MWh za faktyczne zużycie energii elektrycznej - w kwocie 52,11 zł opłata abonamentowa w zł/m-c w kwocie 19,50 zł opłata za ponadumowny pobór energii biernej indukcyjnej - 0,00 zł opłata za ponadumowny pobór energii biernej pojemnościowej całodobowa w Mvarh - kwota 0,17 zł opłata OZE całodobowa rozliczana od faktycznego zużycia energii elektrycznej - kwota 4,50 zł. Średnia stawka za 1 kWh za m-c XX/XXXX r. wyniosła 1,3266 zł. Nadleśnictwo dostarcza do leśniczówki prąd linią niskiego napięcia. Zamontowanie dwóch podliczników w budynku leśniczówki pozwala dokładnie określić faktyczne zużycie energii elektrycznej na cele bytowe – lokal mieszkalny oraz cele administracyjne – kancelaria leśnictwa.
2017
7
gru

Istota:
Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w całości z faktur dokumentujących zużycie energii elektrycznej i wody w lokalu użytkowym stanowiącym własność Gminy.
Fragment:
Dostawcy energii elektrycznej i wody wystawiają ogólne faktury za zużycie energii i wody na Wnioskodawcę (Gminę). Na fakturach wyszczególnione jest zużycie przez najemcę na podstawie odczytów podliczników. Wnioskodawca jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W umowie najmu lokalu użytkowego brak zapisów dotyczących kosztów za energię elektryczną i wodę dostarczoną do przedmiotowego lokalu. Najemca jest obciążany kosztami za zużyte media na podstawie wystawianych faktur za okresy półroczne. Gmina wystawia oddzielne faktury za czynsz i oddzielne za zużyte media. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w całości z faktur dokumentujących zużycie energii elektrycznej i wody w lokalu użytkowym stanowiącym własność Gminy W niniejszej sprawie należy wskazać na art. 7 ust. 1 ustawy – w myśl którego – przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Przez towary, na mocy art. 2 pkt 6 ustawy, rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. Z kolei przez świadczenie usług, o którym mowa w ww. art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).
2017
6
gru

Istota:
W zakresie opodatkowania sprzedaży energii elektrycznej.
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 30 października 2017 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży energii elektrycznej. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Firma Handlowa prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży stali oraz sprzedaży energii elektrycznej generowanej przez dwie elektrownie wiatrowe będące własnością firmy. W celu dystrybucji energii elektrycznej generowanej przez elektrownie wiatrowe Wnioskodawca zamierza zawrzeć umowę ze spółką mającą siedzibę w Szwajcarii. Spółka ta funkcjonuje na rynku energii od wielu lat i specjalizuje się w innowacyjnych produktach energetycznych i kompleksowych usługach dla klientów biznesowych, producentów energii odnawialnej i innych spółek obrotu energią. Posiada szwajcarski numer identyfikacji dla celów VAT. W projekcie umowy spółka podała numer, pod którym została zarejestrowana w Szwajcarskim rejestrze handlowym. Projekt umowy przewiduje warunki współpracy w ramach której firma Wnioskodawcy będzie sprzedawać na rzecz ww. Spółki energię elektryczną. Spółka z kolei będzie jednocześnie świadczyć na rzecz Wnioskodawcy usługi bilansowania oraz usługi planowania. Przez pojęcie energii elektrycznej należy rozumieć: czynną moc wygenerowaną przez elektrownie wiatrowe i dostarczoną do sieci dystrybucyjnej.
2017
6
gru

Istota:
Sposób korekty deklaracji podatkowej AKC.
Fragment:
W myśl art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy, wyrobami akcyzowymi są wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy. Stosownie do art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy, w przypadku energii elektrycznej przedmiotem opodatkowania akcyzą jest sprzedaż energii elektrycznej nabywcy końcowemu na terytorium kraju, w tym przez podmiot nieposiadający koncesji na wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucję lub obrót energią elektryczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, który wyprodukował tę energię. Zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy, w przypadku energii elektrycznej obowiązek podatkowy powstaje z momentem wydania energii elektrycznej nabywcy końcowemu, w przypadku sprzedaży energii elektrycznej na terytorium kraju. Wydanie energii elektrycznej, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nabywcy końcowemu jest związane z wystawieniem przez podatnika faktury lub innego dokumentu, z którego wynika zapłata należności za sprzedaną przez podatnika energię elektryczną – art. 11 ust. 2 ustawy. Podatnikiem akcyzy, zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy, jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą lub wobec której zaistniał stan faktyczny podlegający opodatkowaniu akcyzą.
2017
9
lis

Istota:
Czy wydatki, ponoszone przez Wnioskodawcę na wypłatę odbiorcom energii elektrycznej Bonifikat, w przypadkach opisanych w treści Stanu faktycznego oraz Zdarzenia przyszłego, stanowią koszty uzyskania przychodu, stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
Wnioskodawca jest przedsiębiorstwem energetycznym w rozumieniu przepisu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (dalej jako: Prawo energetyczne), prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie dystrybucji energii elektrycznej. Na Wnioskodawcy, jako podmiocie pełniącym funkcję operatora sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej, w wypadku przerw w dostarczaniu energii elektrycznej, niedotrzymania parametrów jakościowych dostarczanej energii elektrycznej czy też zaistnienia zdarzeń związanych z nieprawidłową obsługą odbiorców energii elektrycznej, ciążą obowiązki związane z wypłacaniem na wniosek odbiorcy energii elektrycznej, bonifikat przewidzianych w Prawie energetycznym. Sposób określenia wysokości bonifikaty wynika aktualnie z rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. z 2011 r. Nr 189, poz. 1126 z późn. zm.) (dalej jako: Rozporządzenie). Wypłacane przez Wnioskodawcę bonifikaty finansowane są ze środków obrotowych. Bonifikaty wypłacane są w związku z wystąpieniem zdarzeń opisanych w treści Rozporządzenia oraz wydanych na jego podstawie Decyzji. Wypłata bonifikaty stanowi obowiązek Wnioskodawcy wynikający z przepisów prawa, realizowany na wniosek odbiorcy energii elektrycznej, dotyczący każdego przedsiębiorcy prowadzącego określonego rodzaju działalność gospodarczą - zakresem niniejszego wniosku objęte są wyłącznie bonifikaty wypłacane przez Wnioskodawcę na podstawie § 42 Rozporządzenia (dalej jako: Bonifikaty).
2017
8
lis

Istota:
Wnioskodawca będzie zużywać nabywane wyroby węglowe w procesie produkcji energii elektrycznej, tj. zgodnie z przeznaczeniem uprawniającym do zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 31a ust. 1 pkt 1 ustawy. Zadeklarowane przez Wnioskodawcę przeznaczenie a następnie zużycie (spalenie) nabywanych wyrobów węglowych w celu wytworzenia energii elektrycznej (sprzedawanej w ramach Rynku Bilansującego) nie będzie w świetle art. 9a ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy użyciem wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego nabytych w ramach zwolnienia, o którym mowa w art. 31a ust. 1, do celów innych niż zwolnione na podstawie tego przepisu. Zatem Spółka spełnia obie przesłanki wynikające z art. 31a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym i tym samym wyroby węglowe zużywane w ramach rozruchu Nowego Bloku będą korzystać ze zwolnienia z podatku akcyzowego.
Fragment:
Produkcja energii elektrycznej jest to więc zorganizowana działalność mająca na celu wytwarzanie energii elektrycznej. Bez wątpienia każdy podmiot produkujący energię elektryczną prowadzi zorganizowaną działalność mającą na celu wytworzenie tej energii. Jednakże nie każda działalność podmiotu produkującego energię elektryczną prowadzona w zorganizowanej formie ma na celu wytworzenie energii elektrycznej. W szczególności produkcja energii elektrycznej może stanowić tylko jeden z rodzajów działalności prowadzonej przez podmiot. W takiej sytuacji, zgodnie z językową wykładnią pojęcia produkcji energii elektrycznej, wydaje się, iż wyłącznie wyroby węglowe zużywane w części działalności związanej z produkcją energii elektrycznej powinny podlegać zwolnieniu od akcyzy. Spółce znane są stanowiska organów podatkowych, iż zużycie wyrobów do produkcji energii elektrycznej powinno być rozumiane w sposób ścisły, tj. wyroby podlegają zwolnieniu od akcyzy, o ile są przeznaczone w sposób bezpośredni do produkcji energii elektrycznej. Należy zastanowić się jednak, co przez to rozumieć, czy jest to właściwe podejście, tj. jakie powinny być granice procesu produkcji i jakie są praktyczne konsekwencje przyjętego stanowiska.
2017
14
paź

Istota:
Usługa kompleksowa/moment powstania obowiązku podatkowego.
Fragment:
Wnioskodawca wskazał, iż nie posiada umowy na dostarczenie energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usług systemowych. Stroną umów na dostawę energii elektrycznej są odbiorcy, natomiast rozliczenie za energię elektryczną, dostarczoną na rynek bilansujący oraz usługi systemowe odbywa się z OSP na podstawie umowy przesyłania i Porozumienia ws. warunków świadczenia usług systemowych. Usługi systemowe oraz dostawy energii elektrycznej na rynek bilansujący są realizowane wyłącznie na rzecz OSP. Faktury dokumentujące sprzedaż usług systemowych oraz dostawy energii na rynek bilansujący są oddzielnymi dokumentami. Wnioskodawca realizuje dostawę energii elektrycznej na rynek bilansujący oraz świadczy usługi systemowe na rzecz OSP. Sprzedaż energii elektrycznej na rzecz odbiorców Wnioskodawca realizuje bez usług systemowych. Wnioskodawca realizuje dostawę energii elektrycznej na rynek bilansujący oraz świadczy usługi systemowe na rzecz OSP. Cena energii elektrycznej dostarczona na rynek bilansujący i wynagrodzenie za usługi systemowe są kalkulowane odrębnie. Niemniej jedynym z kryteriów kalkulacji wynagrodzenia za usługi systemowe jest koszt wytworzenia energii elektrycznej. Odnosząc się do wątpliwości Wnioskodawcy należy przywołać wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 19 marca 2015 r., sygn. akt I SA/Łd 1385/14 oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 kwietnia 2017 r. sygn. akt I FSK 1363/15.
2017
21
wrz

Istota:
Zwolnienie od akcyzy energii elektrycznej wykorzystywanej przez zakład energochłonny.
Fragment:
Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy, w przypadku energii elektrycznej przedmiotem opodatkowania akcyzą jest: nabycie wewnątrzwspólnotowe energii elektrycznej przez nabywcę końcowego; sprzedaż energii elektrycznej nabywcy końcowemu na terytorium kraju, w tym przez podmiot nieposiadający koncesji na wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucję lub obrót energią elektryczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, który wyprodukował tę energię; zużycie energii elektrycznej przez podmiot posiadający koncesję, o której mowa w pkt 2; zużycie energii elektrycznej przez podmiot nieposiadający koncesji, o której mowa w pkt 2, który wyprodukował tę energię; import energii elektrycznej przez nabywcę końcowego; zużycie energii elektrycznej przez nabywcę końcowego, jeżeli nie została od niej zapłacona akcyza w należnej wysokości i nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży tej energii elektrycznej nabywcy końcowemu. Za zużycie energii elektrycznej nie uznaje się strat powstałych w wyniku przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, z wyłączeniem energii zużytej w związku z jej przesyłaniem lub dystrybucją oraz energii elektrycznej pobranej nielegalnie (art. 9 ust. 2 ustawy). Na szczeblu unijnym reguły opodatkowania m.in. energii elektrycznej określa dyrektywa Rady 2003/96/WE z 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej (Dz.U.
2017
16
wrz

Istota:
W zakresie momentu uzyskania przychodu z tytułu otrzymania kwoty przeznaczonej na pokrycie Ujemnego Salda
Fragment:
Minister właściwy do spraw energii, określa w drodze rozporządzenia, nie później niż w terminie 60 dni przed dniem przeprowadzenia pierwszej w danym roku aukcji, maksymalną cenę w złotych za 1 MWh, za jaką może zostać w danym roku kalendarzowym sprzedana przez wytwórców w drodze aukcji energia elektryczna z odnawialnych źródeł energii („ cena referencyjna ”). Wytwórca energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, będący uczestnikiem aukcji, składa w jej trakcie jedną ofertę dla energii elektrycznej, która będzie wytworzona w danej instalacji, zawierającą w szczególności ilość energii określoną w MWh oferowanej do sprzedaży i cenę wyrażoną za 1 MWh, za jaką uczestnik aukcji zobowiązuje się sprzedać tę energię. Aukcję wygrywają uczestnicy aukcji, którzy zaoferowali najniższą cenę sprzedaży energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii - aż do wyczerpania ilości lub wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii określonej w ogłoszeniu o aukcji. Zgodnie z przepisami wykonawczymi do ustawy o OZE: inwestorzy wytwarzający energię z OZE ze źródeł o mocy zainstalowanej mniejszej niż 500 kW, których projekty wygrają aukcje, dzięki zaoferowaniu odpowiednio niskiej ceny, otrzymają prawo sprzedaży energii elektrycznej po stałej cenie, zaproponowanej w aukcji, przez okres 15 lat, w ilości określonej przez wytwórcę w ofercie złożonej w aukcji; energię elektryczną będzie od wytwórców OZE (...)
2017
23
sie

Istota:
W zakresie momentu uzyskania przychodu z tytułu otrzymania kwoty przeznaczonej na pokrycie Ujemnego Salda
Fragment:
Minister właściwy do spraw energii, określa w drodze rozporządzenia, nie później niż w terminie 60 dni przed dniem przeprowadzenia pierwszej w danym roku aukcji, maksymalną cenę w złotych za 1 MWh, za jaką może zostać w danym roku kalendarzowym sprzedana przez wytwórców w drodze aukcji energia elektryczna z odnawialnych źródeł energii („ cena referencyjna ”). Wytwórca energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, będący uczestnikiem aukcji, składa w jej trakcie jedną ofertę dla energii elektrycznej, która będzie wytworzona w danej instalacji, zawierającą w szczególności ilość energii określoną w MWh oferowanej do sprzedaży i cenę wyrażoną za 1 MWh, za jaką uczestnik aukcji zobowiązuje się sprzedać tę energię. Aukcję wygrywają uczestnicy aukcji, którzy zaoferowali najniższą cenę sprzedaży energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii - aż do wyczerpania ilości lub wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii określonej w ogłoszeniu o aukcji. Zgodnie z przepisami wykonawczymi do ustawy o OZE: inwestorzy wytwarzający energię z OZE ze źródeł o mocy zainstalowanej mniejszej niż 500 kW, których projekty wygrają aukcje, dzięki zaoferowaniu odpowiednio niskiej ceny, otrzymają prawo sprzedaży energii elektrycznej po stałej cenie, zaproponowanej w aukcji, przez okres 15 lat, w ilości określonej przez wytwórcę w ofercie złożonej w aukcji; energię elektryczną będzie od wytwórców OZE (...)
2017
19
sie
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.