Energia elektryczna | Interpretacje podatkowe

Energia elektryczna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to energia elektryczna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Możliwość zwolnienia od akcyzy wyrobów węglowych przeznaczonych do celów opałowych do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej.
Fragment:
Spółka posiada m.in. koncesje: WCC (wytwarzanie ciepła), WEE (wytwarzanie energii elektrycznej), PCC (przesyłanie ciepła), PEE (przesyłanie energii elektrycznej) oraz OEE (na obrót energią elektryczną). Spółka nabywa wyroby węglowe o symbolu CN ex 2701 i je zużywa do celów opałowych w procesie produkcji energii elektrycznej i ciepła w postaci par technologicznych i ciepła dla celów grzewczych. Węgiel jest spalany tylko w elektrociepłowni Spółki (dalej: „ Elektrociepłownia ”). Spółka posiada status finalnego nabywcy węglowego w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 23c ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 43, ze zm.; dalej: „ u.p.a. ”). W Elektrociepłowni węgiel wykorzystywany jest do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej, w tym także w wysokosprawnej kogeneracji. Wnioskodawca kogenerację rozumie zgodnie z definicją ujętą w art. 3 pkt 33 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2017 r., poz. 220; dalej: „ Prawo energetyczne ”), gdzie kogeneracja oznacza równoczesne wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej lub mechanicznej w trakcie tego samego procesu technologicznego. Wysokosprawna kogeneracja oznacza natomiast „ wytwarzanie energii elektrycznej lub mechanicznej i ciepła użytkowego w kogeneracji, które zapewnia oszczędność energii pierwotnej zużywanej (...) ” - art. 3 pkt 38 Prawa energetycznego.
2017
8
lip

Istota:
Możliwość zwolnienia od akcyzy energii elektrycznej
Fragment:
(...) energii elektrycznej przez podmiot posiadający koncesję, o której mowa w pkt 2; zużycie energii elektrycznej przez podmiot nieposiadający koncesji, o której mowa w pkt 2, który wyprodukował tę energię; import energii elektrycznej przez nabywcę końcowego; zużycie energii elektrycznej przez nabywcę końcowego, jeżeli nie została od niej zapłacona akcyza w należnej wysokości i nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży tej energii elektrycznej nabywcy końcowemu. Za zużycie energii elektrycznej nie uznaje się strat powstałych w wyniku przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, z wyłączeniem energii zużytej w związku z jej przesyłaniem lub dystrybucją oraz energii elektrycznej pobranej nielegalnie. Obrót energią elektryczną i jej zużycie w ww. okolicznościach podlega zatem z zasady opodatkowaniu akcyzą. Stosownie do art. 11 ust. 1 ustawy w przypadku energii elektrycznej obowiązek podatkowy powstaje: z dniem nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej przez nabywcę końcowego; z momentem wydania energii elektrycznej nabywcy końcowemu, w przypadku sprzedaży energii elektrycznej na terytorium kraju; z dniem zużycia energii elektrycznej, w przypadkach, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3, 4 i 6; z dniem powstania długu celnego, w przypadku importu energii elektrycznej przez nabywcę końcowego.
2017
28
cze

Istota:
Możliwość zwolnienia od akcyzy energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii; prowadzenie ewidencji ilościowej energii elektrycznej; obowiązek składania deklaracji podatkowej.
Fragment:
Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy, w przypadku energii elektrycznej przedmiotem opodatkowania akcyzą jest: nabycie wewnątrzwspólnotowe energii elektrycznej przez nabywcę końcowego; sprzedaż energii elektrycznej nabywcy końcowemu na terytorium kraju, w tym przez podmiot nieposiadający koncesji na wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucję lub obrót energią elektryczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, który wyprodukował tę energię; zużycie energii elektrycznej przez podmiot posiadający koncesję, o której mowa w pkt 2; zużycie energii elektrycznej przez podmiot nieposiadający koncesji, o której mowa w pkt 2, który wyprodukował tę energię; import energii elektrycznej przez nabywcę końcowego; zużycie energii elektrycznej przez nabywcę końcowego, jeżeli nie została od niej zapłacona akcyza w należnej wysokości i nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży tej energii elektrycznej nabywcy końcowemu. Za zużycie energii elektrycznej nie uznaje się strat powstałych w wyniku przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, z wyłączeniem energii zużytej w związku z jej przesyłaniem lub dystrybucją oraz energii elektrycznej pobranej nielegalnie - art. 9 ust. 2 ustawy.
2017
23
cze

Istota:
Rozliczenie strat energii elektrycznej
Fragment:
Zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2 ustawy w przypadku energii elektrycznej przedmiotem opodatkowania akcyzą jest: nabycie wewnątrzwspólnotowe energii elektrycznej przez nabywcę końcowego; sprzedaż energii elektrycznej nabywcy końcowemu na terytorium kraju, w tym przez podmiot nieposiadający koncesji na wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucję lub obrót energią elektryczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, który wyprodukował tę energię; zużycie energii elektrycznej przez podmiot posiadający koncesję, o której mowa w pkt 2; zużycie energii elektrycznej przez podmiot nieposiadający koncesji, o której mowa w pkt 2, który wyprodukował tę energię; import energii elektrycznej przez nabywcę końcowego; zużycie energii elektrycznej przez nabywcę końcowego, jeżeli nie została od niej zapłacona akcyza w należnej wysokości i nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży tej energii elektrycznej nabywcy końcowemu. Za zużycie energii elektrycznej nie uznaje się strat powstałych w wyniku przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, z wyłączeniem energii zużytej w związku z jej przesyłaniem lub dystrybucją oraz energii elektrycznej pobranej nielegalnie. Zatem poprzez straty powstałe przy przesyłaniu i dystrybucji energii elektrycznej rozumie się takie straty, które są wynikiem właściwości technicznych infrastruktury przesyłowej.
2017
23
maj

Istota:
Zwolnienie w zakresie podatku akcyzowego od zużywanej energii elektrycznej wytwarzanej przez własną biogazownię.
Fragment:
Stosownie do art. 9 ust. 1 ustawy – w przypadku energii elektrycznej przedmiotem podatkowania akcyzą jest: nabycie wewnątrzwspólnotowe energii elektrycznej przez nabywcę końcowego; sprzedaż energii elektrycznej nabywcy końcowemu na terytorium kraju, w tym przez podmiot nieposiadający koncesji na wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucję lub obrót energią elektryczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, który wyprodukował tę energię; zużycie energii elektrycznej przez podmiot posiadający koncesję, o której mowa w pkt 2; 4. zużycie energii elektrycznej przez podmiot nieposiadający koncesji, o której mowa w pkt 2, który wyprodukował tę energię; import energii elektrycznej przez nabywcę końcowego; zużycie energii elektrycznej przez nabywcę końcowego, jeżeli nie została od niej zapłacona akcyza w należnej wysokości i nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży tej energii elektrycznej nabywcy końcowemu. Za zużycie energii elektrycznej nie uznaje się strat powstałych w wyniku przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, z wyłączeniem energii zużytej w związku z jej przesyłaniem lub dystrybucją oraz energii elektrycznej pobranej nielegalnie (art. 9 ust. 2 ustawy). W myśl art. 9 ust. 3 ustawy - jeżeli w stosunku do energii elektrycznej powstał obowiązek podatkowy w związku z wykonaniem jednej z czynności, o których mowa w ust. 1, to nie powstaje obowiązek podatkowy w związku z wykonaniem innej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą, jeżeli kwota akcyzy została określona lub zadeklarowana w należnej wysokości, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.
2017
20
maj

Istota:
Moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku dokonywania przez użytkowników pojazdów o napędzie elektrycznym wpłat środków na tzw. e-portfel
Fragment:
Wnioskodawca za otrzymaną płatność zobowiązuje się że dostarczy użytkownikowi energię elektryczna do celów ładowania akumulatorów pojazdu, zaś użytkownik dokonując wpłaty na tzw. e-portfel ma prawo pobrać tą energię elektryczną. Stosownie do powyższego dokonane przez użytkownika pojazdu o napędzie elektrycznym wpłaty na tzw. e-portfel , z uwagi na fakt, że odnosić się będą do transakcji dotyczących energii elektrycznej, podlegać będą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4 lit. a oraz ust. 7 ustawy o VAT, w momencie otrzymania przez Wnioskodawcę zapłaty, który uznany jest za termin płatności. Inaczej mówiąc w opisanej sprawie przy sprzedaży energii elektrycznej na rzecz użytkowników końcowych, dla których nie są wystawiane faktury, o momencie powstania obowiązku podatkowe decyduje moment otrzymania zapłaty za doładowanie tzw. e-portfela, który uznany jest za termin płatności za świadczoną w przyszłości dostawę energii elektrycznej. Należy zwrócić uwagę, że moment (czas) w którym klient (użytkownik) dokona konsumpcji zakupionej energii elektrycznej nie ma już wpływu na rozpoznanie obowiązku podatkowego. Bowiem energia ta już w momencie dokonania płatności na tzw. e-portfel została postawiona do dyspozycji klienta (użytkownika), który w dowolnym miejscu i czasie może z niej skorzystać.
2017
19
maj

Istota:
Zwolnienie od akcyzy, o którym mowa w art. 30 ust. 7a pkt 3 ustawy - procesy metalurgiczne.
Fragment:
(...) energii elektrycznej przez nabywcę końcowego; zużycie energii elektrycznej przez nabywcę końcowego, jeżeli nie została od niej zapłacona akcyza w należnej wysokości i nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży tej energii elektrycznej nabywcy końcowemu. Stosowanie do art. 9 ust. 2 ustawy za zużycie energii elektrycznej nie uznaje się strat powstałych w wyniku przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, z wyłączeniem energii zużytej w związku z jej przesyłaniem lub dystrybucją oraz energii elektrycznej pobranej nielegalnie. Obrót energią elektryczną i jej zużycie w ww. okolicznościach podlega zatem z zasady opodatkowaniu akcyzą. Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy w przypadku energii elektrycznej obowiązek podatkowy powstaje: z dniem nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej przez nabywcę końcowego; z momentem wydania energii elektrycznej nabywcy końcowemu, w przypadku sprzedaży energii elektrycznej na terytorium kraju; z dniem zużycia energii elektrycznej, w przypadkach, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3, 4 i 6; z dniem powstania długu celnego, w przypadku importu energii elektrycznej przez nabywcę końcowego. Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy podatnikiem akcyzy jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą lub wobec której zaistniał stan faktyczny podlegający opodatkowaniu akcyzą (...).
2017
18
maj

Istota:
W zakresie terminu ujęcia ilości dostarczonej energii elektrycznej w prowadzonej ewidencji.
Fragment:
Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy, w przypadku energii elektrycznej przedmiotem opodatkowania akcyzą jest sprzedaż energii elektrycznej nabywcy końcowemu na terytorium kraju, w tym przez podmiot nieposiadający koncesji na wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucję lub obrót energią elektryczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, który wyprodukował tę energię. Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 19 ustawy, nabywca końcowy to podmiot nabywający energię elektryczną, nieposiadający koncesji na wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucję lub obrót energią elektryczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.) (...). W myśl art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy, w przypadku energii elektrycznej obowiązek podatkowy powstaje z momentem wydania energii elektrycznej nabywcy końcowemu, w przypadku sprzedaży energii elektrycznej na terytorium kraju. Wydanie energii elektrycznej, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nabywcy końcowemu jest związane z wystawieniem przez podatnika faktury lub innego dokumentu, z którego wynika zapłata należności za sprzedaną przez podatnika energię elektryczną (art. 11 ust. 2 ustawy). Stosownie do art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy w przypadku energii elektrycznej (...)
2017
16
maj

Istota:
W zakresie ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku nabycia od kontrahentów zagranicznych energii elektrycznej.
Fragment:
Organu 20 lutego 2017 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku nabycia od kontrahentów zagranicznych energii elektrycznej - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 20 lutego 2017 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku nabycia od kontrahentów zagranicznych energii elektrycznej. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe: Spółka Akcyjna (dalej: „ Spółka ” lub „ Wnioskodawca ”) prowadzi działalność gospodarczą polegającą przede wszystkim na dostarczaniu energii elektrycznej odbiorcom oraz świadczeniu usług dystrybucji energii elektrycznej. Spółka posiada koncesję na dystrybucję i koncesję na obrót energią elektryczną. W związku z dynamicznym rozwojem gałęzi handlowej, jak również potrzebą dywersyfikacji dostaw w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, Spółka zawiera transakcje dotyczące zarówno kupna, jak i sprzedaży energii elektrycznej z krajowymi i zagranicznymi przedsiębiorstwami obrotu działającymi na rynku hurtowym energii elektrycznej. Kontrahenci Spółki, jak również sama Spółka, nabywają przedmiotowe towary w celu dalszej odsprzedaży na podstawie dwustronnych umów, kontraktów terminowych lub w ramach obrotu na krajowej albo zagranicznych giełdach towarowych.
2017
11
maj

Istota:
Zwrot poniesionych wydatków za zużycie energii elektrycznej do zasilania przydomowych przepompowni ścieków właścicielom nieruchomości na podstawie zawartego porozumienia, stanowi przysporzenie majątkowe, które należy zakwalifikować jako przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem na Wnioskodawcy ciąży obowiązek sporządzenia imiennych informacji PIT-8C zgodnie z art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i przesłania ich podatnikom (właścicielom nieruchomości, którzy otrzymali zwrot wydatków za zużytą energię elektryczną do zasilania przydomowych przepompowni ścieków).
Fragment:
W związku z koniecznością zasilania przydomowych przepompowni ścieków energią elektryczną Spółka planuje zwracać wydatki poniesione przez właścicieli nieruchomości na ten cel na podstawie odrębnego porozumienia w sprawie zwrotu poniesionych przez nich kosztów energii elektrycznej. Zwrot kosztów energii elektrycznej ponoszonych przez właścicieli będzie dokonywany na podstawie zryczałtowanej opłaty wyliczonej na 1 m3 przepompowanych ścieków lub w oparciu o podlicznik, która będzie odzwierciedlać rzeczywiste zużycie energii na ten cel. W przypadku jeżeli właściciel posesji nie wyrazi zgody na rozliczenie ryczałtowe Spółka dopuszcza możliwość rozliczenia w oparciu o faktyczne zużycie jeżeli właściciel posesji zainstaluje podlicznik energii na swój koszt. Biorąc powyższe pod uwagę uznać należy, że w sytuacji opisanej powyżej niewątpliwie korzyścią majątkową dla właścicieli nieruchomości jest zwrot kosztów zużycia energii elektrycznej w przydomowych oczyszczalniach ścieków. Spowoduje to, że faktycznie to inny podmiot (Spółka) będzie ponosić za nich koszt finansowy funkcjonowania przydomowych oczyszczalni. Dzięki takiemu działaniu u właścicieli nieruchomości dochodzić będzie do przysporzenia w majątku, gdyż inny podmiot ponosić będzie za nich koszt finansowy energii elektrycznej, a tym samym nie będą musieli oni uszczuplać swojego majątku. Z tej przyczyny koszt energii elektrycznej zwrócony właścicielom nieruchomości należy zaliczyć do przychodów tychże właścicieli.
2017
10
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.