Energia elektryczna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to energia elektryczna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
25
maj

Istota:

Prawo do odliczenia według proporcji podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych na nazwisko Wnioskodawczyni dokumentujących nabycie energii elektrycznej zużytej w gospodarstwie rolnym do czynności opodatkowanych.

Fragment:

Nabywana energia elektryczna jest wykorzystywana przez Wnioskodawcę zarówno do celów prowadzenia działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza, ale istnieje możliwość przyporządkowania zużycia energii elektrycznej w ramach działalności gospodarczej do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług na zasadzie proporcji zaprezentowanej w opisie. Do prowadzenia działalności rolniczej zużywana jest większa część zakupionej energii elektrycznej udokumentowanej fakturą VAT wystawioną na nazwisko Wnioskodawcy. Według wyliczeń gospodarstwo domowe zużywa 30% energii elektrycznej, a działalność rolnicza opodatkowana podatkiem od towarów i usług zużywa 70% energii elektrycznej. Rozdzielenia poboru energii dokonano na podstawie zsumowania poboru energii przez poszczególne urządzenia ich moc i czas ich pracy. W gospodarstwie jest zainstalowany jeden licznik obejmujący zużycie energii elektrycznej w budynkach inwentarskich i budynku mieszkalnym umożliwiający łączny odczyt zużycia energii elektrycznej w budynkach gospodarczych i domu mieszkalnym. Rozdziału zużycia energii elektrycznej dokonano na podstawie ilości punktów odbioru energii elektrycznej, mocy urządzeń oraz czasu poboru energii elektrycznej na podstawie zapisów własnych. Wykaz urządzeń elektrycznych gospodarstwa rolnego i gospodarstwa domowego oraz rozliczenie poboru energii na podstawie miesiąca grudnia 2017 rok przedstawiono we wniosku.

2018
16
kwi

Istota:

Zwolnienie w zakresie podatku akcyzowego od sprzedawanej nadwyżki energii elektrycznej wytwarzanej przez instalację fotowoltaiczną.

Fragment:

(...) energii elektrycznej przez podmiot nieposiadający koncesji, o której mowa w pkt 2, który wyprodukował tę energię; import energii elektrycznej przez nabywcę końcowego; zużycie energii elektrycznej przez nabywcę końcowego, jeżeli nie została od niej zapłacona akcyza w należnej wysokości i nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży tej energii elektrycznej nabywcy końcowemu. Jednocześnie art. 11 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym określa, iż obowiązek podatkowy, w przypadku energii elektrycznej powstaje odpowiednio: z dniem nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej przez nabywcę końcowego; z momentem wydania energii elektrycznej nabywcy końcowemu, w przypadku sprzedaży energii elektrycznej na terytorium kraju; z dniem zużycia energii elektrycznej, w przypadkach, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3, 4 i 6; z dniem powstania długu celnego, w przypadku importu energii elektrycznej przez nabywcę końcowego. W omawianym stanie faktycznym sprzedaż energii elektrycznej przez Wnioskodawcę na rzecz pośrednika jakim jest zakład energetyczny nie spełnia przesłanki dostawy energii elektrycznej na rzecz nabywcy końcowego mającego miejsce prowadzenia działalności bądź miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym.

2018
15
kwi

Istota:

Zwolnienie od akcyzy energii elektrycznej wykorzystywanej w procesie metalurgicznym

Fragment:

U. z 2012 r. poz. 1059 z póź. zm.), który wyprodukował tę energię; zużycie energii elektrycznej przez podmiot posiadający koncesję, o której mowa w pkt 2; zużycie energii elektrycznej przez podmiot nieposiadający koncesji, o której mowa w pkt 2, który wyprodukował tę energię; import energii elektrycznej przez nabywcę końcowego; zużycie energii elektrycznej przez nabywcę końcowego, jeżeli nie została od niej zapłacona akcyza w należnej wysokości i nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży tej energii elektrycznej nabywcy końcowemu. Za zużycie energii elektrycznej nie uznaje się strat powstałych w wyniku przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, z wyłączeniem energii zużytej w związku z jej przesyłaniem lub dystrybucją oraz energii elektrycznej pobranej nielegalnie (art. 9 ust. 2 ustawy). Obrót energią elektryczną i jej zużycie w ww. okolicznościach podlega zatem z zasady opodatkowaniu akcyzą. Stosownie do art. 11 ust. 1 ustawy w przypadku energii elektrycznej obowiązek podatkowy powstaje: z dniem nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej przez nabywcę końcowego; z momentem wydania energii elektrycznej nabywcy końcowemu, w przypadku sprzedaży energii elektrycznej na terytorium kraju; z dniem zużycia energii elektrycznej, w przypadkach, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3, 4 i 6; z dniem powstania długu celnego, w przypadku importu energii elektrycznej przez nabywcę końcowego. Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy podatnikiem akcyzy jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą lub wobec której zaistniał stan faktyczny podlegający opodatkowaniu akcyzą (...).

2018
17
mar

Istota:

W odniesieniu do zwrotu podatku w związku z nabytą usługą najmu (wraz z usługami dodatkowymi) oraz dostawą energii elektrycznej należy wskazać, że skoro wszystkie czynności o których mowa we wniosku spełniają przesłanki do objęcia ich preferencyjną stawką podatku VAT w wysokości 0%, Wnioskodawca nie ma możliwości wystąpienia o zwrot podatku na podstawie przepisów rozporządzenia w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług, gdyż w tej sytuacji faktura dokumentująca nabycie towarów i usług przez instytucję unijną nie będzie zawierała kwoty podatku.

Fragment:

Zatem w odniesieniu do mediów, w stosunku do których możliwe jest przyjęcie kryterium zużycia to właśnie ww. kryterium będzie decydujące o odrębności tych mediów, a nie kwestia czy najemca miał możliwość wyboru świadczeniodawcy. ” Odnosząc się do kwestii dostaw energii elektrycznej wskazać należy, że w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku Wnioskodawca wskazał, że jest zobowiązany do zapłaty wynajmującemu czynszu w wysokości przewidzianej w umowie oraz opłat z tytułu zużycia energii elektrycznej na podstawie wskazań liczników, zgodnie z taryfami stosowanymi przez dostawców energii. W przedmiotowej sprawie w wartości czynszu nie zostały zawarte opłaty z tytułu zużycia energii elektrycznej, a najemca sam decyduje o wielkości zużycia („ płatność za energię elektryczną następuje bezpośrednio dla wynajmującego, na podstawie wskazań liczników ”) nie można zatem mówić o świadczeniu jednolitym usługi najmu, lecz o świadczeniach odrębnych w postaci usługi najmu oraz dostawy energii elektrycznej, która z pewnością jest niezbędna do prowadzenia Biura Informacyjnego P. w Polsce i bez wątpienia będzie (tak jak i najem powierzchni biurowych) wykorzystywana do celów służbowych Wnioskodawcy. Celem służbowym jest bowiem prowadzenie Biura Informacyjnego P. (BP) w Polsce. BP w Polsce w szczególności informuje o Unii Europejskiej, w tym o działaniach P., organizuje konkursy, konferencje, lekcje o Unii Europejskiej czy wspiera logistycznie oficjalne delegacje P. przebywające w Polsce.

2018
7
lut

Istota:

Brak opodatkowania należności pieniężnych oraz otrzymywanych dopłat z opłaty OZE do sprzedanej energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych tytułem pokrycia Ujemnego Salda, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o OZE.

Fragment:

Ustawa ta wdraża tzw. system aukcyjny będący systemem wsparcia państwa dla wytwórców energii z OZE, którego uzasadnieniem jest wyższy koszt wyprodukowania energii elektrycznej z OZE w porównaniu wytwarzanej ze źródeł konwencjonalnych. Wnioskodawca wygrał jedną z aukcji. Skutkiem wygrania aukcji jest uzyskanie przez Wnioskodawcę prawa do pokrycia salda ujemnego między wartością dokonanej przez niego sprzedaży energii elektrycznej a wartością tej energii ustaloną na podstawie ceny zawartej w ofercie Wnioskodawcy, która to oferta wygrała aukcję (art. 92 ust. 5 w zw. z art. 93 ust. 2 pkt 3 uoze). Wartość sprzedaży energii elektrycznej ustala się jako iloczyn ilości energii elektrycznej wytworzonej z OZE w danym miesiącu i średniej dziennej ceny energii elektrycznej, niezawierającej kwot podatku od towarów i usług (art. 93 ust. 2 pkt 2 w zw. z pkt 1 i 3 uoze; przepis art. 93 ust. 2 pkt 2 uoze reguluje precyzyjnie sposób ustalania średniej dziennej ceny energii elektrycznej). Ujemne saldo pokrywa Z. S.A. powołany, na podstawie art. 106 uoze do wykonywania zadań operatora rozliczeń energii odnawialnej (zwany dalej „ Operatorem ”). Zadaniem Operatora jest gromadzenie środków pieniężnych na pokrycie ujemnego salda, rozliczanie ujemnego salda oraz zarządzanie środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku opłaty OZE (art. 107 uoze).

2018
1
lut

Istota:

Możliwość zwolnienia od akcyzy energii elektrycznej.

Fragment:

(...) energii elektrycznej przez nabywcę końcowego; zużycie energii elektrycznej przez nabywcę końcowego, jeżeli nie została od niej zapłacona akcyza w należnej wysokości i nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży tej energii elektrycznej nabywcy końcowemu. Za zużycie energii elektrycznej nie uznaje się strat powstałych w wyniku przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, z wyłączeniem energii zużytej w związku z jej przesyłaniem lub dystrybucją oraz energii elektrycznej pobranej nielegalnie - art. 9 ust. 2 ustawy. Obrót energią elektryczną i jej zużycie w ww. okolicznościach podlega zatem z zasady opodatkowaniu akcyzą. Stosownie do art. 11 ust. 1 ustawy, w przypadku energii elektrycznej obowiązek podatkowy powstaje: z dniem nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej przez nabywcę końcowego; z momentem wydania energii elektrycznej nabywcy końcowemu, w przypadku sprzedaży energii elektrycznej na terytorium kraju; z dniem zużycia energii elektrycznej, w przypadkach, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3, 4 i 6; z dniem powstania długu celnego, w przypadku importu energii elektrycznej przez nabywcę końcowego. Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy, podatnikiem akcyzy jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą lub wobec której zaistniał stan faktyczny podlegający opodatkowaniu akcyzą (...).

2018
30
sty

Istota:

Czy należny podatek VAT od wystawionych faktur w dniu 5-12-2017 r. za dostarczoną energię elektryczną w miesiącu listopadzie należy wykazać w deklaracji VAT 7 w miesiącu dostarczenia energii czyli w listopadzie, czy w miesiącu wystawienia faktury czyli w grudniu?

Fragment:

Wskazać należy, że łączna analiza przywołanych norm prawnych – dotyczących zarówno obowiązku podatkowego, jak też dokumentowania sprzedaży – prowadzi do wniosku, że obowiązek podatkowy z tytułu dostaw energii elektrycznej powstaje z chwilą wystawienia faktury. Natomiast w sytuacji, gdy podatnik nie wystawił faktury lub wystawił ją z opóźnieniem, obowiązek podatkowy powstaje nie późnej niż z chwilą upływu terminu płatności. Tak więc, moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu dostawy energii elektrycznej jest co do zasady zdeterminowany wystawieniem faktury lub upływem terminu płatności należności (w przypadku, gdy nie wystawiono faktury lub wystawiono ją po upływie terminu płatności). Wynika to wprost z treści art. 19a ust. 5 pkt 4 lit. a, w powiązaniu z art. 19a ust. 7 w związku z art. 106i ust. 3 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług. W analizowanej sprawie, jak wynika z umowy, termin płatności za każdym razem będzie upływał w ciągu określonego czasu (14 dni) po wystawieniu faktury. Wobec tego, w przypadku wystawienia faktury w dniu 5 grudnia 2017 r. za dostawę energii elektrycznej w miesiącu listopadzie, obowiązek podatkowy należy rozpoznać w dniu wystawienia faktury. W konsekwencji Wnioskodawca obowiązany jest wykazać podatek należny z tytułu dostawy energii elektrycznej dokonanej w miesiącu listopadzie, w deklaracji VAT 7 składanej za miesiąc, w którym powstał obowiązek podatkowy z tego tytułu, tj. za grudzień.

2017
22
gru

Istota:

W zakresie obowiązków płatnika w związku ze zwrotem kosztów energii elektrycznej

Fragment:

Spółka planuje zwracać wydatki poniesione przez właścicieli nieruchomości na ten cel na podstawie odrębnego porozumienia w sprawie zwrotu poniesionych przez nich kosztów energii elektrycznej. Zwrot kosztów energii elektrycznej ponoszonych przez właścicieli posesji będzie dokonywany na podstawie zryczałtowanej opłaty wyliczonej na 1 m 3 przepompowanych ścieków lub w oparciu o podlicznik, która będzie odzwierciedlać rzeczywiste zużycie energii na ten cel (jeżeli właściciel posesji zainstaluje taki podlicznik). Biorąc powyższe pod uwagę uznać należy, że w sytuacji opisanej powyżej niewątpliwie korzyścią majątkową dla właścicieli nieruchomości jest zwrot kosztów zużycia energii elektrycznej w przydomowych oczyszczalniach ścieków. Spowoduje to, że faktycznie to inny podmiot (Spółka) będzie ponosić za nich koszt finansowy funkcjonowania przydomowych oczyszczalni. Dzięki takiemu działaniu u właścicieli nieruchomości dochodzić będzie do przysporzenia w majątku, gdyż inny podmiot ponosić będzie za nich koszt finansowy energii elektrycznej, a tym samym nie będą musieli oni uszczuplać swojego majątku. Z tej przyczyny koszt energii elektrycznej zwrócony właścicielom nieruchomości należy zaliczyć do przychodów tychże właścicieli. Wskazać należy, że ustawodawca nie sprecyzował, co należy rozumieć poprzez pojęcie „ nieodpłatny ”.

2017
7
gru

Istota:

Czy w sytuacji, gdy Nadleśnictwo zobowiązało leśniczego do zapłaty za zużytą energię elektryczną w leśniczówce po średnich cenach obowiązujących na terenie Gminy dla gospodarstw domowych (odbiorców indywidualnych) u leśniczego powstał przychód z tytułu świadczeń częściowo odpłatnych i czy w związku z tym na Nadleśnictwie ciąży obowiązek doliczenia tych świadczeń do przychodu leśniczego ze stosunku pracy, od którego Nadleśnictwo jest zobowiązane do poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych?

Fragment:

Składnikami faktury rozliczeniowej są następujące elementy -przykład faktury za m-c XX/XXXX r. w wartościach netto: rozliczenie sprzedaży energii: energia elektryczna czynna - według faktycznego zużycia ilościowego -1,215 MWh - kwota 437,16 zł. opłata handlowa w zł/ m-c- w kwocie ryczałtowej 200,00 zł rozliczenie - usługa dystrybucji energii: opłata stała sieciowa - zł/MW/m-c za ilość mocy energetycznej (0,064) - w kwocie ryczałtowej 659,20 zł opłata przejściowa w zł/ kW/m-c za ilość mocy energetycznej (64) - w kwocie ryczałtowej 243,20 zł opłata jakościowa w MWf za faktyczne zużycie energii elektrycznej - w kwocie 15,43 zł. opłata zmienna sieciowa w MWh za faktyczne zużycie energii elektrycznej - w kwocie 52,11 zł opłata abonamentowa w zł/m-c w kwocie 19,50 zł opłata za ponadumowny pobór energii biernej indukcyjnej - 0,00 zł opłata za ponadumowny pobór energii biernej pojemnościowej całodobowa w Mvarh - kwota 0,17 zł opłata OZE całodobowa rozliczana od faktycznego zużycia energii elektrycznej - kwota 4,50 zł. Średnia stawka za 1 kWh za m-c XX/XXXX r. wyniosła 1,3266 zł. Nadleśnictwo dostarcza do leśniczówki prąd linią niskiego napięcia. Zamontowanie dwóch podliczników w budynku leśniczówki pozwala dokładnie określić faktyczne zużycie energii elektrycznej na cele bytowe – lokal mieszkalny oraz cele administracyjne – kancelaria leśnictwa.

2017
6
gru

Istota:

Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w całości z faktur dokumentujących zużycie energii elektrycznej i wody w lokalu użytkowym stanowiącym własność Gminy.

Fragment:

Dostawcy energii elektrycznej i wody wystawiają ogólne faktury za zużycie energii i wody na Wnioskodawcę (Gminę). Na fakturach wyszczególnione jest zużycie przez najemcę na podstawie odczytów podliczników. Wnioskodawca jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W umowie najmu lokalu użytkowego brak zapisów dotyczących kosztów za energię elektryczną i wodę dostarczoną do przedmiotowego lokalu. Najemca jest obciążany kosztami za zużyte media na podstawie wystawianych faktur za okresy półroczne. Gmina wystawia oddzielne faktury za czynsz i oddzielne za zużyte media. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w całości z faktur dokumentujących zużycie energii elektrycznej i wody w lokalu użytkowym stanowiącym własność Gminy W niniejszej sprawie należy wskazać na art. 7 ust. 1 ustawy – w myśl którego – przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Przez towary, na mocy art. 2 pkt 6 ustawy, rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. Z kolei przez świadczenie usług, o którym mowa w ww. art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).