Energia elektryczna | Interpretacje podatkowe

Energia elektryczna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to energia elektryczna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W którym okresie Spółka powinna rozliczyć otrzymane od dostawcy energii elektrycznej dokumenty (faktury korygujące i faktury) w kosztach uzyskania przychodów?
Fragment:
Zgodnie z podpisaną między Spółką a Dostawcą umową sprzedaży energii elektrycznej Dostawca zobowiązał się „ do sprzedaży energii elektrycznej ”, a Spółka zobowiązała się do „ zakupu i odbioru energii elektrycznej w miejscu dostarczania zgodnie z adresem Punktu Poboru Energii Elektrycznej ” wskazanym w załączniku do umowy (wymienione zostały 3 lokalizacje punktów poboru energii). Zgodnie z umową „ rozliczenia za energię elektryczną dokonywane będą w miesięcznych okresach rozliczeniowych na podstawie danych pomiarowo- rozliczeniowych pozyskanych od OSD (Operatora Systemu Dystrybucyjnego) przy zastosowaniu cen energii elektrycznej i stawek opłat określonych w załączniku nr 2 do umowy ”. Załącznik nr 2 do ww. umowy określał ceny energii elektrycznej i stawki (netto) stosowane do rozliczeń sprzedanej energii elektrycznej w okresie 01.01.2015-31.12.2015 r. Dla 2 z 3 wymienionych w załączniku do umowy Punktów Poboru Energii Elektrycznej – na otrzymywanych w ciągu 2015 r. fakturach zastosowana była niezgodna z umową grupa taryfowa i wynikająca z niej cena za energię elektryczną i stawka (netto). Spółka zgłosiła niezgodności do dostawcy energii elektrycznej, który po dokładnym sprawdzeniu wystawił faktury korygujące stornujące opłaty naliczone wg taryfy niezgodnej z umową oraz wystawił nowe faktury dokumentujące opłaty oraz zużycie wg właściwej grupy taryfowej (zgodnej z umową).
2016
5
sie

Istota:
W zakresie opodatkowania dofinansowania rozbudowy magistrali oraz podziału zysków osiągniętych ze sprzedaży świadectw pochodzenia energii elektrycznej a także obowiązku fakturowania dofinansowania rozbudowy magistrali i obowiązku fakturowania podziału zysków osiągniętych ze sprzedaży świadectw pochodzenia energii elektrycznej oraz prawa do odliczenia podatku VAT.
Fragment:
Wnioskodawca ma również wątpliwości czy przekazanie przez P. na rzecz MPEC kwoty stanowiącej równowartość procentowego udziału w zyskach osiąganych ze sprzedaży świadectw pochodzenia energii elektrycznej stanowią czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wymagającą udokumentowania tej czynności fakturą. Analiza powołanych wcześniej przepisów oraz przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wskazuje, że jednym z warunków podjęcia współpracy przez MPEC z Wnioskodawcą w celu rozwoju rynku odbiorców ciepła sieciowego i energii elektrycznej wytwarzanych w kogeneracji jest uzyskanie udziału w zyskach osiąganych ze sprzedaży przez P. świadectw pochodzenia energii elektrycznej, w wysokości określonej procentowo wynikającej z zawartej umowy. Realizowana transakcja wykonywana jest w ramach stosunku zobowiązaniowego jaki występuje pomiędzy stronami z tytułu podpisanej umowy na rozbudowę magistrali. Wskazać należy, że P. dofinansowując koszty rozbudowy przez MPEC magistrali osiągnie korzyści w postaci poszerzenia rynku odbiorców ciepła i energii elektrycznej umożliwiając zwiększenie obrotów z tytułu sprzedaży ciepła, a także udział w zyskach ze sprzedaży świadectw pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej w kogeneracji. Zatem P. osiągnie korzyści z czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
2016
4
sie

Istota:
W zakresie uwzględnienia dla celów obliczenia progu energochłonności kosztów energii elektrycznej wraz ze wszelkimi opłatami dodatkowymi, uwzględnienia kosztów energii elektrycznej zużywanej przez całe przedsiębiorstwo, obliczania wartości produkcji sprzedanej dla celów obliczenia progu energochłonności oraz uprawnienia do skorzystania z mechanizmu częściowego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w art. 3ld ustawy.
Fragment:
W myśl art. 9 ust. 1 ustawy w przypadku energii elektrycznej przedmiotem opodatkowania akcyzą jest: nabycie wewnątrzwspólnotowe energii elektrycznej przez nabywcę końcowego; sprzedaż energii elektrycznej nabywcy końcowemu na terytorium kraju, w tym przez podmiot nieposiadający koncesji na wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucję lub obrót energią elektryczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, który wyprodukował tę energię; zużycie energii elektrycznej przez podmiot posiadający koncesję, o której mowa w pkt 2; zużycie energii elektrycznej przez podmiot nieposiadający koncesji, o której mowa w pkt 2, który wyprodukował tę energię; import energii elektrycznej przez nabywcę końcowego; zużycie energii elektrycznej przez nabywcę końcowego, jeżeli nie została od niej zapłacona akcyza w należnej wysokości i nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży tej energii elektrycznej nabywcy końcowemu. Za zużycie energii elektrycznej nie uznaje się strat powstałych w wyniku przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, z wyłączeniem energii zużytej w związku z jej przesyłaniem lub dystrybucją oraz energii elektrycznej pobranej nielegalnie (art. 9 ust. 2 ustawy). Na szczeblu unijnym reguły opodatkowania m.in. energii elektrycznej określa dyrektywa Rady 2003/96/WE z 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej (Dz.
2016
4
sie

Istota:
Zwolnienie od akcyzy energii elektrycznej wykorzystywanej w procesach mineralogicznych w zakresie przygotowania paliw
Fragment:
(...) energii elektrycznej przez podmiot posiadający koncesję, o której mowa w pkt 2; zużycie energii elektrycznej przez podmiot nieposiadający koncesji, o której mowa w pkt 2, który wyprodukował tę energię; import energii elektrycznej przez nabywcę końcowego; zużycie energii elektrycznej przez nabywcę końcowego, jeżeli nie została od niej zapłacona akcyza w należnej wysokości i nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży tej energii elektrycznej nabywcy końcowemu. Za zużycie energii elektrycznej nie uznaje się strat powstałych w wyniku przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, z wyłączeniem energii zużytej w związku z jej przesyłaniem lub dystrybucją oraz energii elektrycznej pobranej nielegalnie. Obrót energią elektryczną i jej zużycie w ww. okolicznościach podlega zatem z zasady opodatkowaniu akcyzą. Stosownie do art. 11 ust. 1 ustawy w przypadku energii elektrycznej obowiązek podatkowy powstaje: z dniem nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej przez nabywcę końcowego; z momentem wydania energii elektrycznej nabywcy końcowemu, w przypadku sprzedaży energii elektrycznej na terytorium kraju; z dniem zużycia energii elektrycznej, w przypadkach, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3, 4 i 6; z dniem powstania długu celnego, w przypadku importu energii elektrycznej przez nabywcę końcowego.
2016
2
sie

Istota:
Zwolnienie od akcyzy energii elektrycznej wykorzystywanej w procesach mineralogicznych w zakresie kruszenia surowca
Fragment:
(...) energii elektrycznej przez podmiot posiadający koncesję, o której mowa w pkt 2; zużycie energii elektrycznej przez podmiot nieposiadający koncesji, o której mowa w pkt 2, który wyprodukował tę energię; import energii elektrycznej przez nabywcę końcowego; zużycie energii elektrycznej przez nabywcę końcowego, jeżeli nie została od niej zapłacona akcyza w należnej wysokości i nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży tej energii elektrycznej nabywcy końcowemu. Za zużycie energii elektrycznej nie uznaje się strat powstałych w wyniku przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, z wyłączeniem energii zużytej w związku z jej przesyłaniem lub dystrybucją oraz energii elektrycznej pobranej nielegalnie. Obrót energią elektryczną i jej zużycie w ww. okolicznościach podlega zatem z zasady opodatkowaniu akcyzą. Stosownie do art. 11 ust. 1 ustawy w przypadku energii elektrycznej obowiązek podatkowy powstaje: z dniem nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej przez nabywcę końcowego; z momentem wydania energii elektrycznej nabywcy końcowemu, w przypadku sprzedaży energii elektrycznej na terytorium kraju; z dniem zużycia energii elektrycznej, w przypadkach, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3, 4 i 6; z dniem powstania długu celnego, w przypadku importu energii elektrycznej przez nabywcę końcowego.
2016
2
sie

Istota:
Zwolnienie od akcyzy energii elektrycznej wykorzystywanej w procesach mineralogicznych w zakresie przemiału cementu
Fragment:
(...) energii elektrycznej przez podmiot posiadający koncesję, o której mowa w pkt 2; zużycie energii elektrycznej przez podmiot nieposiadający koncesji, o której mowa w pkt 2, który wyprodukował tę energię; import energii elektrycznej przez nabywcę końcowego; zużycie energii elektrycznej przez nabywcę końcowego, jeżeli nie została od niej zapłacona akcyza w należnej wysokości i nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży tej energii elektrycznej nabywcy końcowemu. Za zużycie energii elektrycznej nie uznaje się strat powstałych w wyniku przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, z wyłączeniem energii zużytej w związku z jej przesyłaniem lub dystrybucją oraz energii elektrycznej pobranej nielegalnie. Obrót energią elektryczną i jej zużycie w ww. okolicznościach podlega zatem z zasady opodatkowaniu akcyzą. Stosownie do art. 11 ust. 1 ustawy w przypadku energii elektrycznej obowiązek podatkowy powstaje: z dniem nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej przez nabywcę końcowego; z momentem wydania energii elektrycznej nabywcy końcowemu, w przypadku sprzedaży energii elektrycznej na terytorium kraju; z dniem zużycia energii elektrycznej, w przypadkach, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3, 4 i 6; z dniem powstania długu celnego, w przypadku importu energii elektrycznej przez nabywcę końcowego.
2016
2
sie

Istota:
Zwolnienie od akcyzy energii elektrycznej wykorzystywanej w procesach mineralogicznych w zakresie pakowania i/lub ładowania cementu
Fragment:
(...) energii elektrycznej przez podmiot posiadający koncesję, o której mowa w pkt 2; zużycie energii elektrycznej przez podmiot nieposiadający koncesji, o której mowa w pkt 2, który wyprodukował tę energię; import energii elektrycznej przez nabywcę końcowego; zużycie energii elektrycznej przez nabywcę końcowego, jeżeli nie została od niej zapłacona akcyza w należnej wysokości i nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży tej energii elektrycznej nabywcy końcowemu. Za zużycie energii elektrycznej nie uznaje się strat powstałych w wyniku przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, z wyłączeniem energii zużytej w związku z jej przesyłaniem lub dystrybucją oraz energii elektrycznej pobranej nielegalnie. Obrót energią elektryczną i jej zużycie w ww. okolicznościach podlega zatem z zasady opodatkowaniu akcyzą. Stosownie do art. 11 ust. 1 ustawy w przypadku energii elektrycznej obowiązek podatkowy powstaje: z dniem nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej przez nabywcę końcowego; z momentem wydania energii elektrycznej nabywcy końcowemu, w przypadku sprzedaży energii elektrycznej na terytorium kraju; z dniem zużycia energii elektrycznej, w przypadkach, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3, 4 i 6; z dniem powstania długu celnego, w przypadku importu energii elektrycznej przez nabywcę końcowego.
2016
2
sie

Istota:
Zwolnienie od akcyzy energii elektrycznej wykorzystywanej w procesach mineralogicznych w zakresie homogenizacji surowca
Fragment:
(...) energii elektrycznej przez podmiot posiadający koncesję, o której mowa w pkt 2; zużycie energii elektrycznej przez podmiot nieposiadający koncesji, o której mowa w pkt 2, który wyprodukował tę energię; import energii elektrycznej przez nabywcę końcowego; zużycie energii elektrycznej przez nabywcę końcowego, jeżeli nie została od niej zapłacona akcyza w należnej wysokości i nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży tej energii elektrycznej nabywcy końcowemu. Za zużycie energii elektrycznej nie uznaje się strat powstałych w wyniku przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, z wyłączeniem energii zużytej w związku z jej przesyłaniem lub dystrybucją oraz energii elektrycznej pobranej nielegalnie. Obrót energią elektryczną i jej zużycie w ww. okolicznościach podlega zatem z zasady opodatkowaniu akcyzą. Stosownie do art. 11 ust. 1 ustawy w przypadku energii elektrycznej obowiązek podatkowy powstaje: z dniem nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej przez nabywcę końcowego; z momentem wydania energii elektrycznej nabywcy końcowemu, w przypadku sprzedaży energii elektrycznej na terytorium kraju; z dniem zużycia energii elektrycznej, w przypadkach, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3, 4 i 6; z dniem powstania długu celnego, w przypadku importu energii elektrycznej przez nabywcę końcowego.
2016
2
sie

Istota:
Zwolnienie z akcyzy energii elektrycznej wykorzystywanej do celów redukcji chemicznej
Fragment:
(...) energii elektrycznej przez podmiot posiadający koncesję, o której mowa w pkt 2; zużycie energii elektrycznej przez podmiot nieposiadający koncesji, o której mowa w pkt 2, który wyprodukował tę energię; import energii elektrycznej przez nabywcę końcowego; zużycie energii elektrycznej przez nabywcę końcowego, jeżeli nie została od niej zapłacona akcyza w należnej wysokości i nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży tej energii elektrycznej nabywcy końcowemu. Za zużycie energii elektrycznej nie uznaje się strat powstałych w wyniku przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, z wyłączeniem energii zużytej w związku z jej przesyłaniem lub dystrybucją oraz energii elektrycznej pobranej nielegalnie. Obrót energią elektryczną i jej zużycie w ww. okolicznościach podlega zatem z zasady opodatkowaniu akcyzą. Stosownie do art. 11 ust. 1 ustawy w przypadku energii elektrycznej obowiązek podatkowy powstaje: z dniem nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej przez nabywcę końcowego; z momentem wydania energii elektrycznej nabywcy końcowemu, w przypadku sprzedaży energii elektrycznej na terytorium kraju; z dniem zużycia energii elektrycznej, w przypadkach, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3, 4 i 6; z dniem powstania długu celnego, w przypadku importu energii elektrycznej przez nabywcę końcowego.
2016
6
lip

Istota:
Moment powstania obowiązku zapłaty podatku akcyzowego
Fragment:
Natomiast, w przypadku wystąpienia salda ujemnego Spółka będzie zobowiązana, zgodnie z art. 41 ust. 14 i art. 44 ust. 13 ustawy o OZE do zapłaty Prosumentowi albo Uprawnionemu Przedsiębiorcy wynagrodzenia z tytułu nabytej energii elektrycznej w kwocie stanowiącej iloczyn właściwej stawki (ceny jednostkowej energii elektrycznej wynikającej z Ustawy o OZE) oraz ilości energii elektrycznej obliczonej jako różnica pomiędzy ilością energii elektrycznej wprowadzonej do sieci przez Prosumenta albo Uprawnionego Przedsiębiorcę oraz ilością energii elektrycznej pobranej z tej sieci przez Prosumenta albo Uprawnionego Przedsiębiorcę w półrocznym okresie rozliczeniowym. Z kolei w przypadku salda zerowego, żadna ze stron transakcji nie będzie miała obowiązku zapłaty wynagrodzenia za energię elektryczną drugiej stronie transakcji w omawianym zakresie. Dostarczanie energii elektrycznej odbywa się na podstawie zawartej pomiędzy Spółką a Prosumentem albo Uprawnionym Przedsiębiorcą umowy sprzedaży energii elektryczne wraz z usługą dystrybucji (umowa kompleksowa) albo na podstawie umowy sprzedaży energii elektrycznej (umowa sprzedaży) (dalej łącznie jako Umowa). Rozliczenia za dostarczaną energię elektryczną są dokonywane w okresach rozliczeniowych określonych w taryfie i w Umowie oraz na podstawie wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych. Jeżeli okres rozliczeniowy jest dłuższy niż miesiąc, w okresie tym mogą być pobierane opłaty za energię elektryczną oraz za usługi dystrybucji energii elektrycznej w wysokości określonej na podstawie prognozowanego zużycia tej energii w tym okresie.
2016
16
cze
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.