Energia elektryczna | Interpretacje podatkowe

Energia elektryczna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to energia elektryczna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W odniesieniu do zwrotu podatku w związku z nabytą usługą najmu (wraz z usługami dodatkowymi) oraz dostawą energii elektrycznej należy wskazać, że skoro wszystkie czynności o których mowa we wniosku spełniają przesłanki do objęcia ich preferencyjną stawką podatku VAT w wysokości 0%, Wnioskodawca nie ma możliwości wystąpienia o zwrot podatku na podstawie przepisów rozporządzenia w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług, gdyż w tej sytuacji faktura dokumentująca nabycie towarów i usług przez instytucję unijną nie będzie zawierała kwoty podatku.
Fragment:
Zatem w odniesieniu do mediów, w stosunku do których możliwe jest przyjęcie kryterium zużycia to właśnie ww. kryterium będzie decydujące o odrębności tych mediów, a nie kwestia czy najemca miał możliwość wyboru świadczeniodawcy. ” Odnosząc się do kwestii dostaw energii elektrycznej wskazać należy, że w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku Wnioskodawca wskazał, że jest zobowiązany do zapłaty wynajmującemu czynszu w wysokości przewidzianej w umowie oraz opłat z tytułu zużycia energii elektrycznej na podstawie wskazań liczników, zgodnie z taryfami stosowanymi przez dostawców energii. W przedmiotowej sprawie w wartości czynszu nie zostały zawarte opłaty z tytułu zużycia energii elektrycznej, a najemca sam decyduje o wielkości zużycia („ płatność za energię elektryczną następuje bezpośrednio dla wynajmującego, na podstawie wskazań liczników ”) nie można zatem mówić o świadczeniu jednolitym usługi najmu, lecz o świadczeniach odrębnych w postaci usługi najmu oraz dostawy energii elektrycznej, która z pewnością jest niezbędna do prowadzenia Biura Informacyjnego P. w Polsce i bez wątpienia będzie (tak jak i najem powierzchni biurowych) wykorzystywana do celów służbowych Wnioskodawcy. Celem służbowym jest bowiem prowadzenie Biura Informacyjnego P. (BP) w Polsce. BP w Polsce w szczególności informuje o Unii Europejskiej, w tym o działaniach P., organizuje konkursy, konferencje, lekcje o Unii Europejskiej czy wspiera logistycznie oficjalne delegacje P. przebywające w Polsce.
2018
17
mar

Istota:
Brak opodatkowania należności pieniężnych oraz otrzymywanych dopłat z opłaty OZE do sprzedanej energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych tytułem pokrycia Ujemnego Salda, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o OZE.
Fragment:
Ustawa ta wdraża tzw. system aukcyjny będący systemem wsparcia państwa dla wytwórców energii z OZE, którego uzasadnieniem jest wyższy koszt wyprodukowania energii elektrycznej z OZE w porównaniu wytwarzanej ze źródeł konwencjonalnych. Wnioskodawca wygrał jedną z aukcji. Skutkiem wygrania aukcji jest uzyskanie przez Wnioskodawcę prawa do pokrycia salda ujemnego między wartością dokonanej przez niego sprzedaży energii elektrycznej a wartością tej energii ustaloną na podstawie ceny zawartej w ofercie Wnioskodawcy, która to oferta wygrała aukcję (art. 92 ust. 5 w zw. z art. 93 ust. 2 pkt 3 uoze). Wartość sprzedaży energii elektrycznej ustala się jako iloczyn ilości energii elektrycznej wytworzonej z OZE w danym miesiącu i średniej dziennej ceny energii elektrycznej, niezawierającej kwot podatku od towarów i usług (art. 93 ust. 2 pkt 2 w zw. z pkt 1 i 3 uoze; przepis art. 93 ust. 2 pkt 2 uoze reguluje precyzyjnie sposób ustalania średniej dziennej ceny energii elektrycznej). Ujemne saldo pokrywa Z. S.A. powołany, na podstawie art. 106 uoze do wykonywania zadań operatora rozliczeń energii odnawialnej (zwany dalej „ Operatorem ”). Zadaniem Operatora jest gromadzenie środków pieniężnych na pokrycie ujemnego salda, rozliczanie ujemnego salda oraz zarządzanie środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku opłaty OZE (art. 107 uoze).
2018
7
lut

Istota:
Możliwość zwolnienia od akcyzy energii elektrycznej.
Fragment:
(...) energii elektrycznej przez nabywcę końcowego; zużycie energii elektrycznej przez nabywcę końcowego, jeżeli nie została od niej zapłacona akcyza w należnej wysokości i nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży tej energii elektrycznej nabywcy końcowemu. Za zużycie energii elektrycznej nie uznaje się strat powstałych w wyniku przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, z wyłączeniem energii zużytej w związku z jej przesyłaniem lub dystrybucją oraz energii elektrycznej pobranej nielegalnie - art. 9 ust. 2 ustawy. Obrót energią elektryczną i jej zużycie w ww. okolicznościach podlega zatem z zasady opodatkowaniu akcyzą. Stosownie do art. 11 ust. 1 ustawy, w przypadku energii elektrycznej obowiązek podatkowy powstaje: z dniem nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej przez nabywcę końcowego; z momentem wydania energii elektrycznej nabywcy końcowemu, w przypadku sprzedaży energii elektrycznej na terytorium kraju; z dniem zużycia energii elektrycznej, w przypadkach, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3, 4 i 6; z dniem powstania długu celnego, w przypadku importu energii elektrycznej przez nabywcę końcowego. Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy, podatnikiem akcyzy jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą lub wobec której zaistniał stan faktyczny podlegający opodatkowaniu akcyzą (...).
2018
1
lut

Istota:
Czy należny podatek VAT od wystawionych faktur w dniu 5-12-2017 r. za dostarczoną energię elektryczną w miesiącu listopadzie należy wykazać w deklaracji VAT 7 w miesiącu dostarczenia energii czyli w listopadzie, czy w miesiącu wystawienia faktury czyli w grudniu?
Fragment:
Wskazać należy, że łączna analiza przywołanych norm prawnych – dotyczących zarówno obowiązku podatkowego, jak też dokumentowania sprzedaży – prowadzi do wniosku, że obowiązek podatkowy z tytułu dostaw energii elektrycznej powstaje z chwilą wystawienia faktury. Natomiast w sytuacji, gdy podatnik nie wystawił faktury lub wystawił ją z opóźnieniem, obowiązek podatkowy powstaje nie późnej niż z chwilą upływu terminu płatności. Tak więc, moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu dostawy energii elektrycznej jest co do zasady zdeterminowany wystawieniem faktury lub upływem terminu płatności należności (w przypadku, gdy nie wystawiono faktury lub wystawiono ją po upływie terminu płatności). Wynika to wprost z treści art. 19a ust. 5 pkt 4 lit. a, w powiązaniu z art. 19a ust. 7 w związku z art. 106i ust. 3 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług. W analizowanej sprawie, jak wynika z umowy, termin płatności za każdym razem będzie upływał w ciągu określonego czasu (14 dni) po wystawieniu faktury. Wobec tego, w przypadku wystawienia faktury w dniu 5 grudnia 2017 r. za dostawę energii elektrycznej w miesiącu listopadzie, obowiązek podatkowy należy rozpoznać w dniu wystawienia faktury. W konsekwencji Wnioskodawca obowiązany jest wykazać podatek należny z tytułu dostawy energii elektrycznej dokonanej w miesiącu listopadzie, w deklaracji VAT 7 składanej za miesiąc, w którym powstał obowiązek podatkowy z tego tytułu, tj. za grudzień.
2018
30
sty

Istota:
W zakresie obowiązków płatnika w związku ze zwrotem kosztów energii elektrycznej
Fragment:
Spółka planuje zwracać wydatki poniesione przez właścicieli nieruchomości na ten cel na podstawie odrębnego porozumienia w sprawie zwrotu poniesionych przez nich kosztów energii elektrycznej. Zwrot kosztów energii elektrycznej ponoszonych przez właścicieli posesji będzie dokonywany na podstawie zryczałtowanej opłaty wyliczonej na 1 m 3 przepompowanych ścieków lub w oparciu o podlicznik, która będzie odzwierciedlać rzeczywiste zużycie energii na ten cel (jeżeli właściciel posesji zainstaluje taki podlicznik). Biorąc powyższe pod uwagę uznać należy, że w sytuacji opisanej powyżej niewątpliwie korzyścią majątkową dla właścicieli nieruchomości jest zwrot kosztów zużycia energii elektrycznej w przydomowych oczyszczalniach ścieków. Spowoduje to, że faktycznie to inny podmiot (Spółka) będzie ponosić za nich koszt finansowy funkcjonowania przydomowych oczyszczalni. Dzięki takiemu działaniu u właścicieli nieruchomości dochodzić będzie do przysporzenia w majątku, gdyż inny podmiot ponosić będzie za nich koszt finansowy energii elektrycznej, a tym samym nie będą musieli oni uszczuplać swojego majątku. Z tej przyczyny koszt energii elektrycznej zwrócony właścicielom nieruchomości należy zaliczyć do przychodów tychże właścicieli. Wskazać należy, że ustawodawca nie sprecyzował, co należy rozumieć poprzez pojęcie „ nieodpłatny ”.
2017
22
gru

Istota:
Czy w sytuacji, gdy Nadleśnictwo zobowiązało leśniczego do zapłaty za zużytą energię elektryczną w leśniczówce po średnich cenach obowiązujących na terenie Gminy dla gospodarstw domowych (odbiorców indywidualnych) u leśniczego powstał przychód z tytułu świadczeń częściowo odpłatnych i czy w związku z tym na Nadleśnictwie ciąży obowiązek doliczenia tych świadczeń do przychodu leśniczego ze stosunku pracy, od którego Nadleśnictwo jest zobowiązane do poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych?
Fragment:
Składnikami faktury rozliczeniowej są następujące elementy -przykład faktury za m-c XX/XXXX r. w wartościach netto: rozliczenie sprzedaży energii: energia elektryczna czynna - według faktycznego zużycia ilościowego -1,215 MWh - kwota 437,16 zł. opłata handlowa w zł/ m-c- w kwocie ryczałtowej 200,00 zł rozliczenie - usługa dystrybucji energii: opłata stała sieciowa - zł/MW/m-c za ilość mocy energetycznej (0,064) - w kwocie ryczałtowej 659,20 zł opłata przejściowa w zł/ kW/m-c za ilość mocy energetycznej (64) - w kwocie ryczałtowej 243,20 zł opłata jakościowa w MWf za faktyczne zużycie energii elektrycznej - w kwocie 15,43 zł. opłata zmienna sieciowa w MWh za faktyczne zużycie energii elektrycznej - w kwocie 52,11 zł opłata abonamentowa w zł/m-c w kwocie 19,50 zł opłata za ponadumowny pobór energii biernej indukcyjnej - 0,00 zł opłata za ponadumowny pobór energii biernej pojemnościowej całodobowa w Mvarh - kwota 0,17 zł opłata OZE całodobowa rozliczana od faktycznego zużycia energii elektrycznej - kwota 4,50 zł. Średnia stawka za 1 kWh za m-c XX/XXXX r. wyniosła 1,3266 zł. Nadleśnictwo dostarcza do leśniczówki prąd linią niskiego napięcia. Zamontowanie dwóch podliczników w budynku leśniczówki pozwala dokładnie określić faktyczne zużycie energii elektrycznej na cele bytowe – lokal mieszkalny oraz cele administracyjne – kancelaria leśnictwa.
2017
7
gru

Istota:
Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w całości z faktur dokumentujących zużycie energii elektrycznej i wody w lokalu użytkowym stanowiącym własność Gminy.
Fragment:
Dostawcy energii elektrycznej i wody wystawiają ogólne faktury za zużycie energii i wody na Wnioskodawcę (Gminę). Na fakturach wyszczególnione jest zużycie przez najemcę na podstawie odczytów podliczników. Wnioskodawca jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W umowie najmu lokalu użytkowego brak zapisów dotyczących kosztów za energię elektryczną i wodę dostarczoną do przedmiotowego lokalu. Najemca jest obciążany kosztami za zużyte media na podstawie wystawianych faktur za okresy półroczne. Gmina wystawia oddzielne faktury za czynsz i oddzielne za zużyte media. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w całości z faktur dokumentujących zużycie energii elektrycznej i wody w lokalu użytkowym stanowiącym własność Gminy W niniejszej sprawie należy wskazać na art. 7 ust. 1 ustawy – w myśl którego – przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Przez towary, na mocy art. 2 pkt 6 ustawy, rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. Z kolei przez świadczenie usług, o którym mowa w ww. art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).
2017
6
gru

Istota:
W zakresie opodatkowania sprzedaży energii elektrycznej.
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 30 października 2017 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży energii elektrycznej. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Firma Handlowa prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży stali oraz sprzedaży energii elektrycznej generowanej przez dwie elektrownie wiatrowe będące własnością firmy. W celu dystrybucji energii elektrycznej generowanej przez elektrownie wiatrowe Wnioskodawca zamierza zawrzeć umowę ze spółką mającą siedzibę w Szwajcarii. Spółka ta funkcjonuje na rynku energii od wielu lat i specjalizuje się w innowacyjnych produktach energetycznych i kompleksowych usługach dla klientów biznesowych, producentów energii odnawialnej i innych spółek obrotu energią. Posiada szwajcarski numer identyfikacji dla celów VAT. W projekcie umowy spółka podała numer, pod którym została zarejestrowana w Szwajcarskim rejestrze handlowym. Projekt umowy przewiduje warunki współpracy w ramach której firma Wnioskodawcy będzie sprzedawać na rzecz ww. Spółki energię elektryczną. Spółka z kolei będzie jednocześnie świadczyć na rzecz Wnioskodawcy usługi bilansowania oraz usługi planowania. Przez pojęcie energii elektrycznej należy rozumieć: czynną moc wygenerowaną przez elektrownie wiatrowe i dostarczoną do sieci dystrybucyjnej.
2017
6
gru

Istota:
Sposób korekty deklaracji podatkowej AKC.
Fragment:
W myśl art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy, wyrobami akcyzowymi są wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy. Stosownie do art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy, w przypadku energii elektrycznej przedmiotem opodatkowania akcyzą jest sprzedaż energii elektrycznej nabywcy końcowemu na terytorium kraju, w tym przez podmiot nieposiadający koncesji na wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucję lub obrót energią elektryczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, który wyprodukował tę energię. Zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy, w przypadku energii elektrycznej obowiązek podatkowy powstaje z momentem wydania energii elektrycznej nabywcy końcowemu, w przypadku sprzedaży energii elektrycznej na terytorium kraju. Wydanie energii elektrycznej, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nabywcy końcowemu jest związane z wystawieniem przez podatnika faktury lub innego dokumentu, z którego wynika zapłata należności za sprzedaną przez podatnika energię elektryczną – art. 11 ust. 2 ustawy. Podatnikiem akcyzy, zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy, jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą lub wobec której zaistniał stan faktyczny podlegający opodatkowaniu akcyzą.
2017
9
lis

Istota:
Czy wydatki, ponoszone przez Wnioskodawcę na wypłatę odbiorcom energii elektrycznej Bonifikat, w przypadkach opisanych w treści Stanu faktycznego oraz Zdarzenia przyszłego, stanowią koszty uzyskania przychodu, stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
Wnioskodawca jest przedsiębiorstwem energetycznym w rozumieniu przepisu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (dalej jako: Prawo energetyczne), prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie dystrybucji energii elektrycznej. Na Wnioskodawcy, jako podmiocie pełniącym funkcję operatora sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej, w wypadku przerw w dostarczaniu energii elektrycznej, niedotrzymania parametrów jakościowych dostarczanej energii elektrycznej czy też zaistnienia zdarzeń związanych z nieprawidłową obsługą odbiorców energii elektrycznej, ciążą obowiązki związane z wypłacaniem na wniosek odbiorcy energii elektrycznej, bonifikat przewidzianych w Prawie energetycznym. Sposób określenia wysokości bonifikaty wynika aktualnie z rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. z 2011 r. Nr 189, poz. 1126 z późn. zm.) (dalej jako: Rozporządzenie). Wypłacane przez Wnioskodawcę bonifikaty finansowane są ze środków obrotowych. Bonifikaty wypłacane są w związku z wystąpieniem zdarzeń opisanych w treści Rozporządzenia oraz wydanych na jego podstawie Decyzji. Wypłata bonifikaty stanowi obowiązek Wnioskodawcy wynikający z przepisów prawa, realizowany na wniosek odbiorcy energii elektrycznej, dotyczący każdego przedsiębiorcy prowadzącego określonego rodzaju działalność gospodarczą - zakresem niniejszego wniosku objęte są wyłącznie bonifikaty wypłacane przez Wnioskodawcę na podstawie § 42 Rozporządzenia (dalej jako: Bonifikaty).
2017
8
lis
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.