Energia elektryczna | Interpretacje podatkowe

Energia elektryczna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to energia elektryczna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Minister Rozwoju i Finansów stwierdza, iż dokonaną z upoważnienia Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie interpretacja indywidualna w części stwierdzającej, iż Wnioskodawca ma prawo do zwolnienia od podatku akcyzowego, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym do całości oleju wykorzystywanego w procesie produkcji energii elektrycznej i ciepła opisanym powyżej- należy uznać za nieprawidłowe.
Fragment:
(...) energię elektryczną wykorzystywaną do produkcji energii elektrycznej oraz energię elektryczną wykorzystywaną do utrzymania zdolności do produkcji energii elektrycznej. W świetle zatem uregulowań krajowych, jak i unijnych zwolnieniu od akcyzy podlegają wyroby energetyczne zużywane wyłącznie w procesie produkcji energii elektrycznej . W niniejszej sprawie przedmiotem oceny prawnej jest stanowisko Wnioskodawcy dotyczące prawa do zwolnienia oleju klasyfikowanego do kodu CN 2710 19 47, który zużywany jest przy produkcji energii elektrycznej oraz ciepła. Zużywanie oleju do produkcji energii elektrycznej i ciepła wskazuje Wnioskodawca we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej. Przy czym, co również wskazane zostało we wniosku, produkcja energii elektrycznej oraz ciepła odbywa się w elektrociepłowniach. Olej wykorzystywany jest jako paliwo pomocnicze w kotłach parowych. Służy on do wytworzenia ciepła (para), które porusza łopatkami turbiny wytwarzającej energię. Proces wytwarzania energii elektrycznej oparty jest bowiem o parę wodną i odbywa się według obiegu cieplnego. Część wytwarzanego ciepła (ciepło odpadowe) wykorzystywane jest jako ciepło użyteczne, np. do ogrzewania budynków i przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz jako ciepło technologiczne (głównie na cele grzewcze centralnego ogrzewania i cieplej wody użytkowej).
2017
14
lut

Istota:
W zakresie prawa do zastosowania zwolnienia z akcyzy energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii
Fragment:
Stosownie do art. 9 ust. 1 ustawy, w przypadku energii elektrycznej przedmiotem opodatkowania akcyzą jest: nabycie wewnątrzwspólnotowe energii elektrycznej przez nabywcę końcowego; sprzedaż energii elektrycznej nabywcy końcowemu na terytorium kraju, w tym przez podmiot nieposiadający koncesji na wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucję lub obrót energią elektryczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, który wyprodukował tę energię; zużycie energii elektrycznej przez podmiot posiadający koncesję, o której mowa w pkt 2; zużycie energii elektrycznej przez podmiot nieposiadający koncesji, o której mowa w pkt 2, który wyprodukował tę energię; import energii elektrycznej przez nabywcę końcowego; zużycie energii elektrycznej przez nabywcę końcowego, jeżeli nie została od niej zapłacona akcyza w należnej wysokości i nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży tej energii elektrycznej nabywcy końcowemu. W myśl art. 11 ust. 1 ustawy, w przypadku energii elektrycznej obowiązek podatkowy powstaje: z dniem nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej przez nabywcę końcowego; z momentem wydania energii elektrycznej nabywcy końcowemu, w przypadku sprzedaży energii elektrycznej na terytorium kraju; z dniem zużycia energii elektrycznej, w przypadkach, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3, 4 i 6; z dniem powstania długu celnego, w przypadku importu energii elektrycznej przez nabywcę końcowego.
2017
4
lut

Istota:
W zakresie opodatkowania podatkiem akcyzowym sprzeda?y energii elektrycznej .
Fragment:
W zwi1zku z powy?szym nale?y jednoznacznie stwierdzia, ?e ustawowa konstrukcja opodatkowania akcyz1 energii elektrycznej opiera sie na zasadzie opodatkowania energii elektrycznej na etapie jej konsumpcji, czy to przez nabywce koncowego, czy te? przez podmiot nie maj1cy takiego przymiotu. W przypadku sprzeda?y energii elektrycznej przez Spó3ke nabywcy koncowemu, czynnooci1 opodatkowan1 jest w3aonie ta sprzeda?. Natomiast czynnooa dostawy energii elektrycznej podmiotowi posiadaj1cemu jedn1 z czterech ww. koncesji nie rodzi po stronie Spó3ki obowi1zku podatkowego — art. 11 ustawy akcyzowej. Zgodnie z art. 11 w zwi1zku z art. 9 ust. 1 pkt 3 i 4 Ustawy o podatku akcyzowym opodatkowaniu akcyz1 podlega konsumpcja (zu?ycie): nabytej lub wytworzonej energii elektrycznej przez podmiot posiadaj1cy choaby jedn1 z koncesji na obrót, przesy3anie lub dystrybucje energii elektrycznej wytworzonej energii elektrycznej przez podmiot posiadaj1cy jedynie koncesje na wytwarzanie energii elektrycznej Jak nie trudno zauwa?ya, w myol przywo3anych przepisów ustawy akcyzowej, opodatkowaniu akcyz1 nie podlega, ani sprzeda? energii elektrycznej podmiotowi posiadaj1cemu jedynie koncesje na wytwarzanie energii elektrycznej (nie ma statutu nabywcy koncowego), ani zu?ycie zakupionej przez taki podmiot energii elektrycznej (brak wymienienia woród czynnooci opodatkowanych takiego zdarzenia).
2017
26
sty

Istota:
Podatek akcyzowy w zakresie zwolnienia od akcyzy energii elektrycznej.
Fragment:
W myol art. 9 ust. 1 ustawy, w przypadku energii elektrycznej przedmiotem opodatkowania akcyz1 jest: nabycie wewn1trzwspólnotowe energii elektrycznej przez nabywce koncowego; sprzeda? energii elektrycznej nabywcy koncowemu na terytorium kraju, w tym przez podmiot nieposiadaj1cy koncesji na wytwarzanie, przesy3anie, dystrybucje lub obrót energi1 elektryczn1 w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, który wyprodukowa3 te energie; zu?ycie energii elektrycznej przez podmiot posiadaj1cy koncesje, o której mowa w pkt 2; zu?ycie energii elektrycznej przez podmiot nieposiadaj1cy koncesji, o której mowa w pkt 2, który wyprodukowa3 te energie; import energii elektrycznej przez nabywce koncowego; zu?ycie energii elektrycznej przez nabywce koncowego, je?eli nie zosta3a od niej zap3acona akcyza w nale?nej wysokooci i nie mo?na ustalia podmiotu, który dokona3 sprzeda?y tej energii elektrycznej nabywcy koncowemu. Na mocy art. 11 ust. 1 ustawy, w przypadku energii elektrycznej obowi1zek podatkowy powstaje: z dniem nabycia wewn1trzwspólnotowego energii elektrycznej przez nabywce koncowego; z momentem wydania energii elektrycznej nabywcy koncowemu, w przypadku sprzeda?y energii elektrycznej na terytorium kraju; z dniem zu?ycia energii elektrycznej, w przypadkach, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3, 4 i 6; z dniem powstania d3ugu celnego, w przypadku importu energii elektrycznej przez nabywce koncowego.
2017
19
sty

Istota:
Opodatkowanie podatkiem akcyzowym strat energii elektrycznej
Fragment:
Odmiennie, zatem od efektywnego rodzaju wykorzystania energii, tj. jej zużycia - straty energii elektrycznej nie podlegają opodatkowaniu akcyzą. Ustawa akcyzowa z jednej strony wskazują, iż zużycie energii, od której wcześniej nie zapłacono akcyzy powinno podlegać opodatkowaniu - np. art. 9 ust. 1 pkt 3, 4 oraz 6 ustawy akcyzowej, zgodnie z którymi: W przypadku energii elektrycznej przedmiotem opodatkowania akcyzą jest: zużycie energii elektrycznej przez podmiot posiadający koncesję [...]; zużycie energii elektrycznej przez podmiot nieposiadający koncesji [...], który wyprodukował tę energię; zużycie energii elektrycznej przez nabywcę końcowego, jeżeli nie została od niej zapłacona akcyza w należnej wysokości i nie można usidlić podmiotu, który dokonał sprzedaży tej energii elektrycznej nabywcy końcowemu. Jednocześnie jednak, zgodnie z art. 9 ust. 2 cytowanej ustawy: Za zużycie energii elektrycznej nie uznaje się strat powstałych w wyniku przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, z wyłączeniem energii zużytej w związku z jej przesyłaniem lub dystrybucją oraz energii elektrycznej pobranej nielegalnie. Z powyższych przepisów wynika zatem, iż to co dzieje się z energią elektryczną jest, w uproszczeniu: albo jej zużyciem (od tej ilości powitana zostać zapłacona akcyza), albo stratą (ilość ta nie podlega akcyzie).
2017
11
sty

Istota:
Zwolnienie z akcyzy wyrobów energetycznych zużywanych w procesie produkcji energii elektrycznej
Fragment:
W trakcie wskazanych czynności nie ma miejsca produkcja energii elektrycznej. W czasie rozruchu, kiedy ma miejsce produkcja energii elektrycznej, kocioł C. współpracuje z turbogeneratorem w ten sposób, że para wytworzona w kotle (poprzez spalanie m.in. oleju w tymże kotle) zostaje wykorzystana w turbogeneratorze do produkcji energii elektrycznej. Produkcja ciepła (użytkowego) ma miejsce tylko jednocześnie z produkcją energii elektrycznej, jako odzysk ciepła odpadowego z procesu produkcji energii elektrycznej poprzez upusty turbiny i wymienniki ciepłownicze. W przypadku braku możliwości czy też potrzeby odbioru ciepła użytkowego z produkcji energii elektrycznej jest ono oddawane do atmosfery poprzez układ chłodzenia. Wytworzenie ciepła będzie jedynie efektem ubocznym procesu produkcyjnego energii elektrycznej. Wobec powyższego brak jest podstaw aby wykorzystanie oleju opałowego w trakcie etapów gdzie nie ma produkcja energii elektrycznej zwalniać z opodatkowania akcyzą w oparciu o art. 32 ust. 4 pkt 1 ustawy z tytułu zużycia do wytworzenia energii elektrycznej, która w istocie nie będzie wytwarzana. Podejście zaprezentowane przez Wnioskodawcę we własnym stanowisku stawiałoby Spółkę w uprzywilejowanej sytuacji względem innych podmiotów powszechnie opodatkowanych akcyzą od zużycia wyrobów energetycznych.
2016
31
gru

Istota:
Czy w świetle art. 31d znowelizowanej ustawy akcyzowej (w stanie prawnym po 1 stycznia 2016 r.) do obliczenia progu energochłonności należy uwzględnić koszt energii elektrycznej wraz ze wszelkimi opłatami dodatkowymi (m.in. opłatą dystrybucyjną stałą, opłatą przejściową, opłatą dystrybucyjną zmienną, opłatą jakościową, opłatą abonamentową), czyli całość kosztów związanych z dostawą energii elektrycznej bez podatku VAT?
Fragment:
W myśl art. 9 ust. 1 ustawy w przypadku energii elektrycznej przedmiotem opodatkowania akcyzą jest: nabycie wewnątrzwspólnotowe energii elektrycznej przez nabywcę końcowego; sprzedaż energii elektrycznej nabywcy końcowemu na terytorium kraju, w tym przez podmiot nieposiadający koncesji na wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucję lub obrót energią elektryczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, który wyprodukował tę energię; zużycie energii elektrycznej przez podmiot posiadający koncesję, o której mowa w pkt 2; zużycie energii elektrycznej przez podmiot nieposiadający koncesji, o której mowa w pkt 2, który wyprodukował tę energię; import energii elektrycznej przez nabywcę końcowego; zużycie energii elektrycznej przez nabywcę końcowego, jeżeli nie została od niej zapłacona akcyza w należnej wysokości i nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży tej energii elektrycznej nabywcy końcowemu. Za zużycie energii elektrycznej nie uznaje się strat powstałych w wyniku przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, z wyłączeniem energii zużytej w związku z jej przesyłaniem lub dystrybucją oraz energii elektrycznej pobranej nielegalnie (art. 9 ust. 2 ustawy). Na szczeblu unijnym reguły opodatkowania m.in. energii elektrycznej określa dyrektywa Rady 2003/96/WE z 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej (Dz.
2016
16
gru

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie dokumentowania zaliczek za energię elektryczną oraz kosztów administracyjnych dotyczących wynajmowanego lokalu.
Fragment:
Wobec powyższego, w przypadku kiedy Wnioskodawca za zużycie energii elektrycznej obciąża Najemcę na podstawie wskazań liczników mamy do czynienia z wyżej opisaną odprzedażą mediów, gdyż jak wskazał Wnioskodawca, faktura za dostawę energii elektrycznej wystawiana jest na niego, a następnie on odprzedaje energię Najemcy. W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca ma zawartą umowę najmu z aneksem, w której widnieje zapis, że zaliczka za energię elektryczną oraz wymienione we wniosku koszty administracyjne/dodatkowe będzie płatna dodatkowo przez Najemcę. W konsekwencji, to Najemca decyduje o wielkości zużycia energii elektrycznej, gdyż wysokość opłaty z tytułu jej zużycia określana jest na podstawie wskazań liczników. Zatem biorąc pod uwagę przywołane przepisy oraz okoliczności sprawy należy stwierdzić, że opisane we wniosku świadczenie dodatkowe (dostawa energii), rozliczane na podstawie liczników nie jest ściśle związane z usługą najmu. Świadczenie z tytułu energii elektrycznej stanowi więc odrębne świadczenie, gdyż to Najemca decyduje o ilości zużytych mediów. W konsekwencji, dostawę energii elektrycznej, rozliczanej na podstawie liczników należy traktować odrębnie od usługi najmu. Z opisu sprawy wynika ponadto, że zgodnie z umową Najemca ma także obowiązek regulować należności z tytułu kosztów administracyjnych/dodatkowych dotyczących wynajmowanego lokalu.
2016
16
gru

Istota:
Zwolnienie od akcyzy energii elektrycznej wykorzystywanej w procesach mineralogicznych
Fragment:
(...) energii elektrycznej przez podmiot nieposiadaj1cy koncesji, o której mowa w pkt 2, który wyprodukowa3 te energie; import energii elektrycznej przez nabywce koncowego; zu?ycie energii elektrycznej przez nabywce koncowego, je?eli nie zosta3a od niej zap3acona akcyza w nale?nej wysokooci i nie mo?na ustalia podmiotu, który dokona3 sprzeda?y tej energii elektrycznej nabywcy koncowemu. Za zu?ycie energii elektrycznej nie uznaje sie strat powsta3ych w wyniku przesy3ania lub dystrybucji energii elektrycznej, z wy31czeniem energii zu?ytej w zwi1zku z jej przesy3aniem lub dystrybucj1 oraz energii elektrycznej pobranej nielegalnie. Obrót energi1 elektryczn1 i jej zu?ycie w ww. okolicznoociach podlega zatem z zasady opodatkowaniu akcyz1. Stosownie do art. 11 ust. 1 ustawy w przypadku energii elektrycznej obowi1zek podatkowy powstaje: z dniem nabycia wewn1trzwspólnotowego energii elektrycznej przez nabywce koncowego; z momentem wydania energii elektrycznej nabywcy koncowemu, w przypadku sprzeda?y energii elektrycznej na terytorium kraju; z dniem zu?ycia energii elektrycznej, w przypadkach, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3, 4 i 6; z dniem powstania d3ugu celnego, w przypadku importu energii elektrycznej przez nabywce koncowego.
2016
15
gru

Istota:
Zwolnienie energii elektrycznej wykorzystywanej w procesie metalurgicznym
Fragment:
Pod poz. 33 ww. załącznika została wymieniona energia elektryczna o kodzie CN 2716 00 00. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy, w przypadku energii elektrycznej przedmiotem opodatkowania akcyzą jest: nabycie wewnątrzwspólnotowe energii elektrycznej przez nabywcę końcowego; sprzedaż energii elektrycznej nabywcy końcowemu na terytorium kraju, w tym przez podmiot nieposiadający koncesji na wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucję lub obrót energią elektryczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z póź. zm.), który wyprodukował tę energię; zużycie energii elektrycznej przez podmiot posiadający koncesję, o której mowa w pkt 2; zużycie energii elektrycznej przez podmiot nieposiadający koncesji, o której mowa w pkt 2, który wyprodukował tę energię; import energii elektrycznej przez nabywcę końcowego; zużycie energii elektrycznej przez nabywcę końcowego, jeżeli nie została od niej zapłacona akcyza w należnej wysokości i nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży tej energii elektrycznej nabywcy końcowemu. Za zużycie energii elektrycznej nie uznaje się strat powstałych w wyniku przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, z wyłączeniem energii zużytej w związku z jej przesyłaniem lub dystrybucją oraz energii elektrycznej pobranej nielegalnie (art. 9 ust. 2 ustawy).
2016
6
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.