Energia elektryczna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to energia elektryczna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
7
gru

Istota:

Zwolnienie od akcyzy energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii

Fragment:

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy wyroby akcyzowe to wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, płyn do papierosów elektronicznych oraz wyroby nowatorskie, określone w załączniku nr 1 do ustawy. Art. 9. ust. 1 ustawy stanowi, że w przypadku energii elektrycznej przedmiotem opodatkowania akcyzą jest: nabycie wewnątrzwspólnotowe energii elektrycznej przez nabywcę końcowego; sprzedaż energii elektrycznej nabywcy końcowemu na terytorium kraju, w tym przez podmiot nieposiadający koncesji na wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucję lub obrót energią elektryczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, który wyprodukował tę energię; zużycie energii elektrycznej przez podmiot posiadający koncesję, o której mowa w pkt 2; zużycie energii elektrycznej przez podmiot nieposiadający koncesji, o której mowa w pkt 2, który wyprodukował tę energię; import energii elektrycznej przez nabywcę końcowego; zużycie energii elektrycznej przez nabywcę końcowego, jeżeli nie została od niej zapłacona akcyza w należnej wysokości i nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży tej energii elektrycznej nabywcy końcowemu. Jeżeli w stosunku do energii elektrycznej powstał obowiązek podatkowy w związku z wykonaniem jednej z czynności, o których mowa w ust. 1, to nie powstaje obowiązek podatkowy w związku z wykonaniem innej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą, jeżeli kwota akcyzy została określona lub zadeklarowana w należnej wysokości, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej (art. 9 ust. 3 ustawy).

2018
17
lis

Istota:

Ustalenie czy udzielenie bonifikat za:- niedotrzymanie parametrów jakościowych energii elektrycznej,- każdą niedostarczoną jednostkę energii elektrycznej,- niedotrzymanie standardów jakości obsługi odbiorców- skutkuje obniżeniem podstawy opodatkowania VAT i kwoty podatku należnego z tytułu realizowanych przez Spółkę transakcji sprzedaży energii elektrycznej i świadczonych usług dystrybucji energii elektrycznej.

Fragment:

Odnosząc przedstawioną wyżej sytuację do powołanych w sprawie przepisów prawa, stwierdzić należy, że udzielane przez Wnioskodawcę bonifikaty za dostarczenie towaru o zaniżonej jakości, tj. za niedotrzymanie parametrów jakościowych energii elektrycznej, nie powodują obniżenia wartości dostarczanego przez Wnioskodawcę towaru - dostawy energii elektrycznej i nie stanowią w istocie opustu/obniżki ceny w rozumieniu art. 29a ust. 7 lub 10 ustawy, które pomniejszają wartość konkretnych świadczeń. Drugim tytułem udzielania bonifikat jest niedostarczenie jednostek energii elektrycznej odbiorcy. Należy wskazać, że dopuszczalny czas trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej reguluje § 40 Rozporządzenia systemowego. Ww. bonifikata kalkulowana jest na podstawie § 41 Rozporządzenia taryfowego i wynosi pięcio- lub dziesięciokrotność iloczynu zryczałtowanej ceny energii elektrycznej oraz ilości niedostarczonej energii elektrycznej, ustalanej na podstawie pomiarów poboru energii elektrycznej w odpowiednim dniu poprzedniego tygodnia z uwzględnieniem czasu dopuszczalnych przerw określonych w umowie lub w odrębnych przepisach. Zgodnie z § 41 ust. 1 Rozporządzenia taryfowego, za każdą niedostarczoną jednostkę energii elektrycznej odbiorcy końcowemu: przyłączonemu do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV przysługuje bonifikata w wysokości dziesięciokrotności ceny energii (...)

2018
20
paź

Istota:

Obowiązki płatnika

Fragment:

Leśniczy, zgodnie z postanowieniami Umowy, zawarł we własnym imieniu m.in. umowę z operatorem energetycznym o dostawę energii elektrycznej do budynku gospodarczego, w którym znajduje się pomieszczenie kancelarii. Opłaty za zużytą energię elektryczną ponosi z własnych środków Leśniczy. Z końcem roku. Leśniczy przekazał do Nadleśnictwa informację o ilości pobranej energii elektrycznej na potrzeby kancelarii Leśnictwa w oparciu o wskazania zainstalowanego w tej kancelarii podlicznika i jednocześnie złożył do Nadleśniczego wniosek o zwrot wyłożonych w tym zakresie kosztów. Nadleśnictwo po zweryfikowaniu poprawności złożonego przez Leśniczego wniosku dokonało zwrotu pracownikowi wyłożonych przez niego za Nadleśnictwo kosztów zużycia energii elektrycznej niezbędnej do utrzymania pomieszczenia służbowego – kancelarii Leśnictwa, w wysokości zgodnej ze wskazaniami zainstalowanego podlicznika. W świetle powołanych wyżej regulacji prawnych, za przychód ze stosunku pracy należy uznać każde świadczenie pracodawcy, które otrzymuje pracownik w związku z pozostawaniem w stosunku pracy. Jednakże w odniesieniu do omawianej sprawy, kwota którą Leśniczy otrzymuje tytułem zwrotu wyłożonych przez niego kosztów energii elektrycznej niezbędnej do utrzymania pomieszczenia służbowego – kancelarii Leśnictwa, nie jest wypłacana w związku z pozostawaniem w stosunku pracy.

2018
7
wrz

Istota:

Mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz obowiązujące przepisy prawa stwierdzić należy, że zwrot poniesionych wydatków za zużycie energii elektrycznej do zasilania przydomowych przepompowni ścieków właścicielom nieruchomości na podstawie zawartego porozumienia, stanowi przysporzenie majątkowe, które należy zakwalifikować jako przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem na Wnioskodawcy ciąży obowiązek sporządzenia imiennych informacji PIT-8C zgodnie z art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i przesłania ich podatnikom (właścicielom nieruchomości, którzy otrzymali zwrot wydatków za zużytą energię elektryczną do zasilania przydomowych przepompowni ścieków).

Fragment:

Spółka planuje zwracać wydatki poniesione przez właścicieli nieruchomości na ten cel na podstawie porozumienia w sprawie zwrotu poniesionych przez nich kosztów energii elektrycznej. Zwrot kosztów energii elektrycznej ponoszonych przez właścicieli posesji będzie dokonywany na podstawie zryczałtowanej opłaty wyliczonej na 1 m 3 przepompowanych ścieków lub w oparciu o podlicznik, który będzie odzwierciedlać rzeczywiste zużycie energii na ten cel (jeżeli właściciel posesji zainstaluje taki podlicznik). Biorąc powyższe pod uwagę uznać należy, że w sytuacji opisanej powyżej niewątpliwie korzyścią majątkową dla właścicieli nieruchomości jest zwrot kosztów zużycia energii elektrycznej w przydomowych oczyszczalniach ścieków. Spowoduje to, że faktycznie to inny podmiot (Spółka) będzie ponosić za nich koszt finansowy funkcjonowania przydomowych oczyszczalni. Dzięki takiemu działaniu u właścicieli nieruchomości dochodzić będzie do przysporzenia w majątku, gdyż inny podmiot ponosić będzie za nich koszt finansowy energii elektrycznej, a tym samym nie będą musieli oni uszczuplać swojego majątku. Z tej przyczyny koszt energii elektrycznej zwrócony właścicielom nieruchomości należy zaliczyć do przychodów tychże właścicieli. Wskazać należy, że ustawodawca nie sprecyzował, co należy rozumieć poprzez pojęcie „ nieodpłatny ”.

2018
23
sie

Istota:

Prawo do skorzystania ze zwolnienia frakcji olejowych wykorzystywanych do produkcji energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu.

Fragment:

Spółka poinformowała, że agregaty prądotwórcze, w których Spółka będzie wytwarzać energię elektryczną i cieplną stanowią silniki spalinowe. Ilość energii elektrycznej i cieplnej możliwa do uzyskania poprzez korzystanie z ww. silników będzie wynosić: 800 kW energii elektrycznej, 500 kW energii cieplnej. Energia cieplna będzie pozyskiwana za pomocą modułu odzysku ciepła. Moduł odzysku ciepła będzie pozyskiwał energię cieplną zarówno z bloku silnika, jak i ze spalin. Jak Spółka wskazała we wniosku zasadnicza część wytworzonej energii elektrycznej będzie sprzedawana do podmiotów zajmujących się obrotem energią elektryczną. Dodatkowo jej część będzie wykorzystywana do utrzymania procesu produkcyjnego związanego z wytwarzaniem paliw, jak również dla zapewnienia pracy agregatów prądotwórczych. Spółka posiada możliwość ścisłego zmierzenia ilości paliw wyprodukowanych oraz wykorzystanych do produkcji energii elektrycznej. Ponadto Spółka nie wyklucza, że okresowo może nabywać energię elektryczną od innych podmiotów. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy w opisanym stanie faktycznym Spółka będzie mogła skorzystać ze zwolnienia z akcyzy frakcji olejowych wykorzystywanych do produkcji energii (...)

2018
25
maj

Istota:

Prawo do odliczenia według proporcji podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych na nazwisko Wnioskodawczyni dokumentujących nabycie energii elektrycznej zużytej w gospodarstwie rolnym do czynności opodatkowanych.

Fragment:

Nabywana energia elektryczna jest wykorzystywana przez Wnioskodawcę zarówno do celów prowadzenia działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza, ale istnieje możliwość przyporządkowania zużycia energii elektrycznej w ramach działalności gospodarczej do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług na zasadzie proporcji zaprezentowanej w opisie. Do prowadzenia działalności rolniczej zużywana jest większa część zakupionej energii elektrycznej udokumentowanej fakturą VAT wystawioną na nazwisko Wnioskodawcy. Według wyliczeń gospodarstwo domowe zużywa 30% energii elektrycznej, a działalność rolnicza opodatkowana podatkiem od towarów i usług zużywa 70% energii elektrycznej. Rozdzielenia poboru energii dokonano na podstawie zsumowania poboru energii przez poszczególne urządzenia ich moc i czas ich pracy. W gospodarstwie jest zainstalowany jeden licznik obejmujący zużycie energii elektrycznej w budynkach inwentarskich i budynku mieszkalnym umożliwiający łączny odczyt zużycia energii elektrycznej w budynkach gospodarczych i domu mieszkalnym. Rozdziału zużycia energii elektrycznej dokonano na podstawie ilości punktów odbioru energii elektrycznej, mocy urządzeń oraz czasu poboru energii elektrycznej na podstawie zapisów własnych. Wykaz urządzeń elektrycznych gospodarstwa rolnego i gospodarstwa domowego oraz rozliczenie poboru energii na podstawie miesiąca grudnia 2017 rok przedstawiono we wniosku.

2018
16
kwi

Istota:

Zwolnienie w zakresie podatku akcyzowego od sprzedawanej nadwyżki energii elektrycznej wytwarzanej przez instalację fotowoltaiczną.

Fragment:

(...) energii elektrycznej przez podmiot nieposiadający koncesji, o której mowa w pkt 2, który wyprodukował tę energię; import energii elektrycznej przez nabywcę końcowego; zużycie energii elektrycznej przez nabywcę końcowego, jeżeli nie została od niej zapłacona akcyza w należnej wysokości i nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży tej energii elektrycznej nabywcy końcowemu. Jednocześnie art. 11 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym określa, iż obowiązek podatkowy, w przypadku energii elektrycznej powstaje odpowiednio: z dniem nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej przez nabywcę końcowego; z momentem wydania energii elektrycznej nabywcy końcowemu, w przypadku sprzedaży energii elektrycznej na terytorium kraju; z dniem zużycia energii elektrycznej, w przypadkach, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3, 4 i 6; z dniem powstania długu celnego, w przypadku importu energii elektrycznej przez nabywcę końcowego. W omawianym stanie faktycznym sprzedaż energii elektrycznej przez Wnioskodawcę na rzecz pośrednika jakim jest zakład energetyczny nie spełnia przesłanki dostawy energii elektrycznej na rzecz nabywcy końcowego mającego miejsce prowadzenia działalności bądź miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym.

2018
15
kwi

Istota:

Zwolnienie od akcyzy energii elektrycznej wykorzystywanej w procesie metalurgicznym

Fragment:

U. z 2012 r. poz. 1059 z póź. zm.), który wyprodukował tę energię; zużycie energii elektrycznej przez podmiot posiadający koncesję, o której mowa w pkt 2; zużycie energii elektrycznej przez podmiot nieposiadający koncesji, o której mowa w pkt 2, który wyprodukował tę energię; import energii elektrycznej przez nabywcę końcowego; zużycie energii elektrycznej przez nabywcę końcowego, jeżeli nie została od niej zapłacona akcyza w należnej wysokości i nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży tej energii elektrycznej nabywcy końcowemu. Za zużycie energii elektrycznej nie uznaje się strat powstałych w wyniku przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, z wyłączeniem energii zużytej w związku z jej przesyłaniem lub dystrybucją oraz energii elektrycznej pobranej nielegalnie (art. 9 ust. 2 ustawy). Obrót energią elektryczną i jej zużycie w ww. okolicznościach podlega zatem z zasady opodatkowaniu akcyzą. Stosownie do art. 11 ust. 1 ustawy w przypadku energii elektrycznej obowiązek podatkowy powstaje: z dniem nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej przez nabywcę końcowego; z momentem wydania energii elektrycznej nabywcy końcowemu, w przypadku sprzedaży energii elektrycznej na terytorium kraju; z dniem zużycia energii elektrycznej, w przypadkach, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3, 4 i 6; z dniem powstania długu celnego, w przypadku importu energii elektrycznej przez nabywcę końcowego. Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy podatnikiem akcyzy jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą lub wobec której zaistniał stan faktyczny podlegający opodatkowaniu akcyzą (...).

2018
17
mar

Istota:

W odniesieniu do zwrotu podatku w związku z nabytą usługą najmu (wraz z usługami dodatkowymi) oraz dostawą energii elektrycznej należy wskazać, że skoro wszystkie czynności o których mowa we wniosku spełniają przesłanki do objęcia ich preferencyjną stawką podatku VAT w wysokości 0%, Wnioskodawca nie ma możliwości wystąpienia o zwrot podatku na podstawie przepisów rozporządzenia w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług, gdyż w tej sytuacji faktura dokumentująca nabycie towarów i usług przez instytucję unijną nie będzie zawierała kwoty podatku.

Fragment:

Zatem w odniesieniu do mediów, w stosunku do których możliwe jest przyjęcie kryterium zużycia to właśnie ww. kryterium będzie decydujące o odrębności tych mediów, a nie kwestia czy najemca miał możliwość wyboru świadczeniodawcy. ” Odnosząc się do kwestii dostaw energii elektrycznej wskazać należy, że w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku Wnioskodawca wskazał, że jest zobowiązany do zapłaty wynajmującemu czynszu w wysokości przewidzianej w umowie oraz opłat z tytułu zużycia energii elektrycznej na podstawie wskazań liczników, zgodnie z taryfami stosowanymi przez dostawców energii. W przedmiotowej sprawie w wartości czynszu nie zostały zawarte opłaty z tytułu zużycia energii elektrycznej, a najemca sam decyduje o wielkości zużycia („ płatność za energię elektryczną następuje bezpośrednio dla wynajmującego, na podstawie wskazań liczników ”) nie można zatem mówić o świadczeniu jednolitym usługi najmu, lecz o świadczeniach odrębnych w postaci usługi najmu oraz dostawy energii elektrycznej, która z pewnością jest niezbędna do prowadzenia Biura Informacyjnego P. w Polsce i bez wątpienia będzie (tak jak i najem powierzchni biurowych) wykorzystywana do celów służbowych Wnioskodawcy. Celem służbowym jest bowiem prowadzenie Biura Informacyjnego P. (BP) w Polsce. BP w Polsce w szczególności informuje o Unii Europejskiej, w tym o działaniach P., organizuje konkursy, konferencje, lekcje o Unii Europejskiej czy wspiera logistycznie oficjalne delegacje P. przebywające w Polsce.

2018
7
lut

Istota:

Brak opodatkowania należności pieniężnych oraz otrzymywanych dopłat z opłaty OZE do sprzedanej energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych tytułem pokrycia Ujemnego Salda, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o OZE.

Fragment:

Ustawa ta wdraża tzw. system aukcyjny będący systemem wsparcia państwa dla wytwórców energii z OZE, którego uzasadnieniem jest wyższy koszt wyprodukowania energii elektrycznej z OZE w porównaniu wytwarzanej ze źródeł konwencjonalnych. Wnioskodawca wygrał jedną z aukcji. Skutkiem wygrania aukcji jest uzyskanie przez Wnioskodawcę prawa do pokrycia salda ujemnego między wartością dokonanej przez niego sprzedaży energii elektrycznej a wartością tej energii ustaloną na podstawie ceny zawartej w ofercie Wnioskodawcy, która to oferta wygrała aukcję (art. 92 ust. 5 w zw. z art. 93 ust. 2 pkt 3 uoze). Wartość sprzedaży energii elektrycznej ustala się jako iloczyn ilości energii elektrycznej wytworzonej z OZE w danym miesiącu i średniej dziennej ceny energii elektrycznej, niezawierającej kwot podatku od towarów i usług (art. 93 ust. 2 pkt 2 w zw. z pkt 1 i 3 uoze; przepis art. 93 ust. 2 pkt 2 uoze reguluje precyzyjnie sposób ustalania średniej dziennej ceny energii elektrycznej). Ujemne saldo pokrywa Z. S.A. powołany, na podstawie art. 106 uoze do wykonywania zadań operatora rozliczeń energii odnawialnej (zwany dalej „ Operatorem ”). Zadaniem Operatora jest gromadzenie środków pieniężnych na pokrycie ujemnego salda, rozliczanie ujemnego salda oraz zarządzanie środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku opłaty OZE (art. 107 uoze).