IPPP2/4512-1217/15-4/MT | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie od podatku VAT dostawy energii cieplnej do lokali mieszkalnych.
IPPP2/4512-1217/15-4/MTinterpretacja indywidualna
 1. energia cieplna
 2. lokal mieszkalny
 3. spółdzielnie mieszkaniowe
 4. stawki podatku
 5. zwolnienia podatkowe
 6. zwolnienia z podatku od towarów i usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 16 grudnia 2015 r. (data wpływu 18 grudnia 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 15 lutego 2016 r. (data wpływu 15 lutego 2016 r.) w odpowiedzi na wezwanie z dnia 5 lutego 2016 r. o nr IPPP2/4512-217/15-2/MT (data doręczenia 9 lutego 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT dostawy energii cieplnej do lokali mieszkalnych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT dostawy energii cieplnej do lokali mieszkalnych. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 15 lutego 2016 r. (data wpływu 15 lutego 2016 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu nr IPPP2/4512-1217/15-2/MT z dnia 5 lutego 2016 r. (skutecznie doręczone stronie 9 lutego 2016 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe:

Spółdzielnia mieszkaniowa jest podmiotem prawnym utworzonym w 2013 r. Wpisana do krs 18 lipca 2013 r.

Przedmiotem działalności spółdzielni jest między innymi:

 • wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych, klasyfikacja pkd 35.30.Z,
 • zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, klasyfikacja pkd 68.32.Z.

Spółdzielnia mieszkaniowa w swoich zasobach nie posiada lokali mieszkalnych. Natomiast jest właścicielem wyłącznie kotłowni osiedlowej wraz z gruntami związanymi z nieruchomością.

Spółdzielnia mieszkaniowa wytwarza i dostarcza energię cieplną społeczności mieszkaniowej, której osoby fizyczne są właścicielami lokali mieszkalnych o statusie odrębnej własności tychże lokali i tworzą wspólnoty mieszkaniowe. Zatem spółdzielnia dostarcza energię cieplną wspólnotom mieszkaniowym. Jednocześnie Wnioskodawca nadmienia, że znaczna część właścicieli lokali mieszkalnych należących do zasobów mieszkaniowych wspólnot są jedynie członkami spółdzielni mieszkaniowej. Spółdzielnia nie zarządza wspólnotami, a wyodrębnione wspólnoty posiadają własne zarządy.

Zaopatrywanie w energię cieplną realizowane jest w oparciu o umowę zawartą z właścicielem danego lokalu, a nie ze wspólnotą mieszkaniową.

Za dostarczaną energię cieplną spółdzielnia pobiera od właścicieli lokali opłaty, które stanowią podstawowe przychody spółdzielni.

Spółdzielnia ponieważ dostarcza energię cieplną osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej nie wystawia faktur VAT. Jednakże na żądanie tych osób podatnicy są zobowiązani do wystawienia faktury.

W piśmie uzupełniającym z dnia 15 lutego 2016 r. (data wpływu 15 lutego 2016 r.) Zainteresowany wskazał, co następuje:

 1. Pobierane opłaty od właścicieli lokali mieszkalnych za dostawę energii cieplnej są opłatami pobieranymi zgodnie z art. 4 ust. 2, 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1222 z późn. zm.)
  • ust. 2 Członkowie spółdzielni będący właścicielami lokali są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu.
  • ust. 4 Właściciele lokali niebędący członkami spółdzielni są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymywaniem nieruchomości wspólnych. Są oni również obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, które jest przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w okreslonych budynkach lub osiedlu. Obowiązki te wykonują przez uiszczanie opłat na takich samych zasadach, jak i członkowie spółdzielni.

Spółdzielnia Mieszkaniowa nie zawarła umowy o dostarczenie energii cieplnej ze Wspólnotą Mieszkaniową lecz z właścicielami poszczególnych lokali z których większość jest członkami Spółdzielni.

 1. W oparciu o przywołany art. 4 ust. 2 i ust. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Spółdzielnia Mieszkaniowa powinna korzystać ze zwolnienia od podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. poz. 1054 z późn. zm.)
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy dostarczana przez spółdzielnię mieszkaniową energia cieplna do lokali mieszkalnych będących w zasobach mieszkaniowych wspólnot mieszkaniowych podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, czy korzysta ze zwolnienia od podatku w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 11 Ustawy...

Stanowisko spółdzielni jest następujące:

W ustawie brak jest definicji w jaki sposób należy rozumieć pojęcie gospodarki zasobami mieszkaniowymi, jak również definicji tego pojęcia nie zamieszczono wprost w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych.

W oparciu o przedstawione przepisy Wnioskodawca uważa, że przez zasoby mieszkaniowe należy rozumieć nie tylko same lokale mieszkalne, ale także pozostałe pomieszczenia i urządzenia wchodzące w skład budynku mieszkalnego lub znajdujące się poza nim, których istnienie jest niezbędne dla prawidłowego korzystania z mieszkań przez mieszkańców, jak również ułatwiające im dostęp do budynku mieszkalnego oraz zapewniające sprawne jego funkcjonowanie. Właśnie w tym celu powstała spółdzielnia mieszkaniowa, której własnością jest tylko kotłownia osiedlowa dostarczająca energię cieplną do lokali mieszkalnych będących w zasobach wspólnot mieszkaniowych. Dostarczanie energii następuje w oparciu o podpisaną umowę pomiędzy właścicielem lokalu, a zarządem spółdzielni. Spółdzielnia mieszkaniowa od pobieranych opłat za dostarczaną energię cieplną odprowadza podatek VAT w wysokości 23%, jednak rozważa możliwość zastosowania zwolnienia w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 11 Ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn.), zwanej dalej „ustawą o VAT”, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 2 pkt 22 ustawy o VAT sprzedaż jest to odpłatna dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Natomiast w myśl art. 8 ust. 1 ustawy o VAT przez świadczenie usług o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Z tak szeroko sformułowanej definicji wynika, że przez świadczenie usług należy przede wszystkim rozumieć określone zachowanie podatnika na rzecz odrębnego podmiotu, które zasadniczo wynika z dwustronnego stosunku zobowiązaniowego, zakładającego istnienie podmiotu będącego odbiorcą (nabywcą usługi), jak również podmiotu świadczącego usługę.

Podkreślenia jednak wymaga, że aby dana czynność – stanowiąca świadczenie usług w rozumieniu ustawy o VAT – podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług musi być wykonywana przez podatnika (działającego w takim charakterze).

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Z kolei pod pojęcie dzialalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z przytoczonych wyżej przepisów wynika, że dla uznania danego podmiotu za podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 i 2 ustawy nie ma znaczenia rezultat prowadzonej działalności. Oznacza to, że aby uznać działalność podmiotu za działalność gospodarczą nie jest konieczne, aby przyniosła ona jakiekolwiek efekty. Podatnikiem jest zatem również podmiot prowadzący działalność generującą straty, a nawet podmiot, który w ogóle nie dokona żadnej sprzedaży.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Wskazać przy tym należy, że zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku czynności wykonywane na rzecz członków spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych, członków spółdzielni będących właścicielami lokali mieszkalnych lub na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych niebędących członkami spółdzielni, za które są pobierane opłaty, zgodnie z art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1222).

Powołany powyżej przepis art. 4 ust. 1, ust. 2, ust. 4 i ust. 5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych stanowi, że:

 • członkowie spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu (ust. 1);
 • członkowie spółdzielni będący właścicielami lokali są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu (ust. 2);
 • właściciele lokali niebędący członkami spółdzielni są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych. Są oni również obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych budynkach lub osiedlu. Obowiązki te wykonują przez uiszczanie opłat na takich samych zasadach, jak członkowie spółdzielni, z zastrzeżeniem art. 5 (ust. 4);
 • członkowie spółdzielni uczestniczą w kosztach związanych z działalnością społeczną, oświatową i kulturalną prowadzoną przez spółdzielnię, jeżeli uchwała walnego zgromadzenia tak stanowi. Właściciele lokali niebędący członkami oraz osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, mogą odpłatnie korzystać z takiej działalności na podstawie umów zawieranych ze spółdzielnią (ust. 5).

Opłatami pobieranymi zgodnie z ww. przepisami ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych są:

 1. w przypadku członków spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, opłaty za:
  • eksploatację i utrzymanie nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale (m.in. woda, energia elektryczna, energia cieplna, odbiór ścieków, oczyszczania),
  • eksploatację i utrzymanie nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni (m.in. zarządzanie, media, windy, utrzymanie porządku i czystości, bieżąca konserwacja urządzeń technicznych położonych w obrębie nieruchomości),
  • fundusz remontowy,
 2. w przypadku członków spółdzielni będących właścicielami lokali, opłaty za:
  • eksploatację i utrzymanie ich lokali (m. in. woda, energia elektryczna, energia cieplna, odbiór ścieków, oczyszczania),
  • eksploatację i utrzymanie nieruchomości wspólnych (m. in. zarządzanie, media, windy, utrzymanie porządku i czystości, bieżąca konserwacja urządzeń technicznych położonych w obrębie nieruchomości),
  • eksploatację i utrzymanie nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni,
  • fundusz remontowy,
 3. w przypadku właścicieli lokali niebędących członkami spółdzielni, opłaty za:
  • eksploatację i utrzymanie ich lokali (m.in. woda, energia elektryczna, energia cieplna, odbiór ścieków, oczyszczania),
  • eksploatację i utrzymanie nieruchomości wspólnych (m.in. zarządzanie, media, windy, utrzymanie porządku i czystości, bieżąca konserwacja urządzeń technicznych położonych w obrębie nieruchomości),
  • eksploatację i utrzymanie nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych budynkach lub osiedlu,
  • fundusz remontowy,
  • inne koszty zarządu tymi nieruchomościami na takich samych zasadach, jak członkowie spółdzielni.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U. z 2015 r., poz. 736), zwalnia się od podatku czynności wykonywane na rzecz osób niebędących członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali mieszkalnych, za które są pobierane opłaty zgodnie z art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1222 oraz z 2015 r. poz. 201).

Zatem, z powyższych przepisów jasno wynika, że ze zwolnienia od podatku VAT mogą korzystać czynności wykonywane na rzecz członków spółdzielni lub osób niebędących członkami spółdzielni, za które to spółdzielnia pobiera opłaty zgodnie z art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ale tylko w stosunku do lokali mieszkalnych.

W tym miejscu warto nadmienić, że wprowadzenie przez ustawodawcę ww. zwolnienia od podatku dla usług świadczonych przez spółdzielnie mieszkaniowe, podyktowane zostało po pierwsze specyfiką podmiotów jakimi są spółdzielnie mieszkaniowe, a po drugie charakterem i celem usług (zaspokajanie potrzeb lokalowych) jakie spółdzielnie świadczą na rzecz podmiotów korzystających z ich zasobów lokalowych.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że przedmiotem działalności spółdzielni jest między innymi: wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych, klasyfikacja pkd 35.30.Z oraz zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, klasyfikacja pkd 68.32.Z. Spółdzielnia mieszkaniowa w swoich zasobach nie posiada lokali mieszkalnych. Natomiast jest właścicielem wyłącznie kotłowni osiedlowej wraz z gruntami związanymi z nieruchomością. Spółdzielnia mieszkaniowa wytwarza i dostarcza energię cieplną społeczności mieszkaniowej, której osoby fizyczne są właścicielami lokali mieszkalnych o statusie odrębnej własności tychże lokali i tworzą wspólnoty mieszkaniowe. Zatem spółdzielnia dostarcza energię cieplną wspólnotom mieszkaniowym. Znaczna część właścicieli lokali mieszkalnych należących do zasobów mieszkaniowych wspólnot są jedynie członkami spółdzielni mieszkaniowej. Spółdzielnia nie zarządza wspólnotami, a wyodrębnione wspólnoty posiadają własne zarządy. Zaopatrywanie w energię cieplną realizowane jest w oparciu o umowę zawartą z właścicielem danego lokalu, a nie ze wspólnotą mieszkaniową. Za dostarczaną energię cieplną spółdzielnia pobiera od właścicieli lokali opłaty, które stanowią podstawowe przychody spółdzielni. Spółdzielnia ponieważ dostarcza energię cieplną osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej nie wystawia faktur VAT. Jednakże na żądanie tych osób podatnicy są zobowiązani do wystawienia faktury. W piśmie uzupełniającym Wnioskodawca wskazał, że pobierane opłaty od właścicieli lokali mieszkalnych za dostawę energii cieplnej są opłatami pobieranymi zgodnie z art. 4 ust. 2, 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych.

Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy jest, czy dostarczana przez Spółdzielnię mieszkaniową energia cieplna do lokali mieszkalnych będących w zasobach mieszkaniowych wspólnot mieszkaniowych podlega opodatkowaniu podatkiem VAT czy korzysta ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy o VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy Spółdzielnia powinna korzystać ze zwolnienia od podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.

Analiza treści powołanych wyżej przepisów w kontekście przedstawionego stanu faktycznego prowadzi do wniosku, że skoro pobierane opłaty od właścicieli lokali mieszkalnych za dostawę energii cieplnej są opłatami pobieranymi zgodnie z art. 4 ust. 2, 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych - to opłaty te korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy o VAT.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy:

 • zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia,
 • zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz.U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.