Energia cieplna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to energia cieplna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
6
gru

Istota:

W zakresie zastosowania zwolnienia z opodatkowania dla czynności najmu lokali mieszkalnych i odsprzedaży energii cieplnej

Fragment:

Zatem Wnioskodawca nie pobiera stałej kwoty czynszu za najem lokali mieszkalnych bez względu na ilość zużycia energii cieplnej, lecz kalkuluje tę opłatę w oparciu o wielkość zużycia ww. energii cieplnej. Mając zatem na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz powołane przepisy prawa, przy uwzględnieniu wniosków z ww. orzecznictwa TSUE, należy stwierdzić, że świadczone przez Wnioskodawcę usługi najmu lokali w domu nauczyciela na cele mieszkaniowe oraz towarzysząca im dostawa energii cieplnej – wbrew stanowisku Wnioskodawcy – nie stanowią jednego złożonego/nierozłącznego świadczenia, lecz odrębne świadczenia, tj. usługi najmu lokali na cele mieszkaniowe oraz czynność dostarczania ww. energii cieplnej do tych lokali. A zatem skoro Wnioskodawca będący zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, odpłatnie świadczy usługę najmu lokali na cele mieszkaniowe, to przedmiotowa usługa najmu korzysta ze zwolnienia od podatku, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy. Natomiast w przypadku obciążenia najemców lokali mieszkalnych opłatami za energię cieplną brak jest podstaw do traktowania ww. opłat za przedmiotową energię cieplną jako elementu kalkulacyjnego opłaty czynszowej usługi najmu. W konsekwencji, czynność dostawy energii cieplnej najemcom lokali mieszkalnych należy opodatkować według stawki właściwej dla ww. dostawy energii cieplnej.

2016
15
mar

Istota:

Zwolnienie od podatku VAT dostawy energii cieplnej do lokali mieszkalnych.

Fragment:

Zatem spółdzielnia dostarcza energię cieplną wspólnotom mieszkaniowym. Znaczna część właścicieli lokali mieszkalnych należących do zasobów mieszkaniowych wspólnot są jedynie członkami spółdzielni mieszkaniowej. Spółdzielnia nie zarządza wspólnotami, a wyodrębnione wspólnoty posiadają własne zarządy. Zaopatrywanie w energię cieplną realizowane jest w oparciu o umowę zawartą z właścicielem danego lokalu, a nie ze wspólnotą mieszkaniową. Za dostarczaną energię cieplną spółdzielnia pobiera od właścicieli lokali opłaty, które stanowią podstawowe przychody spółdzielni. Spółdzielnia ponieważ dostarcza energię cieplną osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej nie wystawia faktur VAT. Jednakże na żądanie tych osób podatnicy są zobowiązani do wystawienia faktury. W piśmie uzupełniającym Wnioskodawca wskazał, że pobierane opłaty od właścicieli lokali mieszkalnych za dostawę energii cieplnej są opłatami pobieranymi zgodnie z art. 4 ust. 2, 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy jest, czy dostarczana przez Spółdzielnię mieszkaniową energia cieplna do lokali mieszkalnych będących w zasobach mieszkaniowych wspólnot mieszkaniowych podlega opodatkowaniu podatkiem VAT czy korzysta ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy o VAT.

2016
10
mar

Istota:

Czy wygenerowany przez spółdzielnię mieszkaniową w O. dochód (nadwyżka sumy przychodów osiągniętych za dostarczoną energię cieplną nad kosztami ich uzyskania osiągniętą w roku podatkowym) podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, czy korzysta ze zwolnienia od podatku w oparciu o art. 17 ust. 1 pkt 44?

Fragment:

Zaopatrywanie w ciepło realizowane jest w oparciu o umowę zawartą pomiędzy każdym właścicielem lokalu mieszkalnego a spółdzielnią mieszkaniową o dostarczanie energii cieplnej. Za dostarczaną energię cieplną spółdzielnia pobiera od właścicieli lokali opłaty zgodnie z art. 4 ust. 1,2,4,5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Spółdzielnia nie prowadzi działalności gospodarczej. Po rozliczeniu roku obrotowego dochód tj. różnicę między przychodami uzyskanymi z opłat za energię cieplną a kosztami związanymi z wytworzeniem energii cieplnej i utrzymania danej nieruchomości (w tym przypadku kotłowni) w oparciu o uchwałę walnego zgromadzenia wspólników spółdzielnia przeznacza w całości na zasilenie funduszu remontowego lub dzieli: część na zasilenie funduszu remontowego, pozostałością zwiększa przychody następnego roku. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy wygenerowany przez spółdzielnię mieszkaniową w O. dochód (nadwyżka sumy przychodów osiągniętych za dostarczoną energię cieplną nad kosztami ich uzyskania osiągniętą w roku podatkowym) podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, czy korzysta ze zwolnienia od podatku w oparciu o art. 17 ust. 1 pkt 44... Zdaniem Wnioskodawcy, przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie definiują w jaki sposób należy rozumieć pojęcie gospodarki zasobami mieszkaniowymi, jak również definicji tego pojęcia nie zamieszczono wprost w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych.

2016
8
mar

Istota:

Czy osiągnięty przez Spółdzielnię Mieszkaniową dochód z prowadzonej działalności może skorzystać ze zwolnienia w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych art. 17 ust.1 pkt. 44, czy jednak podlega opodatkowaniu?

Fragment:

Spółdzielnia Mieszkaniowa wytwarza i dostarcza energię cieplną społeczności mieszkaniowej, której osoby fizyczne są właścicielami lokali mieszkalnych o statusie odrębnej własności tychże lokali tworzą wspólnotę mieszkaniową, zatem spółdzielnia dostarcza energię cieplną wspólnocie mieszkaniowej, zaopatrzenie w energię cieplną realizowane jest w oparciu o umowy zawarte z właścicielami lokali, a nie ze wspólnotą mieszkaniową. Podobnie realizowany jest drugi przedmiot działalności tj. odprowadzanie i oczyszczanie ścieków. Spółdzielnia odbiera ścieki z budynku wspólnoty mieszkaniowej oraz innych budynków mieszkalnych, w których nie funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe ale też są to lokale mieszkalne o odrębnej własności. Umowy o odbiór i oczyszczanie ścieków bytowych zawarte są indywidualnie z każdym właścicielem lokalu. Jednocześnie nadmieniamy, że znaczna część właścicieli lokali mieszkalnych należących do zasobów mieszkaniowych wspólnoty są członkami spółdzielni mieszkaniowej. Spółdzielnia mieszkaniowa nie zarządza wspólnotą mieszkaniową, wspólnota mieszkaniowa posiada własny zarząd. Za dostarczoną energię cieplną i odebrane ścieki spółdzielnia pobiera od właścicieli lokali opłaty, które stanowią podstawowe i jedyne przychody spółdzielni.

2016
6
mar

Istota:

Czy osiągnięty przez Spółdzielnię Mieszkaniową dochód z prowadzonej działalności może skorzystać ze zwolnienia w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych art. 17 ust. 1 pkt. 44, czy jednak podlega opodatkowaniu?

Fragment:

Zaopatrywanie w energię cieplną i gorącą wodę realizowane jest w oparciu o umowę zawartą z właścicielem danego lokalu jak również na podstawie umów najmu do lokali własnych spółdzielni, a nie ze wspólnotami mieszkaniowymi. Za dostarczaną energię cieplną i gorącą wodę spółdzielnia pobiera opłaty, które stanowią podstawowe przychody spółdzielni. Spółdzielnia Mieszkaniowa w przypadku trzech własnych lokali pobiera również na podstawie umów najmu czynsz za lokale mieszkaniowe oraz przynależne do tych lokali pomieszczenia gospodarcze, obecnie spółdzielnia mieszkaniowa nie prowadzi innej działalności. Po rozliczeniu roku obrotowego dochód t.j. nadwyżkę przychodów (uzyskanych za dostarczoną energię cieplną, gorącą wodę oraz z czynszu za lokale mieszkalne z przynależnymi do nich pomieszczeniami gospodarczymi), nad kosztami (związanymi z wytworzeniem energii cieplnej i gorącej wody oraz utrzymaniem własnych lokali mieszkaniowych z przynależnymi do nich pomieszczeniami gospodarczymi) w oparciu o uchwałę walnego zgromadzenia wspólników spółdzielnia przeznacza na zasilenie funduszu remontowego. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy osiągnięty przez Spółdzielnię Mieszkaniową dochód z prowadzonej działalności może skorzystać ze zwolnienia w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych art. 17 ust. 1 pkt 44, czy jednak podlega opodatkowaniu...

2016
5
mar

Istota:

Czy osiągnięty przez Spółdzielnię Mieszkaniową w M. dochód z prowadzonej działalności może skorzystać ze zwolnienia w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych art. 17 ust. 1 pkt. 44, czy jednak podlega opodatkowaniu?

Fragment:

Spółdzielnia mieszkaniowa wytwarza i dostarcza energię cieplną społeczności mieszkaniowej, której osoby fizyczne są właścicielami lokali mieszkalnych o statusie odrębnej własności tychże lokali i tworzą wspólnoty mieszkaniowe. Zatem spółdzielnia dostarcza energię cieplną wspólnotom mieszkaniowym. Jednocześnie nadmieniamy, że znaczna część właścicieli lokali mieszkalnych należących do zasobów mieszkaniowych wspólnot są jedynie członkami spółdzielni mieszkaniowej. Spółdzielnia nie zarządza wspólnotami, a wyodrębnione wspólnoty posiadają własne zarządy. Zaopatrywanie w energię cieplną realizowane jest w oparciu o umowę zawartą z właścicielem danego lokalu, a nie ze wspólnotą mieszkaniową. Za dostarczaną energię cieplną spółdzielnia pobiera od właścicieli lokali opłaty. Które stanowią podstawowe przychody spółdzielni. Obecnie spółdzielnia mieszkaniowa nie prowadzi innej działalności. Po rozliczeniu roku obrotowego dochód t.j. nadwyżkę przychodów uzyskanych za dostarczoną energię cieplną a kosztami związanymi z wytworzeniem energii w oparciu o uchwałę walnego zgromadzenia wspólników spółdzielnia przeznacza na zasilenie funduszu remontowego. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy osiągnięty przez Spółdzielnię Mieszkaniową w M. dochód z prowadzonej działalności może skorzystać ze zwolnienia w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych art. 17 ust. 1 pkt 44, czy jednak podlega opodatkowaniu...

2014
6
lip

Istota:

Opodatkowanie bezumownego poboru ciepła.

Fragment:

Rozporządzenia, a także na podstawie Taryfy dla ciepła, obciąża odbiorców ciepła z tytułu nielegalnego poboru energii cieplnej kwotami za zużycie mocy cieplnej i energii cieplnej (ciepła) oraz kwotami opłat stałych i zmiennych za usługi przesyłowe, powiększonymi o podatek od towarów i usług, wystawiając jednocześnie fakturę VAT. Pobrane kwoty i opłaty stanowią dla Spółki wynagrodzenie z tytułu dostawy energii Cieplnej a nie są odszkodowaniem dochodzonym na zasadach ogólnych, o którym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo energetyczne. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy obciążenie odbiorców ciepła z tytułu nielegalnego poboru energii cieplnej kwotami za zużycie mocy cieplnej i energii cieplnej (ciepła) oraz kwotami opłat stałych i zmiennych za usługi przesyłowe, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług... Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 5 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r„ Nr 177, poz. 1054 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 - w świetle art. 7 ust. 1 powołanej ustawy - rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

2012
21
gru

Istota:

Brak opodatkowania bezumownego poboru ciepła oraz poboru ciepła niezgodnie z warunkami określonymi w umowie.

Fragment:

Podsumowując, na podstawie powyższych przepisów, należy stwierdzić, iż w badanej sytuacji Spółki mamy do czynienia z podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług odpłatną dostawą energii cieplnej, czego nie zmienia fakt, iż sam pobór energii nastąpił nielegalnie lub niezgodnie z umową. Należne od odbiorcy energii kwoty stanowią formę odpłatności za pobraną przez niego nielegalnie energię. Na podstawie art. 41 ust. 1 w powiązaniu w art. 146a pkt, 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w przedmiotowym stanie faktycznym opłaty za nielegalny lub niezgodny z umową pobór energii cieplnej podlega opodatkowaniu według stawki podstawowej 23 %. W przypadku naliczania opłat za nielegalny pobór energii wynikających z ustalonych taryf (tj. według określonego cennika), który stanowi czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, należy to odpowiednio udokumentować poprzez wystawienie faktury VAT. W przypadku zaś, gdy opłaty za nielegalny pobór energii dochodzone są w formie odszkodowania, o którym mowa w końcowej części art. 57 ust. 1 pkt 2. ustawy Prawo energetyczne – odszkodowania te nie stanowią czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Jak zauważył Sąd Najwyższy (uchwała z dnia 10 grudnia 2009 r. o sygn. III CZP 107/09), przedsiębiorstwo energetyczne może obciążyć odbiorcę energii elektrycznej opłatami określonymi w art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne tylko wtedy, gdy taka energia została rzeczywiście pobrana.

2011
1
wrz

Istota:

Czy uprawa wierzby energetycznej jest działalnością rolniczą, a jej sprzedaż na biomasę energetyczną podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

Jednocześnie w myśl art. 2 ust. 2 ustawy o pdop, działalnością rolniczą w rozumieniu ust. 1 pkt 1 jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej: miesiąc - w przypadku roślin, 16 dni - w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi i kaczek, 6 tygodni - w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego, 2 miesiące - w przypadku pozostałych zwierząt -licząc od dnia nabycia. Z powyższych przepisów wynika, że ustawodawca dla celów podatku dochodowego precyzuje wyraźnie co należy rozumieć przez działalność rolniczą, a wyliczenie dokonane w przepisie art. 2 ust. 2 ustawy o pdop ma charakter wyczerpujący. Zgodnie z przedstawioną definicją działalności rolniczej, podstawową jej cechą jest wytwarzanie produktów w stanie nieprzetworzonym, pochodzących z uprawy (produkcja roślinna), chowu lub hodowli (produkcja zwierzęca).

2011
1
cze

Istota:

Podatnik wnosi o potwierdzenie że Spółka nie ma obowiązku rozpoznania podatku VAT naleznego w związku z umieszczeniem węzłów cieplnych w budynkach należących do odbiorców ciepła produkowanego przez Spółkę.

Fragment:

(...) energia cieplna jest dystrybuowana do ostatecznych odbiorców naterenie miasta za pośrednictwem miejskiej sieci ciepłowniczej oraz za pośrednictwem sieciwłasnych należących do Spółki. Jednocześnie, prawie całość ciepła dostarczanego za pomocąmiejskiej sieci ciepłowniczej na terenie miasta jest dostarczana przez Spółkę, w związku z czymkażdy podmiot przyłączony do sieci miejskiej jest odbiorcą ciepła produkowanego przez Spółkę.W celu zwiększenia sprzedaży ciepła oraz zapewnienia przyszłego źródła przychodów, Spółkaprowadzi różnego rodzaju działania mające na celu zwiększenie zasięgu sieci ciepłowniczej orazdotarcie do nowych odbiorców wytwarzanej przez nią energii cieplnej. Między innymi, w celuzwiększenia liczby odbiorców ciepła, Spółka zawiera z ostatecznymi odbiorcami ciepła porozumienia, na podstawie których Spółka instaluje w pomieszczeniach stanowiących własność odbiorców urządzenia umożliwiające połączenie budynku z miejską siecią ciepłowniczą, a w rezultacie dostawę energii cieplnej z sieci cieplnej, (węzły cieplne). Urządzenia te są połączone z miejską siecią ciepłowniczą i są rzeczami ruchomymi, pozostają jednocześnie własnością Spółki przez czas trwania porozumienia z odbiorcami ciepła.