Energia | Interpretacje podatkowe

Energia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to energia. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku VAT w związku z realizacją inwestycji pn. „Poprawa efektywności energetycznej i stanu środowiska na terenie gminy poprzez instalację na budynkach mieszkalnych odnawialnych źródeł energii
Fragment:
(...) energię elektryczną i cieplną oraz gaz (art. 7 ust. 1 pkt 1 i 3 cyt. ustawy o samorządzie gminnym). Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Gmina jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn. „ Poprawa efektywności energetycznej i stanu środowiska na terenie gminy poprzez instalację na budynkach mieszkalnych odnawialnych źródeł energii ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V, Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii. Wnioskowana wysokość dofinansowania (zgodnie ze złożonym projektem) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniesie 65%. Celem głównym projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej 71 budynków mieszkalnych mieszkańców Gminy poprzez produkcję energii cieplnej i/lub elektrycznej pochodzącej z energii słonecznej zużywanej na własne potrzeby. Grupą odbiorców są mieszkańcy i ich budynki mieszkalne znajdujące się na obszarze Gminy. Mieszkańcy, którzy zadeklarowali udział w projekcie, tj. chcą założyć instalacje (kolektory słoneczne i/lub ogniwa fotowoltaiczne) w budynkach mieszkalnych zostali zakwalifikowani do projektu na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej.
2017
14
paź

Istota:
Otrzymywane przez Wnioskodawcę dofinansowanie z opłat OZE na zasadach wynikających z przepisów ustawy o OZE nie stanowi czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, w tym również nie stanowi dopłaty (dotacji), o której mowa w art. 29a ust. 1 ustawy, do ceny wytwarzanej przez Wnioskodawcę energii. W konsekwencji Wnioskodawca z tytułu otrzymywanych kwot celem pokrycia Ujemnego Salda nie będzie miał obowiązku opodatkowania tych należności i rozliczania należnego podatku VAT.
Fragment:
U. z 2015 r., poz. 478 ze zm. - dalej „ ustawa o OZE ”), której przedmiotem jest wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Minister właściwy do spraw energii, określa w drodze rozporządzenia, nie później niż w terminie 60 dni przed dniem przeprowadzenia pierwszej w danym roku aukcji, maksymalną cenę w złotych za 1 MWh, za jaką może zostać w danym roku kalendarzowym sprzedana przez wytwórców w drodze aukcji energia elektryczna z odnawialnych źródeł energii („ cena referencyjna ”). Wytwórca energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, będący uczestnikiem aukcji, składa w jej trakcie jedną ofertę dla energii elektrycznej, która będzie wytworzona w danej instalacji, zawierającą w szczególności ilość energii określoną w MWh oferowanej do sprzedaży i cenę wyrażoną za 1 MWh, za jaką uczestnik aukcji zobowiązuje się sprzedać tę energię. Aukcję wygrywają uczestnicy aukcji, którzy zaoferowali najniższą cenę sprzedaży energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii - aż do wyczerpania ilości lub wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii określonej w ogłoszeniu o aukcji. Zgodnie z przepisami wykonawczymi do ustawy o OZE: inwestorzy wytwarzający energię z OZE ze źródeł (...)
2017
24
sie

Istota:
W zakresie opodatkowania otrzymywanych dopłat z opłaty OZE do sprzedanej energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych tytułem pokrycia Ujemnego Salda, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy OZE
Fragment:
Spółka, na podstawie deklaracji składanej do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (dalej „ Prezes URE ”), uczestniczy w aukcji przeprowadzanej w trybie przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2015 r., poz. 478 ze zm. - dalej „ ustawa o OZE ”), której przedmiotem jest wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Minister właściwy do spraw energii, określa w drodze rozporządzenia, nie później niż w terminie 60 dni przed dniem przeprowadzenia pierwszej w danym roku aukcji, maksymalną cenę w złotych za 1 MWh, za jaką może zostać w danym roku kalendarzowym sprzedana przez wytwórców w drodze aukcji energia elektryczna z odnawialnych źródeł energii („ cena referencyjna ”). Wytwórca energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, będący uczestnikiem aukcji, składa w jej trakcie jedną ofertę dla energii elektrycznej, która będzie wytworzona w danej instalacji, zawierającą w szczególności ilość energii określoną w MWh oferowanej do sprzedaży i cenę wyrażoną za 1 MWh, za jaką uczestnik aukcji zobowiązuje się sprzedać tę energię. Aukcję wygrywają uczestnicy aukcji, którzy zaoferowali najniższą cenę sprzedaży energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii - aż do wyczerpania ilości lub wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii określonej w ogłoszeniu o aukcji. Zgodnie z przepisami wykonawczymi do ustawy o OZE: inwestorzy wytwarzający energię z OZE ze źródeł (...)
2017
19
sie

Istota:
W zakresie opodatkowania otrzymywanych dopłat z opłaty OZE do sprzedanej energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych tytułem pokrycia Ujemnego Salda, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o OZE
Fragment:
Spółka, na podstawie deklaracji składanej do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (dalej „ Prezes URE ”), uczestniczy w aukcji przeprowadzanej w trybie przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2015 r., poz. 478 ze zm. - dalej „ ustawa o OZE ”), której przedmiotem jest wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Minister właściwy do spraw energii, określa w drodze rozporządzenia, nie później niż w terminie 60 dni przed dniem przeprowadzenia pierwszej w danym roku aukcji, maksymalną cenę w złotych za 1 MWh, za jaką może zostać w danym roku kalendarzowym sprzedana przez wytwórców w drodze aukcji energia elektryczna z odnawialnych źródeł energii („ cena referencyjna ”). Wytwórca energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, będący uczestnikiem aukcji, składa w jej trakcie jedną ofertę dla energii elektrycznej, która będzie wytworzona w danej instalacji, zawierającą w szczególności ilość energii określoną w MWh oferowanej do sprzedaży i cenę wyrażoną za 1 MWh, za jaką uczestnik aukcji zobowiązuje się sprzedać tę energię. Aukcję wygrywają uczestnicy aukcji, którzy zaoferowali najniższą cenę sprzedaży energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii - aż do wyczerpania ilości lub wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii określonej w ogłoszeniu o aukcji. Zgodnie z przepisami wykonawczymi do ustawy o OZE: inwestorzy wytwarzający energię z OZE ze źródeł (...)
2017
18
sie

Istota:
W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych kwoty odszkodowania za dostarczanie energii niezgodnie z planowaną strukturą dostaw.
Fragment:
(...) energii elektrycznej nie charakteryzowała się w danym miesiącu kalendarzowym strukturą dostaw, wskazaną w tabeli, to E płacił P. odszkodowanie za energię dostarczoną niezgodnie ze strukturą dostaw w danym miesiącu. Wartość odszkodowania (Wk) była obliczana, jako iloczyn ceny energii elektrycznej, wyliczonej jako różnica pomiędzy ceną energii elektrycznej z notowań na Towarowej Giełdzie Energii w danym miesiącu, za dostawy w Euroszczycie (Ce), a ceną energii elektrycznej z notowań na Towarowej Giełdzie Energii w danym miesiącu, za dostawy poza Euroszczytem (Coff), a ilością energii elektrycznej, wyliczonej, jako ilość całkowicie dostarczonej energii elektrycznej (E) do wymaganej struktury dostawy w danym miesiącu (X%) po odjęciu ilości energii rzeczywiście dostarczonej w danym miesiącu w Euroszczycie (Ee). Wk=(Ce-Coff)*(E*X%-Ee) P. w terminie 5 dni roboczych od zakończenia danego miesiąca przesyłała E raport rozliczeniowy, z wyliczeniem odszkodowania za energię dostarczoną niezgodnie ze strukturą dostaw za dany miesiąc. Po sprawdzeniu poprawności raportu rozliczeniowego przez E , P. wystawiała notę księgową z tytułu odszkodowania za energię elektryczną dostarczoną niezgodnie ze strukturą dostaw w danym miesiącu.
2017
16
maj

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków związanych ze sprzedażą energii.
Fragment:
Kodeksu cywilnego sprzedaż energii obejmuje przede wszystkim sprzedaż możliwości korzystania ze źródeł energii, zaś faktyczna ilość sprzedanej energii określana jest na podstawie jej zużycia przy wykorzystaniu dostępnych źródeł. Weryfikacja ilości „ sprzedanej ” energii następuje dzięki wykorzystaniu odpowiednich urządzeń pomiarowych rejestrujących poziom zużycia. W świetle powyższych ustaleń stwierdzić należy, że sprzedaży energii nie można uznać za sprzedaż rzeczy, o której mowa w powołanym powyżej art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Należy zauważyć, że szczegółowe zasady i warunki wykonywania działalności m.in. w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii określa ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 2015 r., poz. 478, z późn. zm.). Zgodnie z treścią art. 4 ust. 8 ustawy o odnawialnych źródłach energii wytwarzanie i wprowadzanie do sieci energii elektrycznej, o której mowa w ust. 1, nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Ponadto w myśl art. 4 ust. 9 ww. ustawy wprowadzanie energii elektrycznej do sieci, a także pobieranie tej energii z sieci, o których mowa w ust. 1, nie są świadczeniem usług ani sprzedażą w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.
2017
14
lut

Istota:
Czy energia elektryczna zużywana na terenie należących do Spółki zakładów produkcyjnych (z wyłączeniem energii elektrycznej zużywanej na potrzeby gospodarki wodno-ściekowej oraz różnego rodzaju pomieszczeń administracyjno-biurowych oraz socjalnych) będzie mogła zostać objęta zwolnieniem od podatku akcyzowego na podstawie art. 30 ust. 7a pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j.: Dz. U. z 2014 r. poz. 752 ze zm. dalej: „ustawa” lub „ustawa o podatku akcyzowym”) po spełnieniu warunków formalnych określonych w ustawie?
Fragment:
(...) energii elektrycznej przez podmiot posiadający koncesję, o której mowa w pkt 2; zużycie energii elektrycznej przez podmiot nieposiadający koncesji, o której mowa w pkt 2, który wyprodukował tę energię; import energii elektrycznej przez nabywcę końcowego; zużycie energii elektrycznej przez nabywcę końcowego, jeżeli nie została od niej zapłacona akcyza w należnej wysokości i nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży tej energii elektrycznej nabywcy końcowemu. Za zużycie energii elektrycznej nie uznaje się strat powstałych w wyniku przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, z wyłączeniem energii zużytej w związku z jej przesyłaniem lub dystrybucją oraz energii elektrycznej pobranej nielegalnie. Obrót energią elektryczną i jej zużycie w ww. okolicznościach podlega zatem z zasady opodatkowaniu akcyzą. Stosownie do art. 11 ust. 1 ustawy w przypadku energii elektrycznej obowiązek podatkowy powstaje: z dniem nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej przez nabywcę końcowego; z momentem wydania energii elektrycznej nabywcy końcowemu, w przypadku sprzedaży energii elektrycznej na terytorium kraju; z dniem zużycia energii elektrycznej, w przypadkach, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3, 4 i 6; z dniem powstania długu celnego, w przypadku importu energii elektrycznej przez nabywcę końcowego.
2016
28
lis

Istota:
Czy opłaty, będące odszkodowaniem za nielegalny pobór energii elektrycznej powinny podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT?
Fragment:
W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy opłaty, będące odszkodowaniem za nielegalny pobór energii elektrycznej powinny podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT... Zdaniem Wnioskodawcy nielegalnie pobierana energia elektryczna jest przestępstwem przeciwko mieniu. Obciążenie opłatą za nielegalnie pobraną energię elektryczną nie jest sprzedażą, lecz ma charakter sankcji i jest odszkodowaniem za poniesione szkody wynikłe z kradzieży energii. Zdaniem Spółki z o.o. czynność ta nie powinna podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT i nie powinna być dokumentowana fakturą VAT. Pomiędzy zakładem energetycznym i podmiotem dopuszczającym się kradzieży energii nie istnieje więź prawna, tym samym nie dochodzi więc do odpłatnej dostawy towarów w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT. Świadczeniobiorca bez wiedzy i zgody sprzedawcy wchodzi w posiadanie towaru w wyniku popełnienia czynu zabronionego. Art. 57 ust. 1 ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 2003r. wyraźnie określa charakter pobieranej opłaty ustanawiając, iż „ w razie nielegalnego pobierania paliw lub energii z sieci przedsiębiorstwo energetyczne pobiera opłaty za nielegalnie pobrane paliwo lub energię w wysokości określonej w taryfach lub dochodzi odszkodowania na zasadach ogólnych ”.
2016
19
maj

Istota:
W zakresie opodatkowania odsprzedaży energii elektrycznej, gazu i praw majątkowych
Fragment:
Usługi pośrednictwa, które będą realizowane przez Bank na rzecz klientów dokonujących transakcji na TGE będą odnosiły się do transakcji, których przedmiotem jest: energia elektryczna – transakcje te będą zawierane na: tzw. rynku spotowym (bieżącym) energii elektrycznej z fizyczną dostawą towaru w określonych godzinach doby (Rynku Dnia Następnego i Bieżącego energii elektrycznej) oraz rynku kontraktów terminowych na energię elektryczną (Rynek Terminowy Towarowy energii elektrycznej) z rzeczywistą dostawą instrumentu bazowego (energii elektrycznej) w ustalonej dacie w przyszłości i po ustalonej cenie; gaz – transakcje te będą zawierane na: tzw. rynku spotowym (bieżącym) gazu z fizyczną dostawą towaru w określonych godzinach doby (Rynku Dnia Następnego i Bieżącego Gazu) oraz rynku kontraktów terminowych na dostawę gazu (Rynek Terminowy Towarowy Gazu) z rzeczywistą dostawą instrumentu bazowego (gazu) w ustalonej dacie w przyszłości i po określonej cenie; prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia energii ze źródeł odnawialnych – transakcje te będą zawierane na prowadzonym przez TGE Rynku praw majątkowych do świadectw pochodzenia energii ze źródeł odnawialnych. Zgodnie z funkcjonującym na TGE modelem rozliczeń transakcji realizowanych na Giełdzie, ich stroną jest zawsze Członek Giełdy (w rozpatrywanym zdarzeniu przyszłym: Wnioskodawca), który jest uprawniony wyłącznie do zawierania transakcji kupna lub sprzedaży określonych towarów giełdowych w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych – energii elektrycznej/gazu/praw majątkowych.
2016
23
mar

Istota:
Kwota przekazywana sprzedawcy zobowiązanemu lub wytwórcy energii przez Wnioskodawcę celem wyrównania ujemnego salda obrotu energią stanowi dopłatę o charakterze dofinansowania do kosztów produkcji energii ze źródeł odnawialnych, przekazywanie przez Wnioskodawcę opłaty OZE na zasadach wynikających z przepisów ustawy o OZE nie stanowi czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
Fragment:
(...) energii a wartością zakupu tej energii elektrycznej, wynikającej z realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 40 ust. 1, wykazanej w sprawozdaniu. W myśl art. 93 ust. 2 pkt 3 ustawy o OZE wytwórca energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW, w celu sprzedaży energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w okresie, o którym mowa w art. 92 ust. 6-8, jest obowiązany do przekazywania Operatorowi Rozliczeń Energii Odnawialnej S.A., w terminie 10 dni po zakończeniu miesiąca, sprawozdania miesięcznego zawierającego informacje, o których mowa w pkt 1 i 2, oraz wniosku o pokrycie ujemnego salda, obliczonego na podstawie różnicy między wartością sprzedaży energii elektrycznej, o której mowa w pkt 1, obliczoną zgodnie z pkt 2, a wartością tej energii elektrycznej ustaloną na podstawie ceny zawartej w ofercie tego wytwórcy, która wygrała aukcję, wykazanej w sprawozdaniu, z uwzględnieniem ust. 4 i 6. Stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy o OZE Operator Rozliczeń Energii Odnawialnej S.A., zapewniając dostępność energii ze źródeł odnawialnych w krajowym systemie elektroenergetycznym, pobiera opłatę, zwaną dalej „ opłatą OZE ”.
2016
4
mar
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Energia
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.