Energia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to energia. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
8
gru

Istota:

Czy kwota za zużycie energii elektrycznej z podlicznika jest przychodem Wnioskodawczyni i czy powinna odprowadzać podatek w wysokości 8,5%?

Fragment:

Wnioskodawczyni wynajmuje lokal usługowy, za który pobiera czynsz najmu i dodatkowo opłatę za zużycie energii elektrycznej na podstawie wskazań z podlicznika co dwa miesiące. Wszystko jest zapisane w umowie najmu, w której jest również zapis, że najemca ponosi opłaty za czynsz najmu i za zużycie energii elektrycznej na podstawie wskazań podlicznika. Wnioskodawczyni wystawia rachunek za zużycie energii elektrycznej po obliczeniu ilości kWh z podlicznika. Najemca przelewa Wnioskodawczyni na prywatne konto bankowe kwotę za zużycie energii elektrycznej z podlicznika. Wnioskodawczyni opłaca podatek od przychodu w wysokości 8,5% co miesiąc od kwoty czynszu najmu i co dwa miesiące od kwoty za zużycie energii elektrycznej z podlicznika. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy kwota za zużycie energii elektrycznej z podlicznika jest przychodem Wnioskodawczyni i czy powinna odprowadzać podatek w wysokości 8,5%? Przedstawiając własne stanowisko w sprawie Wnioskodawczyni wskazała, że opłaty za zużycie energii elektrycznej z podlicznika nie są jej zyskiem, a podatek w wysokości 8,5 % odprowadza. W spisanej umowie najmu posiada wyodrębnione zdanie, iż Najemca zobowiązany jest opłacać należności za zużyty prąd przeliczany w odstępie 2 miesięcy z odrębnego podlicznika.

2018
19
paź

Istota:

Przepis rozporządzenia MRiF stanowi wprost, że zwalnia się od akcyzy zużycie energii elektrycznej wyprodukowanej z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW przez podmiot, który zużywa tę energię, bez znaczenia pozostaje fakt do jakich konkretnie własnych potrzeb zostanie wyprodukowana energia elektryczna zużyta; przedmiotem opodatkowania jest sprzedaż energii elektrycznej nabywcy końcowemu na terytorium kraju, a jak wynika z wniosku odbiorca tej energii nie posiada takiego statusu.

Fragment:

Wykonana na zlecenie Spółki instalacja fotowoltaiczna przeznaczona jest na pokrycie potrzeb własnych energii elektrycznej z możliwością sprzedaży nadwyżek energii do spółki obrotu energią (A spółka akcyjna), która posiada koncesję na dystrybucję energii elektrycznej. Spółka A nabytą od Wnioskodawcy energię odsprzedaje innym podmiotom. Wnioskodawca nie posiada koncesji na wytwarzanie energii. W związku z powyższym opisem stanu faktycznego zadano następujące pytania: Czy w przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawca jest zwolniony od obowiązku uiszczania podatku akcyzowego od zużycia na własne potrzeby energii elektrycznej, którą wytwarza z odnawialnych źródłach energii oraz składania comiesięcznych deklaracji podatkowych w związku z zużyciem energii elektrycznej wyprodukowanej we własnym zakresie? Czy w przedstawionym stanie faktycznym Spółka będzie zwolniona od obowiązku uiszczania podatku akcyzowego od sprzedaży nadwyżek energii dla spółki A? Czy w przedstawionym stanie faktycznym na Wnioskodawcy ciąży obowiązek rejestracji jako podatnik podatku akcyzowego? Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania pierwszego: W ocenie Spółki będzie ona zwolniona od obowiązku uiszczania podatku akcyzowego od zużycia na własne potrzeby energii elektrycznej, którą wytwarza w odnawialnych źródłach energii, będzie jednak zobowiązana do składania deklaracji podatkowych w związku z zużyciem energii elektrycznej wyprodukowanej we własnym zakresie.

2018
17
mar

Istota:

Opodatkowanie bezumownego poboru ciepła

Fragment:

Nie mamy tu do czynienia z sytuacją, w której pobór energii następuje bez wiedzy Spółki, z samowolnym podpięciem się do sieci, bądź manipulacjami układu pomiarowo-rozliczeniowego. Mając na uwadze powyższe okoliczności sprawy należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie pobierane opłaty mają ścisły związek z konkretną dostawą energii, a tym samym pobierane opłaty należy uznać za wynagrodzenie za dostawę energii. W analizowanej sprawie zachodzi ścisły związek pomiędzy zdarzeniem w postaci dostarczenia energii a uiszczoną opłatą. Związek ten jest na tyle wyraźny, że nie można mieć wątpliwości, że płatność (opłaty) następuje w związku z dostawą energii. A zatem należy stwierdzić, że kwota uiszczona z tytułu bezumownego poboru energii stanowi wynagrodzenie za jej dostawę. Podsumowując, analiza obligatoryjnych warunków determinujących uznanie czynności za podlegającą opodatkowaniu nie pozostawia wątpliwości, że bezumowna dostawa energii, za którą pobierane są opłaty określone w § 46 oraz od 9 listopada 2017 r. § 45 rozporządzenia Ministra Energii w niniejszej sprawie stanowi czynność opodatkowaną podatkiem od towarów i usług. Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1 jest nieprawidłowe.

2018
17
mar

Istota:

W zakresie: uznania, czy czynności obciążenia odbiorców pobierających energię bezumownie opłatami określonymi na podstawie § 45 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 22 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło, podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (pytanie nr 1)
obowiązku oraz terminu wystawienia faktury a także określenia terminu powstania obowiązku podatkowego z tytułu ww. czynności.

Fragment:

Wynika z tego, że celem Wnioskodawcy jest zawarcie umów i dostarczanie energii, zwłaszcza, że jak Spółka wskazała, ze względów prawnych i społecznych nie może zablokować dostawy ciepła. Nie mamy tu do czynienia z sytuacją, w której pobór energii następuje bez wiedzy Spółki, z samowolnym podpięciem się do sieci, bądź manipulacjami układu pomiarowo-rozliczeniowego. Mając na uwadze powyższe okoliczności sprawy należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie pobierane opłaty będą miały ścisły związek z konkretną dostawą energii, a tym samym pobierane opłaty należy uznać za wynagrodzenie za dostawę energii. W analizowanej sprawie zachodzić będzie ścisły związek pomiędzy zdarzeniem w postaci dostarczenia energii a uiszczoną opłatą. Związek ten będzie na tyle wyraźny, że nie można mieć wątpliwości, że płatność (opłaty) będzie następowała w związku z dostawą energii. A zatem należy stwierdzić, że kwota uiszczona z tytułu bezumownego poboru energii stanowić będzie wynagrodzenie za jej dostawę. Podsumowując, analiza obligatoryjnych warunków determinujących uznanie czynności za podlegającą opodatkowaniu nie pozostawia wątpliwości, że bezumowna dostawa energii, za którą pobierane będą opłaty określone w § 45 rozporządzenia w niniejszej sprawie stanowić będzie czynność opodatkowaną podatkiem od towarów i usług.

2018
1
lut

Istota:

W zakresie uznania usługi bilansowania handlowego oraz dostawy energii bilansującej za odrębne świadczenia oraz momentu powstania obowiązku podatkowego dla usługi bilansowania oraz dostawy energii bilansującej.

Fragment:

Klientami Spółki są podmioty będące odbiorcami końcowymi energii elektrycznej - odbiorcy przemysłowi, oraz podmioty prowadzące obrót energią (dalej łącznie: Sprzedawcy). Sprzedawcy na podstawie USE nabywają energię elektryczną na własne potrzeby jako odbiorcy końcowi, lub w celu dalszej odsprzedaży odbiorcom końcowym. Sprzedawcy muszą zgłosić USE do OSP w postaci planowanego godzinowego grafiku dostaw energii elektrycznej a następnie rozliczyć się na rynku bilansującym z niezbilansowanej energii (niezbilansowanie energii to różnica pomiędzy planowanym grafikiem dostawy energii zgłoszonym OSP a energią rzeczywiście pobraną). Zakup brakującej energii (różnicy) z rynku bilansującego ma miejsce wtedy gdy klient końcowy zużyje więcej energii w danej godzinie niż zostało zgłoszone w grafiku do OSP. Natomiast kiedy zużyje mniej, ma miejsce sprzedaż na rynku bilansującym energii nie odebranej przez odbiorcę końcowego. Sprzedawcy są właścicielami energii wprowadzonej do sieci OSP i mogą nią swobodnie dysponować. Sprzedawca może wykorzystać energię na własne potrzeby, jeżeli jest odbiorcą końcowym. Sprzedawca może też rozporządzać posiadaną energią, a więc zgodnie z zawartymi USE może dokonać dostawy na rzecz jednego lub wielu odbiorców końcowych.

2017
14
paź

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku VAT w związku z realizacją inwestycji pn. „Poprawa efektywności energetycznej i stanu środowiska na terenie gminy poprzez instalację na budynkach mieszkalnych odnawialnych źródeł energii

Fragment:

(...) energię elektryczną i cieplną oraz gaz (art. 7 ust. 1 pkt 1 i 3 cyt. ustawy o samorządzie gminnym). Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Gmina jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn. „ Poprawa efektywności energetycznej i stanu środowiska na terenie gminy poprzez instalację na budynkach mieszkalnych odnawialnych źródeł energii ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V, Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii. Wnioskowana wysokość dofinansowania (zgodnie ze złożonym projektem) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniesie 65%. Celem głównym projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej 71 budynków mieszkalnych mieszkańców Gminy poprzez produkcję energii cieplnej i/lub elektrycznej pochodzącej z energii słonecznej zużywanej na własne potrzeby. Grupą odbiorców są mieszkańcy i ich budynki mieszkalne znajdujące się na obszarze Gminy. Mieszkańcy, którzy zadeklarowali udział w projekcie, tj. chcą założyć instalacje (kolektory słoneczne i/lub ogniwa fotowoltaiczne) w budynkach mieszkalnych zostali zakwalifikowani do projektu na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej.

2017
24
sie

Istota:

Otrzymywane przez Wnioskodawcę dofinansowanie z opłat OZE na zasadach wynikających z przepisów ustawy o OZE nie stanowi czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, w tym również nie stanowi dopłaty (dotacji), o której mowa w art. 29a ust. 1 ustawy, do ceny wytwarzanej przez Wnioskodawcę energii. W konsekwencji Wnioskodawca z tytułu otrzymywanych kwot celem pokrycia Ujemnego Salda nie będzie miał obowiązku opodatkowania tych należności i rozliczania należnego podatku VAT.

Fragment:

U. z 2015 r., poz. 478 ze zm. - dalej „ ustawa o OZE ”), której przedmiotem jest wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Minister właściwy do spraw energii, określa w drodze rozporządzenia, nie później niż w terminie 60 dni przed dniem przeprowadzenia pierwszej w danym roku aukcji, maksymalną cenę w złotych za 1 MWh, za jaką może zostać w danym roku kalendarzowym sprzedana przez wytwórców w drodze aukcji energia elektryczna z odnawialnych źródeł energii („ cena referencyjna ”). Wytwórca energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, będący uczestnikiem aukcji, składa w jej trakcie jedną ofertę dla energii elektrycznej, która będzie wytworzona w danej instalacji, zawierającą w szczególności ilość energii określoną w MWh oferowanej do sprzedaży i cenę wyrażoną za 1 MWh, za jaką uczestnik aukcji zobowiązuje się sprzedać tę energię. Aukcję wygrywają uczestnicy aukcji, którzy zaoferowali najniższą cenę sprzedaży energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii - aż do wyczerpania ilości lub wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii określonej w ogłoszeniu o aukcji. Zgodnie z przepisami wykonawczymi do ustawy o OZE: inwestorzy wytwarzający energię z OZE ze źródeł (...)

2017
19
sie

Istota:

W zakresie opodatkowania otrzymywanych dopłat z opłaty OZE do sprzedanej energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych tytułem pokrycia Ujemnego Salda, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy OZE

Fragment:

Spółka, na podstawie deklaracji składanej do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (dalej „ Prezes URE ”), uczestniczy w aukcji przeprowadzanej w trybie przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2015 r., poz. 478 ze zm. - dalej „ ustawa o OZE ”), której przedmiotem jest wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Minister właściwy do spraw energii, określa w drodze rozporządzenia, nie później niż w terminie 60 dni przed dniem przeprowadzenia pierwszej w danym roku aukcji, maksymalną cenę w złotych za 1 MWh, za jaką może zostać w danym roku kalendarzowym sprzedana przez wytwórców w drodze aukcji energia elektryczna z odnawialnych źródeł energii („ cena referencyjna ”). Wytwórca energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, będący uczestnikiem aukcji, składa w jej trakcie jedną ofertę dla energii elektrycznej, która będzie wytworzona w danej instalacji, zawierającą w szczególności ilość energii określoną w MWh oferowanej do sprzedaży i cenę wyrażoną za 1 MWh, za jaką uczestnik aukcji zobowiązuje się sprzedać tę energię. Aukcję wygrywają uczestnicy aukcji, którzy zaoferowali najniższą cenę sprzedaży energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii - aż do wyczerpania ilości lub wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii określonej w ogłoszeniu o aukcji. Zgodnie z przepisami wykonawczymi do ustawy o OZE: inwestorzy wytwarzający energię z OZE ze źródeł (...)

2017
18
sie

Istota:

W zakresie opodatkowania otrzymywanych dopłat z opłaty OZE do sprzedanej energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych tytułem pokrycia Ujemnego Salda, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o OZE

Fragment:

Spółka, na podstawie deklaracji składanej do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (dalej „ Prezes URE ”), uczestniczy w aukcji przeprowadzanej w trybie przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2015 r., poz. 478 ze zm. - dalej „ ustawa o OZE ”), której przedmiotem jest wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Minister właściwy do spraw energii, określa w drodze rozporządzenia, nie później niż w terminie 60 dni przed dniem przeprowadzenia pierwszej w danym roku aukcji, maksymalną cenę w złotych za 1 MWh, za jaką może zostać w danym roku kalendarzowym sprzedana przez wytwórców w drodze aukcji energia elektryczna z odnawialnych źródeł energii („ cena referencyjna ”). Wytwórca energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, będący uczestnikiem aukcji, składa w jej trakcie jedną ofertę dla energii elektrycznej, która będzie wytworzona w danej instalacji, zawierającą w szczególności ilość energii określoną w MWh oferowanej do sprzedaży i cenę wyrażoną za 1 MWh, za jaką uczestnik aukcji zobowiązuje się sprzedać tę energię. Aukcję wygrywają uczestnicy aukcji, którzy zaoferowali najniższą cenę sprzedaży energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii - aż do wyczerpania ilości lub wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii określonej w ogłoszeniu o aukcji. Zgodnie z przepisami wykonawczymi do ustawy o OZE: inwestorzy wytwarzający energię z OZE ze źródeł (...)

2017
16
maj

Istota:

W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych kwoty odszkodowania za dostarczanie energii niezgodnie z planowaną strukturą dostaw.

Fragment:

(...) energii elektrycznej nie charakteryzowała się w danym miesiącu kalendarzowym strukturą dostaw, wskazaną w tabeli, to E płacił P. odszkodowanie za energię dostarczoną niezgodnie ze strukturą dostaw w danym miesiącu. Wartość odszkodowania (Wk) była obliczana, jako iloczyn ceny energii elektrycznej, wyliczonej jako różnica pomiędzy ceną energii elektrycznej z notowań na Towarowej Giełdzie Energii w danym miesiącu, za dostawy w Euroszczycie (Ce), a ceną energii elektrycznej z notowań na Towarowej Giełdzie Energii w danym miesiącu, za dostawy poza Euroszczytem (Coff), a ilością energii elektrycznej, wyliczonej, jako ilość całkowicie dostarczonej energii elektrycznej (E) do wymaganej struktury dostawy w danym miesiącu (X%) po odjęciu ilości energii rzeczywiście dostarczonej w danym miesiącu w Euroszczycie (Ee). Wk=(Ce-Coff)*(E*X%-Ee) P. w terminie 5 dni roboczych od zakończenia danego miesiąca przesyłała E raport rozliczeniowy, z wyliczeniem odszkodowania za energię dostarczoną niezgodnie ze strukturą dostaw za dany miesiąc. Po sprawdzeniu poprawności raportu rozliczeniowego przez E , P. wystawiała notę księgową z tytułu odszkodowania za energię elektryczną dostarczoną niezgodnie ze strukturą dostaw w danym miesiącu.