IPPB3/4510-99/16-2/DP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym, wykonywanie funkcji Agenta Emisji przez Bank (czynności opisane we wniosku) na zlecenie Emitenta, w sytuacji, w której Bank nie prowadzi rachunku papierów wartościowych ani rachunku zbiorczego a jednie wykonuje czynności zlecone spoczywające na Emitencie, nie rodzi po stronie Banku konieczności rozpoznania obowiązków płatnika podatku dochodowego, w tym zwłaszcza Bank nie jest zobowiązany do rozpoznania obowiązku płatnika na podstawie art. 26 ust. 1 i 2c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 3 lutego 2016 r. (data wpływu 8 lutego 2016 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu emisji obligacji – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 lutego 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu emisji obligacji.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Bank Spółka Akcyjna (dalej: „Wnioskodawca”, „Bank”) jest podmiotem prowadzącym działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r., po„ 1376 ze zm. dalej: ”PB”). Ustawa Prawo Bankowe zawiera zamknięty katalog czynności zastrzeżonych wyłącznie dla instytucji bankowych (np. udzielanie kredytów, przyjmowanie wkładów pieniężnych) – czynności te zostały zawarte w art. 5 ust. 1 Prawa Bankowego, jak również zawiera katalog czynności bankowych, które to czynności pomimo iż nie są czynnościami zastrzeżonymi (mogą być także realizowane przez inne instytucje), jednakże ze względu na ich charakter są czynnościami przypisanymi dla instytucji bankowych (art. 5 ust. 2 PB). W ramach takich czynności przypisanych bankom zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt 9 PB jest między innymi wykonywanie czynności zleconych, związanych z emisją papierów wartościowych. Zgodnie zaś z art. 8 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o Obligacjach (Dz. U. z 2015 r., poz. 238 z późn. zm.) między innymi banki są uprawnione do prowadzenia ewidencji obligacji (ustawa o obligacjach zawiera zamknięty katalog podmiotów uprawnionych do wykonywania takich czynności).

Katalog wykonywanych czynności zleconych związanych z emisją papierów wartościowych realizowanych przez Bank S.A. może być różnie kształtowany w zależności od zawartych umów pomiędzy Bankiem a emitentami papierów wartościowych oraz w zależności od rodzaju papierów wartościowych jakich te czynności dotyczą (np. weksle, czeki, obligacje, bony skarbowe, listy zastawne, listy hipoteczne, akcje, konosamenty). Najczęściej wykonywanymi czynnościami zleconymi związanymi z emisją papierów wartościowych jest pełnienie funkcji podmiotu organizującego emisję papierów wartościowych – głównie obligacji (np. przyjmowanie zapisów na objęcie obligacji) oraz w niektórych przepadkach pełnienie funkcji Agenta Emisji – czynności związane z poemisyjną obsługą papierów wartościowych/obligacji (np. prowadzenie ewidencji papierów wartościowych, wyliczenie kwot należnych odsetek z tytułu wypłaty kuponu odsetkowego, realizowanie dyspozycji wypłaty kuponu odsetkowego do uprawnionych podmiotów, itp).

Bank pragnie podkreślić, iż w ramach wykonywanych przez Bank czynności związanych z emisją papierów wartościowych nie mieści się prowadzenie rachunku papierów wartościowych oraz nie jest prowadzenie rachunków zbiorczych, w myśl ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r., poz. 94 z późn. zm.).

W chwili obecnej w sytuacjach, gdzie Bank bierze aktywny udział w emisji obligacji i wykonuje czynności zlecone związane z emisją, w ramach to których czynności Bank pełnił funkcję Agenta Emisji, całość emisji była obejmowana przez Bank i utrzymywana do momentu zapadalności (wykupu) obligacji, w związku z czym w ocenie Banku nie materializował się obowiązek płatnika podatku dochodowego (brak obowiązku poboru podatku od wypłacanych odsetek, gdyż Bank podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu), jak również nie występowała konieczność wystawienia informacji PIT-8C o uzyskanych przychodach ze sprzedaży obligacji ze względu na brak transakcji odsprzedaży obligacji.

Zgodnie z planowanymi działaniami Bank zamierza rozszerzyć działalność w tym zakresie poprzez potencjalną odsprzedaż objętych obligacji (w tym także odsprzedaż osobom fizycznym jak również osobom prawnym mającym siedzibę działalności poza granicami RP), lub też uczestniczyć w organizacji emisji obligacji z założeniem, iż część lub całość emitowanych obligacji będzie obejmowana przez podmioty trzecie i takie obligacje będą mogły być przedmiotem dalszego obrotu gospodarczego. Tym samym mogą wystąpić trzy różne typy zdarzeń gospodarczych, gdzie mogą wystąpić nabycia obligacji przez podmioty spoza RP lub przez osoby fizyczne:

 1. Bank obejmuje całość emisji obligacji a następnie takie obligacje mogą być – ale nie muszą – przedmiotem dalszej odsprzedaży,
 2. Bank obejmuje część emisji obligacji a część emisji jest obejmowana przez inwestorów zewnętrznych,
 3. Całość emisji jest obejmowana przez inwestorów zewnętrznych.

Opisane transakcje dotyczą sytuacji, gdzie Bank będzie pełnił rolę Agenta Emisji obligacji (agent emisji, agent ds. płatności, agent dokumentacyjny, depozytariusz oraz dealer obligacji, pełnomocnik emitenta). W ramach pełnionych czynności jako agent emisji Bank będzie zobligowany do pełnienia następujących funkcji (wszystkich lub tylko wybranych czynności):

 • organizację Programu Emisji;
 • uzgadniania z Emitentem szczegółowych Warunków Emisji Obligacji;
 • uzupełniania Propozycji Nabycia Obligacji i Warunków Emisji Obligacji danymi otrzymanymi od Emitenta w Zleceniu Emisji oraz do podpisania i rozpowszechniania wśród Inwestorów w jego imieniu Propozycji Nabycia Obligacji oraz Warunków Emisji, jak i do rozpowszechniania wśród Inwestorów innych Dokumentów Informacyjnych oraz Dokumentów Finansowych dostarczonych przez Emitenta Dealerowi;
 • nabywania Obligacji na własny rachunek albo wyszukiwania z zachowaniem należytej staranności Inwestorów, którzy nabyliby takie Obligacje;
 • przechowywania dokumentów związanych z Emisją;
 • przechowywania różnego rodzaju informacji i komunikatów publikowanych na stronie internetowej Emitenta w wykonaniu przepisów Ustawy o Obligacjach przekazywanych przez Emitenta;
 • prowadzenia Ewidencji zgodnie z ustawą o Obligacjach;
 • wystawiania Świadectw Depozytowych;
 • zapisywania w Dniu Emisji praw Obligatariuszy w Ewidencji;
 • przekazywania Emitentowi Ceny Emisyjnej (zgodnie z umową);
 • dokonywania płatności Należności Głównej w Dniu Wykupu;
 • dokonywania płatności odsetek w Dniu Płatności Odsetek;
 • obliczania Kwot do Zapłaty przez Emitenta;
 • kalkulacji wysokości Kuponu.

Emisja obligacji jest organizowana w oparciu o ustawę o Obligacjach, uchwałami Emitenta, propozycją nabycia obligacji, warunkami emisji oraz umową organizacji emisji. Emitowane obligacje są zdematerializowanymi, kuponowymi papierami wartościowymi na okaziciela, emitowanymi w ofercie niepublicznej (na podstawie art. 33 pkt 2 ustawy o Obligacjach). Ze względu na ograniczenia w zakresie oferowania objęcia emisji (oferta niepubliczna), emisja obligacji nie będzie podlegała rygorom ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (przepisy ustawy będą natomiast stosowane odpowiednio). W związku z czym prowadzona przez Bank jako Agenta Emisji ewidencja obligacji zgodnie z ustawą o Obligacjach (niezależnie czy będzie prowadzona w formie papierowej czy też elektronicznej), nie będzie tożsama z prowadzeniem przez Bank rachunku papierów wartościowych lub też rachunku zbiorczego, bo nie będzie prowadzona dla inwestora, a będzie prowadzona dla papierów wartościowych (obligacji) – ewidencja może zawierać jednakże podobny zakres informacji.

Należy jednakże wskazać, iż Bank jako Agent Emisji będzie za wynagrodzeniem wypełniał obowiązki nałożone na Emitenta – tj. prowadził ewidencję wszystkich wyemitowanych obligacji w ramach danej emisji, będzie prowadził ewidencję osób uprawnionych do otrzymania wypłaty odsetek należnych za poszczególne okresy odsetkowe, Bank będzie wyliczał wszystkie należne płatności, Bank będzie realizował dyspozycję przelania podstawionych przez Emitenta środków na rzecz Obligatariuszy, itp.

Tak jak już Bank wskazał powyżej, w chwili obecnej w sytuacji, gdzie Bank pełnił funkcję Agenta Emisji, a jednocześnie całość emisji jest obejmowana przez Bank i utrzymywana do momentu zapadalności (wykupu) obligacji, w ocenie Banku nie dochodziło do zmaterializowania się powstania obowiązku płatnika podatku dochodowego lub obowiązku sporządzenia informacji o uzyskanych przychodach podlegających opodatkowaniu PIT-8C. Mając na uwadze, iż zgodnie z planowanymi działaniami obligacje mogą być nabyte przez osoby prawne niemające zamieszkania na terytorium RP jak również mogą być nabyte przez osoby fizyczne, tym samym w ocenie Banku może dość do materializacji powstania obowiązku płatnika podatku dochodowego (art. 26 ust. 1 UPDOP, art. 41 ust. 4 UPDOF).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym, wykonywanie funkcji Agenta Emisji przez Bank (czynności opisane we wniosku) na zlecenie Emitenta, w sytuacji, w której Bank nie prowadzi rachunku papierów wartościowych ani rachunku zbiorczego a jednie wykonuje czynności zlecone spoczywające na Emitencie, nie rodzi po stronie Banku konieczności rozpoznania obowiązków płatnika podatku dochodowego, w tym zwłaszcza Bank nie jest zobowiązany do rozpoznania obowiązku płatnika na podstawie art. 26 ust. 1 i 2c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...
 2. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym, wykonywanie funkcji Agenta Emisji przez Bank (czynności opisane we wniosku) na zlecenie Emitenta, w sytuacji w której Bank nie prowadzi rachunku papierów wartościowych ani rachunku zbiorczego a jednie wykonuje czynności zlecone spoczywające ina Emitencie, nie rodzi po stronie Banku konieczności rozpoznania obowiązków płatnika podatku dochodowego, w tym zwłaszcza Bank nie jest zobowiązany do rozpoznania obowiązku płatnika na podstawie art. 41 ust. 4 i 4d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Niniejsza interpretacja indywidualna stanowi odpowiedź na pytanie podatnika w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Odpowiedź na pytanie w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych zostanie udzielona odrębnym rozstrzygnięciem.

Zdaniem Wnioskodawcy, wykonywanie funkcji Agenta Emisji przez Bank (czynności opisane we wniosku) na zlecenie Emitenta, w sytuacji, w której Bank nie prowadzi rachunku papierów wartościowych ani rachunku zbiorczego a jednie wykonuje czynności zlecone spoczywające na Emitencie, nie rodzi po stronie Banku konieczności rozpoznania obowiązków płatnika podatku dochodowego, w tym zwłaszcza Bank nie jest zobowiązany do rozpoznania obowiązku płatnika na podstawie art. 26 ust. 1 i 2c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, oraz nie jest zobowiązany do rozpoznania obowiązku płatnika na podstawie art. 41 ust. 4 i 4d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych jak również zgodnie z art. 3 ust. 2a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – podatnicy/osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu/miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (zasada ograniczonego obowiązku podatkowego). Norma ta sankcjonuje obowiązek zapłaty podatku na rzecz Rzeczypospolitej Polskiej od dochodów uzyskiwanych na terytoriom RP, jako miejsca gdzie dany przychód powstał.

Zgodnie zaś z art. 21 ust. 1 pkt 1 UPDOP podatek z tytułu uzyskanych na terytorium RP przez podatników określonych w art. 3 ust. 2 między innymi przychodów odsetkowych wynosi 20%. Analogiczne uregulowanie zostało zawarte w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w art. 30a ust. 1 – od uzyskanych przychodów pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy między innymi od odsetek i dyskonta od papierów wartościowych.

Natomiast w myśl art. 26 ust. 1 pkt 1 UPDOP osoby prawne, które dokonują wypłat należności wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat (z uwzględnieniem odliczeń). Zgodnie zaś z ust. 2c pkt 1 w przypadku wypłat należności z tytułu odsetek od papierów wartościowych zapisanych na rachunkach papierów wartościowych albo na rachunkach zbiorczych, wypłaconych na rzecz podatników o których mowa w art. 3 ust. 2 , obowiązek podatkowy, o którym mowa w ust 1, stosuje się do podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych albo rachunki zbiorcze, jeżeli wypłata należności następuje za pośrednictwem tych podmiotów.

Norma art. 41 ust. 4 UPDOF (analogiczna do normy art. 21 UPDOP) określa, iż płatnicy o których mowa w ustęp 1 tego przepisu, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji płatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych, z tytułów określonych miedzy innymi w art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ustęp 4d tego artykułu. Zgodnie zaś z ust 4d zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów, o których między innymi mowa w art. 30a ust. 1 pkt 2, pobierają, jako płatnicy, podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych dla podatników, jeżeli przychody te zostały uzyskane na terytorium RP i wiążą się z papierami wartościowymi zapisanymi na tych rachunkach, a wypłata świadczenia na rzecz podatnika następuje za pośrednictwem tych podmiotów.

Aby więc uznać, iż wypłata odsetek na rzecz klienta spoza terytorium RP rodzi po stronie Banku obowiązek poboru podatku (zarówno w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jak również od osób fizycznych) musi ziścić się jeden z dwóch warunków:

 • Bank jako podmiot zobowiązany musi być podmiotem dokonującym wypłaty odsetek,
 • lub też dokonywana wypłata odsetek musi być realizowana za pośrednictwem Banku, ale jednocześnie musi dotyczyć papierów wartościowych zapisanych na rachunku papierów wartościowych albo na rachunkach zbiorczych prowadzonych przez Bank.

W ocenie Banku świadczona przez Bank usług wyręczenia Emitenta z niektórych obowiązków „technicznych” narzuconych na niego ustawą o Obligacjach, nie zmienia faktu, iż to Emitent jest osobą dokonująca wypłaty przedmiotowych odsetek (Emitent jest podmiotem, który dokonał emisji obligacji i jest zobowiązany do wypłaty odsetek, gdyż z tym właśnie podmiotem wiąże Obligatariusza stosunek zobowiązaniowy). Agent Emisji realizując powierzone mu pewne czynności operacyjno-techniczne może wspomagać Emitenta w identyfikacji podmiotów uprawnionych do otrzymania odsetek, klasyfikacji ich jako osób fizycznych lub prawnych, ustalenia rezydencji podatkowej, czy nawet pomagać w wyliczeniu kwot należnego podatku podlegającego poborowi w momencie wypłaty odsetek – jednakże decyzje w zakresie wypłaty odsetek (dyspozycja płatności) czy też potrącenia podatku podejmuje Emitent w oparciu o posiadane informacje (nawet jeżeli niezbędne informacje uzyskał od Agenta Emisji).

Takie też stanowisko prezentują sądy administracyjne, które w sposób jednoznaczny uznały, iż to Emitent jest podmiotem dokonującym wypłaty odsetek – np. poniżej cytowany wyrok NSA z dnia 5 grudnia 2012 , sygn. akt II FSK 806/11, zgodnie z którym obowiązki płatnika ciążą na Emitencie. Co więcej przedmiotowy wyrok wskazuje, iż nowe regulacje prawne (art. 41 ust. 4d UPDOF), potwierdzają słuszność takiego rozumowania precyzując, iż obowiązek podatkowy w zakresie poboru podatku będzie spoczywał na innym podmiocie, jeżeli spełni on ściśle określone warunki (tj. podmiot pośredniczący w wypłacie odsetek, jeżeli wypłata dotyczy papierów wartościowych zapisanych na rachunkach papierów wartościowych tego podmiotu):

Skład orzekający w niniejszej sprawie podziela pogląd zawarty w wyroku NSA z dnia 25 lutego 2011 r., sygn. akt II FSK 1813/09, zgodnie z którym "Skoro wypłacającym należności za akcje zbywane w celu ich umorzenia jest spółka, to na niej ciąży obowiązek poboru zryczałtowanego podatku dochodowego i przekazania go do właściwego urzędu skarbowego. Brak jest zatem podstaw, by biuro maklerskie, tj. podmiot za pośrednictwem którego spółka dokonała skupu akcji wystawiał informację na sprzedającego o dochodach z tytułu sprzedaży akcji własnych spółki celem ich umorzenia” (System Informacji Prawnej LEX nr 1813/09). Co prawda wyrok ten dotyczy przychodu z tytułu umorzenia akcji, ale podobnie jak w niniejszej sprawie, przychód ten zaliczany jest do przychodów z kapitałów pieniężnych, który powstaje w związku z łączącym posiadacza akcji stosunkiem zobowiązaniowym między spółką wypłacającą należności za umorzone akcje a akcjonariuszem. Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, także w przypadku obligatariusza, którego przychodem są odsetki za udzielenie podmiotowi pożyczki łączy stosunek zobowiązaniowy z tym podmiotem, a źródłem powstania tego przychodu jest przychód z kapitałów pieniężnych, do których zalicza się przychód z posiadanych obligacji. Oznacza to, że to właśnie ten podmiot tj. podmiot emitujący obligacje jest płatnikiem, skoro dokonuje wypłaty świadczenia tj. odsetek bądź dyskonta na rzecz obligatariusza. Obliczenie, pobór i odprowadzenie podatku u źródła (źródła przychodu) uzasadnia przyjęty przez Sąd I instancji pogląd, że to nie Bank zajmujący się technicznym obliczeniem należnych odsetek od obligacji i przekazujący należne środki na rachunek inwestora jest płatnikiem, gdyż przychód powstały z odsetek i dyskonta z obligacji nie powstaje w związku z wykonywanymi przez Bank czynnościami, ale w związku z posiadaniem obligacji emitowanych przez konkretny podmiot.

12.2. Stanowisko to znajduje także uzasadnienie, w zmianie treści art. 41 ust. 4 u.p.d.o.f., która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. Obecnie przepis ten ma zastosowanie z zastrzeżeniem m.in. ust. 4d (nowy przepis), który określa płatnika zryczałtowanego podatku od dochodów, o których mowa w art. 30 a ust. 1 pkt 2 (z odsetek i dyskonta od papierów wartościowych). Przepis ten funkcję płatnika przypisuje podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych podatnika, po spełnieniu dodatkowych warunków tj. uzyskiwanie dochodu z papieru wartościowego zapisanego na tym rachunku i wypłaty świadczenia na rzecz podatnika za pośrednictwem tego podmiotu. Wprowadzenie nowej treści przepisu oznacza, że jest to zmiana prawotwórcza, a więc, że nowa regulacja w odmienny od dotychczasowego sposobu reguluje określone zagadnienie. Przypisanie funkcji płatnika zryczałtowanego podatku od przychodów z kapitałów pieniężnych podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych wymienionych w art. 41 ust. 4 d u.p.d.o.f. z dniem 1 stycznia 2012 r., przesądza o tym, że do dnia 31 grudnia 2011 r. funkcja ta określana była tylko w oparciu o art. 41 ust. 4 u.p.d.o.f., a więc że płatnikiem nie był podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych podatnika, ale podmiot, który dokonywał wypłaty świadczeń należnych podatnikowi.”

Drugi z elementów jaki musi być zweryfikowany, to czy dokonywana wypłata odsetek jest realizowana za pośrednictwem Banku, ale jednocześnie czy wypłata dotyczy papierów wartościowych zapisanych na rachunku papierów wartościowych albo na rachunkach zbiorczych prowadzonych przez Bank. Są to warunki łączne, co zostało zaznaczone w powyższym wyroku NSA (podkreślenie Banku) „Przepis ten funkcję płatnika przypisuje podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych podatnika, po spełnieniu dodatkowych warunków tj. uzyskiwanie dochodu z papieru wartościowego zapisanego na tym rachunku i wypłaty świadczenia na rzecz podatnika za pośrednictwem tego podmiotu”. Mając na uwadze opis stanu faktycznego należy uznać, iż pomimo że wypłata jest dokonywana za pośrednictwem Banku, jednakże nie jest spełniony kolejny warunek, tj. wypłata nie dotyczy papierów wartościowych zapisanych na rachunku papierów wartościowych albo na rachunkach zbiorczych prowadzonych przez Bank.

Zarówno ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych jak również ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie posiada definicji rachunku papierów wartościowych lub rachunków zbiorczych. Taka definicja została jednakże zawarta w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi w zakresie rachunków papierów wartościowych oraz w art. 8a ust. 1 w zakresie rachunków zbiorczych:

„ Art. 4. 1. Rachunkami papierów wartościowych są rachunki, na których zapisywane są zdematerializowane papiery wartościowe, prowadzone wyłącznie przez:

 1. domy maklerskie i banki prowadzące działalność maklerską, banki powiernicze, zagraniczne firmy inwestycyjne i zagraniczne osoby prawne prowadzące działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w formie oddziału, Krajowy Depozyt, spółkę, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1, oraz Narodowy Bank Polski — jeżeli oznaczenie tych rachunków pozwala na identyfikację osób, którym przysługują prawa z papierów wartościowych;
 2. inne podmioty będące uczestnikami depozytu papierów wartościowych lub systemu rejestracji papierów wartościowych prowadzonego przez Narodowy Bank Polski, pośredniczące w zbywaniu papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski — jeżeli dokonywane przez nie zapisy dotyczą tych papierów i pozwalają na identyfikację osób, którym przysługują prawa z papierów wartościowych.”

Art. 8a. 1. Podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1, mogą prowadzić w ramach depozytu papierów wartościowych lub systemu rejestracji papierów wartościowych prowadzonego przez Narodowy Bank Polski rachunki, na których mogą być rejestrowane zdematerializowane papiery wartościowe nienależące do osób, dla których rachunki te są prowadzone, ale należące do innej osoby lub osób (rachunki zbiorcze). Zdematerializowane papiery wartościowe zapisane na rachunku zbiorczym nie są zapisywane na rachunkach papierów wartościowych.

Tak jak Bank wskazał w opisie stanu faktycznego, Emisja obligacji jest organizowana w oparciu o ustawę o Obligacjach. Emitowane obligacje są zdematerializowanymi, kuponowymi papierami wartościowymi na okaziciela, emitowanymi w ofercie niepublicznej (na podstawie art. 33 pkt 2 ustawy o Obligacjach). Ze względu na tryb oferowania obligacji poza obrotem zorganizowanym na podstawie art. 33 pkt 2 ustawy o Obligacjach, emisja obligacji nie będzie podlegała rygorom ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, co pozwala Bankowi pełnić funkcję Agenta Emisji, pomimo iż nie jest podmiotem wymienionym w art. 4 ust. 1 ustawy. Prowadzona przez Bank jako Agenta Emisji ewidencja obligacji zgodnie z ustawą o Obligacjach, pomimo iż może być prowadzona w sposób analogiczny i zawierać podobny zakres informacji jak ewidencja obligacji prowadzona przy pomocy rachunków papierów wartościowych, nie będzie jednakże tożsama z prowadzeniem przez Bank rachunku papierów wartościowych lub też rachunku zbiorczego.

Jednocześnie należy wskazać dodatkowo, iż Bank nie spełnia definicji podmiotu uznawanego za uprawnionego do prowadzenia rachunku papierów wartościowych z art. 4 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Bank obecnie nie prowadzi działalności maklerskiej, nie jest bankiem powiernikiem).

Tym samym w ocenie Banku, pomimo iż może wykonywać czynności zbliżone do czynności realizowanych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych, to jednak jako podmiot nieprowadzący takich rachunków nie może być uznany za płatnika podatku dochodowego.

Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie prawidłowości wskazanego powyżej stanowiska, tj. iż czynności opisane we wniosku prowadzone na zlecenie Emitenta, w sytuacji w której Bank nie prowadzi rachunku papierów wartościowych ani rachunku zbiorczego a jedynie wykonuje czynności zlecone spoczywające na Emitencie (w tym prowadzi ewidencję obligatariuszy, realizuje dyspozycję przelewu środków pieniężnych z tytułu wypłacanych odsetek), nie rodzi po stronie Banku konieczności rozpoznania obowiązków płatnika podatku dochodowego, w tym zwłaszcza Bank nie jest zobowiązany do rozpoznania obowiązku płatnika na podstawie art. 26 ust. 1 i 2c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz nie jest zobowiązany do rozpoznania obowiązku płatnika na podstawie art. 41 ust. 4 i 4d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej przez Spółkę oceny swego stanowiska.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr z 2012 poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.