ITPP2/4512-276/16/RS | Interpretacja indywidualna

Interpretacja w zakresie prawa do odliczenia kwoty podatku naliczonego przy nabyciu od podmiotów krajowych i zagranicznych usług związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego, emisją akcji oraz nabyciem udziału w niemieckiej firmie.
ITPP2/4512-276/16/RSinterpretacja indywidualna
 1. emisja akcji
 2. kapitał zakładowy
 3. odliczanie podatku naliczonego
 4. udział
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Inne grupy podatników

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 15 kwietnia 2016 r. (data wpływu 18 kwietnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia kwoty podatku naliczonego przy nabyciu od podmiotów krajowych i zagranicznych usług związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego, emisją akcji oraz nabyciem udziału w niemieckiej firmie - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 kwietnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia kwoty podatku naliczonego przy nabyciu od podmiotów krajowych i zagranicznych usług związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego, emisją akcji oraz nabyciem udziału w niemieckiej firmie.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

P. G. SA (dalej: Spółka) posiada siedzibę działalności gospodarczej na terytorium Polski i jest zarejestrowana na potrzeby VAT w Polsce.

Przedmiotem działalności Spółki jest produkcja wyrobów z drewna i płyt drewnopochodnych oraz ich uszlachetnianie, a także uszlachetnianie papierów, jak również działalność handlowa w kraju i za granicą.

Akcje Spółki są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych (dalej: GPW).

Spółka wchodzi w skład Grupy P. (dalej: Grupa P.), zajmującej się produkcją wyrobów z materiałów drewnopochodnych.

Grupa P. składa się z dwóch segmentów:

 1. Segment X (dalej: Segment X):
  1. wiodący producent wyrobów z materiałów drewnopochodnych w Polsce,
  2. posiada cztery zakłady produkcyjne w Polsce,
  3. w jego skład wchodzi Spółka i jej spółki zależne,
 2. Segment Y (dalej: Segment Y):
  1. wiodący producent wyrobów z materiałów drewnopochodnych w Niemczech,
  2. posiada pięć zakładów produkcyjnych w Niemczech,
  3. w jego skład wchodzi spółka P. GmbH (dalej: P. GmbH) i jej spółki zależne.

Grupa P. jest w trakcie reorganizacji (dalej: Reorganizacja Grupy P.), która ma na celu pełną integrację działalności Segmentu X i Segmentu Y.

W ramach Reorganizacji Grupy P.:

 1. Spółka nabyła jeden udział - odpowiadający 100% kapitału zakładowego zgodnie z niemieckimi przepisami - w P. GmbH,
 2. z chwilą nabycia udziału w P. GmbH, Spółka stała się spółką dominującą Grupy P. Spółka, jako podmiot dominujący, będzie brała udział w zarządzaniu Grupą P.

Reorganizacja Grupy P. ma na celu utworzenie tzw. „Jednego P.”. Umożliwi to Grupie P. lepsze wykorzystanie przewag konkurencyjnych i pozwoli na pełne wykorzystanie komplementarnych mocnych stron Segmentu Y i Segmentu X. Strategia integracji Grupy P. obejmuje usprawnienia na wszystkich czterech poziomach organizacji:

 1. Poziom produktu. Wprowadzenie jednej, zunifikowanej kolekcji i związane z tym zmniejszenie liczby jednostek magazynowych jest podstawą strategii Grupy P. i ma na celu znaczne ograniczenie złożoności działalności operacyjnej.
 2. Poziom zakładów produkcyjnych. Ostatnie projekty inwestycyjne w Segmencie Y były związane z potrzebą modernizacji działalności i skutkowały wprowadzeniem nowoczesnych i zaawansowanych rozwiązań w produkcji w tym segmencie. Stopniowy proces modernizacji jest także planowany w działalności Segmentu X. Tak zoptymalizowane zakłady zostaną połączone tworząc zintegrowany system powiązanych zakładów. Ten nowy model operacyjny umożliwi dalszą optymalizację, między innymi poprzez współdzielenie technologii i tworzenie fabryk wyspecjalizowanych w produkcji wyrobów standardowych i produktów o wyższej wartości dodanej.
 3. Poziom rynku. „Jeden P.” ma także na celu większą integrację funkcji zajmujących się relacjami z klientem. Grupa P. planuje wdrożenie ujednoliconej strategii sprzedażowej i marketingowej, na przykład połączone działania w zakresie docierania do kluczowych grup klientów. Grupa P. jest zdania, że dodatkowy potencjał optymalizacji leży w ujednoliceniu polityki cenowej i warunków płatności.
 4. Poziom organizacji. Skuteczna Reorganizacja Grupy P. umożliwi wprowadzenie skalowalnych wspólnych funkcji centralnych, takich jak księgowość, kontroling i sprzedaż. Centralizacja tych działów zwiększy poziom zaawansowania i specjalizacji tych funkcji. Procesy produktowe, które będą ustalone na poziomie zakładów, mają być zintegrowane i wystandaryzowane.

Do potencjalnych korzyści wynikających z Reorganizacji Grupy należy zaliczyć m. in. uzyskanie efektów synergii przychodowej oraz oszczędności kosztowych poprzez:

 1. zwiększenie sprzedaży:
  1. wzrost zdolności produkcyjnych - pomyślne wdrożenie strategii „Jeden P.” przyczyni się do zwiększenia się kręgu odbiorców dla coraz bardziej ujednoliconego asortymentu produktów,
  2. zwiększenie rozpoznawalności produktów wśród klientów docelowych,
  3. wprowadzenie spójnej polityki dotyczącej marki pod marką parasolową P.,
 2. obniżenie kosztów związanych z zakupami jako efekt harmonizacji produktów w Segmencie X i Segmencie Y:
  1. zmniejszenie złożoności procesów i ustalenie wydajniejszego procesu produkcji,
  2. uzyskanie większych rabatów ilościowych dzięki centralizacji funkcji zakupowej,
  3. zmniejszenie gamy dekorów,
 3. ułatwienie przenoszenia technologii i innowacji z Segmentu Y do Segmentu X:
  1. oszczędności w zakresie wykorzystania energii poprzez zastosowanie nowych technologii.

W celu sfinansowania zakupu udziału w P. GmbH Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii E.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, emisją akcji oraz nabyciem udziału w P. GmbH Spółka nabyła szereg usług (dalej łącznie: Usługi), m. in.:

 1. usługi doradztwa prawnego i finansowego,
 2. usługi związane z przygotowaniem i publikacją prospektu emisyjnego,
 3. inne usługi związane z przygotowaniem emisji akcji i oferty publicznej,
 4. usługi tłumaczeń,
 5. usługi związane z przeprowadzeniem różnego rodzaju badań,
 6. usługi notarialne.

Spółka nabywała Usługi zarówno od podmiotów polskich, jak i zagranicznych (nieposiadających w Polsce ani siedziby, ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej), przy czym:

 1. faktury dokumentujące Usługi nabywane od podmiotów polskich zawierają VAT,
 2. faktury dokumentujące Usługi nabywane od podmiotów zagranicznych nie zawierają VAT (import usług, dla których podatnikiem jest Spółka - usługobiorca świadczonych usług).

Przedmiotowy wniosek dotyczy wyłącznie Usług podlegających opodatkowaniu VAT i nie dotyczy usług zwolnionych z VAT albo pozostających poza zakresem opodatkowania VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 • Czy Spółka jest uprawniona do odliczenia podatku naliczonego na fakturach dokumentujących nabycie Usług w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, emisją akcji oraz nabyciem udziału w P. GmbH...
 • Czy Spółka jest uprawniona do odliczenia podatku naliczonego z tytułu importu Usług w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, emisją akcji oraz nabyciem udziału w P. GmbH...

Zdaniem Wnioskodawcy, jest uprawniony do odliczenia podatku naliczonego na fakturach dokumentujących nabycie Usług w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, emisją akcji oraz nabyciem udziału w P. GmbH.

Spółka jest uprawniona do odliczenia podatku naliczonego z tytułu importu Usług w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, emisją akcji oraz nabyciem udziału w P. GmbH.

Uzasadnienie

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy o VAT „W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do treści art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z kolei w myśl art. 86 ust. 2 pkt 4 lit. a ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi kwota podatku należnego z tytułu świadczenia usług, dla którego zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 lub 8 podatnikiem jest ich usługobiorca.

Prawo do odliczenia naliczonego podatku powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy (art. 86 ust. 10 ustawy o VAT).

Prawo do odliczenia naliczonego podatku powstaje w szczególności (art. 86 ust. 10b pkt 1 oraz pkt 3 ustawy o VAT):

 1. w przypadku, gdy podatek naliczony stanowi sumę kwot podatku wynikających z faktur - nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny,
 2. w przypadku importu usług - w rozliczeniu za okres powstania obowiązku podatkowego, pod warunkiem że podatnik uwzględni kwotę podatku należnego z tytułu tych transakcji w deklaracji podatkowej, w której jest on zobowiązany rozliczyć ten podatek.

Zgodnie z treścią powyższych przepisów Spółce będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia Usług, jeżeli zostaną łącznie spełnione następujące warunki:

 1. charakterze materialnym:
  1. Spółka nabywając Usługi działała jako podatnik VAT,
  2. nabyte Usługi są wykorzystywane przez Spółkę do wykonywania czynności opodatkowanych VAT,
 2. charakterze formalnym:
  1. w przypadku Usług nabywanych od polskich podmiotów - Spółka otrzyma faktury dokumentujące nabycie Usług, na których wskazana została kwota podatku,
  2. w przypadku Usług nabywanych od zagranicznych podmiotów - Spółka wykaże podatek należny z tytułu importu tych Usług.

W ocenie Spółki, w opisanym stanie faktycznym wszystkie warunki zostały spełnione, o czym świadczy poniższe uzasadnienie.

Spółka jako podatnik VAT.

Definicja podatnika została wskazana w przepisach art. 15 ust. 1 ustawy o VAT. Zgodnie z jego treścią „Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, „Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Przedmiotem działalności Spółki jest produkcja wyrobów z drewna i płyt drewnopochodnych oraz ich uszlachetnianie, a także uszlachetnianie papierów, jak również działalność handlowa w kraju i za granicą. W związku z powyższym Spółka, jako podmiot prowadzący działalność produkcyjną i handlową, jest podatnikiem VAT w rozumieniu przepisów ustawy o VAT. Potwierdzeniem powyższego jest fakt, że Spółka jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym.

Spółka dokonała podwyższenia kapitału zakładowego celem emisji akcji. Środki otrzymane przez Spółkę z tej emisji zostały przez nią przeznaczone na sfinansowanie nabycia udziału w P. GmbH.

Nabycie udziału w P. GmbH służy Reorganizacji Grupy P. Na skutek nabycia udziału w P. GmbH Spółka stała się podmiotem dominującym w Grupie P. Spółka, jako podmiot dominujący, będzie brała udział w zarządzaniu Grupą P. Powyższe ma na celu zwiększenie przychodów Spółki, m. in. ze sprzedaży towarów produkowanych przez Spółkę. Sprzedaż tych towarów podlega opodatkowaniu VAT. Nabywając Usługi Spółka działała zatem jako podatnik VAT.

Spółka mogłaby nie zostać uznana za podatnika VAT wyłącznie w przypadku, gdyby nabycie udziału w P. GmbH miało na celu zainwestowanie przez Spółkę środków finansowych wyłącznie po to, aby utrzymywać z tego tytułu dywidendę. Otrzymywanie dywidendy pozostawałoby bowiem bez związku z prowadzeniem przez Spółkę jakiejkolwiek działalności gospodarczej. Taka sytuacja nie miała jednak miejsca w opisanym stanie faktycznym.

Wniosek:

Spółka nabywając Usługi działała jako podatnik VAT.

Związek nabytych Usług z czynnościami opodatkowanymi VAT.

Przepisy ustawy o VAT wskazują, że podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia VAT w sytuacji, gdy nabyte usługi są wykorzystywane do czynności opodatkowanych VAT. Przepisy nie wskazują jednak, w jakim zakresie i w jaki sposób usługi muszą być wykorzystywane do wykonywania tych czynności. W orzecznictwie zarówno sądów krajowych, jak i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE) wielokrotnie wskazywane było, że związek ten może być bezpośredni lub pośredni.

W przypadku Spółki niewątpliwie istnieje związek podwyższenia kapitału zakładowego, emisji akcji, nabycia udziału w P. GmbH z wykonywaniem przez Spółkę działalności opodatkowanej VAT. Czynności te mają bowiem na celu zwiększenie opodatkowanej VAT sprzedaży towarów Spółki między innymi poprzez:

 • wzrost zdolności produkcyjnych - pomyślne wdrożenie strategii „Jeden P.” przyczyni się do zwiększenia się kręgu odbiorców produktów całej Grupy P., w tym również Spółki,
 • zwiększenie rozpoznawalności produktów całej Grupy P., w tym również Spółki, wśród klientów docelowych,
 • spójną dla całej Grupy P. politykę docierania do kluczowych klientów,
 • stopniowy proces modernizacji w działalności Segmentu X - wprowadzenie nowoczesnych i zaawansowanych rozwiązań w produkcji,
 • wprowadzenie jednej zunifikowanej kolekcji w Grupie P. i związane z tym zmniejszenie liczby jednostek magazynowych.

W konsekwencji nabyte przez Spółkę Usługi w związku z podwyższeniem przez Spółkę kapitału zakładowego, emisją akcji oraz nabyciem udziału w P. GmbH mają na celu zwiększenie opodatkowanej VAT sprzedaży towarów Spółki. Usługi te są zatem wykorzystywane przez Spółkę do działalności opodatkowanej VAT.

Wniosek:

Nabyte Usługi są wykorzystywane przez Spółkę do wykonywania czynności opodatkowanych VAT.

Związek wydatków ponoszonych na emisję akcji z opodatkowaną VAT działalnością podatnika, który tego typu wydatki ponosi został potwierdzony również w orzecznictwie zarówno sądów krajowych, jak i TSUE, np.:

 1. w wyroku TSUE z dnia 26 maja 2005 r. w sprawie C-465/03, w którym TSUE orzekł:
  „System odliczeń przewidziany w szóstej dyrektywie ma na celu całkowite uwolnienie przedsiębiorcy od ciężaru podatku VAT podlegającego zapłacie bądź zapłaconego w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Wspólny system podatku VAT zapewnia zatem całkowitą neutralność działalności gospodarczej w zakresie obciążeń podatkowych, bez względu na cel czy rezultaty tej działalności, pod warunkiem że co do zasady podlega ona sama opodatkowaniu podatkiem VAT (...)
  Uwzględniając fakt, iż w sprawie przed sądem krajowym, po pierwsze, emisja akcji jest czynnością, która nie należy do zakresu przedmiotowego szóstej dyrektywy, a po drugie, czynność ta została dokonana przez Kretztechnik celem podniesienia kapitału z korzyścią dla jej ogólnie pojętej działalności gospodarczej, należy uznać, iż poniesione koszty świadczeń uzyskanych przez tę spółkę w ramach owej czynności stanowią część kosztów ogólnych, a w konsekwencji stanowią element cenotwórczy jej towarów (...)
  W konsekwencji, zgodnie z brzmieniem art. 17 ust. 1 i 2 szóstej dyrektywy Kretztechnik przysługuje prawo do odliczenia całego podatku VAT obciążającego wydatki poniesione przez tę spółkę w związku z różnymi świadczeniami wykonanymi na jej rzecz w ramach przeprowadzonej przez nią emisji akcji, pod warunkiem jednak iż wszystkie czynności dokonywane przez tę spółkę w ramach jej działalności gospodarczej są opodatkowane".
 2. w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (dalej: WSA) w Bydgoszczy z dnia 5 sierpnia 2009 r., sygn. akt: I SA/Bd 403/09:
  „(...) emisja przez spółkę akcyjną akcji dopuszczonych do obrotu na giełdzie papierów wartościowych jest czynnością, która prowadzi do uzyskania dodatkowego kapitału przez Spółkę, który wykorzystywany jest do jej działalności. Emisja akcji jest jednym z podstawowych sposobów pozyskiwania kapitału przez spółkę akcyjną. Tym samym, jeżeli przedmiotem działalności gospodarczej prowadzonej przez spółkę są czynności opodatkowane podatkiem VAT, to wydatki ponoszone przez spółkę w związku z organizowaniem emisji akcji należy uznać za czynności, które służą prowadzeniu działalności opodatkowanej. Z tego względu podatek naliczony związany z tymi wydatkami podlegać będzie odliczeniu od podatku należnego w takim zakresie, w jakim podatek ten będzie związany ze sprzedażą opodatkowaną.
  W ocenie Sądu orzekającego w niniejszej sprawie, gromadzenie kapitału przeznaczonego do wykonywania działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT jest procesem gospodarczym służącym prowadzeniu sprzedaży opodatkowanej i naliczony w związku z tym podatek VAT podlegać będzie odliczeniu od podatku należnego na zasadach określonych w ustawie o VAT".
 3. w wyroku WSA w Białymstoku z 21 stycznia 2009 r., sygn. akt I SA/Bk 516/08:
  Emisja akcji zmierzająca do powiększenia kapitału Spółki jest dokonywana z korzyścią dla jej ogólnie pojętej działalności gospodarczej, a w konsekwencji należy uznać, iż wydatki związane z ich emisją są wydatkami stanowiącymi część ogólnych kosztów Spółki stanowiących element cenotwórczy, spełniają tym samym wymogi określone w art. 86 ust. 1 ustawy z 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Spełnienie warunków formalnych.

 1. Nabycie Usług od podmiotów polskich.
  W przypadku Usług nabywanych od polskich podmiotów Spółka otrzymała faktury dokumentujące nabycie Usług. Na fakturach tych wykazana jest kwota VAT. Należy zatem uznać, że wskazany w przepisie art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT warunek otrzymania faktury wraz z wykazanym podatkiem z tytułu nabycia Usług jest spełniony przez Spółkę.
 2. Nabycie Usług od podmiotów zagranicznych.
  Zgodnie z przepisem art. 2 pkt 9 ustawy o VAT, przez import usług rozumie się świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT.
  Zgodnie natomiast z przepisem art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, „Podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne:
  (...)
  4. nabywające usługi, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
  1. usługodawcą jest podatnik nieposiadający siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, a w przypadku usług, do których stosuje się art. 28e, podatnik ten nie jest zarejestrowany zgodnie z art. 96 ust. 4,
  2. usługobiorcą jest:
   1. w przypadku usług, do których stosuje się art. 28b - podatnik, o którym mowa w art. 15, lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w art. 15, zarejestrowana lub obowiązana do zarejestrowania zgodnie z art. 97 ust. 4,
   2. w pozostałych przypadkach - podatnik, o którym mowa w art. 15, posiadający siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w art. 15, posiadająca siedzibę na terytorium kraju i zarejestrowana lub obowiązana do zarejestrowania zgodnie z art. 97 ust. 4."

Spółka będąc:

 1. podatnikiem w rozumieniu przepisów art. 15 ustawy o VAT zarejestrowanym w Polsce dla potrzeb tego podatku,
 2. usługobiorcą Usług świadczonych przez podmioty nie posiadające w Polsce ani siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej,
 • jest podatnikiem VAT z tytułu nabycia przedmiotowych Usług.

W konsekwencji nabycie Usług stanowi dla Spółki import usług w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 9 ustawy o VAT.

W przypadku zatem, gdy Spółka wykaże kwotę podatku należnego z tytułu importu Usług, kwota ta będzie po stronie Spółki stanowiła podatek naliczony zgodnie z przepisem art. 86 ust. 2 pkt 4 lit. a ustawy o VAT.

Podsumowanie.

Reasumując, w opinii Spółki, jest ona uprawniona do odliczenia podatku naliczonego na fakturach dokumentujących nabycie Usług oraz podatku naliczonego z tytułu importu Usług w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, emisją akcji oraz nabyciem udziału w P. GmbH, ponieważ:

 1. Spółka nabywając Usługi działała jako podatnik VAT,
 2. nabyte Usługi są wykorzystywane przez Spółkę do wykonywania czynności opodatkowanych VAT,
 3. spełnione zostaną warunki o charakterze formalnym, tj.:
  1. w przypadku Usług nabywanych od polskich podmiotów - Spółka otrzyma faktury dokumentujące nabycie Usług, na których wskazana została kwota podatku,
  2. w przypadku Usług nabywanych od zagranicznych podmiotów - Spółka wykaże podatek należny z tytułu importu tych Usług.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Należy wskazać, że interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia a w przypadku zdarzenie przyszłego - stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r. poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.