ITPP1/443-1332/14/MN | Interpretacja indywidualna

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w zdarzeniu przedstawionym we wniosku, podatek VAT naliczony z tytułu Wydatków poniesionych przez Wnioskodawcę, związanych Emisją Akcji, podlega odliczeniu zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT?
ITPP1/443-1332/14/MNinterpretacja indywidualna
 1. emisja akcji
 2. odliczenia
 3. podwyższenie kapitału
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Wyłączenie stosowania obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 22 października 2014 r. (data wpływu 27 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku związanego z emisją akcji – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku związanego z emisją akcji.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest (i) spółką akcyjną posiadającą siedzibę (miejsce zarządu) w Polsce, podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku dochodowym od osób prawnych („podatek CIT”) w Polsce oraz (ii) zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług („podatek VAT”) w Polsce.

Wnioskodawca planuje emisję nowych akcji („Emisja Akcji”) w celu podwyższenia kapitału zakładowego i Wnioskodawcy; środki pieniężne z Emisji Akcji zostaną przeznaczone min. na wsparcie realizacji strategii, polegającej na przeprowadzaniu dalszych inwestycji służących zwiększeniu kompleksowości rafinerii w Gdańsku.

W związku z Emisją Akcji, Wnioskodawca ponosi szereg wydatków („Wydatki”), tj.:

 1. koszty wynagrodzenia za usługi doradztwa w zakresie Testu Prywatnego Inwestora oraz public relations,
 2. koszty usług doradztwa finansowego oraz prawnego w związku z Emisją Akcji oraz ofertą publiczną objęcia akcji Wnioskodawcy na skutek Emisji Akcji („Oferta”),
 3. zwrot kosztów poniesionych przez doradców (np. koszty przelotów, noclegów, przejazdów),
 4. koszty wynagrodzenia za usługi biegłego rewidenta, m.in. w zakresie badania sprawozdania finansowego Wnioskodawcy za lata 2011-2014, które stanowi załącznik do prospektu emisyjnego oraz koszty druku i tłumaczenia sprawozdania finansowego Wnioskodawcy za lata 2011-2014,
 5. koszty przygotowania międzynarodowego memorandum ofertowego – czyli informacji na temat celów, ryzyka i warunków inwestycji prowadzonej w ramach emisji niepublicznej (oferty prywatnej),
 6. koszty reklamy/marketingu Oferty oraz druku i dystrybucji materiałów prasowych,
 7. działania public relations, koszty organizacji konferencji prasowych,
 8. koszty wynagrodzenia oraz składek ZUS pracowników Wnioskodawcy, w tym koszty wypłaty wynagrodzenia za nadgodziny pracowników Wnioskodawcy związane z przygotowaniem danych do prospektu emisyjnego oraz sprawozdania finansowego Wnioskodawcy za lata 2011-2014,
 9. koszty usługi VDR – Virtual Data Room – usługi polegającej na bezpiecznym przechowywaniu i kontrolowanej dystrybucji dokumentów w Internecie, w ramach której gromadzone i udostępniane są dane związane z prospektem emisyjnym,
 10. koszty wynagrodzenia za pozyskanie finansowania,
 11. koszty delegacji pracowników oraz członków zarządu Wnioskodawcy,
 12. koszty tłumaczeń dokumentów Wnioskodawcy oraz koszty tłumaczeń raportów ekspertów,
 13. koszty związane ze zwołaniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wnioskodawcy,
 14. koszty usług doradztwa polegających na sporządzaniu biznesplanu (który jest wymagany przez Ministra Skarbu Państwa w celu pozytywnego zaopiniowania uczestnictwa w transakcji podwyższenia kapitału zakładowego Wnioskodawcy, będącego załącznikiem do prospektu emisyjnego) oraz sporządzenia wniosku do Ministra Skarbu Państwa w celu uzyskania tej opinii,
 15. koszty wynagrodzenia za usługi bankowe, polegające na: (i) koordynowaniu Oferty, (ii) oferowaniu i współprowadzeniu księgi popytu oraz (iii) gwarantowaniu Oferty,
 16. koszty wynagrodzenia za sporządzenie dwóch raportów złożowych ekspertów mineralnych (sporządzenie tych raportów jest wymagane rozporządzeniem wykonawczym do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1382) oraz międzynarodowym katalogiem wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych ESMA – celem uzupełnienia informacji w prospekcie emisyjnym na temat prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności wydobywczej),
 17. koszty związane ze zmianą umowy spółki Wnioskodawcy, tj.: (i) koszty notarialne, (ii) podatek od czynności cywilnoprawnych, (iii) opłaty sądowe (np. opłaty za wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym), (iv) opłaty skarbowe (m.in. od pełnomocnictw udzielonych przez Wnioskodawcę),
 18. koszty opłat na rzecz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., tj.: opłata jednorazowa z tytułu (i) kolejnego wprowadzenia do obrotu akcji danego emitenta, (ii) wprowadzenia do obrotu prawa do akcji, (iii) wprowadzenia do obrotu prawa poboru,
 19. koszty opłat na rzecz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., tj.: opłata z tytułu: (i) zarejestrowania na kontach pomocniczych jednostkowych praw poboru, (ii) pozostałych czynności wykonywanych w ramach obsługi realizacji prawa poboru, (iii) obsługi przydziału akcji nowej emisji na podstawie zapisów dodatkowych, (iv) rejestracji praw do akcji, (v) rejestracji akcji,
 20. koszty wydruku, tłumaczenia i dystrybucji prospektu emisyjnego,
 21. koszty usług gastronomicznych świadczonych na rzecz Wnioskodawcy, koszty uroczystych spotkań organizowanych na koszt Wnioskodawcy.
W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie.

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w zdarzeniu przedstawionym we wniosku, podatek VAT naliczony z tytułu Wydatków poniesionych przez Wnioskodawcę, związanych Emisją Akcji, podlega odliczeniu zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w zdarzeniu przedstawionym we Wniosku, podatek VAT naliczony z tytułu Wydatków poniesionych przez Wnioskodawcę, związanych z Emisją Akcji, podlega odliczeniu zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

Stosownie do wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (obecnie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej) z dnia 26 maja 2005 r. (sygn. akt C-465/03) w sprawie Kretztechnik AG przeciwko Finanzamt Linz podatnikowi podatku VAT przysługuje prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT „obciążającego wydatki poniesione przez podatnika w związku z różnymi świadczeniami wykonanymi na jego rzecz w ramach emisji akcji, o ile wszystkie transakcje dokonane przez tego podatnika w ramach jego działalności gospodarczej są opodatkowane”. Zdaniem Wnioskodawcy, naliczony przez Wnioskodawcę podatek VAT związany z Wydatkami poniesionymi przez Wnioskodawcę w związku z Emisją Akcji, które podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawcę, podlega odliczeniu u Wnioskodawcy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do treści art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Podstawową więc zasadą dla realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego jest związek towarów i usług, przy nabyciu których podatek został naliczony z czynnościami opodatkowanymi.

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Stosownie do art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku nie stosuje się do nabywanych przez podatnika usług noclegowych i gastronomicznych , z wyjątkiem:

 1. (uchylone);
 2. nabycia gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników świadczących usługi przewozu osób.

Na podstawie art. 88 ust. 3a ustawy, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy:

 1. sprzedaż została udokumentowana fakturami lub fakturami korygującymi:

 1. wystawionymi przez podmiot nieistniejący,
 2. (uchylona);

 1. transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku;

 1. (uchylony);

 1. wystawione faktury, faktury korygujące lub dokumenty celne:

 1. stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane – w części dotyczącej tych czynności,
 2. podają kwoty niezgodne z rzeczywistością – w części dotyczącej tych pozycji, dla których podane zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością,
 3. potwierdzają czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58 i 83 Kodeksu cywilnego – w części dotyczącej tych czynności;

 1. faktury, faktury korygujące wystawione przez nabywcę zgodnie z odrębnymi przepisami nie zostały zaakceptowane przez sprzedającego;

 1. (uchylony);

 1. wystawiono faktury, w których została wykazana kwota podatku w stosunku do czynności opodatkowanych, dla których nie wykazuje się kwoty podatku na fakturze – w części dotyczącej tych czynności.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii prawa do odliczenia kwoty podatku naliczonego od zakupionych towarów i usług związanych z opisanymi wydatkami związanymi z Emisją Akcji.

Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia czyli sprzedażą generującą podatek należny.

Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z wydatków mających pośredni związek z działalnością opodatkowaną, jako jeden z aspektów zasady neutralności podatku VAT było także przedmiotem licznych orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. System odliczania podatku VAT – jak wskazuje TSUE m.in. w wyroku z 22 lutego 2001 r. sprawie C-408/98 (Abbey National plc v. Commissioners of Customs Excise) – „(...) ma na celu całkowite uwolnienie przedsiębiorców od ciężaru podatku VAT, zapłaconego lub do zapłaty, w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. W konsekwencji wspólny system VAT zapewnia całkowitą neutralność opodatkowania VAT wszelkiej działalności gospodarczej, bez względu na jej cel i rezultat, przy założeniu, że ona sama, co do zasady, podlega opodatkowaniu VAT”.

Zasada neutralności podatku VAT, a także kwestia pośredniego związku pomiędzy podatkiem naliczonym VAT a czynnościami opodatkowanymi jako warunku wystarczającego do zachowania prawa do odliczenia VAT były przedmiotem licznych orzeczeń TSUE m.in.: wyrok z 15 stycznia 1998 r. w sprawie C-37/95 (Państwo Belgijskie v. Ghent Coal Terminal NV), wyrok z 22 lutego 2001 r. w sprawie C-408/96 (Abbey National plc v. Commissioners of Customs Excisie), wyrok z 26 maja 2005 r. w sprawie C-465/03 (Kretztechnik AG przeciwko Finanzamt Linz), wyrok z 27 września 2001 r. w sprawie C-16/00 (CIBO Participations SA przeciwko Directeur regional des impóts du Nord-Pas-de-Calais). TSUE podkreślał, że co do zasady, prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przysługuje podatnikom wówczas, gdy istnieje bezpośredni związek poniesionych wydatków ze sprzedażą opodatkowaną. Jednakże, brak bezpośredniego związku z konkretną czynnością podlegającą opodatkowaniu nie wyklucza prawa odliczenia podatku VAT w przypadku tzw. kosztów ogólnych działania podatnika, o ile koszty te mogą być przypisane do działalności podatnika podlegającej opodatkowaniu VAT.

Środki pieniężne uzyskane z Emisji Akcji zostaną przekazane m.in. na wsparcie realizacji strategii, polegającej na przeprowadzania dalszych inwestycji służących zwiększeniu kompleksowości rafinerii w Gdańsku.

Mając na uwadze przedstawione okoliczności sprawy oraz powołane wyżej przepisy prawa, a także orzecznictwo TSUE należy stwierdzić, że przy założeniu, że opisane wydatki będą związane ze sprzedażą opodatkowaną Wnioskodawcy, co do zasady, przysługuje/będzie przysługiwać prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego związanego z wydatkami poniesionymi w związku z Emisją Akcji. Niemniej jednak podkreślenia wymaga, że w opisanych okolicznościach, w odniesieniu do wydatków dotyczących nabycia usług gastronomicznych i noclegowych ma/będzie miał zastosowanie cytowany wyżej art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług, co oznacza że w odniesieniu do tych wydatków Wnioskodawcy nie przysługuje/nie będzie przysługiwać prawo do odliczenia.

Skoro zatem – jak wynika z wniosku – przedmiotem nabycia są/będą m.in. usługi gastronomiczne i noclegowe to nie można zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, że podatek naliczony z tytułu opisanych wydatków związanych z Emisją Akcji, podlega odliczeniu, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Jak wyżej wskazano, aby ustalić, czy przysługuje prawo do odliczenia, poza związkiem ze sprzedażą opodatkowaną należy uwzględnić również zapisy art. 88 ustawy, wskazujące ograniczania prawa do odliczenia.

W świetle powyższego oceniając całościowo stanowisko Wnioskodawcy należało uznać je za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia, a w odniesieniu do zdarzenia przyszłego – stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.