IBPB-1-3/4510-623/16-2/JKT | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy w przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych wydatki związane z emisją akcji i wprowadzeniem do obrotu akcji Spółki na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 30 czerwca 2016 r. (data wpływu do tut. BKIP 6 lipca 2016 r.), uzupełnionym 20 września 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z emisją i wprowadzeniem do obrotu akcji (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 lipca 2016 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z emisją i wprowadzeniem do obrotu akcji. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 8 września 2016 r. Znak: IBPB-1-3/4510-623/16-1/JKT, IBPP/4512-522/16/WN wezwano do ich uzupełnienia. Uzupełnienia wniosku dokonano 20 września 2016 r.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest dostawcą usług internetowych w zakresie marketingu. W zakres usług Wnioskodawcy wchodzi e-mail marketing, prowadzenie kampanii marketingowych w Internecie oraz za pośrednictwem SMS, organizowanie ankiet internetowych kierowanych do konsumentów, klientów oraz innych grup docelowych, opracowywane graficzne kampanii internetowych, itp.

W 2015 r. i 2016 r. Wnioskodawca (Spółka) podjął czynności związane z pozyskaniem kapitału poprzez publiczną emisję nowych akcji i wprowadzenie ich do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (dalej: „GPW”). Celem emisji akcji było uzyskanie środków finansowych na inwestycje i dalszy rozwój działalności, podjęcie działań reklamowych i marketingowych mających przyczynić się do poszerzenia rynków zbytu oraz finansowanie bieżącej działalności gospodarczej. Działania te miały na celu zwiększenie przychodów podatkowych Spółki.

W związku z przygotowaniem emisji akcji, Spółka w 2015 r. i 2016 r. poniosła szereg wydatków związanych z emisją nowych akcji i przygotowaniem do wprowadzenia ich do obrotu.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1382 ze zm.), Spółka jako emitent zobowiązana była sporządzić i udostępnić prospekt emisyjny, podlegający zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego. Przygotowanie prospektu emisyjnego pociąga za sobą obowiązek sporządzenia szeregu analiz finansowych, prawnych oraz rynkowych. Dlatego poza kosztami przygotowania prospektu emisyjnego, Spółka ponosiła także koszty ww. analiz.

Oprócz ww. kosztów przygotowania prospektu emisyjnego oraz towarzyszących mu analiz, Spółka ponosiła szereg wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem publicznej emisji akcji, między innymi:

 1. koszty wynagrodzenia podmiotu kierującego emisją akcji;
 2. koszty usług banku związanych z emisją akcji, obejmujących m.in.:
  1. sporządzenie modelu finansowego oraz wstępnej wyceny Spółki;
  2. współpraca z pozostałymi doradcami Spółki (doradcami prawnymi, biegłymi rewidentami i innymi) w zakresie Oferty;
  3. opracowanie harmonogramu, struktury i strategii realizacji Oferty, przygotowanie raportu analitycznego Spółki;
  4. reprezentowanie klienta, przed KNF, KDPW oraz GPW w związku z Ofertą, a także w związku z czynnościami, których dokonanie jest konieczne na podstawie obowiązującego prawa w związku z zakończeniem Oferty i dopuszczeniem Akcji do obrotu na rynku regulowanym;
  5. organizacja serii spotkań (tzw. „road-show”) z inwestorami instytucjonalnymi;
  6. przeprowadzenie procesu badania popytu (book-building) wśród inwestorów instytucjonalnych;
  7. zarekomendowanie parametrów Oferty, w tym ewentualnej ceny emisyjnej oraz zebranie wiążących deklaracji nabycia;
  8. gwarantowanie lub organizacja gwarantowania Oferty w oparciu o proces budowania księgi popytu;
  9. zorganizowanie oferty Akcji, a także zorganizowanie punktów obsługi w zakresie przyjmowania zapisów na akcje;
  10. nadzór nad prawidłowym przebiegiem Oferty;
  11. rozliczenie Oferty;
 3. koszty związane z dopuszczeniem akcji do obrotu na GPW, w tym opłaty za udostępnienie systemu informatycznego GPW w celu przeprowadzenia subskrypcji i przydziału akcji Spółki;
 4. koszty promocji oferty publicznej (tj. koszty działań promocyjnych i kampanii reklamowej) a także koszty druku i dystrybucji prospektu i materiałów promocyjnych;
 5. koszty audytora, koszty przygotowania sprawozdań finansowych Spółki, koszty opracowania sprawozdań finansowych spółki zgodnych z MSR/MSSF;
 6. koszty usług doradztwa prawnego w związku z ofertą publiczną, przygotowaniem dokumentów prawnych związanych z procesem.

Opisane wyżej wydatki, w zakresie w jakim podlegają VAT, zostały udokumentowane fakturami VAT.

Spółka powyższych wydatków dotychczas nie ujęła w kosztach podatkowych zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT.

W uzupełnieniu stanu faktycznego z 19 września 2016 r. (data wpływu do tut. BKIP 20 września 2016 r.) Spółka wskazała, że wymienione we wniosku koszty, obejmujące:

 1. koszty wynagrodzenia podmiotu kierującego emisją akcji;
 2. koszty usług banku związane z emisją akcji, obejmujące m.in.:
  1. sporządzenie modelu finansowego oraz wstępnej wyceny Spółki;
  2. współpraca z pozostałymi doradcami Spółki (doradcami prawnymi, biegłymi rewidentami i innymi) w zakresie Oferty;
  3. opracowanie harmonogramu, struktury i strategii realizacji Oferty, przygotowanie raportu analitycznego Spółki;
  4. reprezentowanie klienta, przed KNF, KDPW oraz GPW w związku z Ofertą, a także w związku z czynnościami, których dokonanie jest konieczne na podstawie obowiązującego prawa w związku z zakończeniem Oferty i dopuszczeniem Akcji do obrotu na rynku regulowanym;
  5. organizacja serii spotkań (tzw. „road-show”) z inwestorami instytucjonalnymi;
  6. przeprowadzenie procesu badania popytu (book-building) wśród inwestorów instytucjonalnych;
  7. zarekomendowanie parametrów Oferty, w tym ewentualnej ceny emisyjnej oraz zebranie wiążących deklaracji nabycia;
  8. gwarantowanie lub organizacja gwarantowania Oferty w oparciu o proces budowania księgi popytu;
  9. zorganizowanie oferty Akcji, a także zorganizowanie punktów obsługi w zakresie przyjmowania zapisów na akcje.
  10. nadzór nad prawidłowym przebiegiem Oferty;
  11. rozliczenie Oferty;
 3. koszty związane z dopuszczeniem akcji do obrotu na GPW, w tym opłaty za udostępnienie systemu informatycznego GPW w celu przeprowadzenia subskrypcji i przydziału akcji Spółki;
 4. koszty promocji oferty publicznej (tj. koszty działań promocyjnych i kampanii reklamowej) a także koszty druku i dystrybucji materiałów promocyjnych (w tym zakresie Spółka wskazuje, że we wniosku we wskazanym katalogu ponoszonych kosztów Spółka wymieniła w tym pkt (4) również koszty związane z drukiem i dystrybucją prospektu emisyjnego – w ramach uzupełnienia Spółka wyłącza tego rodzaju wydatki z katalogu kosztów związanych ogólnie z funkcjonowanie Spółki. Ponoszone koszty druki i dystrybucji prospektu mają charakter kosztów bezpośrednio związanych z podwyższeniem kapitału, w rozumieniu Uchwały NSA wskazanej we Wniosku);
 5. koszty audytora, koszty przygotowania sprawozdań finansowych Spółki, koszty opracowania sprawozdań finansowych spółki zgodnych z MSR/MSSF;
 6. koszty usług doradztwa prawnego w związku z ofertą publiczną, przygotowaniem dokumentów prawnych związanych z procesem
  stanowiły koszty pośrednie, związane z funkcjonowaniem Spółki.

Jednocześnie, w ramach wniosku Spółka wymieniła w stanie faktycznym również inne wydatki, które były ponoszone przez Spółkę w związku z emisją nowych akcji i przygotowaniem do wprowadzenia ich do obrotu. Wydatki te obejmowały wskazane we wniosku koszty sporządzenia i przygotowani prospektu emisyjnego, wraz z kosztami przygotowania szeregu analiz finansowych, prawnych, rynkowych, itp., koniecznych do sporządzenia tego prospektu. Niezależnie, Spółka ponosiła w związku z emisją akcji, dopuszczeniem ich do obrotu i związanym z tym podwyższeniem kapitału również inne wydatki (niewskazane wprost we Wniosku), obejmujące koszty notarialne, opłaty giełdowe, opłaty sądowe, podatek od czynności cywilnoprawnych. Tego rodzaju wydatki stanowiły koszty bezpośrednio związane z podwyższeniem kapitału.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy w przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych wydatki związane z emisją akcji i wprowadzeniem do obrotu akcji Spółki na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW)?

Zdaniem Spółki, wydatki poniesione przez nią w związku z emisją akcji i nie związane bezpośrednio z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki są kosztami podatkowymi z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „ustawa o CIT”). Spółka tego rodzaju wydatki ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów za okres, w którym zostały one poniesione.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyłączeniem kosztów wymienionych w art. 16 ustawy o CIT. Podstawowym warunkiem uznania danego wydatku za koszt uzyskania przychodu jest zatem celowość jego poniesienia. W tym sensie, kosztami uzyskania przychodu są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów.

Jednocześnie, zgodnie z art. 7 ust. 3 pkt 3 ustawy o CIT, przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania, nie uwzględnia się kosztów uzyskania przychodów ze źródeł przychodów, jeżeli dochody z tych źródeł nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym lub są wolne od podatku. Natomiast, zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy o CIT, przychodów na powiększenie kapitału zakładowego nie zalicza się do przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Mając na uwadze powyższe oraz fakt, że wydatki poniesione przez Spółkę w związku z podwyższeniem kapitału nie zostały wymienione w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT, kluczową kwestią dla ustalenia sposobu ich kwalifikacji dla celów podatku dochodowego od osób prawnych jest ich podział na:

 • koszty ściśle związane z samym podwyższeniem kapitału zakładowego (koszty, bez których takie podwyższenie nie byłoby możliwe), zawierające m.in. opłaty notarialne, opłaty sądowe, opłaty giełdowe, koszty oferowania papierów wartościowych, koszty publikacji prospektu emisyjnego (koszty grupy pierwszej);
 • koszty niezwiązane bezpośrednio z podwyższeniem kapitału zakładowego (nienakierowane na dokonanie takiego podwyższenia) ale towarzyszące procesowi emisji akcji i pozyskania kapitałów na GPW, obejmujące m.in. usługi biura maklerskiego, usługi prawne, audytorskie, finansowe, reklamowe, itd. (koszty grupy drugiej).

Koszty drugiej grupy to koszty, które nie warunkują podwyższenia kapitału zakładowego, ten kapitał zostałby podwyższony również wówczas, gdyby koszty te nie zostały przez Spółkę poniesione. Jednocześnie, wypełniają warunki klasyfikujące je do standardowych kosztów podatkowych według zasad z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT.

Powyższe wnioski są w pełni zgodne z wnioskami wynikającymi z uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z 24 stycznia 2011 r. (sygn. II FPS 6/10; dalej: „Uchwała NSA”) w sprawie ujęcia w kosztach podatkowych wydatków towarzyszących emisji akcji w podatku dochodowych od osób prawnych. NSA w Uchwale również wyodrębnił dwie grupy kosztowe i przypisał do nich różne skutki podatkowe. Pierwszą grupę wydatków - koszty bezpośrednio związane z podwyższeniem kapitału zakładowego - NSA wyłączył z kosztów podatkowych. Uzasadnieniem dla takiego stanowiska była przede wszystkim treść art. 12 ust. 4 pkt 4 oraz art. 7 ust. 1 i 2 w związku z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT: Konstrukcja tego przepisu [ art. 12 ustawy o CIT - przypisek Spółki] powoduje, że gdyby nie wyłączenie z przychodów w art. 12 ust. 4 pkt 4 tej ustawy wpłaty na kapitał zakładowy, również w przypadku jego podwyższenia stanowiłyby przychód spółki kapitałowej. Na zasadzie wyrażonej w art. 7 ust. 2 u.p.d.o.p. przychód ten brany byłby w rachunku wyliczenia dochodu podlegającego opodatkowaniu. Tego rodzaju przychód, a "nie- przychód" z mocy art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy jest pomijany dla celów podatkowych. Jeden ze skutków tej regulacji stanowi to, że wydatki bezpośrednio powiązane z tym przychodem i warunkujące jego wystąpienie w postaci wniesienia podwyższonego kapitału nie mogą zostać uznane za koszty uzyskania przychodów.

Drugą grupę wydatków - wydatki towarzyszące podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji akcji na GPW jednak bez ścisłego związku z tym podwyższeniem - NSA uznał za koszty podatkowe: Ocena ta [ocena dot. kosztów z grupy pierwszej - przypisek Spółki] nie może jednak zostać rozciągnięta na tę część wydatków ogólnych spółki kapitałowej, których poniesienie tego rodzaju związku już nie cechuje tzw. koszty ogólne funkcjonowania osoby prawnej służące zachowaniu lub zabezpieczeniu źródła przychodów i nie wykazujące związku z konkretnym przychodem. Zgodzić należy się zatem z oceną, że wydatki związane z nabyciem usług w celu emisji akcji należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Są one typowymi kosztami pośrednimi związanymi z prowadzoną działalnością gospodarczą, której efekty podlegają opodatkowaniu.

Ostatecznie NSA stwierdził w powołanej Uchwale NSA, że: Podsumowując stwierdzić należy, że tylko wydatki związane z emisją nowych akcji, bez których nie jest możliwe podwyższenie przez spółkę akcyjną kapitału zakładowego, nie są kosztami uzyskania przychodów, stosownie do art. 12 ust. 4 pkt 4 oraz art. 7 ust. 1 i 2 w związku z art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p. Do tego rodzaju wydatków niewątpliwie należy zaliczyć opłaty notarialne, sądowe, podatek od czynności cywilnoprawnych, a w przypadku podwyższenia kapitału w drodze emisji akcji będących przedmiotem oferty publicznej objętych prospektem emisyjnym dodatkowo ponoszone w związku z tym opłaty giełdowe, koszty druku dokumentów akcyjnych, koszty sporządzenia, drukowania oraz dystrybucji prospektu emisyjnego lub jego skróconej wersji oraz koszty oferowania papierów wartościowych. Pozostałe wydatki stanowiąc koszty ogólne funkcjonowania spółki kapitałowej stanowią zgodnie z art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p. koszty uzyskania przychodów.

Powyższe stanowisko zawarte w Uchwale ugruntowało linie orzeczniczą sądów administracyjnych w tym zakresie. Przykładowo, treść Uchwały NSA znajduje swoje odzwierciedlenie w późniejszych wyrokach sądowych, m.in. w wyroku WSA w Gliwicach z 13 czerwca 2012 r. sygn. akt I SA/Gl 490/12, w którym, odwołując się do Uchwały NSA, Sąd wskazał jednocześnie, że Z treści powołanej uchwały wynika więc, że poza wymienionymi w niej enumeratywnie wydatkami, które w sposób oczywisty stanowią bezpośredni koszt emisji nowych akcji wszystkie pozostałe wydatki nie mieszczące się w tej kategorii mogą być kosztami uzyskania przychodu, stanowiąc koszty ogólne funkcjonowania spółki kapitałowej. Skoro w uchwale, którą Sąd w pełni akceptuje i podziela, wśród wydatków niewątpliwie związanych z emisją nowych akcji, nie wymieniono wydatków na doradztwo finansowe i prawne oraz badanie sprawozdań finansowych i kampanii promocyjnej, to tym samym wydatki te należałoby kwalifikować do kosztów, do których stosuje się przepis art. 15 ust. 1 ustawy podatkowej. To stanowisko zaaprobował również NSA w wyroku z 20 marca 2015 r. (sygn. akt II FSK 2816/12), oddalającym skargę kasacyjną od wyroku WSA w Gliwicach, wskazując, że poza enumeratywnie wskazanymi w Uchwale NSA wydatkami wyłączonymi z kosztów uzyskania przychodów Pozostałe wydatki stanowiąc koszty ogólne funkcjonowania spółki kapitałowej stanowią zgodnie z art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p. koszty uzyskania przychodów. Podkreślić należy, że oprócz dosłownie wymienionych w uchwale są bowiem wydatki, które związane są wprawdzie w indywidualnej sprawie z emisją nowych akcji ale wydatki te są równocześnie - i co najważniejsze: zasadniczo - kosztami funkcjonowania osoby prawnej, które co do zasady mogłyby zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Spółka dotychczas nie ujęła wskazanych wyżej, poniesionych, wydatków do kosztów uzyskania przychodów - zarówno w zakresie wydatków pierwszej, jaki i drugiej grupy. W świetle powyższej Uchwały NSA oraz innego orzecznictwa sądów administracyjnych, takie podejście nie było do końca poprawne. W kosztach podatkowych Spółka ma prawo ująć, w dacie poniesienia tych kosztów, wydatki związane z emisją akcji i wprowadzeniem do obrotu akcji Spółki na GPW, z wyłączeniem tych rodzaj wydatków, które zostały wprost wymienione w Uchwale NSA, jako niestanowiące kosztów uzyskania przychodów.

Innymi słowy, z puli poniesionych kosztów Spółka zobowiązana jest wyłączyć tego rodzaju wydatki, jak: opłaty notarialne, sądowe, opłaty giełdowe, koszty druku dokumentów akcyjnych, koszty sporządzenia, drukowania oraz dystrybucji prospektu emisyjnego lub jego skróconej wersji. Pozostałe wydatki poniesione przez Spółkę związku z emisją i upublicznieniem akcji na GPW, stanowiąc koszty ogólne funkcjonowania spółki kapitałowej, stanowią zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, koszty uzyskania przychodów - mogą zostać zaliczone do kosztów podatkowych przez Spółkę.

W ww. uzupełnieniu wniosku, Spółka dodatkowo wskazała, że wszystkie koszty pośrednie, związane z funkcjonowaniem Spółki i niezwiązane bezpośrednio z podwyższeniem kapitału Spółki (niewarunkujące bezpośrednio podwyższenia tego kapitału), Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Innymi słowy wszystkie koszty wskazane we wniosku, obejmujące:

 1. koszty wynagrodzenia podmiotu kierującego emisją akcji;
 2. koszty usług banku związane z emisją akcji, obejmujące m.in.:
  1. sporządzenie modelu finansowego oraz wstępnej wyceny Spółki;
  2. współpraca z pozostałymi doradcami Spółki (doradcami prawnymi, biegłymi rewidentami i innymi) w zakresie Oferty;
  3. opracowanie harmonogramu, struktury i strategii realizacji Oferty, przygotowanie raportu analitycznego Spółki;
  4. reprezentowanie klienta, przed KNF, KDPW oraz GPW w związku z Ofertą, a także w związku z czynnościami, których dokonanie jest konieczne na podstawie obowiązującego prawa w związku z zakończeniem Oferty i dopuszczeniem Akcji do obrotu na rynku regulowanym;
  5. organizacja serii spotkań (tzw. „road-show”) z inwestorami instytucjonalnymi;
  6. przeprowadzenie procesu badania popytu (book-building) wśród inwestorów instytucjonalnych;
  7. zarekomendowanie parametrów Oferty, w tym ewentualnej ceny emisyjnej oraz zebranie wiążących deklaracji nabycia;
  8. gwarantowanie lub organizacja gwarantowania Oferty w oparciu o proces budowania księgi popytu;
  9. zorganizowanie oferty Akcji, a także zorganizowanie punktów obsługi w zakresie przyjmowania zapisów na akcje.
  10. nadzór nad prawidłowym przebiegiem Oferty;
  11. rozliczenie Oferty;
 3. koszty związane z dopuszczeniem akcji do obrotu na GPW, w tym opłaty za udostępnienie systemu informatycznego GPW w celu przeprowadzenia subskrypcji i przydziału akcji Spółki;
 4. koszty promocji oferty publicznej (tj. koszty działań promocyjnych i kampanii reklamowej) a także koszty druku i dystrybucji materiałów promocyjnych (w tym zakresie Spółka ponownie wskazuje, że z powyższego katalogu wyłączone zostały koszty związane z drukiem i dystrybucją prospektu emisyjnego - wydatki tego rodzaju, w rozumieniu Uchwały NSA, zaliczane są do grupy kosztów bezpośrednio warunkujących podwyższenie kapitału, w związku z czym nie podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów);
 5. koszty audytora, koszty przygotowania sprawozdań finansowych Spółki, koszty opracowania sprawozdań finansowych spółki zgodnych z MSR/MSSF;
 6. koszty usług doradztwa prawnego w związku z ofertą publiczną, przygotowaniem dokumentów prawnych związanych z procesem
  mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów Spółki.

Zdaniem Spółki, nie może natomiast zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów tych kosztów, które warunkują dokonanie podwyższenia kapitału Spółki (bezpośrednio związane z tym podwyższeniem) - zgodnie z treścią powołanej we wniosku Uchwały NSA. Dotyczyć to będzie zatem wskazanych we wniosku kosztów Spółki związanych ze sporządzeniem i przygotowaniem prospektu emisyjnego wraz z kosztami analiz do tego prospektu, jak również wskazanych w uzupełnieniu opłat notarialnych i sądowych, opłat giełdowych, PCC.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienia się, że w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 2 zostało/zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 718 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.