Emisja akcji | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to emisja akcji. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
3
gru

Istota:

Czy w przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych wydatki związane z emisją akcji i wprowadzeniem do obrotu akcji Spółki na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW)?

Fragment:

W związku z przygotowaniem emisji akcji, Spółka w 2015 r. i 2016 r. poniosła szereg wydatków związanych z emisją nowych akcji i przygotowaniem do wprowadzenia ich do obrotu. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1382 ze zm.), Spółka jako emitent zobowiązana była sporządzić i udostępnić prospekt emisyjny, podlegający zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego. Przygotowanie prospektu emisyjnego pociąga za sobą obowiązek sporządzenia szeregu analiz finansowych, prawnych oraz rynkowych. Dlatego poza kosztami przygotowania prospektu emisyjnego, Spółka ponosiła także koszty ww. analiz. Oprócz ww. kosztów przygotowania prospektu emisyjnego oraz towarzyszących mu analiz, Spółka ponosiła szereg wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem publicznej emisji akcji, między innymi: koszty wynagrodzenia podmiotu kierującego emisją akcji; koszty usług banku związanych z emisją akcji, obejmujących m.in.: sporządzenie modelu finansowego oraz wstępnej wyceny Spółki; współpraca z pozostałymi (...)

2016
17
sie

Istota:

Interpretacja w zakresie prawa do odliczenia kwoty podatku naliczonego przy nabyciu od podmiotów krajowych i zagranicznych usług związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego, emisją akcji oraz nabyciem udziału w niemieckiej firmie.

Fragment:

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy Spółka jest uprawniona do odliczenia podatku naliczonego na fakturach dokumentujących nabycie Usług w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, emisją akcji oraz nabyciem udziału w P. GmbH... Czy Spółka jest uprawniona do odliczenia podatku naliczonego z tytułu importu Usług w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, emisją akcji oraz nabyciem udziału w P. GmbH... Zdaniem Wnioskodawcy, jest uprawniony do odliczenia podatku naliczonego na fakturach dokumentujących nabycie Usług w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, emisją akcji oraz nabyciem udziału w P. GmbH. Spółka jest uprawniona do odliczenia podatku naliczonego z tytułu importu Usług w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, emisją akcji oraz nabyciem udziału w P. GmbH. Uzasadnienie Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy o VAT „ W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. ” Stosownie do treści art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

2016
9
lut

Istota:

Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki związane z wprowadzeniem akcji Spółki do obrotu na GPW.

Fragment:

Oprócz ww. kosztów przygotowania prospektu emisyjnego oraz towarzyszących mu analiz, Spółka ponosiła/będzie ponosić szereg wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem publicznej emisji akcji, między innymi: koszty wynagrodzenia podmiotu kierującego emisją akcji; koszty związane z dopuszczeniem akcji do obrotu na GPW, w tym: opłata za udostępnienie systemu informatycznego GPW w celu przeprowadzenia subskrypcji i przydziału akcji Spółki; koszty tłumaczeń komunikatów bieżących na język angielski; koszty promocji oferty publicznej (tj. koszty działań promocyjnych i kampanii reklamowej) a także koszty druku i dystrybucji prospektu i materiałów promocyjnych; koszty audytora oraz koszty tłumaczenia sprawozdania finansowego Spółki na potrzeby promocji IPO wśród angielskojęzycznych inwestorów; koszty szkoleń dla kadry zarządzającej w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych przez spółki notowane na GPW, przygotowania odpowiednich procedur oraz dokumentacji oraz koszty asysty w zakresie wypełniania tych obowiązków; koszty doradztwa prawnego związanego z procesem IPO. Opisane powyżej wydatki, podlegające opodatkowaniu VAT, są/zostaną udokumentowane fakturami VAT. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym Spółka ma możliwość odliczenia naliczonego podatku VAT, wynikającego z faktur dokumentujących wydatki związane z wprowadzeniem akcji Spółki do obrotu na GPW (opisane w stanie faktycznym)...

2015
21
sie

Istota:

Możliwość i moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków poniesionych przez Spółkę, na zakup usług zawiązanych z przekształceniem oraz wprowadzeniem akcji do obrotu na rynku regulowanym

Fragment:

Zdaniem Spółki, wydatki związane z podwyższeniem kapitału w drodze emisji akcji również będą stanowiły koszty uzyskania przychodu. Należy przyjąć, że Spółka ma możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów związanych z emisją akcji, ponieważ istnieje niepodważalny związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, a ich poniesieniem. Przychodami, z którymi należy wiązać poniesione przez podatnika w analizowanym stanie faktycznym wydatki, nie są kwoty otrzymane na podwyższenie kapitału zakładowego, lecz przychody uzyskane później na skutek poszerzenia prowadzonej przez podatnika działalności dzięki dokonanemu podwyższeniu kapitału zakładowego. Emisja akcji jest operacją nakierowaną na rozwój przedsiębiorstwa i nie jest celem samym w sobie. Takie stanowisko, które dopuszcza zaliczenie określonych wydatków do kosztów uzyskania przychodu potwierdzają również organy podatkowe. Jako przykład powołano: postanowienie Urzędu Skarbowego Warszawa – Ursynów z 13 lutego 2007 r. Nr 1438/DP/423/351-22/07/HK , decyzję Izby Skarbowej w Łodzi z 27 grudnia 2006 r. Nr III-3/4407int-75/VAT/06/TK, postanowienie Małopolskiego Urzędu Skarbowego z 25 października 2006 r. Nr PO1/423-70/06/82268, postanowienie Łódzkiego Urzędu Skarbowego z 28 listopada 2006 r.

2015
6
mar

Istota:

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w zdarzeniu przedstawionym we wniosku, podatek VAT naliczony z tytułu Wydatków poniesionych przez Wnioskodawcę, związanych Emisją Akcji, podlega odliczeniu zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT?

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 27 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku związanego z emisją akcji. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca jest (i) spółką akcyjną posiadającą siedzibę (miejsce zarządu) w Polsce, podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku dochodowym od osób prawnych („ podatek CIT ”) w Polsce oraz (ii) zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług („ podatek VAT ”) w Polsce. Wnioskodawca planuje emisję nowych akcji („ Emisja Akcji ”) w celu podwyższenia kapitału zakładowego i Wnioskodawcy; środki pieniężne z Emisji Akcji zostaną przeznaczone min. na wsparcie realizacji strategii, polegającej na przeprowadzaniu dalszych inwestycji służących zwiększeniu kompleksowości rafinerii w Gdańsku. W związku z Emisją Akcji, Wnioskodawca ponosi szereg wydatków („ Wydatki ”), tj.: koszty wynagrodzenia za usługi doradztwa w zakresie Testu Prywatnego Inwestora oraz public relations, koszty usług doradztwa finansowego oraz prawnego w związku z Emisją Akcji oraz ofertą publiczną objęcia akcji Wnioskodawcy na skutek Emisji Akcji („ Oferta ”), zwrot kosztów poniesionych przez doradców (np. koszty przelotów, noclegów, przejazdów), koszty (...)

2014
21
wrz

Istota:

Czy poniesione przez Spółkę wydatki dotyczące sprzedaży pakietu akcji mogą zostać uznane za koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 851, dalej „ustawy o CIT”)?

Fragment:

BKIP 2 maja 2014 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z procesem oferty publicznej emisji akcji (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1) - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 2 maja 2014 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z procesem oferty publicznej emisji akcji. We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Wnioskodawca jest spółką dominującą w Grupie, zajmującej się przede wszystkim wytwarzaniem, sprzedażą i dystrybucją energii elektrycznej. W latach 2009 – 2010 Spółka realizowała działania związane z procesem sprzedaży posiadanego przez Skarb Państwa pakietu akcji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U. z 2013 r, poz. 1397 ze zm.; dalej: „ UKP ”). Akcje oferowane w ramach oferty były przedmiotem: oferty publicznej, zgodnie z definicją określoną w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przeprowadzonej wyłącznie na terytorium Polski; oferty poza granicami Stanów Zjednoczonych Ameryki na rzecz określonych inwestorów instytucjonalnych zgodnie z postanowieniami Regulacji S (ang.

2014
21
wrz

Istota:

Czy poniesione przez Spółkę koszty związane z procesem oferty publicznej będą potrącalne w dacie ich poniesienia, zgodnie z art. 15 ust. 4d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 851, dalej „ustawy o CIT”), tj. jako koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami?

Fragment:

BKIP 2 maja 2014 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z procesem oferty publicznej emisji akcji (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2) - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 2 maja 2014 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z procesem oferty publicznej emisji akcji. We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Wnioskodawca jest spółką dominującą w Grupie, zajmującej się przede wszystkim wytwarzaniem, sprzedażą i dystrybucją energii elektrycznej. W latach 2009 – 2010 Spółka realizowała działania związane z procesem sprzedaży posiadanego przez Skarb Państwa pakietu akcji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U. z 2013 r, poz. 1397 ze zm.; dalej: „ UKP ”). Akcje oferowane w ramach oferty były przedmiotem: oferty publicznej, zgodnie z definicją określoną w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przeprowadzonej wyłącznie na terytorium Polski; oferty poza granicami Stanów Zjednoczonych Ameryki na rzecz określonych inwestorów instytucjonalnych zgodnie z postanowieniami Regulacji S (ang.

2013
25
gru

Istota:

Czy poniesione przez Spółkę koszty związane z emisją akcji są kosztem uzyskania przychodów w Spółce niezależnie od ujęcia księgowego?

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 29 września 2008 r. złożono wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z emisją akcji. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Spółka jest w trakcie podwyższenia kapitału własnego w drodze publicznej emisji nowych akcji. W związku z tym podwyższeniem Spółka ponosi szereg niezbędnych kosztów między innymi: doradztwa prawnego, finansowego, przygotowania prospektu emisyjnego, a także stosowne opłaty notarialne, sądowe, giełdowe. Środki finansowe pozyskane z tej emisji służyć będą realizacji celów opisanych w prospekcie emisyjnym, m.in.: odtworzenie zdekapitalizowanego majątku produkcyjnego zarówno poprzez modernizację starego majątku jak i zakup nowych urządzeń; poszerzenie majątku produkcyjnego o nowe maszyny i urządzenia pozwalające rozszerzyć dotychczasowy asortyment produkcyjny i usługowy i tym samym zdobyć nowych kontrahentów. W związku z powyższym opisem Wnioskodawca zadał następujące pytanie: Czy poniesione przez Spółkę koszty związane z emisją akcji są kosztem uzyskania przychodów w Spółce niezależnie od ujęcia księgowego... Zdaniem Wnioskodawcy, art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi, że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust.1.

2013
27
lut

Istota:

Czy Spółka postąpiła prawidłowo uznając, że wydatki związane z emisją akcji w postaci usług doradczych przy transakcji kapitałowej oraz innych usług prawno-podatkowych stanowiących wsparcie dla przedmiotowej transakcji nie stanowią, w świetle art. 15 ust. 1 ustawy CIT pośrednich kosztów uzyskania przychodów, zaliczanych do kosztów w momencie ich poniesienia zgodnie z art. 15 ust. 4d i 4e ustawy CIT?

Fragment:

Usługi te mieszczą się zdaniem NSA w pojęciu kosztów pośrednich tzn. są to wydatki związane z transakcją, nie warunkujące jednak emisji akcji. Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny, należy przypomnieć, że Spółka w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego i w konsekwencji emisji akcji i dopuszczeniu ich do obrotu na rynku regulowanym, poniosła dwa rodzaje wydatków. Pierwsza grupa wydatków to wydatki bezpośrednio związane z transakcją (bez których transakcja nie doszłaby do skutku), tj. wszelkie opłaty rejestracyjne, podatek od czynności cywilnoprawnych, opłaty konieczne dla dopuszczenia akcji do obrotu publicznego, czyli opłaty na rzecz GPW oraz KDPW. Do drugiej kategorii wydatków, tzw. wydatków pośrednich, nie warunkujących podwyższenia kapitału zakładowego, należy zaliczyć wydatki na nabycie usług w celu emisji akcji - szeroko rozumianych usług doradczych. Przyjmując zatem tezę uchwały podjętej przez siedmioosobowy skład sędziowski NSA, w ocenie Spółki, koszty poniesione przez Spółkę w związku z usługami doradczymi świadczonymi na podstawie umowy z Doradcą oraz inne usługi prawno-podatkowe stanowiące wsparcie dla transakcji w postaci emisji akcji stanowią pośrednie koszty uzyskania przychodów, zaliczane w momencie ich poniesienia, zgodnie z art. 15 ust. 4d i 4e ustawy CIT.

2012
30
lis

Istota:

Czy następujące koszty między innymi związane przynajmniej pośrednio z pozyskaniem nowych akcjonariuszy, którzy obejmą emisję nowych akcji zaoferowanych w subskrypcji prywatnej na podstawie art. 431 §2 pkt 1 ksh oraz wprowadzeniem akcji Spółki do obrotu w organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych (GPW) alternatywnym systemie obrotu, zgodnym z definicją zawartą w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538 ze zm.), pod nazwą „...” (...) Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm. zwana dalej: u.p.d.o.p.):1. sporządzenie statutu Spółki,2. sporządzenie dokumentów korporacyjnych Spółki,3. sporządzenie analizy możliwości pozyskania kapitału przez Spółkę,4. sporządzenie analizy konkurencji i opisu pozycji Spółki na tle branży,5. opracowanie prognoz finansowych z uwzględnieniem planów rozwoju Spółki,6. przygotowanie Memorandum Informacyjnego, przedstawiającego informacje na temat działalności Spółki, jej otoczenia rynkowego, szanse rozwoju i ryzyka inwestycyjne, przeznaczonego dla potencjalnych inwestorów w celu zapoznania ich ze Spółką i emisją akcji,7. sporządzenie wyceny akcji Spółki dwoma metodami: porównawczą oraz DCF,8. przygotowania materiału promocyjnego wysyłanego do potencjalnych inwestorów (tzn. teaser),9. przygotowanie prezentacji Spółki i oferty na potrzeby spotkań Zarządu z inwestorami, analitykami i dziennikarzami,10. opracowanie zmian na stronie internetowej Spółki, dotyczące relacji inwestorskich,11. opracowanie procedur obiegu informacji poufnych w Spółce,12. przygotowanie księgi zasad i regulacji związanych z obowiązkami informacyjnymi, wymaganymi przez regulacje obowiązujące na ...,13. przygotowanie ogłoszenia i uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy dotyczących dematerializacji i wprowadzenia praw do akcji oraz akcji do obrotu na ...,14. przygotowanie oferty oraz umów objęcia akcji,15. sporządzenie listy inwestorów, do których Spółka skieruje ofertę objęcia akcji?

Fragment:

W cytowanej uchwale NSA wskazano, że do tego rodzaju niezbędnych kosztów zaliczyć należy ewentualne koszty ponoszone dodatkowo w związku z emisją akcji będących przedmiotem oferty publicznej objętych prospektem emisyjnym, takie jak opłaty giełdowe, koszty druku dokumentów akcyjnych, koszty sporządzenia, drukowania oraz dystrybucji prospektu emisyjnego lub jego skróconej wersji oraz koszty oferowania papierów wartościowych. Natomiast wszelkie pozostałe wydatki jakie spółka może ponieść nabywając dodatkowe usługi w celu emisji akcji, nie warunkujące jednak podwyższenia kapitału zakładowego, stanowić będą koszty ogólne funkcjonowania osoby prawnej służące do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodu w rozumieniu art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p. i nie wykazujące związku z konkretnym przychodem. ” Tezy WSA w Poznaniu znalazły potwierdzenie w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbową w Poznaniu w dniu 14 marca 2012 r. (sygn. ILPB3/423-672/08/12-S/KS ) w analogicznej sprawie: „należy stwierdzić, że wydatki związane z emisją akcji i wejściem na publiczny rynek obrotu papierami wartościowymi, bez których ta operacja nie byłaby możliwa, nie są kosztami uzyskania przychodów, stosownie do art. 12 ust. 4 pkt 4 oraz art. 7 ust. 1 i ust. 2 w zw. z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.