Emisja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to emisja. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
6
paź

Istota:

Opodatkowanie nabywanych praw do emisji CO2 oraz prawo do odliczenia podatku VAT w związku z nabyciem ww. usług

Fragment:

Zasady funkcjonowania systemu handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji, którego celem jest ograniczenie tych emisji w sposób opłacalny i ekonomicznie efektywny, zostały uregulowane w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1201, dalej: UOPE). Zgodnie z art. 3 pkt 22 UOPE przez uprawnienia do emisji (EUA) należy rozumieć uprawnienie do wprowadzania do powietrza ekwiwalentu, w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, dwutlenku węgla (CO 2 ) utworzone w ramach systemu, które służy do rozliczenia wielkości emisji w ramach tego systemu, i którym można rozporządzać na zasadach określonych w ustawie. Ponadto rozliczenie gazów cieplarnianych możliwe jest w oparciu o jednostki redukujące emisję, do których należą jednostki poświadczonej redukcji emisji (CER) oraz jednostki redukcji emisji (ERU). Ponieważ zarówno uprawnienia EAU jak i jednostki redukcji emisji CER i ERU umożliwiają emisję 1 tony dwutlenku węgla, dopuszcza się pokrycie brakujących praw do emisji jednostkami redukcji. Z uwagi na fakt, że uprawnienia EUA oraz CER i ERU służą równoważeniu faktycznej emisji dwutlenku węgla, ich kwalifikacja prawna jest jednakowa, przez co związane z nimi obciążenia mają taki sam charakter prawny i są rodzajowo tożsame.

2017
28
cze

Istota:

W zakresie opodatkowania czynności wyrażenia zgody na zmianę warunków emisji, opodatkowania czynności odroczenia płatności, momentu powstania obowiązku podatkowego oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Fragment:

W związku z powyższym Obligatariusze oraz Spółka, jeszcze przed nabyciem Obligacji przez Obligatariusza II, zawarli umowę zobowiązującą do zmiany warunków emisji Obligacji (dalej: Umowa). Zgodnie z postanowieniami Umowy, Spółka oraz Obligatariusze zobowiązali się do zawarcia aneksu wprowadzającego zmiany warunków emisji pod warunkiem nabycia Obligacji przez Obligatariusza II (dalej: Aneks zmieniający). Poniżej szczegółowo przedstawiono warunki Umowy oraz Aneksu zmieniającego. Na mocy Umowy, Spółka zobowiązała się m.in. do emisji nowych obligacji zamiennych na okaziciela serii C, nieposiadających formy dokumentu (dalej: Nowe Obligacje) w Terminie A, określonym w Umowie, zaś Obligatariusze zobowiązali się do objęcia wspólnie Nowych Obligacji w zamian za wkład pieniężny. W dniu zawarcia Umowy, Obligatariusz II nie był jeszcze posiadaczem Obligacji. Strony Umowy wyraziły zgodę, iż w przypadku nabycia przez Obligatariusza II Obligacji, dojdzie do zmiany warunków emisji (dalej: Zmiana warunków emisji) w sposób opisany w dalszej części stanu faktycznego. Z tytułu wyrażenia zgody przez Obligatariuszy na Zmianę warunków emisji, Spółka wypłaci Obligatariuszom wynagrodzenie w kwocie określonej na zasadach opisanych w Umowie (dalej: Prowizja). Płatność Prowizji będzie powiązana z emisją Nowych Obligacji na warunkach opisanych w Umowie.

2017
18
maj

Istota:

VAT w zakresie opodatkowania transakcji nabycia i sprzedaży praw do emisji CO2 oraz usług związanych z obrotem tymi prawami.

Fragment:

Zgodnie z art. 3 pkt 22 ustawy o handlu uprawnieniami, przez uprawnienie do emisji rozumie się uprawnienie do wprowadzania do powietrza ekwiwalentu dwutlenku węgla (CO 2 ) utworzone w ramach systemu, które służy do rozliczenia wielkości emisji w ramach tego systemu, i którym można rozporządzać na zasadach określonych w ustawie. Uprawnienie do emisji CO 2 nie stanowi rzeczy ani jej części, nie jest również żadną postacią energii. W związku z tym, uprawnienia do emisji CO 2 nie mieszczą się w definicji towaru w rozumieniu ustawy o VAT, a sprzedaż ww. uprawnień nie jest dostawą towarów. Tym samym, realizowane przez Spółkę czynności polegające na przeniesieniu uprawnień do emisji CO 2 na klienta stanowić będzie świadczenie usług w myśl art. 8 ust. 1 ustawy o VAT. W opisie zdarzenia przyszłego wskazano ponadto, iż Spółka będzie wykonywać na rzecz klientów czynności związane z obsługą transakcji kupna i sprzedaży uprawnień do emisji CO 2 , pośrednictwo (na zasadzie kojarzenia stron) w obrocie uprawnieniami do emisji CO 2 oraz instrumentami pochodnymi opartymi na uprawnieniach do emisji CO 2 . Spółka będzie oferowała również zarządzanie częścią środków finansowych klienta, wykorzystując do tego celu operacje na instrumentach pochodnych, których podstawą są uprawnienia do emisji CO 2 . Nie ulega wątpliwości, iż wszystkie wymienione powyżej świadczenia będą stanowiły świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT.

2016
29
lis

Istota:

Moment poniesienia kosztow uzyskania przychodow w zwiazku z nabyciem uprawnien wtornych do emisji dwutlenku wegla CER (pytanie nr 2)

Fragment:

Spolka podkresla, iz podmiot prowadzacy instalacje (wlasciciel instalacji), w kazdym roku trwania okresu rozliczeniowego zobowiazany jest do rozliczania posiadanych (tj. ujawnionych w Krajowym Rejestrze Uprawnien do Emisji) na dany rok uprawnien do emisji z rzeczywista emisja dwutlenku wegla w tym roku, na podstawie rocznego raportu weryfikowanego przez uprawnionych audytorow. W sytuacji, gdy rzeczywista emisja dwutlenku wegla przekroczy poziom uprawnien pierwotnych przydzielony w ramach Krajowego Planu Rozdzialu Uprawnien do Emisji dwutlenku wegla na lata 2008-2012 dla wspolnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji nie zostanie pokryta przez posiadane w danym roku uprawnienia do emisji, podmiot prowadzacy instalacje moze wystapic o zgode na pokrycie tej roznicy uprawnieniami do emisji przyznanymi mu na nastepny rok okresu rozliczeniowego lub nabyc brakujace uprawnienia na wolnym rynku. Zgodnie bowiem z powolana ustawa o handlu uprawnieniami, uprawnienia do emisji gazow cieplarnianych sa przedmiotem obrotu pomiedzy podmiotami prowadzacymi instalacje, ktorym przyznano uprawnienia do emisji, w ramach krajowego, jak rowniez wspolnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji. Z uwagi na fakt, iz ilosc przyznanych Spolce uprawnien pierwotnych nie pokrywa rzeczywistego poziomu emisji dwutlenku wegla generowanego przez instalacje Wnioskodawcy, Spolka - w celu efektywnego prowadzenia procesow produkcyjnych - korzysta z utworzonego systemu handlu uprawnieniami i pokrywa powstala roznice uprawnieniami nabytymi na wolnym rynku zwanymi CER (dalej: uprawniania wtorne lub CER).

2016
20
lip

Istota:

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym, wykonywanie funkcji Agenta Emisji przez Bank (czynności opisane we wniosku) na zlecenie Emitenta, w sytuacji, w której Bank nie prowadzi rachunku papierów wartościowych ani rachunku zbiorczego a jednie wykonuje czynności zlecone spoczywające na Emitencie, nie rodzi po stronie Banku konieczności rozpoznania obowiązków płatnika podatku dochodowego, w tym zwłaszcza Bank nie jest zobowiązany do rozpoznania obowiązku płatnika na podstawie art. 26 ust. 1 i 2c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

Tym samym mogą wystąpić trzy różne typy zdarzeń gospodarczych, gdzie mogą wystąpić nabycia obligacji przez podmioty spoza RP lub przez osoby fizyczne: Bank obejmuje całość emisji obligacji a następnie takie obligacje mogą być – ale nie muszą – przedmiotem dalszej odsprzedaży, Bank obejmuje część emisji obligacji a część emisji jest obejmowana przez inwestorów zewnętrznych, Całość emisji jest obejmowana przez inwestorów zewnętrznych. Opisane transakcje dotyczą sytuacji, gdzie Bank będzie pełnił rolę Agenta Emisji obligacji (agent emisji, agent ds. płatności, agent dokumentacyjny, depozytariusz oraz dealer obligacji, pełnomocnik emitenta). W ramach pełnionych czynności jako agent emisji Bank będzie zobligowany do pełnienia następujących funkcji (wszystkich lub tylko wybranych czynności): organizację Programu Emisji; uzgadniania z Emitentem szczegółowych Warunków Emisji Obligacji; uzupełniania Propozycji Nabycia Obligacji i Warunków Emisji Obligacji danymi otrzymanymi od Emitenta w Zleceniu Emisji oraz do podpisania i rozpowszechniania wśród Inwestorów w jego imieniu Propozycji Nabycia Obligacji oraz Warunków Emisji, jak i do rozpowszechniania wśród Inwestorów innych Dokumentów Informacyjnych oraz Dokumentów Finansowych dostarczonych przez Emitenta Dealerowi; nabywania Obligacji na własny rachunek albo (...)

2016
15
lip

Istota:

W zakresie ustalenia momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów nabycia uprawnień do emisji, co do których, po dacie ich nabycia nastąpi zmiana ich przeznaczenia z:
- „przeznaczonych na własne potrzeby” na „przeznaczone do odsprzedaży”,
- „przeznaczonych do odsprzedaży” na „przeznaczone na własne potrzeby”

Fragment:

Celem przedmiotowej ustawy jest wprowadzenie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, co jest następstwem programu ograniczania emisji dwutlenku węgla ustanowionego na bazie porozumień z Kioto z dnia 11 grudnia 1997 r., zobowiązujących organy państw, w tym Polski, do kontroli i redukcji emisji ww. gazów. Na mocy wskazanych powyżej przepisów: Spółce zostaną przyznane darmowe uprawnienia do emisji gazów w ramach Krajowego planu rozdziału ww. uprawnień na poszczególne lata okresu rozliczeniowego 2013-2020; jedno uprawnienie (EUA) reprezentować będzie uprawnienie do emisji 1 tony CO 2 ; przy czym jak wskazuje praktyka ww. uprawnienia nie zaspokajają w pełni zapotrzebowania podmiotów gospodarczych na wywiązywanie się z obowiązków nałożonych ustawą SHU; Uprawnieniami do emisji można swobodnie rozporządzać, co daje Spółce możliwość ich nabywania i zbywania na wolnym rynku (relacje popytu i podaży, kształtują na bieżąco cenę tych uprawnień); w terminie do 30 kwietnia danego roku, Spółka jest corocznie zobowiązana do umorzenia (w Krajowym rejestrze jednostek Kioto) uprawnień do emisji, w ilości odpowiadającej rzeczywistej ilości emisji gazów cieplarnianych za rok ubiegły - określonej w raporcie, zweryfikowanym przez jednostkę uprawnioną; w przypadku ich niewystarczającej ilości, Spółka w celu wywiązania się z obowiązku umorzenia uprawnień, będzie zobowiązana nabyć je na rynku lub też wystąpić do właściwego organu o zezwolenie wykorzystania przyznanych uprawnień na kolejne lata okresu rozliczeniowego (decyzja w tym zakresie należy do Spółki).

2016
15
lip

Istota:

W zakresie ustalenia momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów nabycia uprawnień do emisji, co do których, po dacie ich nabycia nastąpi zmiana ich przeznaczenia z:
- „przeznaczonych na własne potrzeby” na „przeznaczone do odsprzedaży”,
- „przeznaczonych do odsprzedaży” na „przeznaczone na własne potrzeby”

Fragment:

Celem przedmiotowej ustawy jest wprowadzenie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, co jest następstwem programu ograniczania emisji dwutlenku węgla ustanowionego na bazie porozumień z Kioto z dnia 11 grudnia 1997 r., zobowiązujących organy państw, w tym Polski, do kontroli i redukcji emisji ww. gazów. Na mocy wskazanych powyżej przepisów: Spółce zostaną przyznane darmowe uprawnienia do emisji gazów w ramach Krajowego planu rozdziału ww. uprawnień na poszczególne lata okresu rozliczeniowego 2013-2020; jedno uprawnienie (EUA) reprezentować będzie uprawnienie do emisji 1 tony CO 2 ; przy czym jak wskazuje praktyka ww. uprawnienia nie zaspokajają w pełni zapotrzebowania podmiotów gospodarczych na wywiązywanie się z obowiązków nałożonych ustawą SHU; Uprawnieniami do emisji można swobodnie rozporządzać, co daje Spółce możliwość ich nabywania i zbywania na wolnym rynku (relacje popytu i podaży, kształtują na bieżąco cenę tych uprawnień); w terminie do 30 kwietnia danego roku, Spółka jest corocznie zobowiązana do umorzenia (w Krajowym rejestrze jednostek Kioto) uprawnień do emisji, w ilości odpowiadającej rzeczywistej ilości emisji gazów cieplarnianych za rok ubiegły - określonej w raporcie, zweryfikowanym przez jednostkę uprawnioną; w przypadku ich niewystarczającej ilości, Spółka w celu wywiązania się z obowiązku umorzenia uprawnień, będzie zobowiązana nabyć je na rynku lub też wystąpić do właściwego organu o zezwolenie wykorzystania przyznanych uprawnień na kolejne lata okresu rozliczeniowego (decyzja w tym zakresie należy do Spółki).

2016
5
mar

Istota:

Moment poniesienia kosztów uzyskania przychodów w związku z nabyciem uprawnień wtórnych do emisji dwutlenku węgla CER (pytanie nr 2)

Fragment:

Spółka podkreśla, iż podmiot prowadzący instalacje (właściciel instalacji), w każdym roku trwania okresu rozliczeniowego zobowiązany jest do rozliczania posiadanych (tj. ujawnionych w Krajowym Rejestrze Uprawnień do Emisji) na dany rok uprawnień do emisji z rzeczywistą emisją dwutlenku węgla w tym roku, na podstawie rocznego raportu weryfikowanego przez uprawnionych audytorów. W sytuacji, gdy rzeczywista emisja dwutlenku węgla przekroczy poziom uprawnień pierwotnych przydzielony w ramach Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień do Emisji dwutlenku węgla na lata 2008-2012 dla wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji nie zostanie pokryta przez posiadane w danym roku uprawnienia do emisji, podmiot prowadzący instalacje może wystąpić o zgodę na pokrycie tej różnicy uprawnieniami do emisji przyznanymi mu na następny rok okresu rozliczeniowego lub nabyć brakujące uprawnienia na wolnym rynku. Zgodnie bowiem z powołaną ustawą o handlu uprawnieniami, uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych są przedmiotem obrotu pomiędzy podmiotami prowadzącymi instalacje, którym przyznano uprawnienia do emisji, w ramach krajowego, jak również wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji. Z uwagi na fakt, iż ilość przyznanych Spółce uprawnień pierwotnych nie pokrywa rzeczywistego poziomu emisji dwutlenku węgla generowanego przez instalacje Wnioskodawcy, Spółka - w celu efektywnego prowadzenia procesów produkcyjnych - korzysta z utworzonego systemu handlu uprawnieniami i pokrywa powstałą różnicę uprawnieniami nabytymi na wolnym rynku zwanymi CER (dalej: uprawniania wtórne lub CER).

2016
5
mar

Istota:

Moment poniesienia kosztów uzyskania przychodów w związku z nabyciem uprawnień wtórnych do emisji dwutlenku węgla CER (pytanie nr 2)

Fragment:

Spółka podkreśla, iż podmiot prowadzący instalacje (właściciel instalacji), w każdym roku trwania okresu rozliczeniowego zobowiązany jest do rozliczania posiadanych (tj. ujawnionych w Krajowym Rejestrze Uprawnień do Emisji) na dany rok uprawnień do emisji z rzeczywistą emisją dwutlenku węgla w tym roku, na podstawie rocznego raportu weryfikowanego przez uprawnionych audytorów. W sytuacji, gdy rzeczywista emisja dwutlenku węgla przekroczy poziom uprawnień pierwotnych przydzielony w ramach Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień do Emisji dwutlenku węgla na lata 2008-2012 dla wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji nie zostanie pokryta przez posiadane w danym roku uprawnienia do emisji, podmiot prowadzący instalacje może wystąpić o zgodę na pokrycie tej różnicy uprawnieniami do emisji przyznanymi mu na następny rok okresu rozliczeniowego lub nabyć brakujące uprawnienia na wolnym rynku. Zgodnie bowiem z powołaną ustawą o handlu uprawnieniami, uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych są przedmiotem obrotu pomiędzy podmiotami prowadzącymi instalacje, którym przyznano uprawnienia do emisji, w ramach krajowego, jak również wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji. Z uwagi na fakt, iż ilość przyznanych Spółce uprawnień pierwotnych nie pokrywa rzeczywistego poziomu emisji dwutlenku węgla generowanego przez instalacje Wnioskodawcy, Spółka - w celu efektywnego prowadzenia procesów produkcyjnych - korzysta z utworzonego systemu handlu uprawnieniami i pokrywa powstałą różnicę uprawnieniami nabytymi na wolnym rynku zwanymi CER (dalej: uprawniania wtórne lub CER).

2016
4
mar

Istota:

Kwalifikacja podatkowa wydatków ponoszonych przez Spółkę na nabycie, w celu umorzenia, uprawnień do emisji gazów cieplarnianych oraz moment poniesienia tego wydatku; kwalifikacja podatkowa wydatków ponoszonych przez Spółkę na nabycie uprawnień do emisji, w sytuacji gdy będą one podlegać odsprzedaży, oraz moment poniesienia tego wydatku

Fragment:

Natomiast ponadnormatywna emisja (ponad ilość posiadanych praw do emisji) obciążona jest dotkliwymi karami pieniężnymi. Wydatki na nabycie uprawnień do emisji nie są ujmowane w księgach rachunkowych poprzez rezerwę lub bierne międzyokresowe rozliczenie kosztów (zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości kwoty te prezentowane są w księgach rachunkowych jako wartości niematerialne i prawne). Spółka, w każdym roku trwania okresu rozliczeniowego, zobowiązana jest do rozliczenia za dany rok uprawnień do emisji z rzeczywistą emisją dwutlenku węgla w tym roku, na podstawie rocznego raportu zweryfikowanego przez audytorów, sporządzanego do 31 marca (art. 62 ustawy o handlu uprawnieniami do emisji). Rozliczenia emisji dokonuje się poprzez umorzenie uprawnień do emisji w liczbie odpowiadającej wielkości ustalonej na podstawie ww. raportu w terminie do 30 kwietnia każdego roku (art. 65 ustawy o handlu uprawnieniami do emisji). Co do zasady, uprawnienia nabyte od innych uczestników obrotu poza systemem rozdziału, Spółka przeznaczy na pokrycie własnej emisji dwutlenku węgla wynikającej z wielkości bieżącej produkcji, a następnie umorzy stosownie do wielkości rzeczywistej emisji dwutlenku węgla.