ITPB2/4511-318/15/ENB | Interpretacja indywidualna

Czy składając zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu za 2014 r. Wnioskodawca powinien w jakikolwiek sposób wykazać w zeznaniu podatkowym czy uwzględnić dla celów progresji, tj. do ustalenia stopy podatkowej emeryturę wypłacaną z niemieckiego obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych Deutsche Rentenversicherung ?
ITPB2/4511-318/15/ENBinterpretacja indywidualna
  1. Niemcy
  2. emerytura
  3. umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 24 lutego 2015 r. (data wpływu 25 lutego 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania emerytury otrzymywanej z Niemiec - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania emerytury otrzymywanej z Niemiec.

We wniosku tym przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest obywatelem polskim i posiada miejsce zamieszkania dla celów podatkowych na terytorium Polski. Wnioskodawca otrzymuje emeryturę z polskiego systemu ubezpieczeniowego oraz wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Z dniem 1 lutego 2014 r. Wnioskodawcy przyznano emeryturę z Niemiec, wypłacaną z niemieckiego obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych Deutsche Rentenversicherung. Wnioskodawcy został nadany numer podatnika (Identifikationsnummer) dotyczący obowiązku opodatkowania emerytury w Niemczech. Emerytura zagraniczna jest przekazywana na wskazane konto w banku .... S.A.

W związku z pobraniem przy pierwszym przelewie zaliczki w wysokości 18% na podatek dochodowy Wnioskodawca przedstawił w ww. banku dokumenty potwierdzające fakt, że emerytura wypłacana jest z niemieckiego obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych Deutsche Rentenversicherung a stosownie do art. 18 ust. 2 umowy z dnia 14 maja 2003 r. między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku emerytury i podobne świadczenia lub renty otrzymywane przez osobę mającą miejsce zamieszkania w jednym Umawiającym się Państwie (Polsce) z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych drugiego Umawiającego się Państwa (Niemcy), podlegają opodatkowaniu tylko w tym drugim Państwie (Niemcy). Wskutek tego Wnioskodawca uzyskał zwrot pobranej zaliczki.

Przedstawiając dokumenty Wnioskodawca wyjaśnił, że niemieckie świadczenie emerytalne wypłacane z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych Niemiec osobie fizycznej mającej miejsce zamieszkania w Polsce zgodnie z postanowieniami ww. umowy polsko-niemieckiej nie podlegają opodatkowaniu w Polsce lecz podlegają opodatkowaniu wyłącznie w Niemczech, a zatem do tego dochodu nie ma zastosowania metoda o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Mimo tego otrzymał z banku w dniu 19 lutego 2015 r. PIT-11 za rok 2014, w którym bank wykazał emeryturę w poz. 37, jako dochód zwolniony od podatku.

Wobec powyższego zadano następujące pytania:
  1. Czy bank powinien zaprzestać wystawiania informacji PIT-11 dotyczącej emerytury z Niemiec, wypłacanej z niemieckiego obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych Deutsche Rentenversicherung i dokonać korekty wystawionego już PIT-11 za rok 2014...
  2. Czy składając zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu za 2014 r. Wnioskodawca powinien w jakikolwiek sposób wykazać w zeznaniu podatkowym czy uwzględnić dla celów progresji, tj. do ustalenia stopy podatkowej emeryturę wypłacaną z niemieckiego obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych Deutsche Rentenversicherung...

Z daniem Wnioskodawcy, bank .... S.A. powinien zaprzestać wystawiania informacji PIT -11 i dokonać korekty PIT-11 za rok 2014. Ponadto zdaniem Wnioskodawcy, nie ma obowiązku wykazywania niemieckiej emerytury w rocznym zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w Polsce, gdyż emerytura wypłacana z niemieckiego obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych w ogóle nie podlega w Polsce opodatkowaniu i nie powinna być wykazywana w zeznaniu podatkowym w celu ustalenia stopy procentowej (stosownie do art. 18 ust. 2 umowy z dnia 14 maja 2003 r. między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec emerytura otrzymywana przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Polsce z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych Niemiec podlega opodatkowaniu tylko w Niemczech).

Na potwierdzenie przedstawionego stanowiska Wnioskodawca powołuje interpretacje indywidualne: Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 3 czerwca 2011 r. ( sygn. IBPBII/1/415-224/11/MCZ), Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 17 maja 2010 r. (sygn. ITPB2/415-210/10/IB), Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 19 grudnia 2014 r. (sygn. IBPBII/1/415-819/14/BJ), Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 28 stycznia 2015 r. (sygn. IBPBII/1/415-893/14/ASz).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.), osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Na podstawie art. 3 ust. 1a ww. ustawy za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

  1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
  2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Powołane przepisy stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (art. 4a ustawy).

W myśl art. 18 ust. 1 umowy z dnia 14 maja 2003 r. między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku (Dz. U. z 2005 r. Nr 12, poz. 90), emerytury i podobne świadczenia lub renty, otrzymywane przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie z drugiego Umawiającego się Państwa, podlegają opodatkowaniu tylko w tym pierwszym Państwie.

Natomiast zgodnie z art. 18 ust. 2 ww. umowy, bez względu na postanowienia ustępu 1 niniejszego artykułu płatności otrzymywane przez osobę mającą miejsce zamieszkania w jednym Umawiającym się Państwie z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych drugiego Umawiającego się Państwa, podlegają opodatkowaniu tylko w tym drugim Państwie.

Z powyższych przepisów wynika zatem, iż emerytury i podobne świadczenia lub renty otrzymywane z Niemiec, wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania w Polsce, podlegają co do zasady opodatkowaniu tylko w Polsce. Wyjątek dotyczy jednak sytuacji, gdy świadczenia są wypłacane z niemieckiego obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych. Wtedy, stosownie do art. 18 ust. 2 ww. umowy, płatności takie podlegają opodatkowaniu tylko w państwie źródła, tj. w Niemczech.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest obywatelem polskim i posiada miejsce zamieszkania dla celów podatkowych na terytorium Polski. Wnioskodawca otrzymuje emeryturę z polskiego systemu ubezpieczeniowego oraz wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Z dniem 1 lutego 2014 r. Wnioskodawcy przyznano emeryturę z Niemiec, wypłacaną z niemieckiego obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych Deutsche Rentenversicherung. W związku z pobraniem przy pierwszym przelewie zaliczki w wysokości 18% na podatek dochodowy Wnioskodawca przedstawił w ww. banku dokumenty potwierdzające fakt, że emerytura wypłacana jest z niemieckiego obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych Deutsche Rentenversicherung a stosownie do art. 18 ust. 2 umowy z dnia 14 maja 2003 r. między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku emerytury i podobne świadczenia lub renty otrzymywane przez osobę mającą miejsce zamieszkania w jednym Umawiającym się Państwie (Polsce) z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych drugiego Umawiającego się Państwa (Niemcy), podlegają opodatkowaniu tylko w tym drugim Państwie (Niemcy). Wskutek tego uzyskał zwrot pobranej zaliczki.

Mimo tego w dniu 19 lutego 2015 r. Wnioskodawca otrzymał z banku PIT-11 za rok 2014, w którym bank wykazał emeryturę w poz. 37, jako dochód zwolniony od podatku.

Mając zatem na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny i przytoczone przepisy prawne stwierdzić należy, że otrzymywana przez Wnioskodawcę emerytura z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych Niemiec podlega opodatkowaniu tylko w Niemczech i tym samym nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce. Emerytura ta nie podlega również uwzględnieniu dla celów progresji przy obliczaniu podatku od pozostałego dochodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce.

W związku z tym od tego świadczenia bank w Polsce nie powinien pobierać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, jak również nie powinien wykazywać tej emerytury jako dochodu zwolnionego od podatku w informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11.

W świetle powyższego, dochodów z tytułu emerytury otrzymywanej przez Wnioskodawcę z Niemiec – pomimo błędnego ujęcia jej w informacji PIT-11 - nie należy wykazywać w zeznaniu podatkowym składanym w Polsce, jak również nie należy jej uwzględniać przy obliczaniu podatku od pozostałego dochodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce.

Powyższe będzie miało również zastosowanie do emerytury otrzymywanej z niemieckiego obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych w latach następnych, o ile nie ulegnie zmianie stan faktyczny i prawny.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.