ITPB2/415-951/14/ENB | Interpretacja indywidualna

Czy w świetle obowiązujących przepisów wypłacana w Rumunii emerytura i dodatek stanowiący zaopatrzenie przyznane ofiarom wojny oraz członkom ich rodzin podlega opodatkowaniu w Polsce i czy bank słusznie potrąca od tych świadczeń podatek dochodowy od osób fizycznych?
Czy w przedmiotowej sprawie ma zastosowanie metoda wyłączenia z progresją?
ITPB2/415-951/14/ENBinterpretacja indywidualna
 1. Rumunia
 2. emerytura
 3. miejsce zamieszkania
 4. nieograniczony obowiązek podatkowy
 5. ośrodek interesów życiowych
 6. umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania
 7. unikanie podwójnego opodatkowania
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Nieograniczony obowiązek podatkowy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 16 października 2014 r. (data wpływu 23 października 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 2 stycznia 2014 r. (data wpływu 8 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów zagranicznych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 października 2014 r. został złożony ww. wniosek uzupełniony pismem w dniu 8 stycznia 2015 r. o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów zagranicznych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca na stałe mieszka razem z żoną w Polsce. Posiada obywatelstwo rumuńskie i polskie. W ostatnich kilku latach Wnioskodawca nie wyjeżdżał z Polski, a z rodziną i znajomymi w Rumunii kontaktuje się telefonicznie.

Wnioskodawca otrzymuje emeryturę z publicznego systemu ubezpieczeń społecznych za pracę w Rumunii w resorcie rolnictwa w wysokości 669 lei, oraz tzw. dodatek przesiedleńczy w wysokości 214 lei, jako kwotę zaopatrzenia przyznanego ofiarom wojny oraz członkom ich rodzin. Emerytura z Rumunii jest w państwie źródła zwolniona z opodatkowania z uwagi na jej niską kwotę, natomiast otrzymywany przez Wnioskodawcę dodatek, jest obligatoryjnie zwolniony z opodatkowania w każdym kraju. Świadczenia są otrzymywane za pośrednictwem banku. Kwota emerytury z Rumunii po przeliczeniu wynosi około 800 zł.

Ponadto w Polsce Wnioskodawca otrzymuje dodatek emerytalny w wysokości 48,67 zł miesięcznie, za 20 miesięcy pracy wykonywanej na terenie Polski.

We wrześniu 2014 r. bank, za pośrednictwem którego Wnioskodawca otrzymuje świadczenia z Rumunii pobrał kwotę 149 zł z tytułu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

Czy w świetle obowiązujących przepisów wypłacana w Rumunii emerytura i dodatek stanowiący zaopatrzenie przyznane ofiarom wojny oraz członkom ich rodzin podlega opodatkowaniu w Polsce i czy bank słusznie potrąca od tych świadczeń podatek dochodowy od osób fizycznych...
Czy w przedmiotowej sprawie ma zastosowanie metoda wyłączenia z progresją...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych każda osoba, która ma miejsce zamieszkania w Polsce i tzw. nieograniczony obowiązek podatkowy obowiązana jest płacić podatek. Polska zawarła z Rumunią umowę w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, dlatego też ma zastosowanie metoda wyłączenia z progresją. Przy tej metodzie dochody uzyskane z zagranicy korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego w Polsce. Wnioskodawca uważa zatem, że niesłusznie został obciążony podatkiem dochodowym przez bank.

Ponadto Wnioskodawca wskazuje, że jest zwolniony z podatku w państwie źródła. Zgodnie z Komentarzem do art. 18 KM OECD pewne kategorie świadczeń emerytalnych, które korzystają ze zwolnienia w państwie źródła, a które zgodnie z art. 18 podlegają opodatkowaniu w państwie miejsca zamieszkania odbiorcy świadczenia korzystają w tym ostatnim ze zwolnienia podatkowego. Zdaniem Wnioskodawcy istotny jest również zapis art. 26 Umowy pomiędzy Polską a Rumunią, zgodnie z którym obywatele Umawiającego się Państwa nie mogą być poddani w Umawiającym się Państwie ani opodatkowaniu, ani związanym z nim obowiązkom, które są inne lub bardziej uciążliwe niż opodatkowanie i związane z nim obowiązki, którym są lub mogą być poddani w tych samych okolicznościach obywatele tego drugiego Państwa.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

W myśl art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) osoby fizyczne jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Zgodnie z art. 3 ust. 1a ww. ustawy, za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
 2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (art. 4a ww. ustawy).

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca na stałe mieszka razem z żoną w Polsce. Posiada obywatelstwo rumuńskie i polskie. W ostatnich kilku latach Wnioskodawca nie wyjeżdżał z Polski, a z rodziną i znajomymi w Rumunii kontaktuje się telefonicznie.

Wnioskodawca otrzymuje emeryturę z publicznego systemu ubezpieczeń społecznych za pracę w Rumunii w resorcie rolnictwa w wysokości 669 lei, oraz tzw. dodatek przesiedleńczy w wysokości 214 lei, jako kwotę zaopatrzenia przyznanego ofiarom wojny oraz członkom ich rodzin. Emerytura z Rumunii jest w państwie źródła zwolniona z opodatkowania z uwagi na jej niską kwotę, natomiast otrzymywany przez Wnioskodawcę dodatek, jest obligatoryjnie zwolniony z opodatkowania w każdym kraju. Świadczenia są otrzymywane za pośrednictwem banku. Kwota emerytury z Rumunii po przeliczeniu wynosi około 800 zł.

We wrześniu 2014 r. bank, za pośrednictwem którego Wnioskodawca otrzymuje świadczenia z Rumunii pobrał kwotę 149 zł z tytułu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

W związku z tym, że Wnioskodawca mający miejsce zamieszkania w Polsce otrzymuje emeryturę z publicznego systemu ubezpieczeń społecznych za pracę w Rumunii w resorcie rolnictwa w wysokości 669 lei, oraz tzw. dodatek przesiedleńczy w wysokości 214 lei, jako kwotę zaopatrzenia przyznanego ofiarom wojny oraz członkom ich rodzin, w przedmiotowej sprawie, zastosowanie będzie miała umowa z dnia 23 czerwca 1994 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz.U. z 1995 r., Nr 109, poz. 530).

W myśl art. 19 ww. umowy, z uwzględnieniem postanowień artykułu 20 ustęp 2, emerytury i inne podobne świadczenia z tytułu poprzedniej pracy najemnej, wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Umawiającym się Państwie, w którym odbiorca emerytury posiada miejsce zamieszkania.

Jednakże, powyższy przepis znajdzie zastosowanie wyłącznie do otrzymywanej z Rumunii emerytury, natomiast do świadczenia w postaci dodatku wypłacanego jako kwotę zaopatrzenia przyznanego ofiarom wojny oraz członkom ich rodzin – jako nie związanego z poprzednio wykonywaną pracą najemną – należy zastosować art. 23 ww. umowy, dotyczący innych dochodów.

Zgodnie, z art. 23 ust. 1 ww. umowy, części dochodu osoby mającej miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie, które nie zostały wymienione w poprzednich artykułach niniejszej umowy, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie.

Z analizy przedstawionych powyżej regulacji, wynika, iż świadczenia otrzymywane przez Wnioskodawcę z Rumunii, tj. emerytura i wskazany we wniosku dodatek, podlegają opodatkowaniu wyłącznie w miejscu zamieszkania, czyli w Polsce. W świetle wskazanych przepisów nie następuje zatem podwójne opodatkowanie tych świadczeń i w konsekwencji w przedmiotowej sprawie nie ma zastosowania metoda unikania podwójnego opodatkowania.

Wskazane we wniosku świadczenia podlegają zatem opodatkowaniu według przepisów polskiego prawa podatkowego, tj. ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłami przychodów są stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta.

W myśl art. 12 ust. 7 cyt. ustawy przez emeryturę lub rentę rozumie się łączną kwotę świadczeń emerytalnych i rentowych, w tym kwoty emerytur kapitałowych wypłacanych na podstawie ustawy o emeryturach kapitałowych, wraz ze wzrostami i dodatkami, z wyłączeniem dodatków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz dodatków dla sierot zupełnych do rent rodzinnych.

Jednakże w myśl art. 21 ust. 1 pkt 74 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są otrzymywane z zagranicy:

 1. renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego,
 2. kwoty zaopatrzenia przyznane ofiarom wojny oraz członkom ich rodzin,
 3. renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach 1939-1945,
 • pod warunkiem przedstawienia płatnikowi dokumentu instytucji zagranicznej stwierdzającego charakter przyznanego świadczenia.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do poboru zaliczek miesięcznych jako płatnicy są obowiązane osoby prawne i ich jednostki organizacyjne, które dokonują wypłaty emerytur i rent z zagranicy – od wypłacanych przez nie emerytur i rent.

Zaliczki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 7, za miesiące od stycznia do grudnia ustala się w sposób określony w art. 32 ust. 1-1c, z tym że w przypadku poboru zaliczek od emerytur i rent z zagranicy stosuje się postanowienia umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, zawartej z państwem, z którego pochodzą te emerytury i renty (art. 35 ust. 3 ww. ustawy).

Na podstawie art. 35 ust. 3a ww. ustawy, podatnik przy odbiorze emerytury lub renty, o której mowa w ust. 3, może wpłacić płatnikowi ustaloną zaliczkę w złotych. Wpłatę tę uznaje się za zaliczkę potrąconą przez płatnika.

W świetle powyższego, otrzymywana z Rumunii emerytura podlega opodatkowaniu w Polsce jako przychód o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy. Ze względu na okoliczność wypłaty emerytury z Rumunii przez bank w Polsce, płatnik (w tym wypadku bank) ma obowiązek pobierać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od tego świadczenia, stosownie do art. 35 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatnik przy odbiorze emerytury lub renty, o której mowa w ust. 3, może wpłacić płatnikowi ustaloną zaliczkę w złotych. Wpłatę tę uznaje się za zaliczkę potrąconą przez płatnika (art. 35 ust. 3a ww. ustawy).

Również wskazany we wniosku dodatek otrzymywany z Rumunii, otrzymywany jako kwota zaopatrzenia przyznanego ofiarom wojny oraz członkom ich rodzin podlega opodatkowaniu jako przychód o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy, jednakże - pod warunkiem przedstawienia płatnikowi dokumentu instytucji zagranicznej stwierdzającego charakter przyznanego świadczenia – może korzystać ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 74 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W sytuacji zatem przedstawienia płatnikowi dokumentu instytucji zagranicznej stwierdzającego charakter przyznanego dodatku, płatnik (bank) nie jest obowiązany do pobrania zaliczki na podatek dochodowy od wypłacanego dodatku.

Reasumując, otrzymywane z Rumunii świadczenia, w postaci emerytury i dodatku stanowiącego zaopatrzenie przyznane ofiarom wojny oraz członkom ich rodzin, podlegają opodatkowaniu wyłącznie w Polsce, a bank jest zobowiązany do poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Jednakże, w sytuacji gdy Wnioskodawca przedstawi płatnikowi dokument instytucji zagranicznej stwierdzający charakter przyznanego świadczenia, powyższy dodatek, może korzystać ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 74 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Końcowo, odnosząc się do stanowiska Wnioskodawcy w zakresie zasady równego traktowania należy wskazać, iż stosownie do art. 26 ust. 1 ww. umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, obywatele Umawiającego się Państwa nie mogą być poddani w Umawiającym się Państwie ani opodatkowaniu, ani związanym z nim obowiązkom, które są inne lub bardziej uciążliwe niż opodatkowanie i związane z nim obowiązki, którym są lub mogą być poddani w tych samych okolicznościach obywatele tego drugiego Państwa. Niniejsze postanowienie stosuje się również, bez względu na postanowienia artykułu 1, do osób, które nie mają miejsca zamieszkania lub siedziby w jednym lub w obu Umawiających się Państwach.

Zgodnie z zasadą wyrażoną w powyższym przepisie osoby zamieszkujące na terytorium jednego z umawiających się państw podlegają obowiązkom wynikającym z ustawodawstwa tego państwa na tych samych warunkach co obywatele tego państwa. Z zasady równego traktowania wynika zakaz wszelkiej dyskryminacji, zarówno:

 • bezpośredniej, opartej w sposób jawny na obywatelstwie, jak i
 • pośredniej (ukrytej), która przez stosowanie innych kryteriów zróżnicowania prowadzi w rzeczywistości do tych samych rezultatów (przejawem dyskryminacji pośredniej może być np. ustanowienie takich warunków nabywania i korzystania z uprawnień, którym są w stanie sprostać tylko obywatele danego państwa).

Wbrew opinii Wnioskodawcy równe traktowanie, o którym mowa w art. 26 umowy, nie polega zatem, w odniesieniu do niniejszej sprawy, na zwolnieniu z opodatkowania lub zwolnieniu z bardziej „uciążliwego” opodatkowania w Polsce dochodów z Rumunii. Na przykładzie można przedstawić, iż równe traktowanie ma polegać na obciążeniu Polaka mieszkającego w Rumunii takimi samymi obowiązkami jak mieszkającego tam Rumuna albo Rumuna mieszkającego w Polsce takimi samymi obowiązkami jak mieszkającego tu Polaka. W konsekwencji, w sytuacji konieczności zapłaty w Polsce podatku od dochodów osiągniętych przez Wnioskodawcę z Rumunii nie dochodzi do złamania zasady równego traktowania, określonej w art. 26 ww. umowy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.