IPTPB2/4511-109/15-4/PK | Interpretacja indywidualna

Odliczenie od dochodu składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
IPTPB2/4511-109/15-4/PKinterpretacja indywidualna
  1. emerytura
  2. odliczenie od dochodu
  3. składki na ubezpieczenia społeczne
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 16 lutego 2015 r. (data wpływu 19 lutego 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 6 maja 2015 r. (data wpływu 8 maja 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie odliczenia od dochodu za 2011 r. składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 lutego 2015 r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie odliczenia od dochodu składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych.

Wniosek nie spełniał wymogów, określonych w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613), w związku z powyższym pismem z dnia 29 kwietnia 2015 r., Nr IPTPB2/4511-109/15-2/PK, wezwano Wnioskodawcę, na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w zw. z art. 14h ustawy Ordynacja podatkowa, do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie wysłane zostało w dniu 29 kwietnia 2015 r. (skutecznie doręczone w dniu 4 maja 2015 r.). W dniu 8 maja 2015 r. (nadano w dniu 7 maja 2015 r.) wpłynęło uzupełnienie wniosku.

We wniosku i jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny.

W 2010 r. zgodnie z decyzją z dnia 23 lipca 2010 r. ZUS przyznał Wnioskodawcy emeryturę od dnia 1 czerwca 2010 r., która została zawieszona z powodu osiągania przychodu w kwocie przekraczającej 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Decyzją z dnia 1 marca 2011 r. ZUS wydał decyzję o ponownym ustaleniu i podjęciu wypłaty emerytury z dniem 1 lutego 2011 r.

Kolejną decyzją z dnia 7 marca 2011 r. ZUS poinformował Wnioskodawcę o rozliczeniu zawieszonej emerytury za 2010 r. za okres od 1 czerwca 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. oraz możliwości wypłaty tej emerytury po wyrażeniu przez Wnioskodawcę zgody na dokonanie przez ZUS wpłaty na FUS poprzez potrącenie kwoty 11 751,11 zł z kwoty wyrównania.

W dniu 4 kwietnia 2011 r. ZUS wydał decyzję o rozliczeniu emerytury za okres od 1 czerwca 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

Rozliczenie to przedstawia się następująco:

Przychód – 29 496,18 zł

Składka zdrowotna – 2 654,66 zł (odliczona od podatku 2 285,95 zł)

Wpłata na FUS – 11 751,11 zł (potrącenie z kwoty 29 496,18 zł)

Zaliczka na podatek – 3 023,00 zł

Kwota do wypłaty – 12 067,41 zł

Decyzją z dnia 3 października 2010 r. ZUS wstrzymał wypłatę emerytury z dniem 1 października 2011 r. z uwagi na kontynuację zatrudnienia.

Decyzją z dnia 27 września 2012 r. ZUS poinformował Wnioskodawcę o przychodzie osiągniętym w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 30 września 2011 r. oraz o pobraniu przez Wnioskodawcę nienależnych świadczeń w kwocie 34 993,84 zł, jak również o możliwości wpłaty na FUS kwoty przekroczenia przychodu tj. kwoty 18 826,50 zł. Kwotę tę Wnioskodawca przelał na konto FUS w dniu 30 października 2012 r.

W dniu 5 listopada 2012 r. ZUS wydał decyzję o rozliczeniu za okres od 1 stycznia 2011 r. do 30 września 2011 r. i zwrocie świadczeń po wpłacie na FUS w kwocie 4 213,74 zł.

Rozliczenie za 2011 r.

Przychód – 34 993,84 zł

Składka zdrowotna – 3 149,44 zł (odliczona od podatku 2 712,04 zł)

Zaliczka na podatek – 3 264,00 zł

Wpłata na FUS – 18 826,50 zł

W lutym 2012 r. ZUS przysłał PIT-11A za 2011 r., z którego wynika:

Przychód – 64 490,02 zł

Zaliczka na podatek – 6 287,00 zł

Składka zdrowotna – 4 997,99 zł

W lutym 2013 r. przysłał PIT-11A za 2011 r., z którego wynika:

Przychód – 4 213,74 zł

Składka zdrowotna – 326,56 zł

Zaliczka na podatek – 386,00 zł

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym za lata 2011 r., 2012 r. Wnioskodawca nie odliczył dobrowolnych wpłat na FUS od sumy dochodów uzyskanych za te lata.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 6 maja 2015 r. Wnioskodawca wskazał daty otrzymania zawieszonej emerytury:

w dniu 9 marca 2011 r. za miesiące luty-marzec 2011 r. – 8 558,10 zł

w dniu 4 kwietnia 2011 r. za miesiące czerwiec-grudzień 2010 r. i kwiecień 2011 r. – 33 840,54 zł

w dniu 12 maja 2011 r. za miesiąc maj 2011 r. – 4 344,36 zł

w dniu 14 czerwca 2011 r. za miesiące czerwiec 2011 r. i wyrównanie za maj 2011 r. – 4 488,37 zł

w dniu 14 lipca 2011 r. za miesiąc lipiec 2011 r. – 4 419,55 zł

w dniu 11 sierpnia 2011 r. za miesiąc sierpień 2011 r. – 4 419,55 zł

w dniu 14 września 2011 r. za miesiąc wrzesień 2011 r. – 4 419,55 zł.

Suma: 64 490,02 zł.

W dniu 12 listopada 2012 r. wyrównanie za okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 30 września 2011 r. – 4 213,74 zł.

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym za lata 2011 i 2012 Wnioskodawca nie odliczył potrąconej przez ZUS z wyrównania zawieszonej emerytury składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych w zeznaniu podatkowym za 2011 r. od sumy dochodów uzyskanych w 2011 r., oraz dobrowolnej wpłaty składki na FUS dokonanej w 2012 r. w zeznaniu podatkowym za 2012 r. od sumy dochodów uzyskanych w 2012 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku):
  1. Czy zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawca miał prawo odliczyć potrąconą w 2011 r. przez ZUS, z wyrównania zawieszonej emerytury składkę na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych w zeznaniu podatkowym za 2011 r. od sumy dochodów uzyskanych w 2011 r....
  2. Czy zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawca miał prawo odliczyć dobrowolnie wpłaconą składkę w 2012 r. na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych w zeznaniu podatkowym za 2012 r. od sumy dochodów uzyskanych w 2012 r....

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie nr 1. Natomiast wniosek w zakresie pytania nr 2 zostanie rozpatrzony odrębnie.

Zdaniem Wnioskodawcy, ma On prawo do odliczenia wpłat na FUS, ponieważ wyliczony przez ZUS przychód (dochód) przychód jest dochodem, którego fizycznie nie otrzymał.

W 2010 r. Wnioskodawca uzyskał prawo do emerytury górniczej, która została zawieszona z uwagi na kontynuowanie zatrudnienia u pracodawcy, u którego Wnioskodawca był zatrudniony przed dniem nabycia prawa do emerytury.

ZUS miał obowiązek dokonania rozliczenia emerytury od dnia 1 czerwca 2010 r. do dnia 30 września 2011 r. i przesłał Wnioskodawcy decyzję o wypłacie dwóch kwot: 29 496,18 zł oraz 34 993,84 zł, uzależniając ich wypłatę zgodą Wnioskodawcy na dobrowolną wpłatę na FUS kwot: 11 751,11 zł oraz 18 826,50 zł. Kwota 11 751,11 zł została potrącona przez ZUS, natomiast kwotę 18 826,50 zł Wnioskodawca wpłacił przelewem na rachunek ZUS.

ZUS poinformował Wnioskodawcę, że kwota 64 490,02 zł zostanie doliczona do dochodu Wnioskodawcy.

ZUS nie mógł odliczyć wpłat na FUS od przychodu, lecz Wnioskodawca uważa, że ma prawo odliczyć wpłaty na FUS od swojego dochodu. Kwota 64 490,02 zł jest kwotą wirtualną, która skumulowała się z dochodem osiągniętym ze stosunku pracy.

Reasumując Wnioskodawca zapłacił podatek od dochodu, którego nie otrzymał.

Zdaniem Wnioskodawcy, miał On prawo do odliczenia potrąconej przez ZUS składki na FUS oraz dobrowolnej wpłaty składki na FUS od sumy dochodów za 2011 r. i za 2012 r. na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wyliczony przez ZUS przychód jest dochodem, którego Wnioskodawca fizycznie nie otrzymał.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy źródłami przychodów są: stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta.

Zgodnie z treścią art. 11 ust. 1 powołanej ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14 i 15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w 2010 r., zgodnie z decyzją z dnia 23 lipca 2010 r., ZUS przyznał Wnioskodawcy emeryturę od dnia 1 czerwca 2010 r., która została zawieszona z powodu osiągania przychodu w kwocie przekraczającej 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Decyzją z dnia 1 marca 2011 r. ZUS wydał decyzję o ponownym ustaleniu i podjęciu wypłaty emerytury z dniem 1 lutego 2011 r. Kolejną decyzją z dnia 7 marca 2011 r. ZUS poinformował Wnioskodawcę o rozliczeniu zawieszonej emerytury za 2010 r. za okres od 1 czerwca 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. oraz możliwości wypłaty tej emerytury po wyrażeniu przez Wnioskodawcę zgody na dokonanie przez ZUS wpłaty na FUS poprzez potrącenie kwoty 11 751,11 zł z kwoty wyrównania. W dniu 4 kwietnia 2011 r. ZUS wydał decyzję o rozliczeniu emerytury za okres od 1 czerwca 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. Decyzją z dnia 3 października 2010 r. ZUS wstrzymał wypłatę emerytury z dniem 1 października 2011 r. z uwagi na kontynuację zatrudnienia. Decyzją z dnia 27 września 2012 r. ZUS poinformował Wnioskodawcę o przychodzie osiągniętym w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 30 września 2011 r. oraz o pobraniu przez Wnioskodawcę nienależnych świadczeń w kwocie 34 993,84 zł, jak również o możliwości wpłaty na FUS kwoty przekroczenia przychodu tj. kwoty 18 826,50 zł. Kwotę tę Wnioskodawca przelał na konto FUS w dniu 30 października 2012 r. W dniu 5 listopada 2012 r. ZUS wydał decyzję o rozliczeniu za okres od 1 stycznia 2011 r. do 30 września 2011 r. i zwrocie świadczeń po wpłacie na FUS w kwocie 4 213,74 zł. Rozliczając się z Urzędem Skarbowym za lata 2011 i 2012 Wnioskodawca nie odliczył potrąconej przez ZUS z wyrównania zawieszonej emerytury składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych w zeznaniu podatkowym za 2011 r. od sumy dochodów uzyskanych w 2011 r., oraz dobrowolnej wpłaty składki na FUS dokonanej w 2012 r. w zeznaniu podatkowym za 2012 r. od sumy dochodów uzyskanych w 2012 r. Daty otrzymania zawieszonej emerytury to: 9 marca 2011 r. za miesiące luty-marzec 2011 r.; 4 kwietnia 2011 r. za miesiące czerwiec-grudzień 2010 r. i kwiecień 2011 r.; 12 maja 2011 r. za miesiąc maj 2011 r.; 14 czerwca 2011 r. za miesiące czerwiec 2011 r. i wyrównanie maj 2011 r.; 14 lipca 2011 r. za miesiąc lipiec 2011 r.; 11 sierpnia 2011 r. za miesiąc sierpień 2011 r.; 14 września 2011 r. za miesiąc wrzesień 2011 r. W dniu 12 listopada 2012 r. Wnioskodawca otrzymał wyrównanie za okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 30 września 2011 r.

Zgodnie z art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1440, z późn. zm.) prawo do emerytury lub renty ulega zawieszeniu lub świadczenia te ulegają zmniejszeniu, na zasadach określonych w ust. 3-8 oraz w art. 105, w razie osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, o której mowa w ust. 2 oraz z tytułu służby wymienionej w art. 6 ust. 1 pkt 4 i 6.

Za działalność podlegającą obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, o której mowa w ust. 1, uważa się zatrudnienie, służbę lub inną pracę zarobkową albo prowadzenie pozarolniczej działalności, z uwzględnieniem ust. 3 – art. 104 ust. 2 ww. ustawy.

W myśl art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 121) obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają, z zastrzeżeniem art. 8 i 9, osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są pracownikami, z wyłączeniem prokuratorów.

Jak wynika z treści art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. a) i b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 29-30c oraz art. 30e, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1, 2, 3b-3e, 4, 4a-4e, ust. 6 lub art. 24b ust. 1 i 2, lub art. 25, po odliczeniu kwot składek określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych:

  1. zapłaconych w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika oraz osób z nim współpracujących,
  2. potrąconych w roku podatkowym przez płatnika ze środków podatnika, z tym że w przypadku podatnika osiągającego przychody określone w art. 12 ust. 6, tylko w części obliczonej, w sposób określony w art. 33 ust. 4, od przychodu podlegającego opodatkowaniu

- odliczenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie ustawy, oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny i powołane przepisy prawa stwierdza się, że przekazane w 2011 r. przez ZUS kwoty wyrównania z tytułu rozliczenia zawieszonej emerytury Wnioskodawca powinien uwzględnić w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2011. Jednocześnie Organ zaznacza, że Wnioskodawca w zeznaniu podatkowym za 2011 r. mógł odliczyć od dochodu potrącone przez ZUS w 2011 r. (tytułem dobrowolnej wpłaty) składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, z przysługującego Wnioskodawcy wyrównania.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

emerytura
IBPBII/1/4511-113/15/MK | Interpretacja indywidualna

odliczenie od dochodu
IBPBII/1/415-971/13/MCZ | Interpretacja indywidualna

składki na ubezpieczenia społeczne
ILPB1/415-1054/14-2/AN | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.