IPTPB2/4511-10/15-4/Akr | Interpretacja indywidualna

Czy zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawca będzie miał prawo odliczyć potrącone przez ZUS w maju 2014 r. składki na FUS w zeznaniu podatkowym PIT za 2014 r. od sumy dochodów za 2014 r.?
IPTPB2/4511-10/15-4/Akrinterpretacja indywidualna
 1. emerytura
 2. odliczenie od dochodu
 3. składki na ubezpieczenia społeczne
 4. zawieszenie
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 8 stycznia 2015 r. (data wpływu 9 stycznia 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 30 marca 2015 r. (data wpływu 31 marca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie odliczenia od dochodu składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 stycznia 2015 r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie odliczenia od dochodu składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych.

Wniosek nie spełniał wymogów, określonych w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), w związku z powyższym pismem z dnia 25 marca 2015 r., Nr IPTPB2/4511-10/15-2/AKr, wezwano Wnioskodawcę, na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h ustawy Ordynacja podatkowa, do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie wysłane zostało w dniu 25 marca 2015 r. (skutecznie doręczone w dniu 30 marca 2015 r.). W dniu 31 marca 2015 r. (nadano w dniu 30 marca 2015 r.) wpłynęło uzupełnienie wniosku.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W dniu 20 lutego 2014 r. Wnioskodawca zwrócił się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w T. o wypłatę zawieszonej emerytury, za okres od dnia 1 października 2011 r. do dnia 29 lutego 2012 r. W dniu 7 maja 2014 r. ZUS w T. wydał decyzję o wypłacie zawieszonej emerytury na podstawie ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o ustaleniu i wypłacie emerytur, do których prawo uległo zawieszeniu w okresie od dnia 1 października 2011 r. do dnia 21 listopada 2012 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 169).

Za okres od dnia 1 października 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. ZUS dokonał miesięcznego rozliczenia emerytury w związku z przychodem osiągniętym w poszczególnych miesiącach w 2011 r. W związku z tym, że przychód Wnioskodawcy za ten okres przekraczał górną kwotę graniczną (130% przeciętnego wynagrodzenia) ZUS zaproponował, aby Wnioskodawca wyraził zgodę na dokonanie dobrowolnej wpłaty na FUS, poprzez potrącenie tej kwoty z przysługującego wyrównania. Wnioskodawca taką zgodę wyraził.

Za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 29 lutego 2012 r. z uwagi na osiągnięcie pełnego wieku emerytalnego nie obowiązywała Wnioskodawcy górna kwota graniczna i nie było potrzeby miesięcznego rozliczania przychodu.

Na podstawie decyzji z dnia 7 maja 2014 r. ZUS dokonał wypłaty zawieszonej emerytury naliczając podatek od całej kwoty zawieszonej emerytury łącznie z kwotą dobrowolnej wpłaty na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych.

Rozliczenie podane w decyzji ZUS przedstawia się następująco:

 • kwota zawieszonej emerytury w wysokości 15 462 zł 24 gr z naliczonymi odsetkami w kwocie 4 341 zł 85 gr wraz ze świadczeniem za maj 2014 r. w kwocie 4 317 zł 45 gr

po odliczeniu:

 • zaliczki na podatek, odprowadzonej do urzędu skarbowego – 1 981 zł liczonej od podstawy opodatkowania 19 780 zł,
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne - łącznie 1 780 zł 17 gr, w tym odliczonej od podatku - 1 532 zł 93 gr, odliczonej od świadczenia – 247 zł 24 gr,
 • wpłaty na FUS w kwocie 3 555 zł 10 gr,

kwota przekazana za pośrednictwem banku 16 805 zł 27 gr.

Do wniosku Wnioskodawca załączył decyzję ZUS i zawiadomienie o miesięcznym rozliczeniu emerytury.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 30 marca 2015 r. Wnioskodawca stwierdził, że ZUS wypłacił kwotę zawieszonej emerytury wraz z odsetkami i emeryturę za miesiąc maj 2014 r. w dniu 19 maja 2014 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawca będzie miał prawo odliczyć potrącone przez ZUS w maju 2014 r. składki na FUS w zeznaniu podatkowym PIT za 2014 r. od sumy dochodów za 2014 r....

Zdaniem Wnioskodawcy, ma On prawo odliczyć składkę na FUS od sumy dochodów w zeznaniu podatkowym PIT za 2014 r. Wyliczony przez ZUS przychód jest dochodem, którego fizycznie nie otrzymał. Wnioskodawca stwierdza, że podobny przypadek znalazł w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 22 maja 2013 r., Nr IPTPB2/415-159/13-4/AK oraz Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 3 stycznia 2014 r., Nr ILPB2/415-968/13-2/AJ.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy źródłami przychodów są: stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta.

Zgodnie z treścią art. 11 ust. 1 powołanej ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14 i 15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że w dniu 20 lutego 2014 r. Wnioskodawca zwrócił się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wypłatę zawieszonej emerytury za okres od dnia 1 października 2011 r. do dnia 29 lutego 2012 r. W dniu 7 maja 2014 r. ZUS wydał decyzję o wypłacie ww. zawieszonej emerytury. Za okres od dnia 1 października 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. ZUS dokonał miesięcznego rozliczenia emerytury w związku z przychodem osiągniętym w poszczególnych miesiącach w 2011 r. W związku z tym, że przychód Wnioskodawcy za ten okres przekraczał górną kwotę graniczną (130% przeciętnego wynagrodzenia) ZUS zaproponował, aby Wnioskodawca wyraził zgodę na dokonanie dobrowolnej wpłaty na FUS, poprzez potrącenie tej kwoty z przysługującego wyrównania. Wnioskodawca taką zgodę wyraził. Za okres od dnia 1 stycznia 2012 r, do dnia 29 lutego 2012 r., z uwagi na osiągnięcie pełnego wieku emerytalnego, nie obowiązywała Wnioskodawcy górna kwota graniczna i nie było potrzeby miesięcznego rozliczania przychodu. Na podstawie decyzji z dnia 7 maja 2014 r. ZUS dokonał wypłaty w dniu 19 maja 2014 r. zawieszonej emerytury naliczając podatek od całej kwoty zawieszonej emerytury łącznie z kwotą dobrowolnej wpłaty na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych.

Zgodnie z art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1440, z późn. zm.) prawo do emerytury lub renty ulega zawieszeniu lub świadczenia te ulegają zmniejszeniu, na zasadach określonych w ust. 3-8 oraz w art. 105, w razie osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, o której mowa w ust. 2 oraz z tytułu służby wymienionej w art. 6 ust. 1 pkt 4 i 6.

Za działalność podlegającą obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, o której mowa w ust. 1, uważa się zatrudnienie, służbę lub inną pracę zarobkową albo prowadzenie pozarolniczej działalności, z uwzględnieniem ust. 3 – art. 104 ust. 2 ww. ustawy.

W myśl art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 121) obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają, z zastrzeżeniem art. 8 i 9, osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są pracownikami, z wyłączeniem prokuratorów.

Jak wynika z treści art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. a) i b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 29-30c oraz art. 30e, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1, 2, 3b-3e, 4, 4a-4e, ust. 6 lub art. 24b ust. 1 i 2, lub art. 25, po odliczeniu kwot składek określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych:

 1. zapłaconych w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika oraz osób z nim współpracujących,
 2. potrąconych w roku podatkowym przez płatnika ze środków podatnika, z tym że w przypadku podatnika osiągającego przychody określone w art. 12 ust. 6, tylko w części obliczonej, w sposób określony w art. 33 ust. 4, od przychodu podlegającego opodatkowaniu

-odliczenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie ustawy, oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Biorąc pod uwagę przedstawione zdarzenie przyszłe i powołane przepisy prawa stwierdza się, że przekazaną w 2014 r. przez ZUS kwotę wyrównania z tytułu rozliczenia zawieszonej emerytury Wnioskodawca winien uwzględnić w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu w 2014 r. Jednocześnie Wnioskodawca może odliczyć w zeznaniu podatkowym za 2014 r. potrącone przez ZUS w 2014 r. (tytułem dobrowolnej wpłaty), składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, z przysługującego Wnioskodawcy wyrównania.

Jednocześnie Organ zauważa, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretacje opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku – nie prowadzi postępowania dowodowego. W związku z tym Organ nie jest obowiązany ani uprawniony do oceny załączonych do wniosku dokumentów. Przedmiotem interpretacji wydanej na podstawie art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) jest sam przepis prawa. Jeżeli zatem przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe będzie różniło się od występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.