IPPB4/4511-598/16-2/IM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że uzyskiwany dochód od dnia 1 lipca 2014 r. z tytułu emerytury wypłacanej przez Deutsche Rentenversicherung z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych Niemiec w Polsce będzie zwolniony z opodatkowania?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 9 maja 2016 r. (data wpływu 13 maja 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania emerytury otrzymywanej z Niemiec – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 maja 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania emerytury otrzymywanej z Niemiec.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, nie posiada innego obywatelstwa. W Polsce posiada miejsce zamieszkania i zameldowania dla celów podatkowych. W Polsce posiada rodzinę oraz główny ośrodek interesów życiowych.

W dniu 1 lipca 2014 r. Wnioskodawca uzyskał decyzję z Deutsche Rentenversicherung o przyznaniu emerytury. Emerytura ta wypłacana jest z niemieckiego systemu ubezpieczeń socjalnych - jest to odpowiednik polskiego ZUS-u. Emerytura ta jest wypłacana na rachunek bankowy Wnioskodawcy prowadzony w niemieckim banku, dopiero z rachunku bankowego za pomocą karty płatniczej Wnioskodawca dokonuje w Polsce płatności, które służą Mu do zaspokajania bieżących potrzeb. Dokumenty świadczące o uzyskaniu emerytury z niemieckiego funduszu socjalnego zostały przetłumaczone na język polski.

Otrzymana od Deutsche Rentenversicherung decyzja, dnia 27 kwietnia 2016 r. została przetłumaczona na język polski przez tłumacza przysięgłego. Z dokumentu Wnioskodawca dowiedział się, że decyzja ta wydana jest przez Niemieckie Ubezpieczenie Emerytalne Berlin - Brandenburg (Deutsche Rentenversicherung), z treści dokumentu wynika, że na wniosek Wnioskodawcy złożony 1 maja 2014 r. wnioskodawca otrzymuje emeryturę z tytułu osiągnięcia ustawowego wieku emerytalnego. Emerytura zacznie obowiązywać od 1 lipca 2014 r., a podstawy do jej wypłacenia zostały spełnione 11 czerwca 2014 r., zaś wypłaty będą kierowane na wskazany przez Wnioskodawcę rachunek bankowy.

Przetłumaczone zostało również pismo z dnia 30 marca 2015 r. od Niemieckiego Ubezpieczenia Emerytalnego Berlin - Brandenburg oddział Berlin (Deutsche Rentenversicherung), którego nagłówek brzmi „Raport dla przedłożenia w Urzędzie Skarbowym, świadczenia z tytułu ustawowego ubezpieczenia emerytalnego w roku 2014”. Z treści pisma wynika, że zostało ono przesłane, gdyż będzie pomocne Wnioskodawcy przy wypełnianiu zeznania podatkowego dotyczącego podatku dochodowego za rok 2014. W piśmie tym Wnioskodawca został poinformowany, że dane zawarte w nim zostały przekazane do Centralnego Organu Subwencji Emerytalnych. Z treści pisma Wnioskodawca dowiedział się, że kwoty na ubezpieczenie chorobowe i pielęgnacyjne mogą być traktowane jako mające wpływ na obliczenie podatkowe w Polsce oraz, że kwoty pobrane przez ubezpieczyciela emerytalnego na poczet ubezpieczenia chorobowego i pielęgnacyjnego została przekazana do Centralnego Organu Subwencji Emerytalnych celem dalszego przekazania do właściwej Administracji Federalnej Zarządzania Finansami Państwa. W dalszej części pisma wykazane są wielkości uiszczonych składek na ubezpieczenie chorobowe oraz ubezpieczenie pielęgnacyjne. W ww. piśmie Wnioskodawca został również poinformowany, że takie pismo będzie otrzymywał co roku.

W żadnym z posiadanych przez Wnioskodawcę dokumentów nie ma wzmianki o naliczeniu czy pobraniu podatku dochodowego w Niemczech, być może związane jest to z niskim wymiarem emerytury, która wynosi 222,91 EUR na miesiąc i mieści się ona w kwocie wolnej od podatku dochodowego wg. niemieckiego prawa podatkowego.

W dniu 12 sierpnia 2014 r. Wnioskodawca uzyskał decyzję z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o przyznaniu Mu emerytury w Polsce.

Reasumując od 1 lipca 2014 r. Wnioskodawca pobiera emeryturę z Niemiec wypłacaną przez Deutsche Rentenversicherung.

Od 12 sierpnia 2014 r. Wnioskodawca pobiera emeryturę w Polsce wypłacaną przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że uzyskiwany dochód od dnia 1 lipca 2014 r. z tytułu emerytury wypłacanej przez Deutsche Rentenversicherung z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych Niemiec w Polsce będzie zwolniony z opodatkowania...

Zdaniem Wnioskodawcy.

W odniesieniu do zadanego pytania zawartego w pozycji 81 niniejszego wniosku Wnioskodawca uważa, że dochód uzyskany z emerytury wypłacanej z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych Niemiec, wypłacanych przez Deutsche Rentenversicherung będzie opodatkowany w Niemczech, a w Polsce dochód ten na podstawie art. 18 ust. 2 umowy z dnia 14 maja 2003 r. między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania będzie zwolniony z opodatkowania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Na podstawie art. 3 ust. 1a ww. ustawy za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

  1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
  2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Na podstawie art. 3 ust. 2a ustawy, osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).

Przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczypospolita Polska (art. 4a ww. ustawy).

W myśl art. 18 ust. 1 umowy z dnia 14 maja 2003 r. między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku (Dz. U. z 2005 r. Nr 12, poz. 90), emerytury i podobne świadczenia lub renty, otrzymywane przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie z drugiego Umawiającego się Państwa, podlegają opodatkowaniu tylko w tym pierwszym Państwie.

Natomiast zgodnie z art. 18 ust. 2 ww. umowy, bez względu na postanowienia ustępu 1 niniejszego artykułu płatności otrzymywane przez osobę mającą miejsce zamieszkania w jednym Umawiającym się Państwie z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych drugiego Umawiającego się Państwa, podlegają opodatkowaniu tylko w tym drugim Państwie.

Z powyższych przepisów wynika zatem, że emerytury i renty otrzymywane z Niemiec, wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania w Polsce, podlegają co do zasady opodatkowaniu tylko w Polsce. Wyjątek dotyczy jednak sytuacji, gdy świadczenia są wypłacane z niemieckiego obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych. Wtedy, stosownie do art. 18 ust. 2 ww. umowy, płatności takie podlegają opodatkowaniu tylko w państwie źródła, tj. w Niemczech.

Jak wynika z informacji niemieckiego Federalnego Ministerstwa Finansów niemieckie ubezpieczenie społeczne składa się z pięciu działów:

  • ustawowe ubezpieczenie na wypadek bezrobocia,
  • ustawowe ubezpieczenie emerytalne,
  • ustawowe ubezpieczenie zdrowotne,
  • ustawowe ubezpieczenie od następstw wypadków oraz
  • ustawowe ubezpieczenie pielęgnacyjne.

Świadczenia pochodzące z wszystkich pięciu działów niemieckiego ustawowego ubezpieczenia społecznego, które wypłaca się osobom mającym miejsce zamieszkania w Polsce, zgodnie z art. 18 ust. 2 umowy, podlegają opodatkowaniu wyłącznie w Niemczech. Wszelkie inne świadczenia emerytalno – rentowe przekazywane osobom mającym miejsce zamieszkania w Polsce podlegają opodatkowaniu tylko w Polsce.

Mając zatem na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny i przytoczone przepisy prawne stwierdzić należy, że emerytura wypłacana Wnioskodawcy z niemieckiego obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych, podlega opodatkowaniu, zgodnie z powołanym art. 18 ust. 2 umowy międzynarodowej, tylko w Niemczech i tym samym nie podlega opodatkowaniu w Polsce.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.