IPPB4/4511-514/15-2/JK | Interpretacja indywidualna

Czy dokonując rozliczenia w zeznaniu podatkowym PIT-37 za rok 2014 od sumy dochodów uzyskanych w roku 2014 zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawczyni miała prawo odliczyć potrącone w roku 2014 przez ZUS wyrównania zawieszonej emerytury składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych w kwocie 21.230,26 zł ?
IPPB4/4511-514/15-2/JKinterpretacja indywidualna
 1. emerytura
 2. fundusz
 3. odliczenia
 4. potrącenie (kompensata)
 5. składki
 6. ubezpieczenia społeczne
 7. zawieszenie
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Ustalenie podstawy opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa(Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 23 kwietnia 2015 r. (data wpływu 24 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie odliczenia od dochodu składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 kwietnia 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie odliczenia od dochodu składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Sprawa dotyczy odliczenia od dochodu w zeznaniu podatkowym PIT-37 za rok 2014 kwoty wpłaconej na rzecz Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zakład Ubezpieczeń Społecznych po rozpatrzeniu wniosku Wnioskodawczyni z września 2014 r. dokonał wypłaty zawieszonej emerytury, do której prawo podlegało zawieszeniu od 1-go października 2011 r. do dnia 21 listopada 2012 r. (podstawa prawna – ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o ustaleniu i wypłacie emerytur, do której prawo uległo zawieszeniu Dz. U. z 2014 r., poz. 169). Przy ustalaniu kwoty zawieszonej emerytury Zakład Ubezpieczeń Społecznych uwzględnił jej rozliczenie w związku z osiągnięciem w roku 2011 i 2012 przychodów z tytułu wykonywania przez Wnioskodawczynię zatrudnienia w ramach stosunku pracy. Kwota została wypłacona w miesiącu wrześniu 2014 r. po odliczeniu wpłaty na Fundusz w kwocie 21.230,26 zł (w tym: 2.381 zł za okres od 1 października do 31 grudnia 2011 r. oraz 18.849,26 zł za okres od 1 stycznia 2012 r. do 21 listopada 2012 r.) decyzją z dnia 15 września 2014 r. oraz potwierdzonym zaświadczeniem z dnia 30 marca 2015 r. W informacji ZUS o dochodach 2014 r. (roczne rozliczenie PIT-40A) określono przychód w kwocie 57.360 zł, co wskazuje na fakt ujęcia też w nim kwoty 21.230,26 zł potrąconej przez ZUS na rzecz Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Wyliczony przez ZUS przychód w wysokości 57.360 zł jest dochodem, którego fizycznie Wnioskodawczyni nie otrzymała.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy dokonując rozliczenia w zeznaniu podatkowym PIT-37 za rok 2014 od sumy dochodów uzyskanych w roku 2014 zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawczyni miała prawo odliczyć potrącone w roku 2014 przez ZUS wyrównania zawieszonej emerytury składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych w kwocie 21.230,26 zł ...

Zdaniem Wnioskodawczyni, zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych miała prawo w zeznaniu PIT-37 za rok 2014 odliczyć od sumy dochodu składkę na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych w kwocie 21.230,26 zł potrąconą od naliczonej kwoty wyrównania przez ZUS. Powtórnie Wnioskodawczyni informuje, że wyliczony przez ZUS przychód jest dochodem którego fizycznie nigdy nie otrzymała. Na potwierdzenie tego stanowiska Wnioskodawczyni załącza niżej wymienione dokumenty:

 1. decyzja wyliczonej emerytury od dnia 1 lipca 2014 r.,
 2. decyzja o wypłacie zawieszonej emerytury z dnia 15 września 2014 r.,
 3. zaświadczenie z dnia 30 marca 2015 r.,
 4. PIT-40A za 2014 r.,
 5. PIT-11 za 2014 r.,
 6. PIT-37 i PIT/O za rok 2014,
 7. dowód uiszczenia opłaty 40 zł.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, źródłami przychodów są: stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta.

Stosownie do treści art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6 i 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Z wniosku wynika, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych po rozpatrzeniu wniosku Wnioskodawczyni z września 2014 r. dokonał wypłaty zawieszonej emerytury do której prawo podlegało zawieszeniu od 1-go października 2011 r. do dnia 21 listopada 2012 r. (podstawa prawna – ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o ustaleniu i wypłacie emerytur do której prawo uległo zawieszeniu Dz. U. z 2014 r., poz. 169). Przy ustalaniu kwoty zawieszonej emerytury Zakład Ubezpieczeń Społecznych uwzględnił jej rozliczenie w związku z osiągnięciem w roku 2011 i 2012 przychodów z tytułu wykonywania przez Wnioskodawczynię zatrudnienia w ramach stosunku pracy. Kwota została wypłacona w miesiącu wrześniu 2014 r. po odliczeniu wpłaty na Fundusz w kwocie 21.230,26 zł (w tym: 2.381 zł za okres od 1 października do 31 grudnia 2011 r. oraz 18.849,26 zł za okres od 1 stycznia 2012 r. do 21 listopada 2012 r.).

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o ustaleniu i wypłacie emerytur do której prawo uległo zawieszeniu (Dz. U. z 2014 r., poz. 169), emerytura, zwana dalej „zawieszoną emeryturą”, przysługuje emerytowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

 1. nabył prawo do emerytury przed dniem 1 stycznia 2011 r.;
 2. jego prawo do emerytury zostało zawieszone na podstawie przepisów określonych w art. 1 w związku z kontynuowaniem przez niego po dniu 30 września 2011 r. zatrudnienia bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywał je bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury.

Zgodnie z art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1440, z późn. zm.) prawo do emerytury lub renty ulega zawieszeniu lub świadczenia te ulegają zmniejszeniu, na zasadach określonych w ust. 3-8 oraz w art. 105, w razie osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, o której mowa w ust. 2 oraz z tytułu służby wymienionej w art. 6 ust. 1 pkt 4 i 6.

Za działalność podlegającą obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, o której mowa w ust. 1, uważa się zatrudnienie, służbę lub inną pracę zarobkową albo prowadzenie pozarolniczej działalności, z uwzględnieniem ust. 3 – art. 104 ust. 2 ww. ustawy.

Stosownie do art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1442, z poźn. zm.) obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają, z zastrzeżeniem art. 8 i 9, osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są pracownikami, z wyłączeniem prokuratorów.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. a) i b) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 29-30c oraz art. 30e i art. 30f, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1, 2, 3b-3e, 4-4e i 6 lub art. 24b ust. 1 i 2, lub art. 25, po odliczeniu kwot składek określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych:

 1. zapłaconych w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika oraz osób z nim współpracujących,
 2. potrąconych w roku podatkowym przez płatnika ze środków podatnika, z tym że, w przypadku podatnika osiągającego przychody określone w art. 12 ust. 6, tylko w części obliczonej, w sposób określony w art. 33 ust. 4, od przychodu podlegającego opodatkowaniu

- odliczenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie ustawy, oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego i powołane wyżej przepisy prawa należy zatem stwierdzić, że przekazana Wnioskodawczyni w 2014 r. przez ZUS kwota wyrównania z tytułu rozliczenia zawieszenia emerytury za okres od 1 października 2011 r. do 21 listopada 2012 r. będzie stanowić dla niej przychód, który winna uwzględnić w zeznaniu o wysokości uzyskanego w 2014 r. dochodu. Jednocześnie, Wnioskodawczyni może odliczyć w zeznaniu za 2014 r. potrącone jej przez ZUS kwoty z tytułu wyrównania składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, o ile składki te zostały zapłacone ze środków Wnioskodawczyni, zgodnie z przepisami ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

W odniesieniu do kwot podanych we wniosku, należy podkreślić, że Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów zgodnie z art. 14b § 1 ww. Ordynacji podatkowej upoważniony jest wyłącznie do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego. Oznacza to, że organ nie posiada kompetencji organów podatkowych do sprawdzenia, czy też wyliczenia wysokości zobowiązania podatkowego stąd też, nie jest uprawniony do potwierdzenia prawidłowości kwot wskazanych we wniosku. Zgodnie bowiem z zasadą samoopodatkowania, obowiązującą w polskim systemie podatkowym, na podatniku spoczywa obowiązek dokonania oceny własnej sytuacji prawnopodatkowej, a po jej dokonaniu zachowania się zgodnie z przepisami prawa podatkowego, bowiem prawidłowość takiego rozliczenia podlega weryfikacji przez organ podatkowy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Dokumenty (załączniki) dołączone do wniosku nie podlegały analizie i weryfikacji w ramach wydanej interpretacji, tym samym jeżeli przedstawiony we wniosku stan faktyczny różni się od stanu faktycznego, występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawczyni w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.