IPPB4/415-891/14-2/JK3 | Interpretacja indywidualna

Czy zgodnie z przepisem art. 26 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 362, z poźn. zm.) Wnioskodawczyni będzie mogła odliczyć dobrowolną wpłatę składki na FUS w kwocie 3.289,90 zł w zeznaniu podatkowym PIT za 2014 r. od sumy dochodów uzyskanych w tym roku?
IPPB4/415-891/14-2/JK3interpretacja indywidualna
  1. emerytura
  2. składki na ubezpieczenia społeczne
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 13 listopada 2014 r. (data wpływu 17 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącego podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie odliczenia od dochodu składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie odliczenia od dochodu składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Od 1 listopada 2009 r. Wnioskodawczyni miała przyznaną decyzją ZUS z dnia 18 grudnia 2009 r. wcześniejszą emeryturę, która w okresie od 1 listopada 2009 r, do 30 czerwca 2013 r. była zawieszona z powodu osiągania przychodu w kwocie przekraczającej 130% przeciętnego wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia na umowę o pracę na pełny etat.

Od 1 lipca 2013 r. w związku z ukończeniem w dniu 18 lipca 2013 r. ustawowego wieku emerytalnego oraz w nawiązaniu do Wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 13 listopada 2012 r. Sygn. K2/12 (Dz. U. z 2012 r. poz. 1285) ZUS wypłaca emeryturę w pełnej wysokości.

Wnioskodawczyni nadal pracuje w pełnym wymiarze czasu pracy bez rozwiązywania umowy o pracę i pobiera świadczenie emerytalne.

Dnia 24 marca 2014 r. Wnioskodawczyni otrzymała z ZUS informację druk ZUS T-37c/2012- zawiadomienie o miesięcznym rozliczeniu emerytury i możliwości wypłaty wyrównania z tytułu zawieszalności emerytury za okres od 1stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r. po dokonaniu dobrowolnej wpłaty na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych (FUS).

Rozliczenie wyrównania przedstawiało się następująco:

  • Zwrot w łącznej kwocie brutto - 12.779,32 zł
  • Dobrowolna wpłata na FUS - 3.289,90 zł

W zawiadomieniu poinformowano Wnioskodawczynię również, że wpłata na FUS może być dokonana na rachunek Oddziału ZUS samodzielnie lub po wyrażeniu zgody (w terminie do 30 kwietnia 2014 r.) - wpłaty dokona Oddział ZUS poprzez potrącenie wpłaty na FUS z przysługującego wyrównania (po pomniejszeniu o zaliczkę na podatek dochodowy i składkę na ubezpieczenie zdrowotne).

Pismem z dnia 28 kwietnia 2014 r. Wnioskodawczyni wyraziła zgodę na dokonanie dobrowolnej wpłaty na FUS przez Oddział ZUS.

W miesiącu czerwcu 2014 r. ZUS wydał decyzję z dnia 9 czerwca 2014 r. o miesięcznym rozliczeniu i zwrocie świadczeń, po wpłacie na FUS.

Rozliczenie to przedstawia się następująco: zwrot w łącznej kwocie brutto - 12.779,32 zł, zaliczka na podatek dochodowy przekazana do urzędu skarbowego -1.310,00 zł, składka na ubezpieczenie zdrowotne łącznie -1.150,14 zł (w tym: odliczona z podatku 990,40 zł; ze świadczenia 159,74 zł). Odliczenie dobrowolnej wpłaty na FUS – 3.289,90 zł, kwota do wypłaty (wpłynęła na konto 10 lipca 2014 r.) -7.029,28 zł.

W ww. decyzji ZUS poinformował Wnioskodawczynię, że kwota dobrowolnej wpłaty na FUS nie podlega odliczeniu od przychodu ustalonego dla obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za rok kalendarzowy, w którym dokonana została wypłata.

Zgodnie z generalną zasadą powszechności opodatkowania, wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy źródłami przychodów są: stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta.

Stosownie do art. 11 ust. 1 wymienionej wyżej ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14 i 15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych oraz art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Zgodnie z art. 104 ust. 1 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1440, z późn. zm.) prawo do emerytury lub renty ulega zawieszeniu lub świadczenia te ulegają zmniejszeniu, na zasadach określonych w ust. 3-8 oraz w art. 105, w razie osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, o której mowa w ust. 2 oraz z tytułu służby wymienionej w art. 6 ust. 1 pkt 4 i 6.

Za działalność podlegającą obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, o której mowa w ust. 1, uważa się zatrudnienie, służbę lub inną pracę zarobkową albo prowadzenie pozarolniczej działalności, z uwzględnieniem ust. 3 - art. 104 ust. 2 ww. ustawy.

W myśl art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1442 z późn. zm.) obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają, z zastrzeżeniem art. 8 i 9, osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są pracownikami, z wyłączeniem prokuratorów.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy zgodnie z przepisem art. 26 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 362, z poźn. zm.) Wnioskodawczyni będzie mogła odliczyć dobrowolną wpłatę składki na FUS w kwocie 3.289,90 zł w zeznaniu podatkowym PIT za 2014 r. od sumy dochodów uzyskanych w tym roku...

Zdaniem Wnioskodawczyni.

Mając na uwadze przedstawiony w pkt 68 wniosku stan faktyczny i powołane w nim przepisy prawa uważa, że:

  • przekazana przez ZUS kwota wyrównania w wysokości 12.779,32 zł z tytułu rozliczenia zawieszenia emerytury za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r. stanowi przychód, który należy wykazać w zeznaniu PIT za 2014 r.,
  • będzie mogła odliczyć w zeznaniu podatkowym za 2014 r. potraconą przez ZUS (tytułem dobrowolnej wpłaty) z ww. wyrównania składkę na FUS w kwocie 3.289,90 zł.

Wyliczony przez ZUS przychód jest dochodem wirtualnym, którego fizycznie Wnioskodawczyni nie otrzymała. Kwota przychodu do zwrotu została pomniejszona o składkę na FUS w wysokości 3.289,90 zł, a mimo to zaliczka na podatek dochodowy oraz składka na ubezpieczenie zdrowotne zostały odprowadzone od całej kwoty przychodu.

Jako dodatkowy argument mogący potwierdzić słuszność stanowiska Wnioskodawczyni wskazuje interpretacje indywidualne wydane w podobnej przedmiotowo sprawie przez: Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 3 stycznia 2014 r. sygn. ILPB2/415-968/13-2/AJ oraz Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 22 grudnia 2011 r. sygn. IBPBII/1/415-827/11/AA i z dnia 22 października 2013 r. sygn. IBPB/II/1/415-749/13/JP.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ww. ustawy stawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy źródłami przychodów są: stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta.

Stosownie do treści art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6 i 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Z wniosku wynika, że od dnia 1 listopada 2009 r. Wnioskodawczyni ma przyznaną przez ZUS emeryturę, która - w okresie od 1 listopada 2009 r. do 30 czerwca 2013 r. - była zawieszona z powodu osiągania przychodu w kwocie przekraczającej 130% przeciętnego wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia na umowę o pracę na pełen etat.

Dnia 24 marca 2014 r. Wnioskodawczyni otrzymała z ZUS informację ZUS T-37c/2012 - zawiadomienie o miesięcznym rozliczeniu emerytury i możliwości wypłaty wyrównania z tytułu zawieszalności emerytury za okres od 1 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r. po dokonaniu dobrowolnej wpłaty na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych.

W miesiącu czerwcu 2014 r. ZUS wydał decyzję z dnia 9 czerwca 2014 r. o miesięcznym rozliczeniu i zwrocie świadczeń, po wpłacie na FUS.

W ww. decyzji ZUS poinformował Wnioskodawczynię, że kwota dobrowolnej wpłaty na FUS nie podlega odliczeniu od przychodu ustalonego dla obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za rok kalendarzowy, w którym dokonana została wypłata.

Zgodnie z art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1440, z późn. zm.) prawo do emerytury lub renty ulega zawieszeniu lub świadczenia te ulegają zmniejszeniu, na zasadach określonych w ust. 3-8 oraz w art. 105, w razie osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, o której mowa w ust. 2 oraz z tytułu służby wymienionej w art. 6 ust. 1 pkt 4 i 6.

Za działalność podlegającą obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, o której mowa w ust. 1, uważa się zatrudnienie, służbę lub inną pracę zarobkową albo prowadzenie pozarolniczej działalności, z uwzględnieniem ust. 3 – art. 104 ust. 2 ww. ustawy.

Stosownie do art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1442 z poźn. zm.) obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają, z zastrzeżeniem art. 8 i 9, osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są pracownikami, z wyłączeniem prokuratorów.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. a) i b) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 29-30c oraz art. 30e i art. 30f, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1, 2, 3b-3e, 4-4e i 6 lub art. 24b ust. 1 i 2, lub art. 25, po odliczeniu kwot składek określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych:

  1. zapłaconych w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika oraz osób z nim współpracujących,
  2. potrąconych w roku podatkowym przez płatnika ze środków podatnika, z tym że w przypadku podatnika osiągającego przychody określone w art. 12 ust. 6, tylko w części obliczonej, w sposób określony w art. 33 ust. 4, od przychodu podlegającego opodatkowaniu
  • odliczenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie ustawy, oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego i powołane wyżej przepisy prawa należy zatem stwierdzić, że przekazana Wnioskodawczyni w 2014 r. przez ZUS kwota wyrównania z tytułu rozliczenia zawieszenia emerytury za okres od 1 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r. będzie stanowić dla niej przychód, który winna uwzględnić w zeznaniu o wysokości uzyskanego w 2014 r. dochodu. Jednocześnie, Wnioskodawczyni może odliczyć w zeznaniu za 2014 r. potrącone jej przez ZUS (tytułem dobrowolnej wpłaty), z ww. wyrównania składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, o ile składki te zostały zapłacone ze środków Wnioskodawczyni, zgodnie z przepisami ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

W odniesieniu do kwot podanych we wniosku, należy podkreślić, że Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów zgodnie z art. 14b § 1 ww. Ordynacji podatkowej upoważniony jest wyłącznie do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego. Oznacza to, że organ nie posiada kompetencji organów podatkowych do sprawdzenia, czy też wyliczenia wysokości zobowiązania podatkowego stąd też nie jest uprawniony do potwierdzenia prawidłowości kwot wskazanych we wniosku. Zgodnie bowiem z zasadą samoopodatkowania, obowiązującą w polskim systemie podatkowym, na podatniku spoczywa obowiązek dokonania oceny własnej sytuacji prawnopodatkowej, a po jej dokonaniu zachowania się zgodnie z przepisami prawa podatkowego, bowiem prawidłowość takiego rozliczenia podlega weryfikacji przez organ podatkowy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – (Dz. U. z 2012 r., Nr 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

emerytura
IPTPB2/4511-10/15-4/Akr | Interpretacja indywidualna

składki na ubezpieczenia społeczne
ILPB1/415-1054/14-2/AN | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.