ILPB2/415-1091/14-5/TR | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania włoskiej emerytury.
ILPB2/415-1091/14-5/TRinterpretacja indywidualna
 1. Włochy
 2. administracja
 3. emerytura
 4. obywatelstwo
 5. pobór podatku
 6. umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, zastępowanego przez pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 30 października 2014 r. (data wpływu 3 listopada 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 2 lutego 2015 r. (data wpływu 4 lutego 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania włoskiej emerytury – jest:

 • prawidłowe – w odniesieniu do pierwszego z zadanych we wniosku pytań,
 • nieprawidłowe – w odniesieniu do trzeciego z zadanych we wniosku pytań.

UZASADNIENIE

W dniu 3 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania włoskiej emerytury.

Z uwagi na fakt, że ww. wniosek nie spełniał wymogów określonych w art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, pismem z dnia 27 stycznia 2015 r. nr ILPB2/415-1091/14-2/TR Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Jednocześnie poinformowano Zainteresowanego, że stosownie do postanowień art. 139 § 4 w zw. z art. 14d Ordynacji podatkowej, okresu oczekiwania między wezwaniem przez organ a uzupełnieniem wniosku przez Wnioskodawcę nie wlicza się do trzymiesięcznego terminu przewidzianego na wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego.

Wezwanie wysłano w dniu 27 stycznia 2015 r., zaś w dniu 4 lutego 2015 r. (data nadania 2 lutego 2015 r.) Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest obywatelem Włoch i w marcu 2013 r. przyjechał do Polski. Zarejestrował swój pobyt, zdobył meldunek i obecnie jest rezydentem RP. W maju 2013 r. uzyskał prawo do wynikającej z wysługi lat emerytury w związku z pełnioną przez siebie funkcją urzędnika w tamtejszym urzędzie pracy. Świadczenie emerytalne wypłacane jest z kasy emerytalnej pracowników lokalnych instytucji państwowych.

W październiku 2014 r. Zainteresowany dostarczył do tamtejszego INPS-u (odpowiednik polskiego ZUS-u) dokumenty potwierdzające zmianę jego adresu i nowy numer rachunku bankowego, który założył w banku. INPS tłumacząc się długa procedurą wyjątkowo w październiku 2014 r. przelał świadczenie emerytalne Wnioskodawcy za pośrednictwem Ambasady Włoskiej na wskazane przez Wnioskodawcę nowe konto. W tym momencie bank stał się płatnikiem i dochód Zainteresowanego obciążył podatkiem dochodowym w wysokości 18%, co wynika z jego obowiązków i polskiego prawa, do którego będąc rezydentem musi się stosować.

Zainteresowany nadmienił, że to samo świadczenie za październik 2014 r. opodatkował również INPS we Włoszech, zgodnie ze swoimi przepisami.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy podatek dochodowy pobrany przez płatnika (bank) został słusznie naliczony...
 2. Jakie dokumenty Wnioskodawca powinien dostarczyć do banku, aby w kolejnym miesiącu być zwolnionym z tego podatku...
 3. Jak starać się o zwrot, w sytuacji gdy potwierdzi się stanowisko Zainteresowanego o niesłusznie pobranym podatku...

Tut. Organ informuje, że przedmiotem niniejszego rozstrzygnięcia jest odpowiedź na pierwsze i trzecie z zadanych e wniosku pytań, natomiast w przedmiocie odpowiedzi na drugie z zadanych we wniosku pytań w dniu 27 stycznia 2015 r. zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie nr ILPB2/415-1091/14-3/TR.

Zdaniem Wnioskodawcy, po uzyskaniu informacji z takich źródeł jak INPS we Włoszech, Ambasady Włoskiej, Krajowej Informacji Podatkowej, jedynym i słusznym inkasentem podatku dochodowego od świadczenia emerytalnego Zainteresowanego jest włoski INPS, ponieważ Wnioskodawca nie ma polskiego obywatelstwa. Jest jedynie rezydentem RP, a wedle umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Włoskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania – art. 19 ust. 2 – powinien być zwolniony z tego podatku w Polsce, ponieważ wypłacana jest z funduszy – kasy emerytalnej pracowników lokalnych instytucji państwowych i tylko w tym państwie powinna być opodatkowana, do czasu uzyskania polskiego obywatelstwa.

Bank, który jest płatnikiem świadczenia, zobowiązany jest do wydania Zainteresowanemu PIT-8C lub PIT-11 w terminie do końca lutego 2015 r. Na podstawie otrzymanego PIT-u Wnioskodawca złoży zeznanie podatkowe za rok 2014 do urzędu skarbowego w swojej miejscowości. Na tej podstawie Zainteresowany będzie starał się o zwrot.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest:
 • prawidłowe – w odniesieniu do pierwszego z zadanych we wniosku pytań,
 • nieprawidłowe – w odniesieniu do trzeciego z zadanych we wniosku pytań.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Zgodnie z art. 3 ust. 1a ww. ustawy, za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
 2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (art. 4a ww. ustawy).

Z treści wniosku wynika, że Zainteresowany jest obywatelem Włoch i w marcu 2013 r. przyjechał do Polski. Zarejestrował swój pobyt, zdobył meldunek i obecnie jest rezydentem RP. W maju 2013 r. uzyskał prawo do wynikającej z wysługi lat emerytury w związku z pełnioną przez siebie funkcją urzędnika w tamtejszym urzędzie pracy. Świadczenie emerytalne wypłacane jest z kasy emerytalnej pracowników lokalnych instytucji państwowych.

W związku z powyższym, w przedmiotowej sprawie zastosowanie znajduje Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Włoskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania z dnia 21 czerwca 1985 r. (Dz. U. z 1989 r. Nr 62, poz. 374).

Zgodnie z art. 18 ww. umowy, z zastrzeżeniem artykułu 19 ustęp 2, emerytury oraz inne podobne świadczenia wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie z tytułu jej zatrudnienia w przeszłości będą opodatkowane tylko w tym Umawiającym się Państwie, w którym ich odbiorca ma stałe miejsce zamieszkania (czyli w przypadku Wnioskodawcy – w Polsce).

Jednakże, w myśl art. 19 ust. 2 ww. umowy:

 1. Każda emerytura wypłacana bezpośrednio bądź z funduszy Umawiającego się Państwa (z Włoch) lub jego jednostki politycznej, administracyjnej bądź władzy lokalnej każdej osobie fizycznej z tytułu usług, świadczonych na rzecz tego Państwa (Włoch) lub jednostki, lub władzy, będzie opodatkowana wyłącznie w tym Państwie (we Włoszech).
 2. Jednakże taka emerytura będzie opodatkowana tylko w drugim Umawiającym się Państwie (w Polsce), jeśli osoba fizyczna jest obywatelem oraz ma stałe miejsce zamieszkania w tym Państwie (w Polsce).

Z powyższego wynika, że co do zasady emerytury i renty wypłacane z tytułu poprzedniego zatrudnienia, podlegają opodatkowaniu tylko w państwie zamieszkania osoby, której są wypłacane.

Natomiast emerytury i renty z tytułu wcześniejszego świadczenia państwu włoskiemu usług związanych ze służbą państwową, świadczonych na rzecz jednostki politycznej, administracyjnej lub władzy podlegają opodatkowaniu tylko we Włoszech.

Reasumując: na gruncie przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wypłacane Wnioskodawcy świadczenie emerytalne – w związku z tym, że pochodzi z tytułu pracy wykonywanej na rzecz administracji Włoch – podlega opodatkowaniu tylko we Włoszech, ponieważ Zainteresowany nie posiada obywatelstwa polskiego. Zatem emerytura ta nie podlega opodatkowaniu w Polsce, wobec polski bank nie powinien pobierać podatku z ww. tytułu.

Odnosząc się natomiast do kwestii zwrotu nadpłaconego podatku, należy wskazać, że zgodnie z art. 72 § 1 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, za nadpłatę uważa się kwotę podatku pobraną przez płatnika nienależnie lub w wysokości większej od należnej.

W myśl art. 75 § 1 ww. ustawy Ordynacja podatkowa, jeżeli podatnik kwestionuje zasadność pobrania przez płatnika podatku albo wysokość pobranego podatku, może złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku.

Z kolei na mocy art. 76c ww. ustawy Ordynacja podatkowa, nadpłatę wynikającą z zaliczek na podatek zwraca się po zakończeniu okresu, za który rozlicza się podatek. Jeżeli jednak nadpłata wynika z decyzji stwierdzającej nadpłatę, wydanej w związku z art. 75 § 1, zwrot nadpłaty następuje w terminie 30 dni od dnia wydania tej decyzji.

Biorąc powyższe po uwagę należy stwierdzić, że w celu odzyskania kwoty podatku pobranej przez bank nienależnie, Zainteresowany winien złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty, o którym mowa w art. 75 § 1 ww. ustawy Ordynacja podatkowa. Tym samym, stanowisko Zainteresowanego, zgodnie z którym w tymże celu winien złożyć zeznanie podatkowe, a nie wniosek o stwierdzenie nadpłaty, należało w tejże części uznać za nieprawidłowe, z uwagi na jego niezgodność z art. 75 § 1 ww. ustawy Ordynacja podatkowa.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.