IBPBII/1/4511-113/15/MK | Interpretacja indywidualna

Czy na podatniku ciąży obowiązek samodzielnego obliczania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od zagranicznej emerytury otrzymywanej w formie czeków?
IBPBII/1/4511-113/15/MKinterpretacja indywidualna
 1. banki
 2. czek
 3. emerytura
 4. świadczenie
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników -> Zaliczki od dochodów z działalności gospodarczej, najmu i dochodów zagranicznych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 29 stycznia 2015 r. (wpływ do Biura – 11 lutego 2015 r.), uzupełnionym 24 kwietnia 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku samodzielnego obliczania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od zagranicznej emerytury otrzymywanej w formie czeków – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 lutego 2015 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku samodzielnego obliczania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od zagranicznej emerytury otrzymywanej w formie czeków.

Z uwagi na fakt, iż wniosek nie spełniał wymogów formalnych, w piśmie z 16 kwietnia 2015 r. wezwano Wnioskodawcę o jego uzupełnienie.

Wniosek uzupełniono 24 kwietnia 2015 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Emerytury wypłaca Wnioskodawcy:

 1. O/ZUS – potrącając miesięczne zaliczki na podatek dochodowy w wysokości ok. 8,63% podstawy jej wymiaru,
 2. Bank. – na podstawie zlecenia dewizowego wystawianego przez ZUS na kwotę wynikającą z dokumentacji instytucji zagranicznej zlecającej wypłaty świadczenia przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie – potrącając miesięczne zaliczki na podatek dochodowy w wysokości ok. 10,25% podstawy jej wymiaru.

Zgodnie z przekazaną Wnioskodawcy informacją Banku o zaprzestaniu od 1 kwietnia 2015 r. pełnienia funkcji płatnika miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych w formie czeków zagranicznych świadczeń emerytalnych, Wnioskodawca zobowiązany jest do płacenia miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy we własnym zakresie.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. W jakiej wysokości procentowej od podstawy wymiaru emerytury zagranicznej, która jest drugą emeryturą Wnioskodawcy, Wnioskodawca jest zobowiązany płacić miesięczną zaliczkę na podatek dochodowy...
 2. Czy przyjmować średni kurs bankowy przeliczenia EURO/PLN z dnia poprzedzającego dzień wpłaty...
 3. Na jakie konto bankowe wpłacać miesięczne zaliczki podatku dochodowego...

Ad. 1.

Wnioskodawca uważa, że jak dotychczas.

Ad. 2.

Zdaniem Wnioskodawcy, średni kurs bankowy z dnia poprzedzającego wypłatę.

Ad. 3.

Wnioskodawca wskazuje, że nie zna.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam, co następuje:

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Należy zauważyć, że ustawodawca w treści art. 11 nie zawarł definicji pojęcia wartości pieniężnych, jednak posługując się potocznym znaczeniem tego określenia należy przez to rozumieć aktywa finansowe, które mogą być używane do regulowania zobowiązań pieniężnych jako substytuty pieniądza, mimo że nie są pieniądzem. Wartości pieniężne wyrażają istnienie prawa majątkowego o określonej wartości i przyjmują formę przykładowo weksli, czeków lub innych papierów wartościowych uprawniających do otrzymania określonych kwot pieniężnych. Jednocześnie podkreślić należy, że przychodem są nie tylko otrzymane lecz także postawione do dyspozycji podatnika pieniądze lub wartości pieniężne (np. czek). Oznacza to, że przychód osiągnie zarówno podatnik, który pobrał pieniądz osobiście jak i ten, który nie pobrał pieniędzy, pod warunkiem, że były one postawione mu do dyspozycji. Poprzez sformułowanie „postawienie do dyspozycji” należy rozumieć takie przedstawienie podatnikowi przysługujących mu wartości pieniężnych, aby mógł on z nich swobodnie skorzystać („Podatek dochodowy od osób fizycznych. Komentarz”, red. Dr J. Marciniuk, wyd. C.H.Beck, Warszawa 2003).

W przypadku zatem należności przekazanych podatnikowi w formie czeku, należy uznać, iż zostają one postawione podatnikowi do dyspozycji z momentem przekazania podatnikowi czeku możliwego do zrealizowania. Moment faktycznego zrealizowania czeku nie ma wpływu na to, że z chwilą otrzymania go podatnik miał już określoną wartość pieniężną do swojej dyspozycji.

Wobec powyższego należy uznać, iż podatnik uzyskuje dochód z tytułu emerytury wypłacanej z zagranicy w momencie otrzymania czeku i na tej podstawie ma obowiązek samodzielnego obliczenia i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy w Polsce.

Należy zauważyć, że zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy do poboru zaliczek miesięcznych jako płatnicy są obowiązane osoby prawne i ich jednostki organizacyjne, które dokonują wypłaty emerytur i rent z zagranicy – od wypłacanych przez nie emerytur i rent – pomniejszonych o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b.

W przypadku, gdy podatnicy osiągają przychody bez pośrednictwa płatników z tytułu emerytur i rent zagranicznych, są obowiązani wpłacać zaliczki na podatek na zasadach określonych w art. 44 ust. 3a wstawy (art. 44 ust. 1a pkt 2 cyt. ustawy).

Przy czym przepis art. 44 ust. 3a ww. ustawy stanowi, że podatnicy uzyskujący dochody, o których mowa w ust. 1a, są obowiązani w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód był uzyskany, a za grudzień – w terminie złożenia zeznania podatkowego, wpłacać zaliczki miesięczne, stosując do uzyskanego dochodu najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. Za dochód, o którym mowa w zdaniu pierwszym, uważa się uzyskane w ciągu miesiąca przychody po odliczeniu miesięcznych kosztów uzyskania w wysokości określonej w art. 22 ust. 2 lub 9 oraz zapłaconych w danym miesiącu składek, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lub 2a. Przy obliczaniu zaliczki podatnik może stosować wyższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

Należy jednak zauważyć, że w przypadku emerytur i rent przychód jest równy dochodowi (koszty uzyskania przychodów nie występują).

Zgodnie z art. 44 ust. 3c ww. ustawy zaliczkę obliczoną w sposób określony w ust. 3a zmniejsza się o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art. 27b, zapłaconej w danym miesiącu ze środków podatnika.

Przepisy ust. 1a i 7 stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Przepisy art. 27 ust. 9 i 9a stosuje się odpowiednio (art. 44 ust. 3e ww. ustawy).

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawcy emerytury wypłaca:

 1. O/ZUS – potrącając miesięczne zaliczki na podatek dochodowy w wysokości ok. 8,63% podstawy jej wymiaru,
 2. Bank – na podstawie zlecenia dewizowego wystawianego przez ZUS na kwotę wynikającą z dokumentacji instytucji zagranicznej zlecającej wypłaty świadczenia przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie – potrącając miesięczne zaliczki na podatek dochodowy w wysokości ok. 10,25% podstawy jej wymiaru.

Wynika również, że zgodnie z przekazaną Wnioskodawcy informacją Banku o zaprzestaniu od 1 kwietnia 2015 r. pełnienia funkcji płatnika miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych w formie czeków zagranicznych świadczeń emerytalnych, Wnioskodawca zobowiązany jest do płacenia miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy we własnym zakresie.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika zatem, że Wnioskodawca otrzymuje z zagranicy emeryturę w formie czeku, który następnie przedstawiany jest do realizacji bankowi, który wypłaca Wnioskodawcy gotówkę. To oznacza, że de facto Wnioskodawca otrzymuje emeryturę z zagranicy bez pośrednictwa płatnika.

W świetle powyższego Wnioskodawca osiągający dochód z tytułu emerytury otrzymywanej z zagranicy bez pośrednictwa płatnika – jest obowiązany bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy według zasad określonych w art. 44 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stosując do uzyskanego dochodu najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy, tj. 18%.

Należy zauważyć, że Organ wydający niniejszą interpretację nie może stwierdzić, iż do zadanego pytania nr 1: „W jakiej wysokości procentowej od podstawy wymiaru emerytury zagranicznej, która jest drugą emeryturą Wnioskodawcy, Wnioskodawca jest zobowiązany płacić miesięczną zaliczkę na podatek dochodowy...” stanowisko Wnioskodawcy: „jak dotychczas” – jest prawidłowe. Organ nie może bowiem dokonywać przeliczeń, czy wyliczeń aby móc stwierdzić w jakiej – realnie – wysokości procentowej od podstawy wymiaru emerytury wypłacanej w EURO Wnioskodawca jest zobowiązany płacić miesięczną zaliczkę na podatek. Organ może wskazać natomiast Wnioskodawcy (co uczynił w niniejszej interpretacji) w jaki sposób ma wyliczyć podstawę opodatkowania zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w jaki sposób obliczyć wysokość należnej zaliczki miesięcznej na podatek dochodowy.

Zgodnie z przywołanymi przepisami zaliczkę tę należy wyliczyć – co do zasady – w wysokości 18% podstawy wymiaru, czyli otrzymanego dochodu.

Przy czym jeżeli od emerytury był pobrany (zapłacony) podatek za granicą, to wyliczając zaliczkę do zapłaty podatnik może podatek zapłacony za granicą odliczyć od należnych zaliczek już w trakcie roku podatkowego, stosując tym samym dyspozycję wynikającą z art. 44 ust. 3e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Należy ponadto stwierdzić, iż Organ nie zgadza się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, że do przeliczenia Euro na PLN stosuje się średni kurs bankowy z dnia poprzedzającego wpłatę.

Przeliczenie przychodu w walutach obcych następuje zgodnie z art. 11a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi, że przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu.

Z przepisu tego wynika więc jednoznacznie, że Wnioskodawca winien stosować dla celów obliczenia zaliczki – kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień, w którym czek został mu postawiony do dyspozycji.

Odnośnie numeru rachunku bankowego urzędu skarbowego, na który należy wpłacać zaliczki na podatek dochodowy, Organ zauważa, że numery rachunków bankowych urzędów skarbowych (w tym i właściwego dla Wnioskodawcy urzędu skarbowego) ogłoszone są w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie wykazów rachunków bankowych urzędów skarbowych (Dz.Urz. MF Nr 16, poz. 135, ze zm.) oraz w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 5 marca 2008 r. zmieniającego obwieszczenie w sprawie wykazu numeru rachunków urzędów skarbowych (Dz.Urz. MF Nr 3, poz. 20).

Nadmienić należy, że informację o nr rachunku można także bezpośrednio uzyskać we właściwym dla danego podatnika urzędzie skarbowym.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.