IBPBII/1/415-819/14/BJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
1. Gdzie niemiecka emerytura powinna zostać opodatkowana?2. Czy podatek powinien potrącić polski bank, do którego ona wpływa?3. Czy postępowanie Wnioskodawcy było prawidłowe i co ewentualnie powinien zrobić aby uniknąć tzw. podwójnego opodatkowania?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749, ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 28 września 2014 r. (data wpływu do Biura – 2 października 2014 r.), uzupełnionym 11 i 12 grudnia 2014 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania emerytury otrzymywanej z Niemiec – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 października 2014 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowani emerytury otrzymywanej z Niemiec.

Z uwagi na fakt, iż wniosek nie spełniał wymogów formalnych, w piśmie z 1 grudnia 2014 r. znak: IBPB II/1/415-819/14/BJ wezwano Wnioskodawcę o jego uzupełnienie. Wniosek uzupełniono 11 grudnia (uiszczenie opłaty) i 12 grudnia 2014 r. (pozostałe braki formalne).

W przedmiotowym wniosku oraz jego uzupełnieniu został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Od 2013 roku Wnioskodawca otrzymuje emeryturę z Niemiec. Wnioskodawca wskazał, że jego miejsce zamieszkania znajduje się w Polsce; posiada obywatelstwo polskie i niemieckie.

Otrzymywana emerytura jest świadczeniem z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych w Niemczech. Z dokumentu przyznającego powyższe świadczenie nie wynika czy jest ono w Niemczech opodatkowane. Wnioskodawca zwracał się do ZUS (...)., jako właściwego do rozpatrywania wniosków o przyznanie emerytur z Niemiec, z prośbą o wyjaśnienie czy otrzymywana renta niemiecka, przyznana mu przez Niemcy we współpracy z ZUS (...), jest przez Niemcy opodatkowana lub do kogo ma się zwrócić o wyjaśnienie w tej sprawie. ZUS (...) wskazał jako kompetentną do udzielenia informacji niemiecką jednostkę płacącą Wnioskodawcy rentę.

Wnioskodawca zwrócił się do Finanzamt, jednakże nie otrzymał żadnej odpowiedzi. Na początku roku Wnioskodawca otrzymał z niemieckiego Finanzamt formularze dotyczące jego rozliczenia podatkowego w Niemczech. Wnioskodawca nadmienił, że został wezwany do złożenia oświadczenia podatkowego przez stronę niemiecką.

Wnioskodawca wskazał, że uzyskał informację, iż w przypadku otrzymania zagranicznej emerytury bank, do którego ona wpływa jest zobowiązany do potrącania z otrzymywanej kwoty świadczenia należnego podatku łącznie ze składką na ubezpieczenie zdrowotne. Aby uniknąć jednak tzw. podwójnego opodatkowania, o którym mówią przepisy Unii Europejskiej, bank musi mieć pewność czy od przyznanego świadczenia nie został już potrącony podatek w kraju, z którego świadczenie jest otrzymywane. Niestety Wnioskodawca nie jest w stanie sam rozwiązać powstałego problemu a nie chce aby kiedyś okazało się, że jest „nieuczciwym podatnikiem”.

W rozliczeniu podatkowym za rok 2013 (PIT-37) Wnioskodawca nie wykazał otrzymywanej emerytury zagranicznej.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
  1. Gdzie niemiecka emerytura powinna zostać opodatkowana (z dokumentu niemieckiego to nie wynika)...
  2. Czy podatek powinien potrącić polski bank, do którego ona wpływa...
  3. Czy postępowanie Wnioskodawcy było prawidłowe i co ewentualnie powinien zrobić aby uniknąć tzw. podwójnego opodatkowania...

Wnioskodawca uważa, że emerytura ta powinna być opodatkowana w Niemczech bowiem jest świadczeniem z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych w Niemczech.

Zdaniem Wnioskodawcy, jeżeli tak jest, nie powinno opodatkowywać się tego świadczenia w Polsce zgodnie z zasadą unikania podwójnego opodatkowania (umową między Polską a RFN w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.) osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Na podstawie art. 3 ust. 1a ww. ustawy, za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

  1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
  2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

W myśl art. 4a cyt. ustawy, przepis art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca, mieszkający w Polsce i posiadający obywatelstwo polskie i niemieckie, otrzymuje emeryturę z Niemiec. Otrzymywana emerytura jest świadczeniem z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych w Niemczech.

W związku z tym, że emerytura otrzymywana jest z Niemiec, w przedmiotowej sprawie zastosowanie będzie miała umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania zawarta między Polską a Republiką Federalną Niemiec.

Stosownie do art. 18 ust. 1 umowy z dnia 14 maja 2003 r. między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku (Dz.U. z 2005 r. Nr 12, poz. 90), emerytury i podobne świadczenia lub renty, otrzymywane przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie (Polska) z drugiego Umawiającego się Państwa (Niemcy), podlegają opodatkowaniu tylko w tym pierwszym Państwie (Polska).

Natomiast, zgodnie z art. 18 ust. 2 ww. Umowy, bez względu na postanowienia ustępu 1 niniejszego artykułu płatności otrzymywane przez osobę mającą miejsce zamieszkania w jednym Umawiającym się Państwie (Polsce) z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych drugiego Umawiającego się Państwa (Niemcy), podlegają opodatkowaniu tylko w tym drugim Państwie (Niemcy).

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, iż emerytury i renty otrzymywane z Niemiec, wypłacane osobom mającym miejsce zamieszkania w Polsce podlegają opodatkowaniu w Polsce. Wyjątek dotyczy jednak sytuacji gdy świadczenia (płatności) są wypłacane z niemieckiego obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych Republiki Federalnej Niemiec, bowiem wówczas stosownie do powołanego art. 18 ust. 2 ww. umowy, płatności takie podlegają opodatkowaniu tylko w państwie źródła, tj. w Niemczech.

Jak wynika z informacji niemieckiego Federalnego Ministerstwa Finansów niemieckie ubezpieczenie społeczne składa się z pięciu działów:

  • ustawowe ubezpieczenie na wypadek bezrobocia,
  • ustawowe ubezpieczenie emerytalne,
  • ustawowe ubezpieczenie zdrowotne,
  • ustawowe ubezpieczenie od następstw wypadków oraz
  • ustawowe ubezpieczenie pielęgnacyjne.

Świadczenia pochodzące z wszystkich pięciu działów niemieckiego ustawowego ubezpieczenia społecznego, które wypłaca się osobom mającym miejsce zamieszkania w Polsce, zgodnie z art. 18 ust. 2 umowy, podlegają opodatkowaniu wyłącznie w Niemczech. Wszelkie inne świadczenia emerytalno – rentowe przekazywane osobom mającym miejsce zamieszkania w Polsce podlegają opodatkowaniu tylko w Polsce.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny, jak i obowiązujące uregulowania prawne stwierdzić należy, że świadczenie emerytalne wypłacane z niemieckiego obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych podlega opodatkowaniu zgodnie z powołanym art. 18 ust. 2 umowy międzynarodowej tylko w Niemczech i tym samym nie podlega opodatkowaniu w Polsce. Należy więc zgodzić się z Wnioskodawcą, że w tym przypadku świadczenie to nie podlega opodatkowaniu w Polsce. W konsekwencji od dochodów tych nie ma obowiązku odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy. Nadmienić przy tym należy, że świadczenie to nie podlega także wykazaniu w zeznaniu podatkowym, ani uwzględnieniu dla celów progresji, tj. do ustalenia stopy podatkowej mającej zastosowanie do dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce. Zgodnie z powołaną umową polsko-niemiecką emerytura z Niemiec podlega bowiem opodatkowaniu wyłącznie w Niemczech. Słusznie więc postąpił Wnioskodawca nie wykazując w rozliczeniu podatkowym za 2013 rok otrzymanej emerytury.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.