IBPBII/1/415-676/14/BD | Interpretacja indywidualna

Czy otrzymywana emerytura zakładowa z Niemiec, z pracowniczego programu emerytalnego utworzonego przez pracodawcę dla swoich pracowników i osób owdowiałych, jest zwolniona z podatku dochodowego w Polsce, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 58 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
IBPBII/1/415-676/14/BDinterpretacja indywidualna
  1. Niemcy
  2. emerytura
  3. umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749, ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku, który wpłynął do Biura – 19 sierpnia 2014 r., uzupełnionym 31 października 2014 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia obowiązku podatkowego w Polsce od otrzymywanej z pracowniczego programu emerytalnego z Niemiec emerytury po zmarłym mężu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 sierpnia 2014 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia obowiązku podatkowego w Polsce od otrzymywanej z pracowniczego programu emerytalnego z Niemiec emerytury po zmarłym mężu.

Z uwagi na braki formalne wniosku, w piśmie z 20 października 2014 r. znak: IBPB II/1/415-676/14/BD wezwano Wnioskodawczynię do jego uzupełnienia. Wniosek uzupełniono 31 października 2014 r.

W przedmiotowym wniosku oraz jego uzupełnieniu został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawczyni otrzymuje z Niemiec świadczenie po zmarłym mężu, w postaci emerytury wypłacanej przez pracodawcę z pracowniczego programu emerytalnego. Mąż Wnioskodawczyni nabył prawo do emerytury zakładowej, a po jego śmierci świadczenie to zostało przyznane zgodnie z regulaminem programu emerytalnego dla owdowiałej żony. Od lipca 2007 r. po przeprowadzce do Polski na stałe, Wnioskodawczyni (posiada obywatelstwo niemieckie) otrzymuje emeryturę na konto w Banku X. Bank do listopada 2013 r. pobierał podatek dochodowy od emerytury. Od grudnia 2013 r. bank przestał pobierać podatek bez podania jakiejkolwiek przyczyny. W lipcu 2014 r. Wnioskodawczyni otrzymała informację z firmy, w której pracował mąż Wnioskodawczyni, że zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania, podatek od przedmiotowego świadczenia nie zostaje tam pobierany.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy otrzymywana emerytura zakładowa z Niemiec, z pracowniczego programu emerytalnego utworzonego przez pracodawcę dla swoich pracowników i osób owdowiałych, jest zwolniona z podatku dochodowego w Polsce, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 58 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Mąż Wnioskodawczyni jako były pracownik spółki otrzymywał od pracodawcy emeryturę zakładową z pracowniczego programu emerytalnego, po jego śmierci zgodnie z regulaminem 50% otrzymuje osoba owdowiała. W ocenie Wnioskodawczyni otrzymywane świadczenie z Niemiec z pracowniczego programu emerytalnego powinno być opodatkowane w Polsce na podstawie art. 18 ust. 1 umowy polsko-niemieckiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i jednocześnie zwolnione z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 58 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W sytuacji gdy świadczenie to w Polsce nie jest zwolnione od podatku dochodowego Wnioskodawczyni uważa, że Bank X powinien pobierać podatek dochodowy i do końca lutego następnego roku wystawić PIT-11 lub po złożeniu przez świadczeniobiorcę stosownego oświadczenia sporządzić rozliczenie roczne na deklaracji PIT-40.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Na podstawie art. 3 ust. 1a ww. ustawy, za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

  1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
  2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

W myśl art. 4a cyt. ustawy, przepis art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni otrzymuje z Niemiec świadczenie po zmarłym mężu, w postaci emerytury wypłacanej przez pracodawcę z pracowniczego programu emerytalnego. Mąż Wnioskodawczyni nabył prawo do emerytury zakładowej, a po jego śmierci świadczenie to zostało przyznane zgodnie z regulaminem programu emerytalnego dla owdowiałej żony. Wnioskodawczyni po przeprowadzce do Polski na stałe (Wnioskodawczyni posiada obywatelstwo niemieckie) otrzymuje emeryturę na konto w Banku X.

W związku z tym, że przedmiotowa emerytura otrzymywana jest z Niemiec, w przedmiotowej sprawie, zastosowanie będzie miała umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania zawarta między Polską a Republiką Federalną Niemiec.

Stosownie do art. 18 ust. 1 umowy z dnia 14 maja 2003 r. między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku (Dz.U. z 2005 r. Nr 12, poz. 90), emerytury i podobne świadczenia lub renty, otrzymywane przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie (Polska) z drugiego Umawiającego się Państwa (Niemcy), podlegają opodatkowaniu tylko w tym pierwszym Państwie (Polska).

Natomiast, zgodnie z art. 18 ust. 2 ww. umowy, bez względu na postanowienia ustępu 1 niniejszego artykułu płatności otrzymywane przez osobę mającą miejsce zamieszkania w jednym Umawiającym się Państwie (Polsce) z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych drugiego Umawiającego się Państwa (Niemcy), podlegają opodatkowaniu tylko w tym drugim Państwie (Niemcy).

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, iż emerytury i renty otrzymywane z Niemiec, wypłacane osobom mającym miejsce zamieszkania w Polsce podlegają opodatkowaniu w Polsce. Wyjątek dotyczy jednak sytuacji gdy świadczenia (płatności) są wypłacane z niemieckiego obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych Republiki Federalnej Niemiec, bowiem wówczas, stosownie do powołanego art. 18 ust. 2 ww. umowy, płatności takie podlegają opodatkowaniu tylko w państwie źródła, tj. w Niemczech.

Umowa nie definiuje co należy rozumieć poprzez sformułowanie „emerytury i podobne świadczenia”, jednakże należy przyjąć, że oznacza wynagrodzenie, które jest wypłacane po przejściu na emeryturę i które w pierwszej kolejności, aczkolwiek nie wyłącznie, ma na celu zabezpieczenie źródła utrzymania osobie je otrzymującej.

Jak wskazała we wniosku Wnioskodawczyni otrzymuje ona świadczenie po zmarłym mężu, w postaci emerytury wypłacanej przez niemieckiego pracodawcę z pracowniczego programu emerytalnego, gdyż jej mąż nabył prawo do emerytury zakładowej, a po jego śmierci świadczenie to zostało przyznane zgodnie z regulaminem programu emerytalnego dla owdowiałej żony.

W świetle powyższego, uznać należy, że świadczenie otrzymane po zmarłym mężu z pracowniczego programu emerytalnego z Niemiec przez Wnioskodawczynię jako osobę mającą miejsce zamieszkania w Polsce w myśl art. 18 ust. 1 ww. umowy podlega opodatkowaniu tylko w miejscu zamieszkania.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Natomiast stosownie do treści art. 21 ust. 1 pkt 58 lit. b) ww. ustawy wolne od podatku dochodowego są wypłaty środków zgromadzonych w pracowniczym programie emerytalnym dokonane na rzecz uczestnika lub osób uprawnionych do tych środków po śmierci uczestnika, z zastrzeżeniem ust. 33.

W myśl art. 21 ust. 33 ww. ustawy przez pracownicze programy emerytalne rozumie się pracownicze programy emerytalne utworzone i działające w oparciu o przepisy dotyczące pracowniczych programów emerytalnych obowiązujące w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.

Mając na uwadze powyższe, stwierdzić należy, że świadczenia otrzymywane przez Wnioskodawczynię – jako osobę uprawnioną po śmierci męża Wnioskodawczyni (uczestnika) - z pracowniczego programu emerytalnego utworzonego i działającego w oparciu o przepisy dotyczące pracowniczych programów emerytalnych obowiązujące w Niemczech, podlegają zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 58 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wskazać w tym miejscu należy, iż ocena stanowiska Wnioskodawczyni w stosunku do ciążących na płatniku, tj. banku obowiązków związanych z wypłatą przedmiotowego świadczenia stała się w tym momencie bezprzedmiotowa.

Powyższe oznacza, że w przedmiotowej sprawie stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

W związku z dołączonym do wniosku plikiem dokumentów należy zauważyć, że wydając interpretacje w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów nie przeprowadza postępowania dowodowego w związku z czym nie jest obowiązany, ani uprawniony do ich oceny; jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego przedstawionym przez Wnioskodawczynię i jej stanowiskiem.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.