IBPBII/1/415-1018/14/DP | Interpretacja indywidualna

Czy płatnik (bank) prawidłowo pobiera zaliczkę na podatek dochodowy od wypłacanej emerytury otrzymywanej z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych Niemiec a co za tym idzie czy świadczenie to podlega opodatkowaniu w Polsce czy tylko w Niemczech?
IBPBII/1/415-1018/14/DPinterpretacja indywidualna
 1. Niemcy
 2. emerytura
 3. unikanie podwójnego opodatkowania
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749, ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 18 grudnia 2014 r. (wpływ do Biura – 19 grudnia 2014 r.), uzupełnionym 12 i 30 marca 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania świadczenia emerytalnego otrzymywanego z Niemiec – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 grudnia 2014 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania świadczenia emerytalnego otrzymywanego z Niemiec.

Z uwagi na fakt, że wniosek nie spełniał wymogów formalnych pismami z 18 lutego 2015 r. i 17 marca 2015 r. znak: IBPB II/1/415-1018/14/DP wezwano do jego uzupełnienia.

Wniosek uzupełniono 12 i 30 marca 2015 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Od 2002 r. Wnioskodawca pobiera z Deutsche Rentenversicherung Bund z Niemiec świadczenie wynikające z ustawowego ubezpieczenia rentowego/emerytalnego; jest to kwota ok. 460,00 PLN miesięcznie wypłacona przez płatnika w Polsce, tj. Bank. Jednocześnie w Polsce Wnioskodawca otrzymuje emeryturę z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i z tego tytułu jest rozliczany na druku PIT-40A. Miejscem zamieszkania Wnioskodawcy dla celów podatkowych (tj. rezydencja podatkowa i nieograniczony obowiązek podatkowy) jest Polska.

Do tej pory Bank pobierał i odprowadzał od niemieckiego świadczenia podatek dochodowy a Wnioskodawca z tego dochodu i z dochodu z emerytury z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych rozliczał się w Polsce składając co roku PIT.

W uzupełnieniach wniosku Wnioskodawca wskazał, że:

 • pobierane z Niemiec świadczenie jest emeryturą,
 • przedmiotowe świadczenie emerytalne otrzymuje z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych Niemiec.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy płatnik czyli Bank prawidłowo pobiera zaliczkę na podatek dochodowy a co za tym idzie czy te świadczenia podlegają opodatkowaniu w Polsce czy tylko w Niemczech...

Zdaniem Wnioskodawcy otrzymywane przez niego z Deutsche Rentenversicherung Bund z Niemiec świadczenie wynikające z ustawowego ubezpieczenia rentowego/emerytalnego jest opodatkowane tylko w Niemczech zgodnie z art. 18 ust. 2 umowy między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w Polsce tego dochodu nie powinien wykazywać w zeznaniu podatkowym.

Wnioskodawca uważa, że za lata 2009-2013 będzie mógł wystąpić do właściwego urzędu skarbowego z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych i odzyskać podatek zapłacony od przedmiotowego świadczenia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Z uwagi na fakt, że Wnioskodawca we własnym stanowisku odniósł się do świadczenia emerytalnego wypłaconego w latach 2009-2013 w przedmiotowej interpretacji zostały powołane przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązujące w ww. okresie, zgodnie z niżej wskazanym umiejscowieniem:

 • świadczenia wypłacone w 2009 r. – Dz.U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176, ze zm.,
 • świadczenia wypłacone w latach 2010-2011 – Dz.U. z 2010 r., Nr 51, poz. 307, ze zm.,
 • świadczenia wypłacane w latach 2012-2013 – Dz.U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w brzmieniu obowiązującym za lata 2009-2013) osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Na podstawie art. 3 ust. 1a ww. ustawy, za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
 2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

W myśl art. 4a cyt. ustawy, przepis art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Z wniosku wynika, że od 2002 r. Wnioskodawca pobiera z Niemiec świadczenie emerytalne wynikające z ustawowego ubezpieczenia rentowego/emerytalnego. Przedmiotowe świadczenie otrzymywane jest z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych Niemiec. Świadczenie to wypłacane jest za pośrednictwem banku w Polsce (płatnika), który pobiera od niego zaliczkę na podatek dochodowy.

W związku z tym, że emerytura otrzymywana jest z Niemiec, w przedmiotowej sprawie zastosowanie będzie miała umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania zawarta między Polską a Republiką Federalną Niemiec.

Stosownie do art. 18 ust. 1 umowy z dnia 14 maja 2003 r. między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku (Dz.U. z 2005 r., Nr 12, poz. 90), emerytury i podobne świadczenia lub renty, otrzymywane przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie (Polska) z drugiego Umawiającego się Państwa (Niemcy), podlegają opodatkowaniu tylko w tym pierwszym Państwie (Polska).

Natomiast, zgodnie z art. 18 ust. 2 ww. umowy, bez względu na postanowienia ustępu 1 niniejszego artykułu płatności otrzymywane przez osobę mającą miejsce zamieszkania w jednym Umawiającym się Państwie (Polsce) z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych drugiego Umawiającego się Państwa (Niemcy), podlegają opodatkowaniu tylko w tym drugim Państwie (Niemcy).

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, iż emerytury i renty otrzymywane z Niemiec, wypłacane osobom mającym miejsce zamieszkania w Polsce podlegają opodatkowaniu w Polsce. Wyjątek dotyczy jednak sytuacji gdy świadczenia (płatności) są wypłacane z niemieckiego obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych Republiki Federalnej Niemiec, bowiem wówczas stosownie do powołanego art. 18 ust. 2 ww. umowy, płatności takie podlegają opodatkowaniu tylko w państwie źródła, tj. w Niemczech.

Jak wynika z informacji niemieckiego Federalnego Ministerstwa Finansów niemieckie ubezpieczenie społeczne składa się z pięciu działów:

 • ustawowe ubezpieczenie na wypadek bezrobocia,
 • ustawowe ubezpieczenie emerytalne,
 • ustawowe ubezpieczenie zdrowotne,
 • ustawowe ubezpieczenie od następstw wypadków oraz
 • ustawowe ubezpieczenie pielęgnacyjne.

Świadczenia pochodzące z wszystkich pięciu działów niemieckiego ustawowego ubezpieczenia społecznego, które wypłaca się osobom mającym miejsce zamieszkania w Polsce, zgodnie z art. 18 ust. 2 umowy, podlegają opodatkowaniu wyłącznie w Niemczech.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny, jak i obowiązujące uregulowania prawne stwierdzić należy, że świadczenie emerytalne wypłacane z niemieckiego obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych podlega opodatkowaniu zgodnie z powołanym art. 18 ust. 2 umowy międzynarodowej tylko w Niemczech i tym samym nie podlega opodatkowaniu w Polsce. W konsekwencji od dochodów tych nie ma obowiązku odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy. Nadmienić przy tym należy, że świadczenie to nie podlega także wykazaniu w zeznaniu podatkowym, ani uwzględnieniu dla celów progresji, tj. do ustalenia stopy procentowej mającej zastosowanie do dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce. Zgodnie z powołaną umową polsko-niemiecką przedmiotowa emerytura z Niemiec podlega bowiem opodatkowaniu wyłącznie w Niemczech. To oznacza, że Bank nie powinien pobierać zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanej emerytury.

Końcowo należy zaznaczyć, iż w celu uzyskania zwrotu nienależnie uiszczonego podatku dochodowego Wnioskodawca winien zwrócić się do właściwego naczelnika urzędu skarbowego z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty. Zgodnie bowiem z art. 75 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa jeżeli podatnik kwestionuje zasadność pobrania przez płatnika podatku albo wysokość pobranego podatku, może złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-512 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.