0461-ITPB2.4511.43.2017.2.AG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Opodatkowanie emerytury otrzymywanej z Niemiec.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) w zw. z art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1948, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 12 stycznia 2017 r. (data wpływu 16 stycznia 2017 r.), uzupełnionym w dniu 11 marca 2017 r. (data wpływu 14 marca 2017 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania emerytury otrzymywanej z Niemiec – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 stycznia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek, uzupełniony w dniu 14 marca 2017 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania emerytury otrzymywanej z Niemiec.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca posiada obywatelstwo polskie i niemieckie. Od 2006 r. na stałe mieszka w Polsce, gdzie podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu i gdzie jest zlokalizowane centrum Jego interesów życiowych.

W latach 1987–2005 Wnioskodawca mieszkał i pracował w Niemczech. Przez cały czas zatrudnienia pracodawca odprowadzał z Jego wynagrodzenia obowiązkowe składki na ubezpieczenie socjalne (społeczne). Przez ten czas z wynagrodzenia Wnioskodawcy nie były odprowadzane składki na inne, dobrowolne formy ubezpieczenia społecznego lub emerytalnego.

Z dniem 1 października 2015 r. Wnioskodawcy została przyznana emerytura z Niemieckiej Federalnej Instytucji Ubezpieczeń Rentowych (Deutsche Rentenversicherung Bund), którą wypłacono jednorazowo, we wrześniu 2016 r., za okres od października 2015 r. do sierpnia 2016 r. i dalej wypłacana jest co miesiąc za kolejne okresy obrachunkowe.

Emeryturę w wysokości 800 euro miesięcznie Wnioskodawca otrzymuje przelewem realizowanym na konto walutowe w banku „X”, bezpośrednio od niemieckiego organu rentowego. Wnioskodawca otrzymuje ponadto w Polsce świadczenie rentowe po zmarłej w 2007 r. żonie, w wysokości 800 zł miesięcznie, które wypłacane jest po potrąceniu podatku dochodowego od osób fizycznych przez płatnika – Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Otrzymywana przez Wnioskodawcę emerytura z Niemieckiej Ubezpieczalni Emerytalnej (Deutsche Rentenversicherung) jest wypłacana z niemieckiego obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy świadczenia emerytalne otrzymywane z niemieckiego organu rentowego (Deutsche Rentenversicherung Bund) podlegają opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b oraz art. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepisy dotyczące emerytur otrzymywanych z Niemiec stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 18 ust. 2 umowy z dnia 14 maja 2003 r. między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz. U. z 2005 r., Nr 12, poz. 90) emerytury i podobne świadczenia lub renty otrzymywane przez osobę mającą miejsce zamieszkania w umawiającym się Państwie, otrzymywane z drugiego umawiającego się Państwa, podlegają opodatkowaniu tylko w tym pierwszym Państwie. Jednakże płatności otrzymywane z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych drugiego umawiającego się Państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym drugim Państwie, czyli w Niemczech.

Według Wnioskodawcy emerytura wypłacana przez niemiecki organ rentowy (Deutsche Rentenversicherung Bund) na podlega opodatkowaniu w Polsce, lecz wyłącznie w Niemczech. Stanowisko takie znajduje, według Wnioskodawcy, potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy ITPB/415-496/10/IB z dnia 5 sierpnia 2010 r. oraz interpretacji ITPB2/415-188/14-4/AKr z dnia 27 czerwca 2014 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, z późn. zm.), osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Na podstawie art. 3 ust. 1a ww. ustawy za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

  1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
  2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Na podstawie art. 3 ust. 2a ustawy, osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).

Przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (art. 4a ww. ustawy).

Na podstawie art. 18 ust. 1 umowy z dnia 14 maja 2003 r. między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku (Dz. U. z 2005 r., Nr 12, poz. 90), emerytury i podobne świadczenia lub renty, otrzymywane przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie z drugiego Umawiającego się Państwa, podlegają opodatkowaniu tylko w tym pierwszym Państwie.

Natomiast zgodnie z art. 18 ust. 2 ww. umowy, bez względu na postanowienia ustępu 1 niniejszego artykułu płatności otrzymywane przez osobę mającą miejsce zamieszkania w jednym Umawiającym się Państwie z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych drugiego Umawiającego się Państwa, podlegają opodatkowaniu tylko w tym drugim Państwie.

Z powyższych przepisów wynika zatem, iż emerytura otrzymywana z Niemiec, wypłacana osobie mającej miejsce zamieszkania w Polsce, podlega co do zasady opodatkowaniu tylko w Polsce. Wyjątek dotyczy jednak sytuacji, gdy świadczenie jest wypłacane z niemieckiego obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych. Wtedy, stosownie do art. 18 ust. 2 ww. umowy, płatności takie podlegają opodatkowaniu tylko w państwie źródła, tj. w Niemczech.

Mając na względzie powyższe, w sytuacji gdy emerytura – jak wskazano w uzupełnieniu wniosku – jest otrzymywana przez Wnioskodawcę z obowiązkowego sytemu ubezpieczeń socjalnych Niemiec, podlega opodatkowaniu, zgodnie z powołanym art. 18 ust. 2 ww. umowy, tylko w Niemczech i tym samym nie podlega opodatkowaniu w Polsce.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.