0113-KDIPT2-3.4011.211.2018.5.RR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Opodatkowanie emerytury otrzymywanej z Niemiec

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 29 marca 2018 r. (data wpływu 4 kwietnia 2018 r.), uzupełnionym pismem z dnia 14 czerwca 2018 r. (data wpływu) oraz pismem z dnia 25 czerwca 2018 r. (data wpływu 2 lipca 2018 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania emerytury otrzymywanej z Niemiec – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 kwietnia 2018 r. do tutejszego Organu wpłynął wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania emerytury otrzymywanej z Niemiec.

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 3 oraz art. 14f § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), w związku z czym Organ podatkowy pismem z dnia 30 maja 2018 r., nr 0113-KDIPT2 -3.4011.211.2018.2.RR (doręczonym w dniu 4 czerwca 2018 r.) oraz pismem z dnia 15 czerwca 2018 r., nr 0113-KDIPT2-3.4011.211.2018.4.RR (doręczonym w dniu 20 czerwca 2018 r.) wezwał Wnioskodawczynię do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wnioskodawczyni pismem z dnia 14 czerwca 2018 r. (data wpływu) oraz pismem z dnia 25 czerwca 2018 r. (data wpływu 2 lipca 2018 r.) uzupełniła ww. wniosek (pisma zostały nadane odpowiednio w dniu 8 czerwca 2018 r. i 26 czerwca 2018 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny/następujące zdarzenie przyszłe (po uzupełnieniu wniosku):

Wnioskodawczyni jest osobą posiadającą od urodzenia zarówno obywatelstwo niemieckie, jak i obywatelstwo polskie. W okresie od dnia 1 lutego 2000 r. do dnia 31 stycznia 2001 r. pracowała w Niemczech, w (...) w obozie przejściowym dla emigrantów w (...) na stanowisku pracownik socjalny. Z uwagi na ww. zatrudnienie na terytorium państwa niemieckiego po osiągnieciu przez Wnioskodawczynię wieku emerytalnego 65 lat, zostało Jej przyznane od dnia 1 kwietnia 2008 r. niemieckie świadczenie emerytalne. Uzyskiwana od dnia 1 kwietnia 2008 r. do dnia dzisiejszego emerytura jest wypłacana przez Deutsche Rentenversicherung Bund – instytucję będącą odpowiednikiem polskiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i jest wypłacana z niemieckiego obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych Republiki Federalnej Niemiec. Niemieckie świadczenie emerytalne wypłacane jest na posiadany przez Wnioskodawczynię rachunek bankowy prowadzony przez polski bank, jednakże bank nie potrąca z tego świadczenia zaliczek na polski podatek dochodowy od osób fizycznych. Wypłacane świadczenie emerytalne jest opodatkowane w Niemczech.

Od dnia 1 kwietnia 2010 r. Wnioskodawczyni pobiera również polską emeryturę z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W 2012 r. wróciła Ona do Polski z zamiarem stałego pobytu. Od tego czasu mieszka w Polsce i tutaj ma skoncentrowane swoje życiowe interesy. W latach 2014-2016 Wnioskodawczyni posiadała i nadal posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieograniczony obowiązek podatkowy w świetle art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.).

W dniu 16 sierpnia 2017 r. otrzymała Ona wezwanie od Naczelnika Urzędu Skarbowego w (...), w którym uznano, że otrzymywany przez Nią przychód w postaci niemieckiego świadczenia emerytalnego podlega opodatkowaniu w Polsce i wezwano do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości:

 • za 2014 r. – 200 zł, plus odsetki za zwłokę w wys.: 31 zł 22 gr,
 • za 2015 r. – 213 zł, plus odsetki za zwłokę w wys.: 20 zł 76 gr,
 • za 2016 r. – 234 zł.

Żądane kwoty Wnioskodawczyni uiściła, niemniej nie zgadza się, co do zasadności zapłaconego podatku dochodowego od osób fizycznych od wypłaconej Jej w latach 2014-2016 niemieckiej emerytury, jak również nie zgadza się z tym, że podatek ten powinien być przez Nią zapłacony za świadczenie otrzymane w 2017 r., jak również za świadczenie otrzymane w przyszłości.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (po uzupełnieniu wniosku):
 1. Czy w związku z otrzymywaniem emerytury z niemieckiego obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych Wnioskodawczyni była i jest zobowiązana do zapłaty w Polsce podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu dotychczas wypłaconych niemieckich świadczeń emerytalnych, a zapłacony przez Nią podatek za świadczenia otrzymane w latach 2014-2016 został uiszczony należnie?
 2. Czy jeżeli niemiecka emerytura będzie Wnioskodawczyni wypłacana, jak do tej pory również w przyszłości, to czy będzie zobowiązana do uiszczenia w Polsce podatku dochodowego od osób fizycznych od kolejnych otrzymywanych świadczeń emerytalnych?

Zdaniem Wnioskodawczyni (ostatecznie sformułowanym po uzupełnieniu wniosku), zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 umowy z dnia 14 maja 2003 r. zawartej pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku (Dz. U. z 2005 r., Nr 12, poz. 90), obowiązującej od dnia 1 stycznia 2005 r., emerytury otrzymywane przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie z drugiego Umawiającego się Państwa, podlegają opodatkowaniu tylko w tym pierwszym Państwie.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 ww. Umowy, płatności otrzymywane przez osobę zamieszkałą w Umawiającym się Państwie z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych drugiego Umawiającego się Państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym drugim Państwie.

Wyjątek dotyczy jednak sytuacji, gdy świadczenia są wypłacane z niemieckiego obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych RFN, wówczas płatności takie podlegają opodatkowaniu tylko w państwie źródła, tj. w Niemczech.

Z powyższych względów, zdaniem Wnioskodawczyni, w związku z otrzymywaniem emerytury z niemieckiego obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych nie była i nie jest zobowiązana do zapłaty w Polsce podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu dotychczas wypłaconych Jej niemieckich emerytur, a podatek uiszczony przez Nią za lata 2014-2016 uiściła nienależnie. Jeżeli niemieckie świadczenia emerytalne będą Jej wypłacane w przyszłości, to nie będzie zobowiązana do uiszczania w Polsce podatku dochodowego od osób fizycznych od kolejnych otrzymywanych świadczeń.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 200, z późn. zm.) osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Zgodnie z art. 3 ust. 1a ww. ustawy, za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
 2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (art. 4a ww. ustawy).

W myśl postanowień art. 18 ust. 1 umowy zawartej w dniu 14 maja 2003 r. między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku (Dz. U. z 2005 r., Nr 12, poz. 90), emerytury i podobne świadczenia lub renty, otrzymywane przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie z drugiego Umawiającego się Państwa, podlegają opodatkowaniu tylko w tym pierwszym Państwie.

Ponadto, zgodnie z art. 18 ust. 2 ww. Umowy polsko-niemieckiej, bez względu na postanowienia ustępu 1 niniejszego artykułu płatności otrzymywane przez osobę mającą miejsce zamieszkania w jednym Umawiającym się Państwie z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych drugiego Umawiającego się Państwa, podlegają opodatkowaniu tylko w tym drugim Państwie.

Z powyższych przepisów wynika zatem, że emerytury i podobne świadczenia lub renty otrzymywane z Niemiec, wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania w Polsce, podlegają co do zasady opodatkowaniu tylko w Polsce. Wyjątek dotyczy jednak sytuacji, gdy świadczenia są wypłacane z niemieckiego obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych. Wtedy, stosownie do art. 18 ust. 2 ww. umowy, płatności takie podlegają opodatkowaniu tylko w państwie źródła, tj. w Niemczech.

Niemieckie ustawowe ubezpieczenie społeczne składa się z pięciu działów:

 • ustawowe ubezpieczenie na wypadek bezrobocia,
 • ustawowe ubezpieczenie emerytalne,
 • ustawowe ubezpieczenie zdrowotne,
 • ustawowe ubezpieczenie od następstw wypadków,
 • ustawowe ubezpieczenie pielęgnacyjne.

Świadczenia pochodzące z tych pięciu działów mogą mieć formę zasiłków jednorazowych lub bieżących świadczeń stałych. Niemniej jednak wyłączne prawo do opodatkowania w Niemczech dotyczy zarówno bieżących stałych świadczeń, jak i jednorazowych zasiłków pochodzących ze wszystkich ww. działów niemieckiego ustawowego ubezpieczenia społecznego.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawczyni jest osobą posiadającą od urodzenia zarówno obywatelstwo niemieckie, jak i obywatelstwo polskie. W okresie od dnia 1 lutego 2000 r. do dnia 31 stycznia 2001 r. pracowała w Niemczech. Z uwagi na zatrudnienie na terytorium państwa niemieckiego po osiągnieciu przez Wnioskodawczynię wieku emerytalnego 65 lat, zostało Jej przyznane niemieckie świadczenie emerytalne. Uzyskiwana od dnia 1 kwietnia 2008 r. do dnia dzisiejszego emerytura jest wypłacana przez Deutsche Rentenversicherung Bund – instytucję będącą odpowiednikiem polskiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i jest wypłacana z niemieckiego obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych Republiki Federalnej Niemiec. Niemieckie świadczenie emerytalne wypłacane jest na posiadany przez Wnioskodawczynię rachunek bankowy prowadzony przez polski bank, jednakże bank nie potrąca z tego świadczenia zaliczek na polski podatek dochodowy od osób fizycznych. Wypłacane świadczenie emerytalne jest opodatkowane w Niemczech. W latach 2014-2016 Wnioskodawczyni posiadała i nadal posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieograniczony obowiązek podatkowy. W dniu 16 sierpnia 2017 r. otrzymała wezwanie od Naczelnika Urzędu Skarbowego w (...), w którym uznano, że otrzymywany przez Nią przychód w postaci niemieckiego świadczenia emerytalnego podlega opodatkowaniu w Polsce i wezwano do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych za lata 2014-2016. Żądane kwoty Wnioskodawczyni uiściła.

Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku opis zaistniałego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego oraz powołane przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, że skoro emerytura wypłacana Wnioskodawczyni z niemieckiego obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych podlegała/będzie podlegała opodatkowaniu zgodnie z art. 18 ust. 2 ww. Umowy polsko -niemieckiej tylko w Niemczech i tym samym nie podlegała/nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce, to ww. świadczenie emerytalne wypłacane z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych Niemiec nie podlegało/nie będzie podlegało wykazaniu w zeznaniu rocznym w Polsce.

Zatem, Wnioskodawczyni w związku z otrzymywaniem ww. emerytury z Niemiec, nie była i nie będzie obowiązana do zapłaty w Polsce podatku dochodowego, a zapłacony przez Nią podatek dochodowy od osób fizycznych za lata 2014-2016 został uiszczony nienależnie.

W konsekwencji, wypłata ww. emerytury w przyszłości nie będzie rodzić obowiązku uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych w Polsce.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawczynię w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...), w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.