Emerytura | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to emerytura. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
30
gru

Istota:

Opodatkowanie dochodu z tytułu emerytury otrzymywanej z Włoch

Fragment:

W Polsce osiągał dochody z umowy o pracę, z uchwał walnego zgromadzenia za zarząd spółką oraz od dnia 1 sierpnia 2018 r. została Mu przyznana emerytura przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Polsce. Od wszystkich tych dochodów płaci podatek dochodowy od osób fizycznych w Polsce. Osiąga również dochody z tytułu emerytury włoskiej. Emeryturę włoską pobiera od sierpnia 1986 r. We Włoszech pracował w ... (policja skarbowa), więc Jego emerytura wynika z pracy świadczonej na rzecz państwa. Emeryturę wypłacał Mu Narodowy Instytut Opieki i Pomocy dla Urzędników INDAP, a po jego likwidacji od 2011 r. emeryturę po potrąceniu podatków wypłaca Wnioskodawcy INPS National Institute of Social Security, który wypłaca emerytury dla pracowników prywatnych i publicznych. Identyfikacja podatkowa Wnioskodawcy we Włoszech  .... Po przejściu na emeryturę we Włoszech Wnioskodawca przyjechał do Polski, podjął pracę, założył rodzinę i mieszka w Polsce ponad 20 lat. Dochodów z emerytury włoskiej Wnioskodawca nie opodatkowuje w Polsce, na mocy art. 18 i art. 19 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. W 2018 r. poza wymienionymi powyżej dochodami, Wnioskodawca nie osiągnął innych dochodów zarówno w Polsce, jak i we Włoszech oraz w żadnym innym państwie. W związku z powyższym opisem zadano (...)

2018
17
gru

Istota:

Opodatkowanie świadczenia pieniężnego otrzymywanego z USA

Fragment:

Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do poboru zaliczek miesięcznych jako płatnicy są obowiązane osoby prawne i ich jednostki organizacyjne, które dokonują wypłaty emerytur i rent z zagranicy – od wypłacanych przez nie emerytur i rent. W myśl art. 35 ust. 3 tej ustawy zaliczki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 7, za miesiące od stycznia do grudnia ustala się w sposób określony w art. 32 ust. 1-1e, z tym że w przypadku poboru zaliczek od emerytur i rent z zagranicy, stosuje się postanowienia umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, zawartej z państwem, z którego pochodzą te emerytury i renty. Podatnik przy odbiorze emerytury lub renty, o której mowa w ust. 3, może wpłacić płatnikowi ustaloną zaliczkę w złotych. Wpłatę tę uznaje się za zaliczkę potrąconą przez płatnika (art. 35 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Zgodnie z art. 35 ust. 4 ww. ustawy zaliczkę obliczoną w sposób określony w ust. 3 zmniejsza się o kwotę, o której mowa w art. 32 ust. 3, jeżeli zaliczkę pobierają płatnicy określeni w ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 7, a podatnik przed pierwszą wypłatą należności w roku podatkowym lub przed upływem miesiąca, w którym zaczął osiągać takie dochody, złoży płatnikowi oświadczenie według ustalonego wzoru, że nie osiąga równocześnie innych dochodów, z wyjątkiem określonych w art. 30-30c oraz art. 30e.

2018
9
gru

Istota:

Opodatkowanie małżeńskiej emerytury otrzymanej z USA.

Fragment:

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni posiadająca miejsce zamieszkania w Polsce otrzymuje polską emeryturę oraz emeryturę małżeńską ze Stanów Zjednoczonych. Emeryturę małżeńską Wnioskodawczyni otrzymuje z Social Security Administration USA, wypłacaną na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych obowiązujących w USA. Wątpliwość Wnioskodawczyni budzi kwestia, czy świadczenia małżeńskie (emerytura), które otrzymuje z USA podlegają opodatkowaniu w Polsce. W stosunku do powyżej kwestii będącej przedmiotem niniejszej interpretacji znajdą zastosowanie odpowiednie uregulowania umowy zawartej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisana w Waszyngtonie dnia 8 października 1974 r. (Dz. U. z 1976 r., Nr 31, poz. 178). Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki nie zawiera odrębnego artykułu dotyczącego opodatkowania emerytury. Oznacza to, że dochód ten podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych, zgodnie z postanowieniami art. 5 umowy („ Ogólne zasady opodatkowania ”). W myśl art. 5 ust. 1 ww. umowy, osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie może być opodatkowana przez drugie Umawiające się Państwo z tytułu dochodu pochodzącego ze źródeł z tego drugiego Umawiającego się Państwa i tylko z tytułu takiego dochodu, zgodnie ze wszystkimi ograniczeniami zawartymi w niniejszej Umowie.

2018
9
gru

Istota:

Opodatkowanie emerytury państwowej z Holandii.

Fragment:

(...) emerytury lub innego podobnego świadczenia albo renty; i jeżeli łączna kwota brutto emerytur i innych podobnych świadczeń oraz rent, a także emerytura lub inne wypłaty, dokonane na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych Państwa, w jakimkolwiek roku kalendarzowym przekroczy kwotę 20.000 euro. Stosownie do art. 18 ust. 5 ww. Konwencji, wszelkie emerytury i inne płatności wypłacane według przepisów systemu ubezpieczeń społecznych Umawiającego się Państwa osobie mającej miejsce zamieszkania w drugim Umawiającym się Państwie mogą być opodatkowane w tym pierwszym wymienionym Umawiającym się Państwie. Według art. 18 ust. 8 ww. Konwencji czy, i w jakim zakresie, emerytura lub podobne świadczenie podlega postanowieniom tego artykułu lub artykułu 19, zależy od rodzaju wcześniejszego zatrudnienia, prywatnego lub państwowego, podczas którego uprawnienia do tej części emerytury lub podobnego świadczenia zostały wypracowane. W myśl art. 19 ust. 2 lit. a) ww. Konwencji, jakakolwiek emerytura wypłacana przez lub pochodząca z funduszy utworzonych przez Umawiające się Państwo, jego jednostkę terytorialną lub organ lokalny, osobie fizycznej z tytułu świadczenia usług na rzecz tego Państwa, jego jednostki terytorialnej lub organu lokalnego, może być opodatkowana w tym Państwie.

2018
3
gru

Istota:

Możliwość zwolnienia z opodatkowania emerytury otrzymywanej z Włoch.

Fragment:

Wnioskodawca jest emerytem i pobiera emeryturę z Instituto Nationale Previdenza Sociale (INPS) – krajowego zakładu ubezpieczeń społecznych, w podziale na: emeryturę wynikającą ze składek – kategoria VPT nr A od m-ca września 1990 roku, emeryturę wynikającą z osiągnięcia wieku emerytalnego – kategoria VR nr B od m-ca października 2010 roku. Wskazana w punkcie 1) emerytura dotyczy okresu zatrudnienia Wnioskodawcy jako pracownika Grupy (...) Włoska, natomiast emerytura wskazana w punkcie 2) dotyczy rolnika indywidualnego. Od wskazanej emerytury pobierano podatki w Republice Włoskiej. Wnioskodawca nie uzyskuje żadnych dochodów poza ww. emeryturą ani we Włoszech ani w Polsce. Od m-ca listopada 2015 roku (na wniosek Wnioskodawcy) emerytura jest przekazywana przez INPS na rachunek bankowy Wnioskodawcy otwarty w banku w Polsce. Bank potrącał zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od każdego wpływu emerytury (z opisem „ Rozliczenia z tytułu podatku dochodowego od rent i emerytur zagranicznych ”). Bank na koniec każdego roku wystawiał Wnioskodawcy „ Informację o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy ” (PIT-11). Na ich podstawie od 2016 roku Wnioskodawca składał w Polsce wraz z małżonką wspólne „ Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym ” (PIT-36).

2018
1
gru

Istota:

Ponieważ Wnioskodawca nie posiada obywatelstwa polskiego, emerytura która była mu wypłacana z funduszy państwa włoskiego z tytułu wcześniejszego świadczenia usług na rzecz Włoch (pracował bowiem jako wojskowy) podlega opodatkowaniu tylko we Włoszech. Zatem emerytura ta nie podlega opodatkowaniu w Polsce. W związku z powyższym – w sytuacji, gdy Wnioskodawca nie uzyskiwał w latach 2014 i 2015 żadnych innych dochodów, które podlegałyby w Polsce opodatkowaniu – nie miał obowiązku składania zeznań podatkowych za ww. lata.

Fragment:

Z zacytowanych powyżej przepisów wynika, że - co do zasady - emerytury wypłacane z tytułu poprzedniego zatrudnienia, podlegają opodatkowaniu tylko w państwie zamieszkania osoby, której są wypłacane. Wyjątek stanowią emerytury wypłacane bezpośrednio bądź z funduszy Umawiającego się Państwa lub jego jednostki politycznej, administracyjnej bądź władzy lokalnej z tytułu wcześniejszego świadczenia usług na rzecz tego Państwa lub jednostki, lub władzy, które podlegają opodatkowaniu wyłącznie w tym państwie. Emerytury takie podlegają jednak opodatkowaniu tylko w drugim umawiającym się państwie, gdy dana osoba jest obywatelem tego państwa oraz ma stałe miejsce zamieszkania w tym państwie. Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz zacytowane powyżej przepisy stwierdzić należy, że ponieważ Wnioskodawca nie posiada obywatelstwa polskiego, emerytura która była mu wypłacana z funduszy państwa włoskiego z tytułu wcześniejszego świadczenia usług na rzecz Włoch (pracował bowiem jako wojskowy) podlega opodatkowaniu tylko we Włoszech. Zatem emerytura ta nie podlega opodatkowaniu w Polsce. W związku z powyższym – w sytuacji, gdy Wnioskodawca nie uzyskiwał w latach 2014 i 2015 żadnych innych dochodów, które podlegałyby w Polsce opodatkowaniu – nie miał obowiązku składania zeznań podatkowych za ww. lata.

2018
28
paź

Istota:

Opodatkowanie emerytury z Włoch otrzymywanej po zmarłym mężu.

Fragment:

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy źródłami przychodów są stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta. Przez emeryturę lub rentę rozumie się łączną kwotę świadczeń emerytalnych i rentowych, w tym kwoty emerytur kapitałowych wypłacanych na podstawie ustawy o emeryturach kapitałowych, wraz ze wzrostami i dodatkami, z wyłączeniem dodatków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz dodatków dla sierot zupełnych do rent rodzinnych (art. 12 ust. 7 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). W świetle art. 35 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do poboru zaliczek miesięcznych jako płatnicy są obowiązane osoby prawne i ich jednostki organizacyjne, które dokonują wypłaty emerytur i rent z zagranicy - od wypłacanych przez nie emerytur i rent. W myśl art. 35 ust. 3 tej ustawy zaliczki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 7, za miesiące od stycznia do grudnia ustala się w sposób określony w art. 32 ust. 1-1e, z tym że w przypadku poboru zaliczek od emerytur i rent z zagranicy stosuje się postanowienia umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, zawartej z państwem, z którego pochodzą te emerytury i renty. Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że w sytuacji Wnioskodawczyni, tj. osoby mającej miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu art. 3 ust. 1a pkt 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), to otrzymywane przez nią z Włoch dochody z tytułu emerytury rodzinnej po zmarłym mężu podlegają opodatkowaniu tylko w Polsce, czyli nie podlegają opodatkowaniu we Włoszech.

2018
23
wrz

Istota:

Opodatkowanie emerytury i odliczenie składek zdrowotnych

Fragment:

Wobec powyższego, emerytura otrzymywana przez Wnioskodawczynię w Polsce podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z generalną zasadą wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, źródłem przychodu jest m.in. emerytura lub renta. W myśl art. 12 ust. 7 ww. ustawy, przez emeryturę lub rentę rozumie się łączną kwotę świadczeń emerytalnych i rentowych, w tym kwoty emerytur kapitałowych wypłacanych na podstawie ustawy o emeryturach kapitałowych, wraz ze wzrostami i dodatkami, z wyłączeniem dodatków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz dodatków dla sierot zupełnych do rent rodzinnych. W myśl art. 45 ust. 1 ww. ustawy podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8.

2018
11
sie

Istota:

Opodatkowanie świadczeń uzyskanych z Wielkiej Brytanii.

Fragment:

Wyjątkiem jest jednak sytuacja, gdy taką emeryturę otrzymuje osoba, która mieszka w Polsce i jest obywatelem Polski. Wówczas tego rodzaju emerytura podlega opodatkowaniu tylko i wyłącznie w Polsce. Z powołanych powyżej przepisów wynika, że generalnie emerytura wypłacana z Wielkiej Brytanii osobie fizycznej, która ma miejsce zamieszkania w Polsce, podlega opodatkowaniu tylko w Polsce. Natomiast emerytury otrzymywane z tytułu usług o charakterze publicznym świadczonych na rzecz państwa, jednostki terytorialnej tego państwa lub organu lokalnego podlegają opodatkowaniu tylko w tym państwie (w Wielkiej Brytanii). Natomiast tego rodzaju świadczenia podlegają opodatkowaniu w państwie rezydencji (w Polsce) wyłącznie w sytuacji gdy świadczeniobiorca ma w tym państwie zarówno miejsce zamieszkania, jak i posiada obywatelstwo tego państwa. Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, że z uwagi na fakt, iż Wnioskodawczyni posiada obywatelstwo polskie i posiada miejsce zamieszkania w Polsce do półrocznej emerytury po zmarłym mężu, który był pracownikiem państwowym i świadczył usługi na rzecz Wielkiej Brytanii zastosowanie znajdzie art. 18 ust. 2 lit. b) cyt. Konwencji, a więc emerytura podlegała będzie opodatkowaniu tylko w Polsce.

2018
2
sie

Istota:

Opodatkowanie emerytury otrzymywanej z Niemiec

Fragment:

Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku opis zaistniałego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego oraz powołane przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, że skoro emerytura wypłacana Wnioskodawczyni z niemieckiego obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych podlegała/będzie podlegała opodatkowaniu zgodnie z art. 18 ust. 2 ww. Umowy polsko -niemieckiej tylko w Niemczech i tym samym nie podlegała/nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce, to ww. świadczenie emerytalne wypłacane z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych Niemiec nie podlegało/nie będzie podlegało wykazaniu w zeznaniu rocznym w Polsce. Zatem, Wnioskodawczyni w związku z otrzymywaniem ww. emerytury z Niemiec, nie była i nie będzie obowiązana do zapłaty w Polsce podatku dochodowego, a zapłacony przez Nią podatek dochodowy od osób fizycznych za lata 2014-2016 został uiszczony nienależnie. W konsekwencji, wypłata ww. emerytury w przyszłości nie będzie rodzić obowiązku uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych w Polsce. Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawczynię w złożonym wniosku.