Emerytura | Interpretacje podatkowe

Emerytura | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to emerytura. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów zagranicznych.
Fragment:
Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, źródłem przychodu jest m.in. emerytura lub renta. W myśl art. 12 ust. 7 cyt. ustawy przez emeryturę lub rentę rozumie się łączną kwotę świadczeń emerytalnych i rentowych, w tym kwoty emerytur kapitałowych wypłacanych na podstawie ustawy o emeryturach kapitałowych, wraz ze wzrostami i dodatkami, z wyłączeniem dodatków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz dodatków dla sierot zupełnych do rent rodzinnych. Stosownie do art. 35 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy do poboru zaliczek miesięcznych jako płatnicy są obowiązane osoby prawne i ich jednostki organizacyjne, które dokonują wypłaty emerytur i rent z zagranicy – od wypłacanych przez nie emerytur i rent. Natomiast w sytuacji, gdy emerytura z zagranicy jest otrzymywana bez pośrednictwa płatnika należy mieć na uwadze przepis art. 44 ust. 1a pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym podatnicy osiągający dochody bez pośrednictwa płatników z emerytur i rent z zagranicy są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy, według zasad określonych w ust. 3a cyt. artykułu. Zgodnie z jego treścią, podatnicy uzyskujący dochody, o których mowa w ust. 1a, są obowiązani w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód był uzyskany, a za grudzień – w terminie złożenia zeznania podatkowego, wpłacać zaliczki miesięczne, stosując do uzyskanego dochodu najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.
2016
24
maj

Istota:
Opodatkowanie jednorazowej emerytury otrzymanej z Wielkiej Brytanii
Fragment:
Otrzymuje miesięczną emeryturę z Wielkiej Brytanii za lata tam przepracowane. W ramach systemu emerytalnego, do którego Wnioskodawca należał, za Jego zgodą, miał On opcje otrzymania części całej Jego emerytury płatnej jednorazowo w wysokości 6 515,91 funtów angielskich, a resztę tejże emerytury wypłacaną miesięcznie. W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że w roku podatkowym (2015 r.) obejmującym przedmiotowy wniosek, nie posiadał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej żadnych interesów osobistych ani gospodarczych. Jest tylko obywatelem Wielkiej Brytanii, nie posiada obywatelstwa polskiego. Wnioskodawca jest rezydentem w Polsce i nie opuszczał Polski w okresie 2006-2015. Jest osobą fizyczną, płaci należne podatki w Rzeczypospolitej Polskiej. W dniu 5 maja 2015 r. otrzymał, za Jego zgodą, jednorazową wypłatę, która pochodzi z angielskiego funduszu prywatnego ubezpieczenia firmy, w której pracował przez 10 lat. Resztę emerytury z prywatnej firmy Wnioskodawca otrzymuje miesięcznie i płaci podatek w Polsce. Również miesięcznie otrzymuje On emeryturę państwa angielskiego (state pension) i płaci podatek w Polsce. Jednorazowa kwota nie była wypłacona z funduszy z tytułu pracy na rzecz Wielkiej Brytanii.
2016
20
maj

Istota:
Czy wypłacona na rzecz Wnioskodawcy emerytura powinna być opodatkowana 18% a nie 32% stawką podatku dochodowego (chodzi o wypłaconą kwotę nadwyżki powyżej kwoty 85 528 zł)?
Fragment:
Sąd Apelacyjny ....., po wnikliwym rozpoznaniu sprawy i przesłuchaniu świadków, przyznał Wnioskodawcy prawo do emerytury od dnia 22 października 2011 r. Decyzją ZUS z dnia 19 października 2015 r., Wnioskodawca otrzymał emeryturę. ZUS wpłacił na konto Wnioskodawcy całą naliczoną sumę za cztery lata, w jednej kwocie, po potrąceniu zwiększonego podatku w wysokości 32% - drugiego progu podatkowego. Wnioskodawca otrzymał emeryturę bez odsetek. Wnioskodawca, gdyby otrzymywał emeryturę na bieżąco, czy po pierwszym rozpoznaniu w 2012 r., nie przekroczyłby pierwszego progu podatkowego. Na długość czasu badania sprawy, terminy rozpraw, Wnioskodawca nie miał żadnego wpływu. W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca stwierdził, że kwota emerytury wpłynęła na rachunek bankowy Wnioskodawcy w dniu 23 października 2015 r. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowanym w uzupełnieniu wniosku): Czy wypłacona na rzecz Wnioskodawcy emerytura powinna być opodatkowana 18% a nie 32% stawką podatku dochodowego (chodzi o wypłaconą kwotę nadwyżki powyżej kwoty 85 528 zł)... Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowanym w uzupełnieniu wniosku), wypłacona na Jego rzecz emerytura powinna zostać opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych wg stawki 18% (chodzi o wypłaconą kwotę nadwyżki powyżej kwoty 85 528 zł), w każdym z kolejnych lat podatkowych, za które należny był Wnioskodawcy dochód wynikający z tej emerytury.
2016
11
maj

Istota:
Czy w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w świetle przepisów umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, emerytura Wnioskodawczyni wypłacana we Francji podlega opodatkowaniu wyłącznie w Polsce?
Fragment:
Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, źródłem przychodu jest m.in. emerytura lub renta. W myśl art. 12 ust. 7 cyt. ustawy przez emeryturę lub rentę rozumie się łączną kwotę świadczeń emerytalnych i rentowych, w tym kwoty emerytur kapitałowych wypłacanych na podstawie ustawy o emeryturach kapitałowych, wraz ze wzrostami i dodatkami, z wyłączeniem dodatków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz dodatków dla sierot zupełnych do rent rodzinnych. Stosownie do art. 35 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy do poboru zaliczek miesięcznych jako płatnicy są obowiązane osoby prawne i ich jednostki organizacyjne, które dokonują wypłaty emerytur i rent z zagranicy – od wypłacanych przez nie emerytur i rent. Natomiast w sytuacji, gdy przedmiotowa emerytura z zagranicy jest otrzymywana bez pośrednictwa płatnika należy mieć na uwadze przepis art. 44 ust. 1a pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym podatnicy osiągający dochody bez pośrednictwa płatników z emerytur i rent z zagranicy są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy, według zasad określonych w ust. 3a cyt. artykułu. Zgodnie z jego treścią, podatnicy uzyskujący dochody, o których mowa w ust. 1a, są obowiązani w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód był uzyskany, a za grudzień – w terminie złożenia zeznania podatkowego, wpłacać zaliczki miesięczne, stosując do uzyskanego dochodu najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.
2016
19
kwi

Istota:
1. Czy osiągając dochód wyłącznie z Holandii z tytułu pobierania świadczeń emerytalnych Wnioskodawca może zastosować ulgę zawartą w art. 27g ustawy?
2. Czy Wnioskodawca jest zobowiązany do samodzielnych wpłat zaliczek na podatek dochodowy z tytułu otrzymywania świadczenia emerytalnego?
Fragment:
Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, źródłem przychodów jest m.in. emerytura. Przez emeryturę lub rentę rozumie się łączną kwotę świadczeń emerytalnych i rentowych, w tym kwoty emerytur kapitałowych wypłacanych na podstawie ustawy o emeryturach kapitałowych, wraz ze wzrostami i dodatkami, z wyłączeniem dodatków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz dodatków dla sierot zupełnych do rent rodzinnych (art. 12 ust. 7 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). W świetle art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do poboru zaliczek miesięcznych jako płatnicy są obowiązane osoby prawne i ich jednostki organizacyjne, które dokonują wypłaty emerytur i rent z zagranicy - od wypłacanych przez nie emerytur i rent. Podatnicy osiągający dochody bez pośrednictwa płatników, z emerytur i rent z zagranicy, są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy, według zasad określonych w ust. 3a (art. 44 ust. 1a pkt 2 ww. ustawy). W myśl art. 44 ust. 3a ustawy, podatnicy uzyskujący dochody, o których mowa w ust. 1a, są obowiązani w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód był uzyskany, a za grudzień - w terminie złożenia zeznania podatkowego, wpłacać zaliczki miesięczne, stosując do uzyskanego dochodu najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.
2016
31
mar

Istota:
Czy w tej sytuacji na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania Polska ma prawo pobrać podatek od emerytury Wnioskodawczyni pobieranej w Kanadzie?
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy w tej sytuacji na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania Polska ma prawo pobrać podatek od emerytury Wnioskodawczyni pobieranej w Kanadzie... Czy Wnioskodawczyni musi doliczyć do emerytury pobieranej w Polsce emeryturę kanadyjską w kwocie podlegającej opodatkowaniu w Kanadzie (2.500 dolarów), tj. po odjęciu kwoty zwolnionej w Kanadzie z opodatkowania (10.000 dolarów)... Zdaniem Wnioskodawczyni, zgodnie z zawartym porozumieniem o unikaniu podwójnego opodatkowania, art. 18 emerytury i renty, które wyraźnie w pkt 4 a) art. 18 mówi „ emerytury i należności otrzymywane z Kanady na podstawie ustawy o emeryturach (...) nie będą podlegać opodatkowaniu w państwie drugim , tj. w Polsce tak długo, jak długo nie będą one podlegać podatkom kanadyjskim. Wnioskodawczyni uważa, że nie mogą być opodatkowane w Polsce. Wnioskodawczyni jest zdania, że urząd podatkowy nie ma prawa doliczać kanadyjskiej emerytury pobieranej przez Wnioskodawczynię w Polsce i pobierać podatek od obu emerytur. Po kilku latach pobierania kanadyjskiej emerytury kiedy oszczędności Wnioskodawczyni ulegną wyczerpaniu kwota emerytury zostanie uzupełniona ze środków świadczenia socjalnego i będzie wynosiła około 12.500 dolarów rocznie. Kwota 10.000 dolarów tej emerytury nie będzie w Kanadzie opodatkowana, jedynie 2.500 dolarów.
2016
5
mar

Istota:
Opodatkowanie emerytury wypłacanej według przepisów systemu ubezpieczeń społecznych Holandii oraz emerytury wypłacanej spoza publicznego systemu emerytalnego.
Fragment:
Mniejsza część emerytury pochodząca spoza systemu publicznego jest uzyskiwana z Holandii. Na tę dodatkową część składa się: renta z tytułu niepełnosprawności przyznana na 5 lat – „ składki na tę rentę ” nie były tytułem do ulgi podatkowej; dodatkowa emerytura – „ wpłata kapitału na tę emeryturę ” stanowiła tytuł do ulgi podatkowej w Holandii. Dochody z tej "dodatkowej" emerytury pochodzącej z ubezpieczenia prywatnego są opodatkowane w Holandii. Łączna kwota pobieranych emerytur w każdym roku przekracza 20.000 euro. Wypłaty emerytury z systemu powszechnego kwalifikują Wnioskodawcę do ulgi podatkowej w Holandii. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy zgodnie z Konwencją uzyskiwane przez Wnioskodawcę dochody z ubezpieczenia zarówno w powszechnym systemie emerytalnym, jak i pozostałe emerytury z ubezpieczeń prywatnych podlegają w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawcy uzyskiwane w Holandii dochody (emerytury) nie podlegają w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 4 ust. 2 lit. a) Konwencji w przypadku osób posiadających miejsce zamieszkania w dwóch krajach bierze się pod uwagę ściślejsze powiązania osobiste i gospodarcze.
2016
26
lut

Istota:
Opodatkowanie włoskiej emerytury.
Fragment:
(...) emerytury - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 11 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 23 października 2014 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie opodatkowania włoskiej emerytury w Polsce. We wniosku tym przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawczyni, posiadająca obywatelstwo polskie, od 2013 r. ma rezydencję podatkową we Włoszech – stosowny dokument złożyła do Urzędu Skarbowego. Od tego czasu centrum Jej interesów życiowych są Włochy, gdzie dodatkowo pracuje jako opiekunka osoby starszej. Od 2013 r. płaci podatek dochodowy we Włoszech. W Polsce Wnioskodawczyni pobiera emeryturę wypłacaną z ZUS na konto banku. Otrzymuje również emeryturę włoską wypłacaną przez INPS (Instytut Narodowy Ubezpieczenia Społecznego) odpowiednika ZUS, przelewaną na konto bankowe w Polsce. Wynagrodzenie od włoskiego pracodawcy Wnioskodawczyni dostaje „ do ręki ” i rozliczany jest podatek we Włoszech. W przesłanym uzupełnieniu wniosku Wnioskodawczyni wskazała, że w latach 2013-2014, zgodnie z wewnętrznym prawem kraju, zamieszkiwała we Włoszech, w ww. okresie na stałe zamieszkiwała we Włoszech.
2016
9
lut

Istota:
Proszę o zinterpretowanie przepisów podatkowych mówiących o podwójnym opodatkowaniu dotyczących Wnioskodawcy, który pobiera emeryturę z Francji i nie pracuje w Polsce.
Fragment:
Natomiast emerytury otrzymywane z tytułu usług o charakterze publicznym świadczonych na rzecz państwa, jednostek samorządu lokalnego tego państwa albo jednej z ich osób prawnych prawa publicznego podlegają opodatkowaniu tylko w tym państwie (we Francji). Natomiast tego rodzaju świadczenia podlegają opodatkowaniu w państwie rezydencji (w Polsce) wyłącznie w sytuacji gdy świadczeniobiorca ma w tym państwie zarówno miejsce zamieszkania, jak i posiada obywatelstwo tego państwa. W odniesieniu do emerytury wypracowanej przez Wnioskodawcę stwierdzić należy, że z art. 18 powołanej powyżej Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku, wynika, że emerytura otrzymywana przez Wnioskodawcę nie podlega opodatkowaniu w państwie rezydencji, czyli w Polsce. Dochód ten podlega opodatkowaniu w państwie, z którego jest wypłacany, czyli we Francji. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika bowiem, że Wnioskodawca otrzymuje przedmiotową emeryturę z tytułu świadczenia na rzecz państwa francuskiego usług o charakterze publicznym. Zatem, do emerytury wypłacanej przez francuską instytucję osobie zamieszkałej w Polsce nie stosuje się przepisów polskiego prawa podatkowego, gdyż w świetle ww.
2016
10
sty

Istota:
Wnioskodawca w przypadku przedłożenia czeku do realizacji przez klienta nie pełni roli płatnika, o którym mowa w art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Klient osiągający dochód z tytułu emerytury lub renty otrzymywanej z zagranicy bez pośrednictwa banku jest obowiązany zgodnie z art. 44 ust. 3a w zw. z art. 44 ust. 1a pkt 2 ww. ustawy bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy.
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 14 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczący podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków podatkowych Banku z tytułu wypłaty emerytur i rent zagranicznych na podstawie zrealizowanych czeków. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. W myśl art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do poboru zaliczek miesięcznych jako płatnicy są obowiązani: osoby prawne i ich jednostki organizacyjne, które dokonują wypłaty emerytur i rent z zagranicy od wypłacanych przez nie emerytur i rent. Bank (Wnioskodawca) realizuje czeki składane przez klientów, którzy w formie czeku otrzymują świadczenia z tytułu emerytur i rent z zagranicy. Wnioskodawca uzyskuje potwierdzenie co do charakteru wypłacanego świadczenia na podstawie oświadczenia klienta banku lub może przypuszczać na podstawie niektórych elementów czeku (np. wystawcą czeku jest instytucja, z której zazwyczaj są wypłacane świadczenia emerytalno-rentowe, tytuł płatności). Po zakwalifikowaniu świadczenia jako emerytura lub renta z zagranicy, bank wstępował w obowiązki płatnika w zakresie obliczenia i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłacanych świadczeń związanych z realizacją czeków w placówce banku. Od otrzymanej kwoty (pomniejszonej o podatek) bank potrąca 9% z tytułu składki na ubezpieczenie zdrowotne.
2015
10
gru
© 2011-2016 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Emerytura
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.