Emerytura | Interpretacje podatkowe

Emerytura | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to emerytura. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy Wnioskodawczyni ma prawo odliczyć składkę zdrowotną na ubezpieczenie zdrowotne potrącane z niemieckiej emerytury od podatku, który wpływa do urzędu skarbowego z polskiej emerytury?
Fragment:
Emerytura z Niemiec przekazywana jest na konto Wnioskodawczyni. Od podstawy otrzymywanej z niemieckiej emerytury Bank potrąca 9% na ubezpieczenie zdrowotne. Polską emeryturę Wnioskodawczyni uzyskuje z ZUS, z której też jest potrącane co miesiąc 9% na ubezpieczenie zdrowotne, podatek. Wnioskodawczyni w 2016 r. uzyskała dochody z tytułu emerytury wypłacanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz emerytury z Niemiec. Identyczna sytuacja miała miejsce w roku 2015. Bank wypłacający Wnioskodawczyni emeryturę z Niemiec przesłał PIT-11, w którym wykazane zostały jedynie składki na ubezpieczenie zdrowotne podlegające odliczeniu od podatku. Wątpliwości Wnioskodawczyni, budzi kwestia możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne potrącane z niemieckiej emerytury od podatku. Emerytura w polsko–niemieckiej umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania została uregulowana w art. 18 umowy zawartej w dniu 14 maja 2003 r. między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku (t.j. Dz.U. z 2005 r., Nr 12, poz. 90) Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. umowy, emerytury i podobne świadczenia lub renty, otrzymywane przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie z drugiego Umawiającego się Państwa, podlegają opodatkowaniu tylko w tym pierwszym Państwie.
2017
26
cze

Istota:
Opodatkowanie zagranicznych emerytur.
Fragment:
Zgodnie z tym przepisem, z zastrzeżeniem postanowień artykułu 18 ustęp 2 niniejszej Konwencji, emerytury, renty i inne podobne wynagrodzenia wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie. W konsekwencji emerytura wypłacana Wnioskodawcy z Wielkiej Brytanii z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych podlega opodatkowaniu tylko w miejscu zamieszkania, tj. w Polsce. Reasumując, w świetle przedstawionych powyżej przepisów emerytura otrzymywana z niemieckiego obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych podlega opodatkowaniu wyłącznie w Niemczech, natomiast pozostałe wskazane we wniosku emerytury, tj. emerytura otrzymywana w Polsce z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, emerytura wypłacana z angielskiego obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych oraz emerytura wypłacana Niemiec z Pracowniczego Programu Emerytalnego podlegają opodatkowaniu tylko w Polsce. Przy czym jak, wyjaśniono powyżej niemiecka emerytura stanowiąca świadczenie z Pracowniczego Programu Emerytalnego, po spełnieniu warunków wynikających z art. 21 ust. 1 pkt 58 lit. b) oraz z art. 21 ust. 33 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych może korzystać w Polsce ze zwolnienia z podatku dochodowego. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.
2017
26
cze

Istota:
Opodatkowania emerytury otrzymywanej z Niemiec.
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 28 marca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek, uzupełniony w dniu 24 maja 2017 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania emerytury otrzymywanej z Niemiec. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Od dnia 6 czerwca 2014 r. Wnioskodawca otrzymuje wypracowaną emeryturę z ZUS w Polsce oraz świadczenie wypłacane z niemieckiego systemu ubezpieczeń socjalnych Deutsche Rentenversicherung. W latach 1993-1997 Wnioskodawca pracował sezonowo w Niemczech na podstawie umowy o pracę (w sumie 1,7 roku). Pracodawca niemiecki odprowadzał składki ubezpieczeniowe na wypadek bezrobocia, emerytalne i zdrowotne od następstw wypadków. Świadczenie przyznane Wnioskodawcy z niemieckiego systemu ubezpieczeń socjalnych wynosi obecnie 23,14 € miesięcznie i jest wypłacane w styczniu i lipcu po 138,84 €. Bank przelicza świadczenie na złotówki i pobiera podatek dochodowy. Wnioskodawca zawsze był i jest obywatelem Polski. Posiadał stałe miejsce zamieszkania w Polsce, która była i jest centrum Jego interesów osobistych. Poza emeryturą z ZUS i Deutsche Rentenversicherung Wnioskodawca nie posiada żadnych dochodów, są to Jego jedyne środki utrzymania. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Bank prawidłowo postępuje potrącając podatek dochodowy od emerytury z Niemiec? Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania z dnia 14 maja 2003 r. między Polską a Niemcami podatek od świadczenia jest potrącany przez Deutsche Rentenversicherung, ponieważ jest to niemiecka instytucja państwowa, zatem w Polsce nie powinno się odprowadzać podatku.
2017
20
cze

Istota:
Opodatkowanie dochodów uzyskanych z emerytur z Holandii uzyskanych w 2016 r. oraz odliczenia od podatku składek na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne zapłaconych przez podatnika.
Fragment:
Wnioskodawca uzyskiwał emeryturę państwową (AOW-uitkering) oraz emeryturę prywatną z .... Zdaniem Wnioskodawcy, obie emerytury są częścią publicznego systemu emerytalnego. Składki na emeryturę prywatną odprowadzał za Wnioskodawcę Jego zakład pracy (pracodawca). W 2016 r. opodatkowaniu w Holandii podlegała emerytura prywatna z ... (II filar). Od emerytury prywatnej został pobrany podatek w wysokości 386 euro, jednak z uwagi na niskie dochody zostanie on zwrócony Wnioskodawcy w 2017 r. przez organ podatkowy w Holandii. Wnioskodawca w latach 2012-2014 oprócz emerytury prywatnej z ... (III filar) nie otrzymywał innych świadczeń. W 2011 r. Wnioskodawca uzyskał emeryturę państwową (AOW-uitkering) w kwocie 11 888 euro brutto, oraz emerytury prywatne z ... (II filar) w kwocie 4 609 euro brutto ... (III filar) w kwocie 3 547 euro brutto oraz z ... (III filar) w kwocie 325 euro brutto. Od emerytury państwowej (AOW-uitkering) nie został pobrany podatek za 2011 r. Od prywatnych emerytur został pobrany podatek w łącznej wysokości 816 euro. Od emerytury państwowej (AOW-uitkering) nie jest pobierany podatek dochodowy w Holandii (podlega zwolnieniu), z uwagi na nieprzekroczenie progu podatkowego.
2017
14
cze

Istota:
W zakresie opodatkowania emerytury po zmarłym mężu otrzymywanej z Niemiec
Fragment:
Mąż Wnioskodawczyni nie był urzędnikiem państwowym, do emerytury pracował na terenie Niemiec w firmie prywatnej i na terenie Niemiec przeszedł na emeryturę. Emerytura po zmarłym mężu jest wypłacana z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych Niemiec. Z podatku po zmarłym mężu Wnioskodawczyni rozlicza się w Urzędzie Skarbowym Finanzam Neubraidenburg. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy rozliczając się z emerytury po zmarłym mężu (obywatelu Niemiec) na terenie Republiki Federalnej Niemiec Wnioskodawczyni jest zobowiązana do kolejnego rozliczania się na terenie Polski? Zdaniem Wnioskodawczyni, podatek po zmarłym mężu od renty, którą otrzymuje, powinna opłacać w Republice Federalnej Niemiec. Mąż Wnioskodawczyni zmarł, w dniu 13 grudnia 2010 r., a emeryturę po nim otrzymała w lipcu 2011 r. Emerytura z Niemiec przysyłana była do banku, który przez dwa lata (2011, 2012) potrącał podatek co miesiąc odprowadzając go do Urzędu Skarbowego, co było niezgodne z prawem. Za lata 2011-2012 Wnioskodawczyni rozliczała się w Urzędzie Skarbowym. Niemiecki urząd skarbowy przysłał Wnioskodawczyni pismo z informacją, że powinna rozliczać się w Niemczech i podatek zapłacony za lata 2011-2012 powinien zostać Jej zwrócony powołując się na art. 18 pkt 2 umowy między Rzeczyspospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku.
2017
7
cze

Istota:
Opodatkowanie emerytury z USA.
Fragment:
U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 9 września 2016 r. (data wpływu 12 września 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania emerytury z USA – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 12 września 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania emerytury z USA. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawca w 2016 r. powrócił na stałe do Polski, po wielu latach przebywania w Stanach Zjednoczonych Ameryki, gdzie pracował w szpitalu. Wnioskodawca jako kardiochirurg w USA działał również charytatywnie między innymi na rzecz dzieci z Polski, którym Zainteresowany umożliwiał bezpłatne operacje serca, przeprowadzone w USA. Przez wiele lat pracy na emigracji Wnioskodawca wypracował sobie prawo do emerytury w USA tzn. Social Security. W związku z tym, iż od początku 2016 r. Wnioskodawca mieszka na stałe w Polsce i posiada w Polsce centrum interesów życiowych, świadczenie emerytalne z USA Zainteresowany otrzymuje na swój rachunek bankowy w Polsce. Agencja Konsularna w USA pomogła Wnioskodawcy w procedurach związanych z przelewem świadczeń emerytalnych bezpośrednio na konto bankowe w Polsce. Od emerytury, którą Wnioskodawca otrzymuje z USA, polski bank potrąca podatek dochodowy, pomimo iż również w USA ten podatek jest potrącany.
2017
18
maj

Istota:
Opodatkowanie emerytury wypłacanej według przepisów systemu ubezpieczeń społecznych Holandii oraz emerytury wypłacanej spoza publicznego systemu emerytalnego.
Fragment:
Mniejsza część emerytury pochodząca spoza systemu publicznego jest uzyskiwana z Holandii. Na tę dodatkową część składa się: renta z tytułu niepełnosprawności przyznana na 5 lat – „ składki na tę rentę ” nie były tytułem do ulgi podatkowej; dodatkowa emerytura – „ wpłata kapitału na tę emeryturę ” stanowiła tytuł do ulgi podatkowej w Holandii. Dochody z tej "dodatkowej" emerytury pochodzącej z ubezpieczenia prywatnego są opodatkowane w Holandii. Łączna kwota pobieranych emerytur w każdym roku przekracza 20.000 euro. Wypłaty emerytury z systemu powszechnego kwalifikują Wnioskodawcę do ulgi podatkowej w Holandii. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy zgodnie z Konwencją uzyskiwane przez Wnioskodawcę dochody z ubezpieczenia zarówno w powszechnym systemie emerytalnym, jak i pozostałe emerytury z ubezpieczeń prywatnych podlegają w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Zdaniem Wnioskodawcy, uzyskiwane w Holandii dochody (emerytury) nie podlegają w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 4 ust. 2 lit. a) Konwencji w przypadku osób posiadających miejsce zamieszkania w dwóch krajach bierze się pod uwagę ściślejsze powiązania osobiste i gospodarcze.
2017
17
maj

Istota:
Opodatkowanie emerytury otrzymanej z Holandii.
Fragment:
Wnioskodawczyni posiada polskie obywatelstwo i od 6 lat otrzymuje emeryturę holenderską, przy czym do Polski przesyłana jest od września 2016 r. Wnioskodawczyni otrzymuje emeryturę w Polsce z ZUS. Emeryturę z Holandii wypłaca ... i jest ona wypłacana z systemu ubezpieczeń społecznych w Holandii. Wnioskodawczyni uzyskuje emeryturę w wysokości 343,41 EURO brutto miesięcznie. Emerytura z Holandii nie jest zwolniona z podatku dochodowego. Wnioskodawczyni nie kwalifikuje się do ulg podatkowych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku): Dlaczego ... S.A. pobiera zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych od emerytury wypłaconej z Holandii w sytuacji, kiedy zaliczka na podatek dochodowy pobierana jest wcześniej w Holandii? Czy dochody z emerytury holenderskiej winny być dwukrotnie obciążane zaliczką na podatek i jaka procedura jest prawidłowa? Zdaniem Wnioskodawczyni (ostatecznie sformułowanym w uzupełnieniu wniosku), od emerytury holenderskiej powinna być pobierana zaliczka na podatek dochodowy jedynie w Holandii. Ewentualna różnica w podatku, powinna zostać rozliczona w rocznym zeznaniu podatkowym. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.
2017
11
maj

Istota:
Opodatkowanie emerytury otrzymywanej z Austrii.
Fragment:
Z przepisu tego jednoznacznie wynika, że emerytura opodatkowana jest wyłącznie w jednym państwie – państwie, w którym osoba pobierająca emeryturę ma miejsce zamieszkania. Stosownie natomiast do uregulowań art. 19 ust. 2 lit. a) cyt. umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania – jakakolwiek emerytura wypłacana przez lub pochodząca z funduszy utworzonych przez Umawiające się Państwo lub jego jednostkę terytorialną albo organ lokalny osobie fizycznej z tytułu świadczenia usług na rzecz tego Państwa lub jednostki terytorialnej albo organu lokalnego podlega opodatkowaniu tylko w tym Państwie. Jednakże taka emerytura podlega opodatkowaniu tylko w drugim Umawiającym się Państwie, jeżeli osoba jest obywatelem tego Państwa i posiada w nim miejsce zamieszkania (art. 19 ust. 2 lit. b) ww. umowy). Przepis ten określa z kolei jedyny przypadek, kiedy emerytura może być opodatkowana w państwie, które ją wypłaca. Warunkiem jest, aby emerytura była wypłacana z tytułu świadczenia usług na rzecz wypłacającego emeryturę państwa, jednostki terytorialnej albo organu lokalnego. Jednakże nawet wówczas, gdyby osoba fizyczna świadczyła usługi na rzecz jednego z tych trzech podmiotów, to jej emerytura nie będzie opodatkowana w państwie, które ją wypłaca, lecz w drugim państwie jeśli tylko osoba ta jest obywatelem drugiego państwa i ma w nim miejsce zamieszkania.
2017
11
maj

Istota:
Opodatkowanie emerytury otrzymywanej z Niemiec.
Fragment:
U. z 2005 r., Nr 12, poz. 90), emerytury i podobne świadczenia lub renty, otrzymywane przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie z drugiego Umawiającego się Państwa, podlegają opodatkowaniu tylko w tym pierwszym Państwie. Natomiast zgodnie z art. 18 ust. 2 ww. umowy, bez względu na postanowienia ustępu 1 niniejszego artykułu płatności otrzymywane przez osobę mającą miejsce zamieszkania w jednym Umawiającym się Państwie z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych drugiego Umawiającego się Państwa, podlegają opodatkowaniu tylko w tym drugim Państwie. Z powyższych przepisów wynika zatem, iż emerytura otrzymywana z Niemiec, wypłacana osobie mającej miejsce zamieszkania w Polsce, podlega co do zasady opodatkowaniu tylko w Polsce. Wyjątek dotyczy jednak sytuacji, gdy świadczenie jest wypłacane z niemieckiego obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych. Wtedy, stosownie do art. 18 ust. 2 ww. umowy, płatności takie podlegają opodatkowaniu tylko w państwie źródła, tj. w Niemczech. Mając na względzie powyższe, w sytuacji gdy emerytura – jak wskazano w uzupełnieniu wniosku – jest otrzymywana przez Wnioskodawcę z obowiązkowego sytemu ubezpieczeń socjalnych Niemiec, podlega opodatkowaniu, zgodnie z powołanym art. 18 ust. 2 ww. umowy, tylko w Niemczech i tym samym nie podlega opodatkowaniu w Polsce.
2017
10
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Emerytura
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.