Emerytura | Interpretacje podatkowe

Emerytura | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to emerytura. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Emerytura otrzymywana z funduszu emerytalnego ONZ mającego siedzibę w USA nie podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 58 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z uwagi na niespełnienie warunku określonego w art. 21 ust. 33 ww. ustawy. Zatem emerytura z funduszu emerytalnego ONZ stanowi dochód w rozumieniu art. 12 ust. 7 o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegający opodatkowaniu na zasadach ogólnych według skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy – (18% lub 32% ).
Fragment:
Biorąc pod uwagę ww. przepisy należy stwierdzić, że otrzymywana przez Wnioskodawcę emerytura w postaci wypłaty z United Nations Joint Staff Pension Fund podlegają opodatkowaniu zarówno w Polsce, jak i w USA. W Polsce ww. emerytura podlega opodatkowaniu zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT, źródłem przychodu jest m.in. emerytura. W myśl art. 12 ust. 7 ww. ustawy, przez emeryturę lub rentę rozumie się łączną kwotę świadczeń emerytalnych i rentowych, w tym kwoty emerytur kapitałowych wypłacanych na podstawie ustawy o emeryturach kapitałowych, wraz ze wzrostami i dodatkami, z wyłączeniem dodatków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz dodatków dla sierot zupełnych do rent rodzinnych. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 58 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są wypłaty środków zgromadzonych w pracowniczym programie emerytalnym dokonane na rzecz uczestnika lub osób uprawnionych do tych środków po śmierci uczestnika – z zastrzeżeniem ust. 33.
2018
17
mar

Istota:
W zakresie opodatkowania emerytury otrzymywanej z Polski
Fragment:
Mając na uwadze powyższe przepisy prawa oraz przedstawiony stan faktyczny należy stwierdzić, że emerytura wypłacana w Polsce przez ZUS, Wnioskodawczyni jako osobie mającej miejsce zamieszkania w Polsce i posiadającej tylko obywatelstwo polskie, podlega opodatkowaniu tylko w Polsce zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, za wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, źródłem przychodu jest m.in. emerytura lub renta. W myśl art. 12 ust. 7 cyt. ustawy przez emeryturę lub rentę rozumie się łączną kwotę świadczeń emerytalnych i rentowych, w tym kwoty emerytur kapitałowych wypłacanych na podstawie ustawy o emeryturach kapitałowych, wraz ze wzrostami i dodatkami, z wyłączeniem dodatków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz dodatków dla sierot zupełnych do rent rodzinnych. W myśl art. 34 ust. 1 ww. ustawy, organy rentowe są obowiązane jako płatnicy pobierać zaliczki miesięczne od wypłacanych bezpośrednio przez te organy emerytur i rent, świadczeń przedemerytalnych i zasiłków przedemerytalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, rent strukturalnych oraz rent socjalnych.
2018
9
mar

Istota:
W zakresie opodatkowania emerytury z Polski i dochodów z pracy wykonywanej w Wielkiej Brytanii oraz ustalenia właściwości miejscowej Urzędu Skarbowego
Fragment:
Wnioskodawczyni pobiera emeryturę z Polski (ZUS) oraz uzyskuje dochody z pracy wykonywanej w Wielskiej Brytanii. Biorąc pod uwagę powyższe uregulowania prawne oraz przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego, należy wskazać, że Wnioskodawczyni mająca miejsce zamieszkania w Wielskiej Brytanii i posiadająca tam ośrodek interesów życiowych, będzie podlegała w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, tj. opodatkowaniu jedynie od dochodów osiągniętych na terytorium RP, z uwzględnieniem Konwencji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. Zatem emerytura wypłaca przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zgodnie z art. 17 ust. 1 Konwencji, będzie opodatkowana tylko w państwie zamieszkania, tj. w Wielkiej Brytanii, natomiast w Polsce emerytura ta nie będzie podlegała opodatkowaniu i wykazaniu w zeznaniu podatkowym. Stanowisko Wnioskodawczyni w części dotyczącej emerytury jest nieprawidłowe, gdyż brak rozliczenia emerytury w Polsce, jak wyjaśniono powyżej, wynika z tego, że emerytura będzie opodatkowana tylko w państwie zamieszkania, a nie jak wskazała Wnioskodawczyni ze względu na rozliczenie emerytury przez ZUS. Odnosząc się natomiast do dochodów z tytułu pracy wykonywanej w Wielkiej Brytanii, należy wskazać, że zgodnie z treścią art. 14 ust. 1 Konwencji, dochody z tytułu pracy wykonywanej na terytorium Wielkiej Brytanii przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Wielkiej Brytanii będą podlegały opodatkowaniu tylko w Wielkiej Brytanii.
2018
6
lut

Istota:
W zakresie opodatkowania w Polsce emerytury
Fragment:
Nr 0114-KDIP3-3-3.4011.322.2017.1.JK3 (data nadania 1 września 2017 r., data doręczenia 11 września 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania w Polsce emerytury– jest : prawidłowe - w odniesieniu do roku 2017 r. nieprawidłowe - w odniesieniu do roku 2016 r. UZASADNIENIE W dniu 28 lipca 2017 r. do tutejszego organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania w Polsce emerytury. Z uwagi na braki formalne, pismem z dnia 1 września 2017 r. (data nadania 1 września 2017 r., data doręczenia 11 września 2017 r.) Nr 0114-KDIP3-3.4011.322.2017.1.JK3 tutejszy organ wezwał Wnioskodawczynię do uzupełnienia przedmiotowego wniosku. Pismem z dnia 15 września 2017 r. (data nadania 16 września 2017 r., data wpływu 25 września 2017 r.) Wnioskodawczyni uzupełniła wniosek w terminie. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Miejscami położenia źródeł dochodów Wnioskodawczyni są Polska i Republika Czeska. Wnioskodawczyni pobiera emeryturę wypłacaną przez ZUS na podstawie odpowiedniej decyzji. Ze względu na fakt, że pracowała także w byłej Czechosłowacji naliczono emeryturę za cały okres pracy, ZUS pomniejsza o lata, które pracowała za granicą. Za lata pracy przepracowane za granicą emeryturę wypłaca czeski odpowiednik ZUS.
2018
2
lut

Istota:
Dochód uzyskany z najmu domu w Wielkiej Brytanii podlega opodatkowaniu w Wielkiej Brytanii. W Polsce dochód ten pozostanie dochodem zwolnionym z opodatkowania. Wnioskodawczyni nie będzie zobowiązana do złożenia PIT-28 i rozliczenia tego dochodu w sytuacji wyboru formy opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, Warunkiem jest jednak skuteczne złożenie przez Wnioskodawczynię oświadczenia, że uzyskane przychody z najmu opodatkuje ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Natomiast dochód uzyskany z najmu domu w Wielkiej Brytanii opodatkowany na zasadach ogólnych (według skali) będzie miał wpływ na opodatkowanie dochodów z emerytury polskiej i angielskiej. W tej sytuacji dochód ten będzie podlegał wykazaniu w zeznaniu PIT-36.
Fragment:
Emerytura polska jest wypłacana w Polsce, Wnioskodawczyni nabyła ją z funduszu ZUS. Emerytura angielska jest wypłacana w Anglii i Wnioskodawczyni nabyła prawa z systemu jaki obowiązuje w Polsce – odpowiednik ZUS. Wnioskodawczyni nie pełni funkcji publicznej ani w Polsce ani w Anglii. Emerytura w Polsce i emerytura w Anglii pochodzi z pracowniczego programu emerytalnego obowiązujących w Polsce i Wielkiej Brytanii – Polska – ZUS, Anglia – Pension Service Departament for Work and Pension. Wnioskodawczyni posiada dwa obywatelstwa: polskie i brytyjskie oraz jest w posiadaniu dwóch paszportów: polskiego i brytyjskiego. Wnioskodawczyni po powrocie do Polski będzie wynajmowała swój dom w Anglii w ramach wynajmu prywatnego. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy po powrocie do Polski podatki od swoich dochodów takich jak: wynajem domu w Anglii, emerytura angielska i emerytura polska, Wnioskodawczyni będzie płaciła w Polsce? Zdaniem Wnioskodawczyni, cały czas jak mieszka w Anglii płaci podatki od wynajmu domu i emerytury angielskiej. Z chwilą przyznania emerytury w Polsce w 2015 r., Wnioskodawczyni płaci podatki od polskiej emerytury również w Anglii.
2018
22
sty

Istota:
1.Gdzie otrzymywana przez Wnioskodawczynię emerytura z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych w Niemczech powinna zostać opodatkowana?2.Czy podatek powinien potrącić polski bank, do którego wpływa emerytura niemiecka?3.Czy niemiecka emerytura powinna być wykazywana w rocznym zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu?
Fragment:
Bank, do którego wpływa otrzymywana przez Wnioskodawczynię emerytura z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych w Niemczech, od kwoty emerytury potrąca zaliczki na podatek dochodowy oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Raz w roku Wnioskodawczyni otrzymuje z banku PIT-11 z informacją o pobranych w ciągu roku zaliczkach na podatek dochodowy z tytułu wypłaconych za pośrednictwem banku emerytur zagranicznych. Dochody z otrzymanego z banku PIT-11 Wnioskodawczyni uwzględnia składając roczne zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu. Z niemieckiego urzędu skarbowego Finanzamt Neubrandenburg (RIA) Wnioskodawczyni uzyskała informację, że z początkiem 2005 r. weszła w życie reforma opodatkowania dochodów z tytuły emerytur w Niemczech. W wyniku ustawy o dochodach z emerytur, opodatkowanie emerytur osób zamieszkujących za granicą (w tym również w Polsce) m.in. z niemieckiego ustawowego systemu ubezpieczeń społecznych, uległo zmianie w taki sposób, że emerytury te podlegają obecnie zasadom ograniczonego opodatkowania w Niemczech. Pobierana przez Wnioskodawczynię emerytura jest emeryturą niemiecką, wypłacaną przez niemieckie ustawowe ubezpieczenie emerytalne. W zaistniałej sytuacji otrzymywana przez Wnioskodawczynię emerytura z Niemiec jest podwójnie opodatkowana. Wnioskodawczyni płaci podatek dochodowy w Niemczech według stawki 25%, uwzględniając kwotę wolną oraz płaci również podatek dochodowy w Polsce w wysokości 18%.
2017
28
gru

Istota:
Czy bank w Polsce słusznie pobiera podatek dochodowy od emerytury z Norwegii tj. w drugim kraju umawiającym się, podczas gdy emerytura zwolniona jest od podatku dochodowego w pierwszym kraju, w myśl zasady unikania podwójnego opodatkowania?
Fragment:
Po ukończeniu 65 lat i 10 miesięcy życia, Wnioskodawca w marcu 2016 r. przeszedł na emeryturę. Emeryturę polską za okres pracy w Polsce Wnioskodawca otrzymuje od 1 marca 2016 r. Od emerytury potrącany jest podatek dochodowy i składka na ubezpieczenie zdrowotne. Od 1 czerwca 2017 r., po osiągnięciu wieku emerytalnego obowiązującego w Norwegii, tj. 67 lat, Wnioskodawca otrzymał emeryturę w wysokości 1 872 NOK – przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym (36%). Do wymaganych dokumentów o przyznanie emerytury Wnioskodawca dołączył dokumenty potwierdzające wysokość emerytury w Polsce. Organem emerytalnym jest ...... W Norwegii kwota wolna od podatku wynosi 50 000 NOK. Kwota emerytury brutto (1 872 NOK × 12) wynosi 22 464 NOK i nie przekracza ww. kwoty wolnej. Jest zwolniona od podatku dochodowego. Z każdej miesięcznej emerytury pobierana jest zaliczka na podatek dochodowy; za rok podatkowy 2016 zwracana dopiero w październiku 2017 r. – jako nadpłata,. Emerytura z Norwegii jest przelewana na konto Wnioskodawcy w Polsce. Bank od tej kwoty emerytury pobiera podatek dochodowy. Stosownie do art. 17 ust. 1 Konwencji z dnia 9 września 2009 r. między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Norwegii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz Protokołu do tej Konwencji (Dz.
2017
19
paź

Istota:
1. Czy kwota, jaką otrzymuje Wnioskodawca z austriackiej instytucji emerytalnej może być zwolniona od podatku?
2. Czy Wnioskodawca może ubiegać się o zwrot – jego zdaniem – niesłusznie pobranego podatku za cały okres otrzymywania tego świadczenia?
Fragment:
Wnioskodawca otrzymuje emeryturę z austriackiej instytucji emerytalnej „ Pensionversicherungstalt der Arbeiter ” w wysokości 56,54 euro miesięcznie (stan na dzień 1 stycznia 2017 r.), która jest mu wypłacana raz na kwartał za pośrednictwem Banku. Od tej kwoty pobierany jest podatek dochodowy. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż emerytura wypłacana Wnioskodawcy z austriackiej instytucji emerytalnej „ Pensionversicherungstalt der Arbeiter ” w związku z wykonywaniem przez niego w okresie II wojny światowej pracy przymusowej w Zakładach Zbrojeniowych, korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 1 ustawy o zwolnieniu świadczeń z tytułu prześladowań przez nazistowskie Niemcy z podatków i opłat oraz o niezaliczaniu ich do dochodów. Wnioskodawca może zatem ubiegać się o zwrot już pobranego podatku. Odnosząc się natomiast do kwestii możliwości ubiegania się o zwrot niesłusznie pobranego podatku za cały okres pobierania tego świadczenia, czyli od 2000 r. wskazać należy, że stosownie do art. 72 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, za nadpłatę uważa się kwotę nadpłaconego lub nienależnie zapłaconego podatku.
2017
19
paź

Istota:
Opodatkowanie i sposób rozliczenia w zeznaniu rocznym emerytury otrzymywanej z Węgier oraz prawo do odliczenia od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne pobieranej z emerytury węgierskiej
Fragment:
Emerytura przekazywana jest na konto Wnioskodawcy w banku w Polsce. Wnioskodawca powziął wątpliwość czy od dochodów, tj. emerytury węgierskiej wypłacanej Wnioskodawcy w ramach obowiązkowego systemu zabezpieczeń socjalnych Węgier, bank jako płatnik postępuje właściwie i nie pobiera zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, stosując art. 18 ust. 1 Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Węgierską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku. Stosownie do treści art. 18 ust. 1 Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Węgierską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, sporządzonej w Budapeszcie dnia 23 września 1992 r. (Dz.U. z 1995 r., Nr 125, poz. 602, ze zm.), emerytury, renty i inne podobne świadczenia wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie z tytułu wcześniejszej pracy najemnej, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie. Natomiast zgodnie z art. 18 ust. 2 ww. Konwencji, bez względu na postanowienie ustępu 1, emerytury, renty i inne podobne świadczenia wypłacane w ramach obowiązkowego systemu zabezpieczeń socjalnych Umawiającego się Państwa osobie mającej miejsce zamieszkania w drugim Umawiającym się Państwie z tytułu wcześniejszej pracy najemnej, podlegają opodatkowaniu tylko w tym pierwszym Umawiającym się Państwie.
2017
14
paź

Istota:
Opodatkowanie emerytury otrzymywanej z systemu ubezpieczeń socjalnych państwa Bułgarii.
Fragment:
Wnioskodawca podsumowuje, że od stycznia 2017 r. otrzymuje bułgarską emeryturę za wiek i staż pracy w Bułgarii na konto w Banku ... w .... Pomimo, że emerytury bułgarskie są zwolnione z podatku dochodowego (co potwierdził Naczelnik II Urzędu Skarbowego ...), Bank ... pobiera z konta Wnioskodawcy zaliczki na podatek dochodowy i ubezpieczenie zdrowotne. W Polsce Wnioskodawca jest ubezpieczony zdrowotnie (płaci składki) z tytułu pobierania polskiej emerytury. Wnioskodawca dodał, że Jego żona pobiera emeryturę z Bułgarii, która od samego początku wpływa na konto Banku ... S.A. i jest zwolniona z podatku dochodowego. W uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, że posiada obywatelstwo bułgarskie. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mieszka na stałe od 1981 r. (posiada kartę stałego pobytu), tj. 36 lat. Od października 2004 r. Wnioskodawca jest na emeryturze, regularnie co roku się rozlicza i posiada obowiązek podatkowy w Polsce. Od dnia 23 maja 2007 r. Wnioskodawcy została przyznana na stałe emerytura przez Państwowy Instytut Ubezpieczeniowy w ..., która w Bułgarii jest zwolniona od podatku dochodowego. Emerytura ta wypłacana jest w ramach systemu ubezpieczeń socjalnych państwa Bułgarii i stanowi jedyny dochód Wnioskodawcy z tego kraju.
2017
12
paź
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Emerytura
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.