Emerytura | Interpretacje podatkowe

Emerytura | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to emerytura. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Odliczenie od dochodu składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych.
Fragment:
W myśl art. 10 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy – źródłami przychodów są: stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta. Stosownie do art. 11 ust. 1 ww. ustawy – przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Z wniosku wynika, że od dnia 29 września 2010 r. Wnioskodawca przebywa na emeryturze. W dniu 16 marca 2012 r. Wnioskodawca złożył oświadczenie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych o podjęciu pracy w ramach stosunku pracy, z której przychód stanowić będzie podstawę do zawieszenia świadczenia emerytalnego. W dniu 19 marca 2012 r. ZUS wydał decyzję o wstrzymaniu wypłaty emerytury Wnioskodawcy od najbliższego terminu płatności świadczenia, tj. od 10 kwietnia 2012 r. W czerwcu 2014 r. Wnioskodawca otrzymał z ZUS zawiadomienie datowane na 6 czerwca 2014 r. o rozliczeniu emerytury za rok 2013 w związku z przychodem uzyskanym w poszczególnych miesiącach roku 2013. W zawiadomieniu tym stwierdzono, że w przypadku wyrażenia zgody ze strony Wnioskodawcy na dokonanie przez oddział ZUS wpłaty kwoty 6.900,91 zł na FUS poprzez potrącenie tej kwoty z przysługującego wyrównania (po pomniejszeniu o zaliczkę na podatek dochodowy i składkę na ubezpieczenie zdrowotne) oddział ZUS wyda decyzję rozliczającą świadczenie, w której dokona zwrotu kwoty 19.078,65 zł.
2016
21
gru

Istota:
Opodatkowanie emerytur otrzymywanych z Niemiec.
Fragment:
Od 21 grudnia 2015 r. zamieszkuje w Polsce i oprócz ww. emerytur niemieckich w Polsce nie osiąga żadnych dochodów. W związku z otrzymaną w grudniu 2015 r. na konto w Polsce emeryturą Bank wystawił Wnioskodawczyni PIT-11 za 2015 r. W tym stanie rzeczy Wnioskodawczyni złożyła PIT-36 za 2015 r. wskazując przychód w postaci emerytury zagranicznej. W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawczyni wskazała, że od dnia 21 grudnia 2015 r. przeprowadziła się na stałe do Polski (pobyt stały) i Polska jest jej centrum interesów osobistych. Tak więc ma miejsce zamieszkania dla celów podatkowych (tj. rezydencję podatkową i nieograniczony obowiązek podatkowy) w Polsce. W grudniu 2015 r. na konto bankowe Wnioskowczyni w Polsce wpłynęła dodatkowa emerytura z Kommunalen Versorgungsverbands ..., od której to Bank pobrał zaliczkę na podatek dochodowy. Od stycznia 2016 r. na konto Wnioskodawczyni co miesiąc wpływa emerytura z Deutsche Rentenversicherung Bund oraz dodatkowa emerytura z Kommunalen Versorgungsverbands .... Z jednego i z drugiego tytułu Bank pobiera zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Mając zatem na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny i przytoczone przepisy prawne stwierdzić należy, że emerytura wypłacana Wnioskodawczyni z niemieckiego obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych tj. z Deutsche Rentenversicherung Bund, podlega opodatkowaniu, zgodnie z powołanym art. 18 ust. 2 umowy międzynarodowej, tylko w Niemczech i tym samym nie podlega opodatkowaniu w Polsce.
2016
5
gru

Istota:
Czy otrzymany przez Wnioskodawczynię dochód z tytułu emerytury wypłacanej w Bośni i Hercegowinie powinien podlegać opodatkowaniu w Polsce?
Fragment:
Wnioskodawczyni uzyskuje od 1 marca 2003 r. dochód z emerytury z tytułu pracy w zawodzie nauczycielki w byłej Jugosławii oraz w Polsce. Z tytułu stażu pracy w Polsce (156 miesięcy) otrzymuje emeryturę wypłacaną przez ZUS, w wysokości około 530 zł miesięcznie. Natomiast z tytułu stażu w byłej Jugosławii (240 miesięcy) otrzymuje emeryturę wypłacaną w Bośni i Hercegowinie, przez Federalny Zakład Ubezpieczeń Społecznych w M. Urząd Administracyjny w S., w wysokości około 300 euro miesięcznie. Od emerytury, z uwagi na jej wysokość, nie jest pobierany w Bośni i Hercegowinie podatek dochodowy, co jest zgodne z tamtejszym prawem podatkowym. Emerytura ta przekazywana jest na rachunek walutowy Wnioskodawczyni prowadzony w polskim banku. Wnioskodawczyni do chwili obecnej (złożone zostało zeznanie podatkowe za 2015 r.) dokonywała w Polsce samodzielnego obliczenia i zapłaty podatku dochodowego od emerytury zagranicznej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie unikania podwójnego opodatkowania między Polską a Bośnią i Hercegowiną, wynikającymi z przytoczonych artykułów Umowy z 1985 r. między Polską Rzecząpospolitą Ludową i Socjalistyczną (...)
2016
3
gru

Istota:
W zakresie opodatkowania emerytury otrzymywanej z Niemiec
Fragment:
Wyjaśnić należy, że ze stanu faktycznego nie wynika, aby emerytura była wypłacana z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych Niemiec. Wnioskodawczyni wskazała, że ze względu na specyfikę aktywności zawodowej, tj. występy artystyczne, działalność Wnioskodawczyni na terenie Niemiec, podlegała ze strony socjalnej pod opiekę bawarskiego oddziału Zakładu Zaopatrzeniowego Scen Niemieckich. W związku z tym, otrzymywane przez Wnioskodawczynię wynagrodzenie podlegało obowiązkowym składkom na fundusz emerytalny, właściwy dla Jej grupy zawodowej (pracowników teatrów operowych). Fundusz ten był prowadzony przez bawarski oddział Zakładu Zaopatrzeniowego Scen Niemieckich. Otrzymywana przez Wnioskodawczynię emerytura jest wypłacana z programu emerytalnego utworzonego przez Zakład Zaopatrzenia Scen Niemieckich. Mając powyższe na uwadze nie można zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawczyni, że do otrzymywanej emerytury od bawarskiego oddziału Zakładu Zaopatrzeniowego Scen Niemieckich ma zastosowanie art. 18 ust. 2 umowy polsko-niemieckiej, a co za tym idzie, emerytura ta podlega opodatkowaniu tylko w Niemczech. Emerytura otrzymywana przez Wnioskodawczynię podlega opodatkowaniu tylko w Polsce zgodnie z art. 18 ust. 1 umowy polsko-niemieckiej.
2016
2
gru

Istota:
Opodatkowanie emerytur otrzymywanych z Niemiec.
Fragment:
Wskazana we wniosku emerytura wypłacana była z niemieckiego systemu ubezpieczeń socjalnych Deutsche Rentenversicherung. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy otrzymywana z Niemiec emerytura jest opodatkowana w Polsce czy w Niemczech? W ocenie Wnioskodawczyni emerytura powinna być opodatkowana w Niemczech, a w Polsce powinna być zwolniona z podatku. Wnioskodawczyni uważa jednak, że powinna ją wykazywać w zeznaniu rocznym przy zastosowaniu metody wyłączenia z progresją, tzw. stopy procentowej. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe w części dotyczącej obowiązku wykazania emerytury otrzymanej z Niemiec w zeznaniu rocznym oraz za prawidłowe w pozostałym zakresie. Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.), osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).
2016
28
lis

Istota:
Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że uzyskiwany dochód od dnia 1 lipca 2014 r. z tytułu emerytury wypłacanej przez Deutsche Rentenversicherung z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych Niemiec w Polsce będzie zwolniony z opodatkowania?
Fragment:
W żadnym z posiadanych przez Wnioskodawcę dokumentów nie ma wzmianki o naliczeniu czy pobraniu podatku dochodowego w Niemczech, być może związane jest to z niskim wymiarem emerytury, która wynosi 222,91 EUR na miesiąc i mieści się ona w kwocie wolnej od podatku dochodowego wg. niemieckiego prawa podatkowego. W dniu 12 sierpnia 2014 r. Wnioskodawca uzyskał decyzję z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o przyznaniu Mu emerytury w Polsce. Reasumując od 1 lipca 2014 r. Wnioskodawca pobiera emeryturę z Niemiec wypłacaną przez Deutsche Rentenversicherung. Od 12 sierpnia 2014 r. Wnioskodawca pobiera emeryturę w Polsce wypłacaną przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że uzyskiwany dochód od dnia 1 lipca 2014 r. z tytułu emerytury wypłacanej przez Deutsche Rentenversicherung z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych Niemiec w Polsce będzie zwolniony z opodatkowania... Zdaniem Wnioskodawcy. W odniesieniu do zadanego pytania zawartego w pozycji 81 niniejszego wniosku Wnioskodawca uważa, że dochód uzyskany z emerytury wypłacanej z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych Niemiec, wypłacanych przez Deutsche Rentenversicherung będzie opodatkowany w Niemczech, a w Polsce dochód ten na podstawie art. 18 ust. 2 umowy z dnia 14 maja 2003 r. między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania będzie zwolniony z opodatkowania.
2016
28
lip

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania emerytury z Francji.
Fragment:
Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, źródłem przychodów jest m.in. emerytura lub renta. Przez emeryturę lub rentę rozumie się łączną kwotę świadczeń emerytalnych i rentowych, w tym kwoty emerytur kapitałowych wypłacanych na podstawie ustawy o emeryturach kapitałowych, wraz ze wzrostami i dodatkami, z wyłączeniem dodatków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz dodatków dla sierot zupełnych do rent rodzinnych (art. 12 ust. 7 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). W świetle art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do poboru zaliczek miesięcznych jako płatnicy są obowiązane osoby prawne i ich jednostki organizacyjne, które dokonują wypłaty emerytur i rent z zagranicy - od wypłacanych przez nie emerytur i rent. W myśl art. 35 ust. 3 ww. ustawy, zaliczki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 7, za miesiące od stycznia do grudnia ustala się w sposób określony w art. 32 ust. 1-1c, z tym że w przypadku poboru zaliczek od emerytur i rent z zagranicy stosuje się postanowienia umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, zawartej z państwem, z którego pochodzą te emerytury i renty. Zaliczkę od dochodów, o których mowa w ust. 1, obliczoną w sposób określony w ust. 3-8, zmniejsza się o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art. 27b, pobranej w tym miesiącu przez płatnika ze środków podatnika (art. 35 ust. 9 ww. ustawy).
2016
10
lip

Istota:
Opodatkowania renty i emerytury otrzymywanej z Niemiec.
Fragment:
Wnioskodawczyni od marca 2011 r. otrzymuje z Niemiec emeryturę, która wpływa na jej konto bankowe w Polsce. Pieniądze otrzymuje z niemieckiej instytucji ubezpieczeniowej X. Po śmierci męża w październiku 2012 r. z ww. instytucji otrzymuje również tzw. rentę wdowią, która również wpływa na jej polskie konto bankowe. Oprócz tego Wnioskodawczyni otrzymuje emeryturę polską. Co roku Bank P. wystawia PIT dotyczący wpływów pieniężnych z Niemiec w celu rozliczenia z polskim urzędem skarbowym. Wnioskodawczyni w latach 2012 – 2014 mieszkała w Polsce (do kraju na stałe wróciła z mężem w 2006 r.) tzn. nieograniczony obowiązek podatkowy i rezydencję podatkową miała i nadal ma w Polsce. Wskazana we wniosku emerytura i renta wypłacane były (i nadal są wypłacane) z niemieckiego obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych. Wniosek dotyczy świadczeń wypłacanych w latach 2012 – 2014. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy za lata podatkowe 2012 – 2014 od emerytury i renty wypłacanych z niemieckiego obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych powinien być odprowadzony podatek w Polsce... Wnioskodawczyni uważa, że od emerytury i renty wypłacanych z niemieckiego obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych nie powinien być odprowadzać podatek w Polsce.
2016
5
lip

Istota:
Czy zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. a)-b) updof Wnioskodawca ma prawo do odliczenia dokonanej w 2015 r. wpłaty na FUS w zeznaniu podatkowym za 2015 r., od sumy dochodów uzyskanych w 2015 r., mimo że wpłata na FUS dotyczy rozliczenie emerytury za 2014 r.?
Fragment:
Z wniosku wynika, że Wnioskodawca prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą i jednocześnie pobiera emeryturę. Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokonał miesięcznego rozliczenia emerytury Wnioskodawcy w związku z przychodem uzyskanym w poszczególnych miesiącach 2014 r. i ustalił, że łączna kwota nienależnie pobranych świadczeń w 2014 r. wynosi 33.232.32 zł lecz w przypadku dokonania wpłaty na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych w wysokości 20.528.12 zł kwota nienależnie pobranego świadczenia wynosić będzie 245.45 zł. Wnioskodawca dokonał w 2015 r. wpłaty 20.528.12 zł na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych a oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych rozliczył ją ustalając, że nienależne świadczenie wyniosło 245.45 zł. Zgodnie z art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 748 ze zm.) – prawo do emerytury lub renty ulega zawieszeniu lub świadczenia te ulegają zmniejszeniu, na zasadach określonych w ust. 3-8 oraz w art. 105, w razie osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, o której mowa w ust. 2 oraz z tytułu służby wymienionej w art. 6 ust. 1 pkt 4 i 6. Za działalność podlegającą obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, o której mowa w ust. 1, uważa się zatrudnienie, służbę lub inną pracę zarobkową albo prowadzenie pozarolniczej działalności, z uwzględnieniem ust. 3 (art. 104 ust. 2 ww. ustawy).
2016
28
cze

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania emerytury z Włoch.
Fragment:
Natomiast art. 19 ust. 2 lit. b) ww. umowy zawiera wyjątek od tej zasady i zgodnie z jego brzmieniem – w przypadku emerytur z pracy polegającej na świadczeniu usług na rzecz państwa włoskiego lub jednostki, lub władzy, w przypadku gdy pobierający emeryturę ma miejsce zamieszkania w Polsce i posiada obywatelstwo polskie – taka emerytura, podlega opodatkowaniu tylko w Polsce. Biorąc pod uwagę ww. przepisy umowy międzynarodowej, należy stwierdzić, że emerytura z Włoch otrzymywana przez Wnioskodawczynię podlega opodatkowaniu wyłącznie w Polsce, bowiem Zainteresowana ma miejsce zamieszkania w Polsce. Zatem świadczenie otrzymywane przez Wnioskodawczynię, nie podlega opodatkowaniu we Włoszech. Zgodnie z generalną zasadą wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 1 ww. ustaw źródłem przychodu jest m.in. emerytura lub renta. W myśl art. 12 ust. 7 ww. ustawy przez emeryturę lub rentę rozumie się łączną kwotę świadczeń emerytalnych i rentowych, w tym kwot emerytur kapitałowych wypłacanych na podstawie ustawy o emeryturach kapitałowych wraz ze wzrostami i dodatkami, z wyłączeniem dodatków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz dodatków dla sierot zupełnych do rent rodzinnych.
2016
22
cze
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Emerytura
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.