Emerytura | Interpretacje podatkowe

Emerytura | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to emerytura. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że uzyskiwany dochód od dnia 1 lipca 2014 r. z tytułu emerytury wypłacanej przez Deutsche Rentenversicherung z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych Niemiec w Polsce będzie zwolniony z opodatkowania?
Fragment:
W żadnym z posiadanych przez Wnioskodawcę dokumentów nie ma wzmianki o naliczeniu czy pobraniu podatku dochodowego w Niemczech, być może związane jest to z niskim wymiarem emerytury, która wynosi 222,91 EUR na miesiąc i mieści się ona w kwocie wolnej od podatku dochodowego wg. niemieckiego prawa podatkowego. W dniu 12 sierpnia 2014 r. Wnioskodawca uzyskał decyzję z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o przyznaniu Mu emerytury w Polsce. Reasumując od 1 lipca 2014 r. Wnioskodawca pobiera emeryturę z Niemiec wypłacaną przez Deutsche Rentenversicherung. Od 12 sierpnia 2014 r. Wnioskodawca pobiera emeryturę w Polsce wypłacaną przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że uzyskiwany dochód od dnia 1 lipca 2014 r. z tytułu emerytury wypłacanej przez Deutsche Rentenversicherung z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych Niemiec w Polsce będzie zwolniony z opodatkowania... Zdaniem Wnioskodawcy. W odniesieniu do zadanego pytania zawartego w pozycji 81 niniejszego wniosku Wnioskodawca uważa, że dochód uzyskany z emerytury wypłacanej z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych Niemiec, wypłacanych przez Deutsche Rentenversicherung będzie opodatkowany w Niemczech, a w Polsce dochód ten na podstawie art. 18 ust. 2 umowy z dnia 14 maja 2003 r. między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania będzie zwolniony z opodatkowania.
2016
28
lip

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania emerytury z Francji.
Fragment:
Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, źródłem przychodów jest m.in. emerytura lub renta. Przez emeryturę lub rentę rozumie się łączną kwotę świadczeń emerytalnych i rentowych, w tym kwoty emerytur kapitałowych wypłacanych na podstawie ustawy o emeryturach kapitałowych, wraz ze wzrostami i dodatkami, z wyłączeniem dodatków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz dodatków dla sierot zupełnych do rent rodzinnych (art. 12 ust. 7 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). W świetle art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do poboru zaliczek miesięcznych jako płatnicy są obowiązane osoby prawne i ich jednostki organizacyjne, które dokonują wypłaty emerytur i rent z zagranicy - od wypłacanych przez nie emerytur i rent. W myśl art. 35 ust. 3 ww. ustawy, zaliczki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 7, za miesiące od stycznia do grudnia ustala się w sposób określony w art. 32 ust. 1-1c, z tym że w przypadku poboru zaliczek od emerytur i rent z zagranicy stosuje się postanowienia umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, zawartej z państwem, z którego pochodzą te emerytury i renty. Zaliczkę od dochodów, o których mowa w ust. 1, obliczoną w sposób określony w ust. 3-8, zmniejsza się o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art. 27b, pobranej w tym miesiącu przez płatnika ze środków podatnika (art. 35 ust. 9 ww. ustawy).
2016
10
lip

Istota:
Opodatkowania renty i emerytury otrzymywanej z Niemiec.
Fragment:
Wnioskodawczyni od marca 2011 r. otrzymuje z Niemiec emeryturę, która wpływa na jej konto bankowe w Polsce. Pieniądze otrzymuje z niemieckiej instytucji ubezpieczeniowej X. Po śmierci męża w październiku 2012 r. z ww. instytucji otrzymuje również tzw. rentę wdowią, która również wpływa na jej polskie konto bankowe. Oprócz tego Wnioskodawczyni otrzymuje emeryturę polską. Co roku Bank P. wystawia PIT dotyczący wpływów pieniężnych z Niemiec w celu rozliczenia z polskim urzędem skarbowym. Wnioskodawczyni w latach 2012 – 2014 mieszkała w Polsce (do kraju na stałe wróciła z mężem w 2006 r.) tzn. nieograniczony obowiązek podatkowy i rezydencję podatkową miała i nadal ma w Polsce. Wskazana we wniosku emerytura i renta wypłacane były (i nadal są wypłacane) z niemieckiego obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych. Wniosek dotyczy świadczeń wypłacanych w latach 2012 – 2014. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy za lata podatkowe 2012 – 2014 od emerytury i renty wypłacanych z niemieckiego obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych powinien być odprowadzony podatek w Polsce... Wnioskodawczyni uważa, że od emerytury i renty wypłacanych z niemieckiego obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych nie powinien być odprowadzać podatek w Polsce.
2016
5
lip

Istota:
Czy zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. a)-b) updof Wnioskodawca ma prawo do odliczenia dokonanej w 2015 r. wpłaty na FUS w zeznaniu podatkowym za 2015 r., od sumy dochodów uzyskanych w 2015 r., mimo że wpłata na FUS dotyczy rozliczenie emerytury za 2014 r.?
Fragment:
Z wniosku wynika, że Wnioskodawca prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą i jednocześnie pobiera emeryturę. Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokonał miesięcznego rozliczenia emerytury Wnioskodawcy w związku z przychodem uzyskanym w poszczególnych miesiącach 2014 r. i ustalił, że łączna kwota nienależnie pobranych świadczeń w 2014 r. wynosi 33.232.32 zł lecz w przypadku dokonania wpłaty na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych w wysokości 20.528.12 zł kwota nienależnie pobranego świadczenia wynosić będzie 245.45 zł. Wnioskodawca dokonał w 2015 r. wpłaty 20.528.12 zł na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych a oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych rozliczył ją ustalając, że nienależne świadczenie wyniosło 245.45 zł. Zgodnie z art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 748 ze zm.) – prawo do emerytury lub renty ulega zawieszeniu lub świadczenia te ulegają zmniejszeniu, na zasadach określonych w ust. 3-8 oraz w art. 105, w razie osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, o której mowa w ust. 2 oraz z tytułu służby wymienionej w art. 6 ust. 1 pkt 4 i 6. Za działalność podlegającą obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, o której mowa w ust. 1, uważa się zatrudnienie, służbę lub inną pracę zarobkową albo prowadzenie pozarolniczej działalności, z uwzględnieniem ust. 3 (art. 104 ust. 2 ww. ustawy).
2016
28
cze

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania emerytury z Włoch.
Fragment:
Natomiast art. 19 ust. 2 lit. b) ww. umowy zawiera wyjątek od tej zasady i zgodnie z jego brzmieniem – w przypadku emerytur z pracy polegającej na świadczeniu usług na rzecz państwa włoskiego lub jednostki, lub władzy, w przypadku gdy pobierający emeryturę ma miejsce zamieszkania w Polsce i posiada obywatelstwo polskie – taka emerytura, podlega opodatkowaniu tylko w Polsce. Biorąc pod uwagę ww. przepisy umowy międzynarodowej, należy stwierdzić, że emerytura z Włoch otrzymywana przez Wnioskodawczynię podlega opodatkowaniu wyłącznie w Polsce, bowiem Zainteresowana ma miejsce zamieszkania w Polsce. Zatem świadczenie otrzymywane przez Wnioskodawczynię, nie podlega opodatkowaniu we Włoszech. Zgodnie z generalną zasadą wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 1 ww. ustaw źródłem przychodu jest m.in. emerytura lub renta. W myśl art. 12 ust. 7 ww. ustawy przez emeryturę lub rentę rozumie się łączną kwotę świadczeń emerytalnych i rentowych, w tym kwot emerytur kapitałowych wypłacanych na podstawie ustawy o emeryturach kapitałowych wraz ze wzrostami i dodatkami, z wyłączeniem dodatków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz dodatków dla sierot zupełnych do rent rodzinnych.
2016
22
cze

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów zagranicznych.
Fragment:
Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, źródłem przychodu jest m.in. emerytura lub renta. W myśl art. 12 ust. 7 cyt. ustawy przez emeryturę lub rentę rozumie się łączną kwotę świadczeń emerytalnych i rentowych, w tym kwoty emerytur kapitałowych wypłacanych na podstawie ustawy o emeryturach kapitałowych, wraz ze wzrostami i dodatkami, z wyłączeniem dodatków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz dodatków dla sierot zupełnych do rent rodzinnych. Stosownie do art. 35 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy do poboru zaliczek miesięcznych jako płatnicy są obowiązane osoby prawne i ich jednostki organizacyjne, które dokonują wypłaty emerytur i rent z zagranicy – od wypłacanych przez nie emerytur i rent. Natomiast w sytuacji, gdy emerytura z zagranicy jest otrzymywana bez pośrednictwa płatnika należy mieć na uwadze przepis art. 44 ust. 1a pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym podatnicy osiągający dochody bez pośrednictwa płatników z emerytur i rent z zagranicy są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy, według zasad określonych w ust. 3a cyt. artykułu. Zgodnie z jego treścią, podatnicy uzyskujący dochody, o których mowa w ust. 1a, są obowiązani w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód był uzyskany, a za grudzień – w terminie złożenia zeznania podatkowego, wpłacać zaliczki miesięczne, stosując do uzyskanego dochodu najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.
2016
24
maj

Istota:
Opodatkowanie jednorazowej emerytury otrzymanej z Wielkiej Brytanii
Fragment:
Otrzymuje miesięczną emeryturę z Wielkiej Brytanii za lata tam przepracowane. W ramach systemu emerytalnego, do którego Wnioskodawca należał, za Jego zgodą, miał On opcje otrzymania części całej Jego emerytury płatnej jednorazowo w wysokości 6 515,91 funtów angielskich, a resztę tejże emerytury wypłacaną miesięcznie. W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że w roku podatkowym (2015 r.) obejmującym przedmiotowy wniosek, nie posiadał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej żadnych interesów osobistych ani gospodarczych. Jest tylko obywatelem Wielkiej Brytanii, nie posiada obywatelstwa polskiego. Wnioskodawca jest rezydentem w Polsce i nie opuszczał Polski w okresie 2006-2015. Jest osobą fizyczną, płaci należne podatki w Rzeczypospolitej Polskiej. W dniu 5 maja 2015 r. otrzymał, za Jego zgodą, jednorazową wypłatę, która pochodzi z angielskiego funduszu prywatnego ubezpieczenia firmy, w której pracował przez 10 lat. Resztę emerytury z prywatnej firmy Wnioskodawca otrzymuje miesięcznie i płaci podatek w Polsce. Również miesięcznie otrzymuje On emeryturę państwa angielskiego (state pension) i płaci podatek w Polsce. Jednorazowa kwota nie była wypłacona z funduszy z tytułu pracy na rzecz Wielkiej Brytanii.
2016
20
maj

Istota:
Czy wypłacona na rzecz Wnioskodawcy emerytura powinna być opodatkowana 18% a nie 32% stawką podatku dochodowego (chodzi o wypłaconą kwotę nadwyżki powyżej kwoty 85 528 zł)?
Fragment:
Sąd Apelacyjny ....., po wnikliwym rozpoznaniu sprawy i przesłuchaniu świadków, przyznał Wnioskodawcy prawo do emerytury od dnia 22 października 2011 r. Decyzją ZUS z dnia 19 października 2015 r., Wnioskodawca otrzymał emeryturę. ZUS wpłacił na konto Wnioskodawcy całą naliczoną sumę za cztery lata, w jednej kwocie, po potrąceniu zwiększonego podatku w wysokości 32% - drugiego progu podatkowego. Wnioskodawca otrzymał emeryturę bez odsetek. Wnioskodawca, gdyby otrzymywał emeryturę na bieżąco, czy po pierwszym rozpoznaniu w 2012 r., nie przekroczyłby pierwszego progu podatkowego. Na długość czasu badania sprawy, terminy rozpraw, Wnioskodawca nie miał żadnego wpływu. W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca stwierdził, że kwota emerytury wpłynęła na rachunek bankowy Wnioskodawcy w dniu 23 października 2015 r. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowanym w uzupełnieniu wniosku): Czy wypłacona na rzecz Wnioskodawcy emerytura powinna być opodatkowana 18% a nie 32% stawką podatku dochodowego (chodzi o wypłaconą kwotę nadwyżki powyżej kwoty 85 528 zł)... Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowanym w uzupełnieniu wniosku), wypłacona na Jego rzecz emerytura powinna zostać opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych wg stawki 18% (chodzi o wypłaconą kwotę nadwyżki powyżej kwoty 85 528 zł), w każdym z kolejnych lat podatkowych, za które należny był Wnioskodawcy dochód wynikający z tej emerytury.
2016
11
maj

Istota:
Czy w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w świetle przepisów umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, emerytura Wnioskodawczyni wypłacana we Francji podlega opodatkowaniu wyłącznie w Polsce?
Fragment:
Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, źródłem przychodu jest m.in. emerytura lub renta. W myśl art. 12 ust. 7 cyt. ustawy przez emeryturę lub rentę rozumie się łączną kwotę świadczeń emerytalnych i rentowych, w tym kwoty emerytur kapitałowych wypłacanych na podstawie ustawy o emeryturach kapitałowych, wraz ze wzrostami i dodatkami, z wyłączeniem dodatków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz dodatków dla sierot zupełnych do rent rodzinnych. Stosownie do art. 35 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy do poboru zaliczek miesięcznych jako płatnicy są obowiązane osoby prawne i ich jednostki organizacyjne, które dokonują wypłaty emerytur i rent z zagranicy – od wypłacanych przez nie emerytur i rent. Natomiast w sytuacji, gdy przedmiotowa emerytura z zagranicy jest otrzymywana bez pośrednictwa płatnika należy mieć na uwadze przepis art. 44 ust. 1a pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym podatnicy osiągający dochody bez pośrednictwa płatników z emerytur i rent z zagranicy są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy, według zasad określonych w ust. 3a cyt. artykułu. Zgodnie z jego treścią, podatnicy uzyskujący dochody, o których mowa w ust. 1a, są obowiązani w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód był uzyskany, a za grudzień – w terminie złożenia zeznania podatkowego, wpłacać zaliczki miesięczne, stosując do uzyskanego dochodu najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.
2016
19
kwi

Istota:
1. Czy osiągając dochód wyłącznie z Holandii z tytułu pobierania świadczeń emerytalnych Wnioskodawca może zastosować ulgę zawartą w art. 27g ustawy?
2. Czy Wnioskodawca jest zobowiązany do samodzielnych wpłat zaliczek na podatek dochodowy z tytułu otrzymywania świadczenia emerytalnego?
Fragment:
Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, źródłem przychodów jest m.in. emerytura. Przez emeryturę lub rentę rozumie się łączną kwotę świadczeń emerytalnych i rentowych, w tym kwoty emerytur kapitałowych wypłacanych na podstawie ustawy o emeryturach kapitałowych, wraz ze wzrostami i dodatkami, z wyłączeniem dodatków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz dodatków dla sierot zupełnych do rent rodzinnych (art. 12 ust. 7 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). W świetle art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do poboru zaliczek miesięcznych jako płatnicy są obowiązane osoby prawne i ich jednostki organizacyjne, które dokonują wypłaty emerytur i rent z zagranicy - od wypłacanych przez nie emerytur i rent. Podatnicy osiągający dochody bez pośrednictwa płatników, z emerytur i rent z zagranicy, są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy, według zasad określonych w ust. 3a (art. 44 ust. 1a pkt 2 ww. ustawy). W myśl art. 44 ust. 3a ustawy, podatnicy uzyskujący dochody, o których mowa w ust. 1a, są obowiązani w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód był uzyskany, a za grudzień - w terminie złożenia zeznania podatkowego, wpłacać zaliczki miesięczne, stosując do uzyskanego dochodu najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.
2016
31
mar
© 2011-2016 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Emerytura
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.