Emerytura | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to emerytura. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
23
wrz

Istota:

Opodatkowanie emerytury i odliczenie składek zdrowotnych

Fragment:

Wobec powyższego, emerytura otrzymywana przez Wnioskodawczynię w Polsce podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z generalną zasadą wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, źródłem przychodu jest m.in. emerytura lub renta. W myśl art. 12 ust. 7 ww. ustawy, przez emeryturę lub rentę rozumie się łączną kwotę świadczeń emerytalnych i rentowych, w tym kwoty emerytur kapitałowych wypłacanych na podstawie ustawy o emeryturach kapitałowych, wraz ze wzrostami i dodatkami, z wyłączeniem dodatków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz dodatków dla sierot zupełnych do rent rodzinnych. W myśl art. 45 ust. 1 ww. ustawy podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8.

2018
11
sie

Istota:

Opodatkowanie świadczeń uzyskanych z Wielkiej Brytanii.

Fragment:

Wyjątkiem jest jednak sytuacja, gdy taką emeryturę otrzymuje osoba, która mieszka w Polsce i jest obywatelem Polski. Wówczas tego rodzaju emerytura podlega opodatkowaniu tylko i wyłącznie w Polsce. Z powołanych powyżej przepisów wynika, że generalnie emerytura wypłacana z Wielkiej Brytanii osobie fizycznej, która ma miejsce zamieszkania w Polsce, podlega opodatkowaniu tylko w Polsce. Natomiast emerytury otrzymywane z tytułu usług o charakterze publicznym świadczonych na rzecz państwa, jednostki terytorialnej tego państwa lub organu lokalnego podlegają opodatkowaniu tylko w tym państwie (w Wielkiej Brytanii). Natomiast tego rodzaju świadczenia podlegają opodatkowaniu w państwie rezydencji (w Polsce) wyłącznie w sytuacji gdy świadczeniobiorca ma w tym państwie zarówno miejsce zamieszkania, jak i posiada obywatelstwo tego państwa. Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, że z uwagi na fakt, iż Wnioskodawczyni posiada obywatelstwo polskie i posiada miejsce zamieszkania w Polsce do półrocznej emerytury po zmarłym mężu, który był pracownikiem państwowym i świadczył usługi na rzecz Wielkiej Brytanii zastosowanie znajdzie art. 18 ust. 2 lit. b) cyt. Konwencji, a więc emerytura podlegała będzie opodatkowaniu tylko w Polsce.

2018
2
sie

Istota:

Opodatkowanie emerytury otrzymywanej z Niemiec

Fragment:

Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku opis zaistniałego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego oraz powołane przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, że skoro emerytura wypłacana Wnioskodawczyni z niemieckiego obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych podlegała/będzie podlegała opodatkowaniu zgodnie z art. 18 ust. 2 ww. Umowy polsko -niemieckiej tylko w Niemczech i tym samym nie podlegała/nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce, to ww. świadczenie emerytalne wypłacane z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych Niemiec nie podlegało/nie będzie podlegało wykazaniu w zeznaniu rocznym w Polsce. Zatem, Wnioskodawczyni w związku z otrzymywaniem ww. emerytury z Niemiec, nie była i nie będzie obowiązana do zapłaty w Polsce podatku dochodowego, a zapłacony przez Nią podatek dochodowy od osób fizycznych za lata 2014-2016 został uiszczony nienależnie. W konsekwencji, wypłata ww. emerytury w przyszłości nie będzie rodzić obowiązku uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych w Polsce. Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawczynię w złożonym wniosku.

2018
12
lip

Istota:

Opodatkowanie zaległej emerytury

Fragment:

Należy bowiem zauważyć, że sama decyzja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19 grudnia 2017 r. o przyznaniu Wnioskodawcy m.in. należnej emerytury za okres od dnia 10 stycznia 2016 r. do dnia 31 stycznia 2018 r., stanowiąca wykonanie prawomocnego wyroku Sądu, nie stanowi „ postawienia do dyspozycji ” ani przekazania Wnioskodawcy pieniędzy z tytułu należnej Wnioskodawcy emerytury. Wydanie przedmiotowej decyzji jest tylko podstawą do roszczenia wypłaty należnej emerytury, co nie jest tożsame z samą wypłatą pieniędzy lub postawieniem ich do dyspozycji. Ponadto, w decyzji organu rentowego z dnia 19 grudnia 2017 r. wskazano, że przekaże on na rachunek w banku kwotę 50 744 zł 58 gr, czyli kwotę stanowiącą należną Wnioskodawcy emeryturę za okres od dnia 10 stycznia 2016 r. do dnia 31 stycznia 2018 r. Zatem, dopóki nie nastąpiło przekazanie kwoty należnej emerytury na konto Wnioskodawcy, nie można było mówić o postawieniu do dyspozycji Wnioskodawcy jakichkolwiek środków finansowych. Odnosząc powyższe uregulowania prawne na grunt rozpatrywanej sprawy należy stwierdzić, że przychód z emerytury za okres od dnia 10 stycznia 2016 r. do dnia 31 stycznia 2018 r. jest przychodem roku, w którym nastąpiło przekazanie kwoty należnej emerytury na konto Wnioskodawcy, zatem w przedmiotowej sprawie – przychodem 2018 r. Okoliczność, że dochody z tytułu emerytury były należne za lata wcześniejsze począwszy od 2016 r., a Wnioskodawca musiał domagać się ich przyznania na drodze sądowej przez co – jak wskazuje Wnioskodawca we własnym stanowisku – jest On narażony na skumulowanie podstawy opodatkowania i zawyżenie należnego podatku, poprzez prawdopodobieństwo rozliczania w drugim progu podatkowym, nie ma wpływu, w świetle art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, na moment opodatkowania.

2018
7
lip

Istota:

Opodatkowania dochodu z tytułu emerytury otrzymywanej z Włoch

Fragment:

Mając na uwadze powyższe przepisy zauważyć należy, że co do zasady emerytury oraz inne podobne świadczenia, wypłacane z tytułu zatrudnienia w przeszłości, podlegają opodatkowaniu tylko w państwie zamieszkania osoby, której są wypłacane. W związku z tym emerytura z Włoch otrzymywana przez Wnioskodawczynię podlega opodatkowaniu wyłącznie w Polsce, ponieważ Wnioskodawczyni ma miejsce zamieszkania w Polsce. Zatem, świadczenie otrzymywane przez Wnioskodawczynię, nie podlega opodatkowaniu we Włoszech. Zgodnie z generalną zasadą wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy źródłem przychodu jest m.in. emerytura lub renta. W myśl art. 12 ust. 7 ww. ustawy przez emeryturę lub rentę rozumie się łączną kwotę świadczeń emerytalnych i rentowych, w tym kwot emerytur kapitałowych wypłacanych na podstawie ustawy o emeryturach kapitałowych wraz ze wzrostami i dodatkami, z wyłączeniem dodatków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz dodatków dla sierot zupełnych do rent rodzinnych.

2018
4
lip

Istota:

Opodatkowanie emerytury otrzymanej z Australii, Niemiec i Polski

Fragment:

Ponadto Wnioskodawczyni wyjaśniła, że otrzymuje emeryturę polską, australijską i niemiecką (przy czym niemiecka to tzw. wdowia emerytura po mężu, wypłacana przez instytucję o nazwie .... , pierwszy wpływ na konto w Polsce w dniu 9 listopada 2017 r.). W 2018 r. Wnioskodawczyni nie otrzymała PIT-u rozliczającego emeryturę z Australii. Wnioskodawczyni wskazała, że rok podatkowy w Australii trwa od 1 lipca do 30 czerwca, w związku z tym PIT rozliczający emeryturę z Australii zostanie wystawiony po 1 lipca 2018 r. Instytucja australijska rozliczająca Jej dochody to ..... Wnioskodawczyni wskazała, że otrzymała PIT rozliczający emeryturę z Polski i chciałaby rozliczyć podatek dochodowy od emerytury australijskiej oraz emerytury niemieckiej w Australii, a podatek dochodowy od emerytury polskiej w Polsce. Podczas pobytu w Australii Wnioskodawczyni pobierała emeryturę australijską, polską i niemiecką, od których naliczany był podatek dochodowy w Australii. W 2017 r. podczas trwania roku podatkowego od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. Wnioskodawczyni przyjechała do Polski. W związku z tym Jej dochody z tytułu emerytury australijskiej, polskiej i niemieckiej za pierwsze półrocze 2017 r., tj. od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. zostały rozliczone i opodatkowane w Australii zgodnie z zakończeniem australijskiego roku podatkowego.

2018
14
cze

Istota:

Opodatkowanie emerytury otrzymywanej z Niemiec.

Fragment:

Wnioskodawczyni wróciła na stałe do Polski, i od tego dnia otrzymuje emeryturę w wysokości 92,31 euro na rachunek bankowy. Bank od tej emerytury potrąca podatek. Otrzymywana emerytura to tzw. „ zakładowe ubezpieczenie emerytalne ” z K. Uzupełniającej Kasy Emerytalnej, do której należał każdy pracownik z zakładu w którym pracowała Wnioskodawczyni (było to obowiązkowe). Składkę potrącano w każdym miesiącu. Świadczenie emerytalne, zakładowe podlega w Niemczech obowiązkowi podatkowemu. Z tego względu zgodnie z § 22 Nr 5 poz. 7ESŁG (niemiecka ustawa o podatku dochodowym), Wnioskodawczyni będzie zobowiązana corocznie, po otrzymaniu powiadomienia z niemieckiego urzędu rozliczyć się z podatku za poprzedni rok. K. Uzupełniająca Kasa Emerytalna należy do obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych. Mając zatem na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny i przytoczone przepisy prawa stwierdzić należy, że emerytura wypłacana Wnioskodawczyni z K. Uzupełniającej Kasy Emerytalnej należącej – jak wskazano we wniosku - do niemieckiego obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych podlega opodatkowaniu zgodnie z art. 18 ust. 2 umowy międzynarodowej tylko w Niemczech i tym samym nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce.

2018
8
maj

Istota:

Opodatkowanie emerytury otrzymywanej z Polski przez rezydentkę Finlandii.

Fragment:

Do opodatkowania przedmiotowej emerytury w Polsce stosuje się przepisy polskiego prawa podatkowego, tj. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z generalną zasadą wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, źródłem przychodu jest m.in. emerytura lub renta. W myśl art. 12 ust. 7 ww. ustawy, przez emeryturę lub rentę rozumie się łączną kwotę świadczeń emerytalnych i rentowych, w tym kwot emerytur kapitałowych wypłacanych na podstawie ustawy o emeryturach kapitałowych wraz ze wzrostami i dodatkami, z wyłączeniem dodatków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz dodatków dla sierot zupełnych do rent rodzinnych. W myśl art. 34 ust. 1 ww. ustawy, organy rentowe są obowiązane jako płatnicy pobierać zaliczki miesięczne od wypłacanych bezpośrednio przez te organy emerytur i rent, świadczeń przedemerytalnych i zasiłków przedemerytalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, rent strukturalnych oraz rent socjalnych.

2018
1
maj

Istota:

Opodatkowanie emerytury z Holandii i obowiązek złożenia zeznania podatkowego w Polsce.

Fragment:

Czy w przedstawionej sytuacji Wnioskodawczyni powinna w Polsce płacić podatek od holenderskiej emerytury i składać PIT w Urzędzie Skarbowym? Zdaniem Wnioskodawczyni, w związku z tym, że: uzyskuje jedynie emeryturę holenderską, ośrodkiem Jej interesów życiowych nie jest Polska, posiada obywatelstwo holenderskie, wszelkich rozliczeń z tytułu emerytury dokonuje holenderska instytucja, nie powinna mieć obowiązku zapłaty podatku, który uszczuplałby emeryturę. W wyniku rozliczenia emerytury holenderskiej w polskim PIT, powstaje duży podatek do zapłacenia. W informacji otrzymanej z Holandii o przychodach z tytułu otrzymanej emerytury, nie ma wykazanej kwoty zapłaconego w Holandii podatku. Na prośbę Wnioskodawczyni o podanie kwoty zapłaconego podatku w Holandii otrzymała odpowiedź, że „ emerytura podlega ustawodawstwu holenderskiemu ” ... „ w związku z tym niedopuszczalne jest potrącanie przez Polskę jakichkolwiek podatków z Pani holenderskiej emerytury... ”. W związku z tym Wnioskodawczyni uważa, że nie powinna składać PITu o dochodach z emerytury holenderskiej w Urzędzie Skarbowym w Polsce. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

2018
16
kwi

Istota:

Czy bank, na którego konto przelewane jest świadczenie, prawidłowo pobiera zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu emerytury wypłacanej z USA?

Fragment:

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy bank, na którego konto przelewane jest świadczenie, prawidłowo pobiera zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu emerytury wypłacanej z USA? Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie doprecyzowanym w uzupełnieniu wniosku), bank niesłusznie pobiera zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu emerytury wypłacanej z USA. W pierwszej kolejności należy wskazać, że podstawowym celem Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu jest właśnie unikanie podwójnego opodatkowania natomiast, działania banku prowadzą faktycznie do podwójnego opodatkowania. W drugiej kolejności należy wskazać, że Umowa powyższa nie zawiera (inaczej niż Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu z 2013 r., która jeszcze nie obowiązuje z uwagi na brak ratyfikacji ze strony USA) osobnego punktu dotyczącego emerytur i innych podobnych świadczeń. Należy zatem, w ocenie Wnioskodawcy, podstawy prawnej doszukiwać się w art. 16 Umowy dotyczącym pracy najemnej, gdyż emerytura, którą otrzymuje Wnioskodawca jest właśnie pochodną pracy.