Emerytura | Interpretacje podatkowe

Emerytura | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to emerytura. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Odliczenie od dochodu wpłat na IKZE
Fragment:
Wnioskodawczyni, od przychodu z emerytury, chce odliczyć wpłaty na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE). Zauważyć należy, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają żadnych ograniczeń, co do możliwości odliczania ww. wpłat od dochodów opodatkowanych według skali podatkowej w zeznaniu podatkowym w zależności od źródła ich uzyskania, np. ze stosunku pracy, emerytury, itp. Zatem, Wnioskodawczyni w zeznaniu podatkowym o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) składanym za 2016 r., będzie mogła, na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 2b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dokonać odliczenia od dochodu osiągniętego z emerytury, faktycznie dokonanych w 2016 r. wpłat na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Jednakże wysokość tego odliczenia nie może przekroczyć limitu ustalonego zgodnie z art. 13a ust. 1 ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, który w 2016 r. wynosi 4 866 zł. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji. Należy również zastrzec, że w przypadku korzystania z ulg i zwolnień podatkowych, wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązek udowodnienia, że prawo do skorzystania z określonej ulgi przy spełnieniu wszystkich warunków wynikających z przepisów podatkowych spoczywa na podatniku, który wywodzi z tego określone skutki.
2017
18
lut

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązku podatkowego.
Fragment:
Wobec powyższego, w stosunku do dochodu stanowiącego sumę pieniężną na poczet emerytury zagranicznej w wysokości 24 679,50 GBP uzyskanego przez Wnioskodawczynię w 2016 r. zastosowanie znajdzie art. 8 Umowy międzynarodowej. Przepis ten stanowi, z zastrzeżeniem artykułu 9 ustęp 2, emerytury, renty i inne podobne świadczenia (włączając płatności o charakterze zryczałtowanym) powstające na terytorium Umawiającej się Strony oraz wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania na terytorium drugiej Umawiającej się Strony ze względu na uprzednie zatrudnienie lub samozatrudnienie oraz płatności dokonywane zgodnie z postanowieniami przepisów o ubezpieczeniu społecznym, mogą być opodatkowane na terytorium pierwszej wymienionej Strony. W konsekwencji, uwzględniając dyspozycję ww. przepisu Umowy – dochód w postaci sumy pieniężnej na poczet przyszłej emerytury, otrzymany w 2016 r. może być opodatkowany zarówno na wyspie G., jak i w państwie rezydencji, tj. w Polsce. Jednocześnie, w Polsce – w celu zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu – należy zastosować określoną w art. 11 umowy metodę zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu. Zgodnie z ww. przepisem cyt. umowy, podwójnego opodatkowania unika się w następujący sposób: (...)
2017
14
lut

Istota:
W zakresie opodatkowania emerytury otrzymywanej z Polski
Fragment:
Nr 211, poz. 2139), Na podstawie art. 18 z zastrzeżeniem postanowień artykułu 19 ustęp 2 emerytury i inne podobne świadczenia wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie z tytułu jej wcześniejszej pracy najemnej, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, w którym odbiorca emerytury ma miejsce zamieszkania. Z kolei zgodnie z treścią art. 19 ust. 2 lit. a) ww. Konwencji, renty i emerytury przekazywane przez Umawiające się Państwo albo przez jego organ lokalny bezpośrednio, bądź z utworzonych przez nie funduszy, osobie fizycznej z tytułu usług świadczonych na rzecz tego Państwa lub organu lokalnego podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie. Jednakże takie renty i emerytury podlegają opodatkowaniu tylko w drugim Umawiającym się Państwie, jeśli ich odbiorca ma w tym Państwie miejsce zamieszkania i posiada jego obywatelstwo (art. 19 ust. 2 lit. b) ww. Konwencji). Zauważyć trzeba, że art. 19 ust. 2 ww. Konwencji dotyczy emerytur wypłacanych z tytułu uprzednio wykonywanej pracy, jednakże nie każdej emerytury, a wyłącznie związanej z usługami na rzecz wypłacającego je państwa, jego jednostki terytorialnej lub organu lokalnego. Nadmienić należy, że wspomniane przepisy dotyczą osób piastujących funkcje publiczne w ramach administracji publicznej (tj. państwowej czy samorządowej).
2017
1
lut

Istota:
Odliczenie od dochodu składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych.
Fragment:
W myśl art. 10 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy – źródłami przychodów są: stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta. Stosownie do art. 11 ust. 1 ww. ustawy – przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Z wniosku wynika, że od dnia 29 września 2010 r. Wnioskodawca przebywa na emeryturze. W dniu 16 marca 2012 r. Wnioskodawca złożył oświadczenie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych o podjęciu pracy w ramach stosunku pracy, z której przychód stanowić będzie podstawę do zawieszenia świadczenia emerytalnego. W dniu 19 marca 2012 r. ZUS wydał decyzję o wstrzymaniu wypłaty emerytury Wnioskodawcy od najbliższego terminu płatności świadczenia, tj. od 10 kwietnia 2012 r. W czerwcu 2014 r. Wnioskodawca otrzymał z ZUS zawiadomienie datowane na 6 czerwca 2014 r. o rozliczeniu emerytury za rok 2013 w związku z przychodem uzyskanym w poszczególnych miesiącach roku 2013. W zawiadomieniu tym stwierdzono, że w przypadku wyrażenia zgody ze strony Wnioskodawcy na dokonanie przez oddział ZUS wpłaty kwoty 6.900,91 zł na FUS poprzez potrącenie tej kwoty z przysługującego wyrównania (po pomniejszeniu o zaliczkę na podatek dochodowy i składkę na ubezpieczenie zdrowotne) oddział ZUS wyda decyzję rozliczającą świadczenie, w której dokona zwrotu kwoty 19.078,65 zł.
2016
21
gru

Istota:
Opodatkowanie emerytur otrzymywanych z Niemiec.
Fragment:
Od 21 grudnia 2015 r. zamieszkuje w Polsce i oprócz ww. emerytur niemieckich w Polsce nie osiąga żadnych dochodów. W związku z otrzymaną w grudniu 2015 r. na konto w Polsce emeryturą Bank wystawił Wnioskodawczyni PIT-11 za 2015 r. W tym stanie rzeczy Wnioskodawczyni złożyła PIT-36 za 2015 r. wskazując przychód w postaci emerytury zagranicznej. W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawczyni wskazała, że od dnia 21 grudnia 2015 r. przeprowadziła się na stałe do Polski (pobyt stały) i Polska jest jej centrum interesów osobistych. Tak więc ma miejsce zamieszkania dla celów podatkowych (tj. rezydencję podatkową i nieograniczony obowiązek podatkowy) w Polsce. W grudniu 2015 r. na konto bankowe Wnioskowczyni w Polsce wpłynęła dodatkowa emerytura z Kommunalen Versorgungsverbands ..., od której to Bank pobrał zaliczkę na podatek dochodowy. Od stycznia 2016 r. na konto Wnioskodawczyni co miesiąc wpływa emerytura z Deutsche Rentenversicherung Bund oraz dodatkowa emerytura z Kommunalen Versorgungsverbands .... Z jednego i z drugiego tytułu Bank pobiera zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Mając zatem na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny i przytoczone przepisy prawne stwierdzić należy, że emerytura wypłacana Wnioskodawczyni z niemieckiego obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych tj. z Deutsche Rentenversicherung Bund, podlega opodatkowaniu, zgodnie z powołanym art. 18 ust. 2 umowy międzynarodowej, tylko w Niemczech i tym samym nie podlega opodatkowaniu w Polsce.
2016
5
gru

Istota:
Czy otrzymany przez Wnioskodawczynię dochód z tytułu emerytury wypłacanej w Bośni i Hercegowinie powinien podlegać opodatkowaniu w Polsce?
Fragment:
Wnioskodawczyni uzyskuje od 1 marca 2003 r. dochód z emerytury z tytułu pracy w zawodzie nauczycielki w byłej Jugosławii oraz w Polsce. Z tytułu stażu pracy w Polsce (156 miesięcy) otrzymuje emeryturę wypłacaną przez ZUS, w wysokości około 530 zł miesięcznie. Natomiast z tytułu stażu w byłej Jugosławii (240 miesięcy) otrzymuje emeryturę wypłacaną w Bośni i Hercegowinie, przez Federalny Zakład Ubezpieczeń Społecznych w M. Urząd Administracyjny w S., w wysokości około 300 euro miesięcznie. Od emerytury, z uwagi na jej wysokość, nie jest pobierany w Bośni i Hercegowinie podatek dochodowy, co jest zgodne z tamtejszym prawem podatkowym. Emerytura ta przekazywana jest na rachunek walutowy Wnioskodawczyni prowadzony w polskim banku. Wnioskodawczyni do chwili obecnej (złożone zostało zeznanie podatkowe za 2015 r.) dokonywała w Polsce samodzielnego obliczenia i zapłaty podatku dochodowego od emerytury zagranicznej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie unikania podwójnego opodatkowania między Polską a Bośnią i Hercegowiną, wynikającymi z przytoczonych artykułów Umowy z 1985 r. między Polską Rzecząpospolitą Ludową i Socjalistyczną (...)
2016
3
gru

Istota:
W zakresie opodatkowania emerytury otrzymywanej z Niemiec
Fragment:
Wyjaśnić należy, że ze stanu faktycznego nie wynika, aby emerytura była wypłacana z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych Niemiec. Wnioskodawczyni wskazała, że ze względu na specyfikę aktywności zawodowej, tj. występy artystyczne, działalność Wnioskodawczyni na terenie Niemiec, podlegała ze strony socjalnej pod opiekę bawarskiego oddziału Zakładu Zaopatrzeniowego Scen Niemieckich. W związku z tym, otrzymywane przez Wnioskodawczynię wynagrodzenie podlegało obowiązkowym składkom na fundusz emerytalny, właściwy dla Jej grupy zawodowej (pracowników teatrów operowych). Fundusz ten był prowadzony przez bawarski oddział Zakładu Zaopatrzeniowego Scen Niemieckich. Otrzymywana przez Wnioskodawczynię emerytura jest wypłacana z programu emerytalnego utworzonego przez Zakład Zaopatrzenia Scen Niemieckich. Mając powyższe na uwadze nie można zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawczyni, że do otrzymywanej emerytury od bawarskiego oddziału Zakładu Zaopatrzeniowego Scen Niemieckich ma zastosowanie art. 18 ust. 2 umowy polsko-niemieckiej, a co za tym idzie, emerytura ta podlega opodatkowaniu tylko w Niemczech. Emerytura otrzymywana przez Wnioskodawczynię podlega opodatkowaniu tylko w Polsce zgodnie z art. 18 ust. 1 umowy polsko-niemieckiej.
2016
2
gru

Istota:
Opodatkowanie emerytur otrzymywanych z Niemiec.
Fragment:
Wskazana we wniosku emerytura wypłacana była z niemieckiego systemu ubezpieczeń socjalnych Deutsche Rentenversicherung. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy otrzymywana z Niemiec emerytura jest opodatkowana w Polsce czy w Niemczech? W ocenie Wnioskodawczyni emerytura powinna być opodatkowana w Niemczech, a w Polsce powinna być zwolniona z podatku. Wnioskodawczyni uważa jednak, że powinna ją wykazywać w zeznaniu rocznym przy zastosowaniu metody wyłączenia z progresją, tzw. stopy procentowej. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe w części dotyczącej obowiązku wykazania emerytury otrzymanej z Niemiec w zeznaniu rocznym oraz za prawidłowe w pozostałym zakresie. Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.), osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).
2016
28
lis

Istota:
Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że uzyskiwany dochód od dnia 1 lipca 2014 r. z tytułu emerytury wypłacanej przez Deutsche Rentenversicherung z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych Niemiec w Polsce będzie zwolniony z opodatkowania?
Fragment:
W żadnym z posiadanych przez Wnioskodawcę dokumentów nie ma wzmianki o naliczeniu czy pobraniu podatku dochodowego w Niemczech, być może związane jest to z niskim wymiarem emerytury, która wynosi 222,91 EUR na miesiąc i mieści się ona w kwocie wolnej od podatku dochodowego wg. niemieckiego prawa podatkowego. W dniu 12 sierpnia 2014 r. Wnioskodawca uzyskał decyzję z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o przyznaniu Mu emerytury w Polsce. Reasumując od 1 lipca 2014 r. Wnioskodawca pobiera emeryturę z Niemiec wypłacaną przez Deutsche Rentenversicherung. Od 12 sierpnia 2014 r. Wnioskodawca pobiera emeryturę w Polsce wypłacaną przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że uzyskiwany dochód od dnia 1 lipca 2014 r. z tytułu emerytury wypłacanej przez Deutsche Rentenversicherung z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych Niemiec w Polsce będzie zwolniony z opodatkowania... Zdaniem Wnioskodawcy. W odniesieniu do zadanego pytania zawartego w pozycji 81 niniejszego wniosku Wnioskodawca uważa, że dochód uzyskany z emerytury wypłacanej z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych Niemiec, wypłacanych przez Deutsche Rentenversicherung będzie opodatkowany w Niemczech, a w Polsce dochód ten na podstawie art. 18 ust. 2 umowy z dnia 14 maja 2003 r. między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania będzie zwolniony z opodatkowania.
2016
28
lip

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania emerytury z Francji.
Fragment:
Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, źródłem przychodów jest m.in. emerytura lub renta. Przez emeryturę lub rentę rozumie się łączną kwotę świadczeń emerytalnych i rentowych, w tym kwoty emerytur kapitałowych wypłacanych na podstawie ustawy o emeryturach kapitałowych, wraz ze wzrostami i dodatkami, z wyłączeniem dodatków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz dodatków dla sierot zupełnych do rent rodzinnych (art. 12 ust. 7 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). W świetle art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do poboru zaliczek miesięcznych jako płatnicy są obowiązane osoby prawne i ich jednostki organizacyjne, które dokonują wypłaty emerytur i rent z zagranicy - od wypłacanych przez nie emerytur i rent. W myśl art. 35 ust. 3 ww. ustawy, zaliczki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 7, za miesiące od stycznia do grudnia ustala się w sposób określony w art. 32 ust. 1-1c, z tym że w przypadku poboru zaliczek od emerytur i rent z zagranicy stosuje się postanowienia umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, zawartej z państwem, z którego pochodzą te emerytury i renty. Zaliczkę od dochodów, o których mowa w ust. 1, obliczoną w sposób określony w ust. 3-8, zmniejsza się o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art. 27b, pobranej w tym miesiącu przez płatnika ze środków podatnika (art. 35 ust. 9 ww. ustawy).
2016
10
lip
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Emerytura
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.