Emerytura | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to emerytura. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
8
maj

Istota:

Opodatkowanie emerytury otrzymywanej z Polski przez rezydentkę Finlandii.

Fragment:

Do opodatkowania przedmiotowej emerytury w Polsce stosuje się przepisy polskiego prawa podatkowego, tj. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z generalną zasadą wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, źródłem przychodu jest m.in. emerytura lub renta. W myśl art. 12 ust. 7 ww. ustawy, przez emeryturę lub rentę rozumie się łączną kwotę świadczeń emerytalnych i rentowych, w tym kwot emerytur kapitałowych wypłacanych na podstawie ustawy o emeryturach kapitałowych wraz ze wzrostami i dodatkami, z wyłączeniem dodatków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz dodatków dla sierot zupełnych do rent rodzinnych. W myśl art. 34 ust. 1 ww. ustawy, organy rentowe są obowiązane jako płatnicy pobierać zaliczki miesięczne od wypłacanych bezpośrednio przez te organy emerytur i rent, świadczeń przedemerytalnych i zasiłków przedemerytalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, rent strukturalnych oraz rent socjalnych.

2018
1
maj

Istota:

Opodatkowanie emerytury z Holandii i obowiązek złożenia zeznania podatkowego w Polsce.

Fragment:

Czy w przedstawionej sytuacji Wnioskodawczyni powinna w Polsce płacić podatek od holenderskiej emerytury i składać PIT w Urzędzie Skarbowym? Zdaniem Wnioskodawczyni, w związku z tym, że: uzyskuje jedynie emeryturę holenderską, ośrodkiem Jej interesów życiowych nie jest Polska, posiada obywatelstwo holenderskie, wszelkich rozliczeń z tytułu emerytury dokonuje holenderska instytucja, nie powinna mieć obowiązku zapłaty podatku, który uszczuplałby emeryturę. W wyniku rozliczenia emerytury holenderskiej w polskim PIT, powstaje duży podatek do zapłacenia. W informacji otrzymanej z Holandii o przychodach z tytułu otrzymanej emerytury, nie ma wykazanej kwoty zapłaconego w Holandii podatku. Na prośbę Wnioskodawczyni o podanie kwoty zapłaconego podatku w Holandii otrzymała odpowiedź, że „ emerytura podlega ustawodawstwu holenderskiemu ” ... „ w związku z tym niedopuszczalne jest potrącanie przez Polskę jakichkolwiek podatków z Pani holenderskiej emerytury... ”. W związku z tym Wnioskodawczyni uważa, że nie powinna składać PITu o dochodach z emerytury holenderskiej w Urzędzie Skarbowym w Polsce. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

2018
16
kwi

Istota:

Czy bank, na którego konto przelewane jest świadczenie, prawidłowo pobiera zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu emerytury wypłacanej z USA?

Fragment:

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy bank, na którego konto przelewane jest świadczenie, prawidłowo pobiera zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu emerytury wypłacanej z USA? Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie doprecyzowanym w uzupełnieniu wniosku), bank niesłusznie pobiera zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu emerytury wypłacanej z USA. W pierwszej kolejności należy wskazać, że podstawowym celem Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu jest właśnie unikanie podwójnego opodatkowania natomiast, działania banku prowadzą faktycznie do podwójnego opodatkowania. W drugiej kolejności należy wskazać, że Umowa powyższa nie zawiera (inaczej niż Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu z 2013 r., która jeszcze nie obowiązuje z uwagi na brak ratyfikacji ze strony USA) osobnego punktu dotyczącego emerytur i innych podobnych świadczeń. Należy zatem, w ocenie Wnioskodawcy, podstawy prawnej doszukiwać się w art. 16 Umowy dotyczącym pracy najemnej, gdyż emerytura, którą otrzymuje Wnioskodawca jest właśnie pochodną pracy.

2018
16
kwi

Istota:

Opodatkowanie emerytury otrzymywanej z Francji.

Fragment:

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, źródłem przychodu jest m.in. emerytura lub renta. W myśl art. 12 ust. 7 cyt. ustawy przez emeryturę lub rentę rozumie się łączną kwotę świadczeń emerytalnych i rentowych, w tym kwoty emerytur kapitałowych wypłacanych na podstawie ustawy o emeryturach kapitałowych, wraz ze wzrostami i dodatkami, z wyłączeniem dodatków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz dodatków dla sierot zupełnych do rent rodzinnych. Stosownie do art. 35 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy do poboru zaliczek miesięcznych jako płatnicy są obowiązane osoby prawne i ich jednostki organizacyjne, które dokonują wypłaty emerytur i rent z zagranicy – od wypłacanych przez nie emerytur i rent. Natomiast w sytuacji, gdy renta z zagranicy jest otrzymywana bez pośrednictwa płatnika należy mieć na uwadze przepis art. 44 ust. 1a pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym podatnicy osiągający dochody bez pośrednictwa płatników z emerytur i rent z zagranicy są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy, według zasad określonych w ust. 3a cyt. artykułu. Zgodnie z jego treścią, podatnicy uzyskujący dochody, o których mowa w ust. 1a, są obowiązani w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód był uzyskany, a za grudzień – w terminie złożenia zeznania podatkowego, wpłacać zaliczki miesięczne, stosując do uzyskanego dochodu najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

2018
16
kwi

Istota:

W zakresie opodatkowania emerytur otrzymywanych z Australii

Fragment:

Biorąc pod uwagę opisany stan faktyczny, z którego wynika, że Wnioskodawca otrzymuje z prywatnego funduszu emerytalnego regularną emeryturę w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego oraz przedstawiony powyżej stan prawny, należy uznać, że zgodnie z wyżej powołanym art. 18 ust. 1 ww. umowy, emerytury australijskie otrzymywane przez Wnioskodawcę jako osoba mająca miejsce zamieszkania w Polsce będą podlegały opodatkowaniu tylko w Polsce. Do opodatkowania przedmiotowych emerytur stosuje się przepisy polskiego prawa podatkowego, tj. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z generalną zasadą wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, źródłem przychodu jest m.in. emerytura lub renta. W myśl art. 12 ust. 7 ww. ustawy, przez emeryturę lub rentę rozumie się łączną kwotę świadczeń emerytalnych i rentowych, w tym kwot emerytur kapitałowych wypłacanych na podstawie ustawy o emeryturach kapitałowych wraz ze wzrostami i dodatkami, z wyłączeniem dodatków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz dodatków dla sierot zupełnych do rent rodzinnych.

2018
15
kwi

Istota:

Skutki podatkowe odliczenia od dochodu składek na FUS

Fragment:

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy – źródłami przychodów są: stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta. Stosownie do art. 11 ust. 1 ww. ustawy – przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Z wniosku wynika, że od dnia 29 września 2010 r. Wnioskodawca przebywa na emeryturze. W dniu 16 marca 2012 r. Wnioskodawca złożył oświadczenie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych o podjęciu pracy w ramach stosunku pracy, z której przychód stanowić będzie podstawę do zawieszenia świadczenia emerytalnego. W dniu 19 marca 2012 r. ZUS wydał decyzję o wstrzymaniu wypłaty emerytury Wnioskodawcy od najbliższego terminu płatności świadczenia, tj. od 10 kwietnia 2012 r. W marcu 2016 r. Wnioskodawca otrzymał z ZUS zawiadomienie datowane na 25 lutego 2016 r. o rozliczeniu emerytury za rok 2015 w związku z przychodem uzyskanym w poszczególnych miesiącach 2015 r. W zawiadomieniu tym stwierdzono, że w przypadku wyrażenia zgody ze strony Wnioskodawcy na dokonanie przez oddział ZUS wpłaty kwoty 17.578,34 zł na FUS poprzez potrącenie tej kwoty z przysługującego wyrównania (po pomniejszeniu o zaliczkę na podatek dochodowy i składkę na ubezpieczenie zdrowotne) oddział ZUS wyda decyzję rozliczającą świadczenie, w której dokona zwrotu kwoty 41.102,42 zł.

2018
13
kwi

Istota:

Opodatkowanie emerytur otrzymywanych z Wielkiej Brytanii.

Fragment:

W przypadku tej emerytury podlega ona – co do zasady opodatkowaniu w Wielkiej Brytanii. Wyjątkiem jest jednak sytuacja, gdy taką emeryturę otrzymuje osoba, która mieszka w Polsce i jest obywatelem Polski. Wówczas tego rodzaju emerytura podlega opodatkowaniu tylko i wyłącznie w Polsce. Z powołanych powyżej przepisów wynika, że generalnie emerytura wypłacana z Wielkiej Brytanii osobie fizycznej, która ma miejsce zamieszkania w Polsce, podlega opodatkowaniu tylko w Polsce. Natomiast emerytury otrzymywane z tytułu usług o charakterze publicznym świadczonych na rzecz państwa, jednostki terytorialnej tego państwa lub organu lokalnego podlegają opodatkowaniu tylko w tym państwie (w Wielkiej Brytanii). Natomiast tego rodzaju świadczenia podlegają opodatkowaniu w państwie rezydencji (w Polsce) wyłącznie w sytuacji gdy świadczeniobiorca ma w tym państwie zarówno miejsce zamieszkania, jak i posiada obywatelstwo tego państwa. Wnioskodawczyni otrzymuje emeryturę, z tytułu wcześniejszej pracy oraz emeryturę po zmarłym mężu, który był pracownikiem państwowym i świadczył usługi na rzecz Wielkiej Brytanii. W odniesieniu do emerytury wypracowanej przez Wnioskodawczynię stwierdzić (...)

2018
10
kwi

Istota:

1. Czy dochód pochodzący z wypłat ww. emerytury według prawa Wielkiej Brytanii może być uznany za dochód z pracy najemnej wykonywanej za granicą, skoro w okresie gromadzenia środków na koncie w Londynie (od dnia 1 kwietnia 2012 r. do 30 grudnia 2015 r.) Wnioskodawca pracował i odprowadzał stosowne podatki w kraju?
2. Czy wobec powyższego ma zastosowanie przepis o metodach unikania podwójnego opodatkowania dochodów z pracy najemnej (metoda wyłączenia z progresją) w przypadku otrzymania emerytury z tak szczególnego źródła jej uzyskania?

Fragment:

Wyjątkiem jest jednak sytuacja, gdy taką emeryturę otrzymuje osoba, która mieszka w Polsce i jest obywatelem Polski. Wówczas tego rodzaju emerytura podlega opodatkowaniu tylko i wyłącznie w Polsce. Zatem w przedmiotowej sprawie świadczenie emerytalne z Wielkiej Brytanii z pracowniczego programu emerytalnego wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania w Polsce podlegają opodatkowaniu w Polsce według zasad wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłem przychodu jest m.in. emerytura. W myśl art. 12 ust. 7 ww. ustawy przez emeryturę lub rentę rozumie się łączną kwotę świadczeń emerytalnych i rentowych, w tym kwoty emerytur kapitałowych wypłacanych na podstawie ustawy o emeryturach kapitałowych, wraz ze wzrostami i dodatkami, z wyłączeniem dodatków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz dodatków dla sierot zupełnych do rent rodzinnych.

2018
21
mar

Istota:

Opodatkowanie emerytury z Niemiec.

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 25 stycznia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania emerytury otrzymywanej z Niemiec. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Od 2014 r. Wnioskodawca otrzymuje emeryturę z niemieckiego urzędu rentowego, za pośrednictwem X S.A. w wysokości około 1.650 zł rocznie. Bank pobierał zaliczkę na podatek, wykazując to w rocznym rozliczeniu PIT-11. Za lata 2015-2016 Wnioskodawca wykazywał w PIT-36 dochód z ww. tytułu, za 2014 r. nie wykazał, nie pamięta z jakich powodów. W 2017 r. niemiecki urząd finansowy upomniał się o podatek za lata 2014-2016, który Wnioskodawca opłacił w wyznaczonym terminie. Wnioskodawca pracował w Niemczech sezonowo, przez 2 miesiące w ciągu roku. Stałym miejscem zamieszkania Wnioskodawcy była Polska i tu miał obowiązek podatkowy, rozliczał się. Jest obywatelem Polski i wszystkie powiązania rodzinne, gospodarcze i finansowe były tylko w Polsce. Emerytura była wypłacana z niemieckiego urzędu ubezpieczeń socjalnych Deutsche Rentenversicherung. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy emerytura otrzymywana z Niemiec podlega opodatkowaniu w Polsce czy w Niemczech? Zdaniem Wnioskodawcy, niemiecka emerytura powinna być opodatkowana w Niemczech a w Polsce zwolniona z podatku.

2018
17
mar

Istota:

Emerytura otrzymywana z funduszu emerytalnego ONZ mającego siedzibę w USA nie podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 58 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z uwagi na niespełnienie warunku określonego w art. 21 ust. 33 ww. ustawy. Zatem emerytura z funduszu emerytalnego ONZ stanowi dochód w rozumieniu art. 12 ust. 7 o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegający opodatkowaniu na zasadach ogólnych według skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy – (18% lub 32% ).

Fragment:

Biorąc pod uwagę ww. przepisy należy stwierdzić, że otrzymywana przez Wnioskodawcę emerytura w postaci wypłaty z United Nations Joint Staff Pension Fund podlegają opodatkowaniu zarówno w Polsce, jak i w USA. W Polsce ww. emerytura podlega opodatkowaniu zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT, źródłem przychodu jest m.in. emerytura. W myśl art. 12 ust. 7 ww. ustawy, przez emeryturę lub rentę rozumie się łączną kwotę świadczeń emerytalnych i rentowych, w tym kwoty emerytur kapitałowych wypłacanych na podstawie ustawy o emeryturach kapitałowych, wraz ze wzrostami i dodatkami, z wyłączeniem dodatków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz dodatków dla sierot zupełnych do rent rodzinnych. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 58 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są wypłaty środków zgromadzonych w pracowniczym programie emerytalnym dokonane na rzecz uczestnika lub osób uprawnionych do tych środków po śmierci uczestnika – z zastrzeżeniem ust. 33.