Emerytura | Interpretacje podatkowe

Emerytura | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to emerytura. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Proszę o zinterpretowanie przepisów podatkowych mówiących o podwójnym opodatkowaniu dotyczących Wnioskodawcy, który pobiera emeryturę z Francji i nie pracuje w Polsce.
Fragment:
Natomiast emerytury otrzymywane z tytułu usług o charakterze publicznym świadczonych na rzecz państwa, jednostek samorządu lokalnego tego państwa albo jednej z ich osób prawnych prawa publicznego podlegają opodatkowaniu tylko w tym państwie (we Francji). Natomiast tego rodzaju świadczenia podlegają opodatkowaniu w państwie rezydencji (w Polsce) wyłącznie w sytuacji gdy świadczeniobiorca ma w tym państwie zarówno miejsce zamieszkania, jak i posiada obywatelstwo tego państwa. W odniesieniu do emerytury wypracowanej przez Wnioskodawcę stwierdzić należy, że z art. 18 powołanej powyżej Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku, wynika, że emerytura otrzymywana przez Wnioskodawcę nie podlega opodatkowaniu w państwie rezydencji, czyli w Polsce. Dochód ten podlega opodatkowaniu w państwie, z którego jest wypłacany, czyli we Francji. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika bowiem, że Wnioskodawca otrzymuje przedmiotową emeryturę z tytułu świadczenia na rzecz państwa francuskiego usług o charakterze publicznym. Zatem, do emerytury wypłacanej przez francuską instytucję osobie zamieszkałej w Polsce nie stosuje się przepisów polskiego prawa podatkowego, gdyż w świetle ww.
2016
10
sty

Istota:
Wnioskodawca w przypadku przedłożenia czeku do realizacji przez klienta nie pełni roli płatnika, o którym mowa w art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Klient osiągający dochód z tytułu emerytury lub renty otrzymywanej z zagranicy bez pośrednictwa banku jest obowiązany zgodnie z art. 44 ust. 3a w zw. z art. 44 ust. 1a pkt 2 ww. ustawy bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy.
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 14 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczący podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków podatkowych Banku z tytułu wypłaty emerytur i rent zagranicznych na podstawie zrealizowanych czeków. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. W myśl art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do poboru zaliczek miesięcznych jako płatnicy są obowiązani: osoby prawne i ich jednostki organizacyjne, które dokonują wypłaty emerytur i rent z zagranicy od wypłacanych przez nie emerytur i rent. Bank (Wnioskodawca) realizuje czeki składane przez klientów, którzy w formie czeku otrzymują świadczenia z tytułu emerytur i rent z zagranicy. Wnioskodawca uzyskuje potwierdzenie co do charakteru wypłacanego świadczenia na podstawie oświadczenia klienta banku lub może przypuszczać na podstawie niektórych elementów czeku (np. wystawcą czeku jest instytucja, z której zazwyczaj są wypłacane świadczenia emerytalno-rentowe, tytuł płatności). Po zakwalifikowaniu świadczenia jako emerytura lub renta z zagranicy, bank wstępował w obowiązki płatnika w zakresie obliczenia i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłacanych świadczeń związanych z realizacją czeków w placówce banku. Od otrzymanej kwoty (pomniejszonej o podatek) bank potrąca 9% z tytułu składki na ubezpieczenie zdrowotne.
2015
10
gru

Istota:
Odliczenie od dochodu składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
Fragment:
Po dokonaniu całkowitej wpłaty kwoty na konto Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydaje decyzję o rozliczeniu i zwrocie świadczeń po wpłacie na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, gdzie informuję Wnioskodawcę, że zobowiązany jest zwrócić kwotę 5 759,64 zł z tytułu nienależnie pobranego świadczenia w związku z tym, że emerytura za 2012 r. była wypłacona w całości. Kwoty nienależnie pobranego świadczenia Wnioskodawca nie wpłacał bezpośrednio, tylko Zakład Ubezpieczeń Społecznych w drodze windykacji, za zgodą Wnioskodawcy odlicza całego jego zobowiązanie zmniejszając wypłatę jego emerytury w roku 2013. Zakład Ubezpieczeń Społecznych pobierał w 2013 r. zaliczki i następnie wykazywał je w PIT-40A/PIT-11 od kwot faktycznie mu wypłaconych. Oznacza to, że w PIT-40/PIT-11 za rok 2013 opodatkowaniu podlegają kwoty emerytury rzeczywiście mu wypłacone czyli po pomniejszeniu o kwoty zwrotu świadczenia za 2012 rok. Nienależnie pobrane świadczenie zmniejsza kwotę przychodu brutto. Wnioskodawca uważa, że ma możliwość pomniejszenia kwoty dochodu w zeznaniu podatkowym PIT-37 za 2013 r. o kwotę przekazaną na FUS, która miała miejsce w 2013 r. Zgodnie z art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 748 ze zm.) – prawo do emerytury lub renty ulega zawieszeniu lub świadczenia te ulegają zmniejszeniu, na zasadach określonych w ust. 3-8 oraz w art. 105, w razie osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, o której mowa w ust. 2 oraz z tytułu służby wymienionej w art. 6 ust. 1 pkt 4 i 6.
2015
4
gru

Istota:
Czy dokonując rozliczenia w zeznaniu podatkowym PIT-37 za rok 2014 od sumy dochodów uzyskanych w roku 2014 zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawczyni miała prawo odliczyć potrącone w roku 2014 przez ZUS wyrównania zawieszonej emerytury składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych w kwocie 21.230,26 zł ?
Fragment:
Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o ustaleniu i wypłacie emerytur do której prawo uległo zawieszeniu (Dz. U. z 2014 r., poz. 169), emerytura, zwana dalej „ zawieszoną emeryturą ”, przysługuje emerytowi, który spełnia łącznie następujące warunki: nabył prawo do emerytury przed dniem 1 stycznia 2011 r.; jego prawo do emerytury zostało zawieszone na podstawie przepisów określonych w art. 1 w związku z kontynuowaniem przez niego po dniu 30 września 2011 r. zatrudnienia bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywał je bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury. Zgodnie z art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1440, z późn. zm.) prawo do emerytury lub renty ulega zawieszeniu lub świadczenia te ulegają zmniejszeniu, na zasadach określonych w ust. 3-8 oraz w art. 105, w razie osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, o której mowa w ust. 2 oraz z tytułu służby wymienionej w art. 6 ust. 1 pkt 4 i 6. Za działalność podlegającą obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, o której mowa w ust. 1, uważa się zatrudnienie, służbę lub inną pracę zarobkową albo prowadzenie pozarolniczej działalności, z uwzględnieniem ust. 3 – art. 104 ust. 2 ww. ustawy.
2015
18
lis

Istota:
Czy emerytura z Kanady podlega opodatkowaniu w Polsce?
Fragment:
Z treści zaprezentowanych powyżej przepisów umowy/Konwencji polsko – kanadyjskiej wynika, że emerytura powstająca w jednym Państwie (wypłacana z jednego Państwa, podlega opodatkowaniu w obu Państwach, czyli emerytura pobierana z Kanady przez osobę fizyczną, która ma miejsce zamieszkania w Polsce, może być również opodatkowana w Polsce. W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania emerytury kanadyjskiej w Polsce należy zastosować odpowiednio przepisy art. 23 ust. 1 lit. a) polsko – kanadyjskiej umowy z dnia 4 maja 1987 r. oraz art. 21 ust. 1 polsko – kanadyjskiej Konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania w związku z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatek taki określa się zgodnie z art. 27 ust. 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stosując następujący sposób obliczenia: do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od tego podatku (w tym zwolnione świadczenie pobierane z Kanady) i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali określonej w ust. 1, ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów, ustaloną w ww. sposób stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.
2015
18
lis

Istota:
Czy uzyskany przychód (emerytura maltańska) podlega opodatkowaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przy uwzględnieniu umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania?
Fragment:
W latach 1989-1996 Wnioskodawca świadczył pracę na Malcie, w związku z czym od 2014 r. otrzymuje emeryturę zagraniczną. Jest to częściowa emerytura wypłacana według przepisów maltańskich. Wnioskodawca pracował na Malcie jako specjalista chirurg – ortopeda w placówce publicznej służby zdrowia. Podczas pobytu zagranicą, jako rezydent rozliczał się i odprowadzał podatek na Malcie według przepisów obowiązującego prawa miejscowego. W 1996 r. Wnioskodawca wrócił do Polski. Od tamtej pory rozliczał się i odprowadzał podatek dochodowy w Polsce, według krajowych przepisów. W roku 2014 nabył prawo do emerytury polskiej oraz prawo do częściowej emerytury maltańskiej. Świadczenia te otrzymuje na dwa odrębne rachunki bankowe. Ponadto Wnioskodawca wskazuje, że uzyskiwane przez Niego dochody z tytuły emerytury wypłacanej przez Republikę Malty przez cały okres wypłacania świadczenia od 2013 r., są tam zwolnione z opodatkowania, gdyż nie przekraczają progu kwoty wolnej od podatku. W uzupełnieniu wniosku stwierdzono, że częściowa emerytura maltańska została przyznana Wnioskodawcy w październiku 2013 r., ale pierwsza wypłata emerytury została wypłacona w 2014 r. wraz z zaległymi emeryturami. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku): Czy uzyskany przychód (emerytura maltańska) podlega opodatkowaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przy uwzględnieniu umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania...
2015
13
lis

Istota:
Czy składając zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu za 2014 r. Wnioskodawca powinien w jakikolwiek sposób wykazać w zeznaniu podatkowym czy uwzględnić dla celów progresji, tj. do ustalenia stopy podatkowej emeryturę wypłacaną z niemieckiego obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych Deutsche Rentenversicherung ?
Fragment:
Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 24 lutego 2015 r. (data wpływu 25 lutego 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania emerytury otrzymywanej z Niemiec - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 25 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania emerytury otrzymywanej z Niemiec. We wniosku tym przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca jest obywatelem polskim i posiada miejsce zamieszkania dla celów podatkowych na terytorium Polski. Wnioskodawca otrzymuje emeryturę z polskiego systemu ubezpieczeniowego oraz wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Z dniem 1 lutego 2014 r. Wnioskodawcy przyznano emeryturę z Niemiec, wypłacaną z niemieckiego obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych Deutsche Rentenversicherung. Wnioskodawcy został nadany numer podatnika (Identifikationsnummer) dotyczący obowiązku opodatkowania emerytury w Niemczech. Emerytura zagraniczna jest przekazywana na wskazane konto w banku .... S.A. W związku z pobraniem przy pierwszym przelewie zaliczki w wysokości 18% na podatek dochodowy Wnioskodawca przedstawił w ww. banku dokumenty potwierdzające fakt, że emerytura (...)
2015
7
lis

Istota:
Czy w związku z planami przeprowadzenia się do Polski od emerytury wypłacanej przez Państwo szwedzkie Wnioskodawca będzie zobowiązany do płacenia podatku w Polsce i czy w związku z powyższym Wnioskodawca będzie musiał składać zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (emerytury szwedzkiej)?
Fragment:
Wnioskodawca jest na emeryturze szwedzkiej. Jednocześnie od 1 maja 2014 r. decyzją z dnia 21 października 2014 r. wydaną przez ZUS Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych od 1 maja 2014 r. przyznano Wnioskodawcy również polską emeryturę, która zawieszona z powodu nierozwiązanego stosunku pracy. Od 33 lat (od grudnia 1981 r. do chwili obecnej) Wnioskodawca mieszka na stałe w Szwecji, natomiast w tym roku Wnioskodawca planuje przeprowadzenie się na stałe do Polski. Od 16 marca 2004 r. Wnioskodawca posiada również obywatelstwo szwedzkie. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy w związku z planami przeprowadzenia się do Polski od emerytury wypłacanej przez Państwo szwedzkie Wnioskodawca będzie zobowiązany do płacenia podatku w Polsce i czy w związku z powyższym Wnioskodawca będzie musiał składać zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (emerytury szwedzkiej)... Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku gdy emerytura jest wypłacana przez Państwo szwedzkie podatek powinien być pobierany przez tamtejszy Urząd Podatkowy, natomiast Urząd skarbowy w Polsce powinien pobierać podatek tylko od emerytury wypłacanej przez Państwo polskie. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.
2015
9
paź

Istota:
Czy emerytura uzyskiwana przez Wnioskodawcę od Instituto Nazionale Previdenza Sociale podlega w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
W związku z powyższym zauważyć trzeba, że co do zasady emerytury oraz inne podobne świadczenia, wypłacane z tytułu zatrudnienia w przeszłości, podlegają opodatkowaniu tylko w państwie zamieszkania osoby, której są wypłacane. Natomiast emerytura wypłacana z tytułu usług, świadczonych na rzecz tego Państwa (w przedmiotowej sprawie – na rzecz Włoch) lub jednostki, lub władzy podlega opodatkowaniu tylko w tym Państwie (w przedmiotowej sprawie – we Włoszech). Natomiast art. 19 ust. 2 lit. b ww. Umowy zawiera wyjątek od tej zasady i zgodnie z jego brzmieniem – w przypadku emerytur z pracy polegającej na świadczeniu usług na rzecz danego państwa (w przedmiotowej sprawie – Włochy) lub jednostki, lub władzy, podlega opodatkowaniu w tym Państwie, w którym osoba pobierająca ma miejsce zamieszkania i posiada obywatelstwo tego państwa. Wnioskodawca wskazał, że otrzymuje emeryturę z Włoch, wynikającą z lat przepracowanych w sektorze prywatnym w tym kraju. Nie otrzymuje emerytury z tytułu usług świadczonych na rzecz Państwa Włoskiego, jednostek samorządowych lub organizacyjnych lub władzy tego Państwa. Wobec powyższego opisany stan faktyczny winien być rozpatrywany w kontekście art. 18 Umowy. Biorąc pod uwagę opisany stan faktyczny oraz przedstawiony powyżej stan prawny, należy stwierdzić, że dochód Wnioskodawcy – jako osoby mającej stałe miejsce zamieszkania w Polsce – z tytułu emerytury wypłacanej z Włoch w związku z wykonywaną w przeszłości pracą w sektorze prywatnym podlega opodatkowaniu wyłącznie w państwie rezydencji, czyli w Polsce.
2015
8
paź

Istota:
Do dochodów z emerytury z Polski i z Norwegii będzie miała zastosowanie metoda wyłączenia z progresją
Fragment:
Zgodnie bowiem z treścią art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do poboru zaliczek miesięcznych jako płatnicy są obowiązane osoby prawne i ich jednostki organizacyjne, które dokonują wypłaty emerytur i rent z zagranicy – od wypłacanych przez nie emerytur i rent. W myśl natomiast uregulowań ust. 3 tegoż artykułu zaliczki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 7, za miesiące od stycznia do grudnia ustala się w sposób określony w art. 32 ust. 1-1c, z tym że w przypadku poboru zaliczek od emerytur i rent z zagranicy stosuje się postanowienia umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, zawartej z państwem, z którego pochodzą te emerytury i renty. Jak wyżej wskazano, z polsko-norweskiej Konwencji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania wynika, iż emerytura jaką otrzymała Wnioskodawczyni z Norwegii na podstawie prawa o ubezpieczeniach społecznych Norwegii będzie opodatkowana zarówno w Polsce, jak i w Norwegii. Jednakże na mocy postanowień art. 22 ust. 1 lit. a) i c) Konwencji, Polska taką emeryturę zwalnia z opodatkowania zachowując jednakże prawo do uwzględnienia dochodu z tej emerytury przy obliczaniu podatku od pozostałego dochodu, czyli do zastosowania metody unikania podwójnego opodatkowania zwanej metodą wyłączenia z progresją. Ta właśnie metoda znajduje zastosowanie w przedmiotowej sprawie. Zgodnie z jej treścią, dochody uzyskane za granicą, które są na podstawie umowy zwolnione z opodatkowania w Polsce mają wpływ na podatek od dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce.
2015
2
paź
© 2011-2016 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Emerytura
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.