Emerytura | Interpretacje podatkowe

Emerytura | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to emerytura. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy bank w Polsce słusznie pobiera podatek dochodowy od emerytury z Norwegii tj. w drugim kraju umawiającym się, podczas gdy emerytura zwolniona jest od podatku dochodowego w pierwszym kraju, w myśl zasady unikania podwójnego opodatkowania?
Fragment:
Po ukończeniu 65 lat i 10 miesięcy życia, Wnioskodawca w marcu 2016 r. przeszedł na emeryturę. Emeryturę polską za okres pracy w Polsce Wnioskodawca otrzymuje od 1 marca 2016 r. Od emerytury potrącany jest podatek dochodowy i składka na ubezpieczenie zdrowotne. Od 1 czerwca 2017 r., po osiągnięciu wieku emerytalnego obowiązującego w Norwegii, tj. 67 lat, Wnioskodawca otrzymał emeryturę w wysokości 1 872 NOK – przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym (36%). Do wymaganych dokumentów o przyznanie emerytury Wnioskodawca dołączył dokumenty potwierdzające wysokość emerytury w Polsce. Organem emerytalnym jest ...... W Norwegii kwota wolna od podatku wynosi 50 000 NOK. Kwota emerytury brutto (1 872 NOK × 12) wynosi 22 464 NOK i nie przekracza ww. kwoty wolnej. Jest zwolniona od podatku dochodowego. Z każdej miesięcznej emerytury pobierana jest zaliczka na podatek dochodowy; za rok podatkowy 2016 zwracana dopiero w październiku 2017 r. – jako nadpłata,. Emerytura z Norwegii jest przelewana na konto Wnioskodawcy w Polsce. Bank od tej kwoty emerytury pobiera podatek dochodowy. Stosownie do art. 17 ust. 1 Konwencji z dnia 9 września 2009 r. między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Norwegii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz Protokołu do tej Konwencji (Dz.
2017
19
paź

Istota:
1. Czy kwota, jaką otrzymuje Wnioskodawca z austriackiej instytucji emerytalnej może być zwolniona od podatku?
2. Czy Wnioskodawca może ubiegać się o zwrot – jego zdaniem – niesłusznie pobranego podatku za cały okres otrzymywania tego świadczenia?
Fragment:
Wnioskodawca otrzymuje emeryturę z austriackiej instytucji emerytalnej „ Pensionversicherungstalt der Arbeiter ” w wysokości 56,54 euro miesięcznie (stan na dzień 1 stycznia 2017 r.), która jest mu wypłacana raz na kwartał za pośrednictwem Banku. Od tej kwoty pobierany jest podatek dochodowy. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż emerytura wypłacana Wnioskodawcy z austriackiej instytucji emerytalnej „ Pensionversicherungstalt der Arbeiter ” w związku z wykonywaniem przez niego w okresie II wojny światowej pracy przymusowej w Zakładach Zbrojeniowych, korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 1 ustawy o zwolnieniu świadczeń z tytułu prześladowań przez nazistowskie Niemcy z podatków i opłat oraz o niezaliczaniu ich do dochodów. Wnioskodawca może zatem ubiegać się o zwrot już pobranego podatku. Odnosząc się natomiast do kwestii możliwości ubiegania się o zwrot niesłusznie pobranego podatku za cały okres pobierania tego świadczenia, czyli od 2000 r. wskazać należy, że stosownie do art. 72 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, za nadpłatę uważa się kwotę nadpłaconego lub nienależnie zapłaconego podatku.
2017
19
paź

Istota:
Opodatkowanie i sposób rozliczenia w zeznaniu rocznym emerytury otrzymywanej z Węgier oraz prawo do odliczenia od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne pobieranej z emerytury węgierskiej
Fragment:
Emerytura przekazywana jest na konto Wnioskodawcy w banku w Polsce. Wnioskodawca powziął wątpliwość czy od dochodów, tj. emerytury węgierskiej wypłacanej Wnioskodawcy w ramach obowiązkowego systemu zabezpieczeń socjalnych Węgier, bank jako płatnik postępuje właściwie i nie pobiera zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, stosując art. 18 ust. 1 Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Węgierską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku. Stosownie do treści art. 18 ust. 1 Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Węgierską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, sporządzonej w Budapeszcie dnia 23 września 1992 r. (Dz.U. z 1995 r., Nr 125, poz. 602, ze zm.), emerytury, renty i inne podobne świadczenia wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie z tytułu wcześniejszej pracy najemnej, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie. Natomiast zgodnie z art. 18 ust. 2 ww. Konwencji, bez względu na postanowienie ustępu 1, emerytury, renty i inne podobne świadczenia wypłacane w ramach obowiązkowego systemu zabezpieczeń socjalnych Umawiającego się Państwa osobie mającej miejsce zamieszkania w drugim Umawiającym się Państwie z tytułu wcześniejszej pracy najemnej, podlegają opodatkowaniu tylko w tym pierwszym Umawiającym się Państwie.
2017
14
paź

Istota:
Opodatkowanie emerytury otrzymywanej z systemu ubezpieczeń socjalnych państwa Bułgarii.
Fragment:
Wnioskodawca podsumowuje, że od stycznia 2017 r. otrzymuje bułgarską emeryturę za wiek i staż pracy w Bułgarii na konto w Banku ... w .... Pomimo, że emerytury bułgarskie są zwolnione z podatku dochodowego (co potwierdził Naczelnik II Urzędu Skarbowego ...), Bank ... pobiera z konta Wnioskodawcy zaliczki na podatek dochodowy i ubezpieczenie zdrowotne. W Polsce Wnioskodawca jest ubezpieczony zdrowotnie (płaci składki) z tytułu pobierania polskiej emerytury. Wnioskodawca dodał, że Jego żona pobiera emeryturę z Bułgarii, która od samego początku wpływa na konto Banku ... S.A. i jest zwolniona z podatku dochodowego. W uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, że posiada obywatelstwo bułgarskie. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mieszka na stałe od 1981 r. (posiada kartę stałego pobytu), tj. 36 lat. Od października 2004 r. Wnioskodawca jest na emeryturze, regularnie co roku się rozlicza i posiada obowiązek podatkowy w Polsce. Od dnia 23 maja 2007 r. Wnioskodawcy została przyznana na stałe emerytura przez Państwowy Instytut Ubezpieczeniowy w ..., która w Bułgarii jest zwolniona od podatku dochodowego. Emerytura ta wypłacana jest w ramach systemu ubezpieczeń socjalnych państwa Bułgarii i stanowi jedyny dochód Wnioskodawcy z tego kraju.
2017
12
paź

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania emerytury otrzymywanej z Niemiec.
Fragment:
Czy bank miał prawo do pobrania i odprowadzenia do urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych? Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z ogólną zasadą opodatkowanie emerytur lub rent uzyskiwanych z Niemiec przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Polsce opodatkowane jest w kraju zamieszkania, tj. w Polsce. Wyjątek dotyczy sytuacji, gdy emerytura lub renta wypłacana jest z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych. Wówczas, zgodnie z artykułem 18 ust. 2 umowy z dnia 14 maja 2003 r. między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, emerytury i podobne świadczenia lub renty, wypłacane z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych, podlegają opodatkowaniu tylko w państwie źródła, czyli w Niemczech. W związku z powyższym – w opinii Wnioskodawcy – skoro została zawarta umowa między Polską a Niemcami w sprawie unikania podwójnego opodatkowania dochodów, to jego emerytura nie powinna być opodatkowana w Polsce i wszystkie zaliczki na podatek dochodowy, które zostały pobrane od dochodu Wnioskodawcy powinny zostać zwrócone. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Zgodnie z przepisem art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.
2017
10
wrz

Istota:
W zakresie opodatkowania emerytury pobieranej z Kanady.
Fragment:
Łącznie razem - Wnioskodawca i żona - za rok 2016 zapłacili tylko w Polsce za kanadyjskie emerytury 4.328 złotych, a za rok 2015 kwota ta wynosiła 483 złote. Wysokość pobieranych emerytur podano do określenia łącznych dochodów w celu zastosowania stawki podatku dla całego dochodu. Żona Wnioskodawcy w Polsce przepracowała 20 lat i za ten czas pracy pobiera emeryturę 1.434 zł brutto, którą rozlicza Jej ZUS, podatek płaci w Polsce, składa PIT-36 i załącznik PIT/ZG. Dochody z emerytury kanadyjskiej za lata 2015 i 2016 rozliczone są zgodnie z art. 27 ust. 8w załączniku PIT/ZG i w zeznaniu PIT-36. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Jak należy postępować przy rozliczaniu podatku w przypadku emerytury kanadyjskiej? Czy emerytura z Kanady podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce także wtedy, gdy podatek za tę emeryturę został już zapłacony w Kanadzie? Zdaniem Zainteresowanych, nie powinni zapłacić podatku za rok 2015 i rok 2016 r. Wnioskodawca wraz z żoną uważają, że jest to dla nich krzywdzące, bo zaistniała tu sytuacja podwójnego opodatkowania. Według Konwencji pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Kanadą (Dz. U 2013 poz. 1371 i poz. 1372) wysokość emerytury kanadyjskiej podlega opodatkowaniu w Kanadzie a w Polsce jest zwolniona od opodatkowania.
2017
18
sie

Istota:
Skutki podatkowe otrzymania emerytury z Włoch.
Fragment:
Jednakże taka emerytura będzie opodatkowana tylko w drugim Umawiającym się Państwie, jeśli osoba fizyczna jest obywatelem oraz ma stałe miejsce zamieszkania w tym Państwie (art. 19 ust. 2 lit. b umowy). W związku z powyższym zauważyć należy, że co do zasady emerytury oraz inne podobne świadczenia, wypłacane z tytułu zatrudnienia w przeszłości, podlegają opodatkowaniu tylko w państwie zamieszkania osoby, której są wypłacane. Natomiast emerytura wypłacana z tytułu usług, świadczonych na rzecz tego Państwa (Włoch) lub jednostki, lub władzy podlega opodatkowaniu tylko w tym Państwie (we Włoszech). Natomiast art. 19 ust. 2 lit. b ww. umowy zawiera wyjątek od tej zasady i zgodnie z jego brzmieniem – w przypadku emerytur z pracy polegającej na świadczeniu usług na rzecz państwa włoskiego lub jednostki, lub władzy, w przypadku gdy pobierający emeryturę ma miejsce zamieszkania w Polsce i posiada obywatelstwo polskie – taka emerytura, podlega opodatkowaniu tylko w Polsce. Przenosząc powyższe na grunt analizowanej sprawy stwierdzić należy, że otrzymywana przez Wnioskodawczynię posiadającą obywatelstwo polskie emerytura z Włoch podlega opodatkowaniu wyłącznie w Polsce, bowiem – jak wskazano we wniosku – na początku 2016 r.
2017
19
lip

Istota:
Opodatkowanie emerytur i odprawy otrzymywanej z Holandii.
Fragment:
(...) emerytur i innych podobnych świadczeń oraz rent, a także emerytura lub inne wypłaty, dokonane na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych Państwa, w jakimkolwiek roku kalendarzowym przekroczy kwotę 20.000 euro. Na podstawie art. 18 ust. 3 ww. Konwencji bez względu na postanowienia ustępów 1 i 2, jeżeli taka emerytura lub inne podobne świadczenie niebędące z natury świadczeniem okresowym wypłacane w związku z wcześniejszym zatrudnieniem w drugim Umawiającym się Państwie jest wypłacane przed dniem rozpoczęcia pobierania emerytury lub jeżeli zostanie dokonana jednorazowa wypłata w zamian za prawo do renty przed dniem rozpoczęcia pobierania renty, to takie świadczenie lub jednorazowa wypłata może być również opodatkowana w Umawiającym się Państwie, w którym została uzyskana. Zgodnie z art. 18 ust. 4 ww. Konwencji uważa się, że emeryturę lub inne podobne świadczenie albo rentę uzyskuje się z Umawiającego się Państwa, jeżeli, i o ile, składki lub wypłaty związane z emeryturą, innym podobnym świadczeniem albo rentą, lub uprawnienia z nich uzyskane kwalifikują się do ulgi podatkowej w tym Państwie. Przeniesienie emerytury z funduszu emerytalnego lub firmy ubezpieczeniowej w jednym Umawiającym się Państwie do funduszu emerytalnego lub firmy ubezpieczeniowej w innym Państwie nie ogranicza w żaden sposób praw do opodatkowania przez pierwsze wymienione Państwo na mocy tego artykułu.
2017
18
lip

Istota:
Opodatkowanie przychodów.
Fragment:
Z powyższych przepisów wynika zatem, iż emerytura otrzymywana z Niemiec, wypłacana osobie mającej miejsce zamieszkania w Polsce, podlega co do zasady opodatkowaniu tylko w Polsce. Wyjątek dotyczy jednak sytuacji, gdy świadczenie jest wypłacane z niemieckiego obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych. Wtedy, stosownie do art. 18 ust. 2 ww. umowy, płatności takie podlegają opodatkowaniu tylko w państwie źródła, tj. w Niemczech. Z opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca pobiera emeryturę z Wojskowego Biura Emerytalnego oraz emeryturę z obowiązkowego ubezpieczenia wypłacaną przez Deutsche Rentenversicherung. Mając na względzie powyższe, w sytuacji gdy emerytura jest otrzymywana przez Wnioskodawcę z obowiązkowego sytemu ubezpieczeń socjalnych Niemiec, podlega opodatkowaniu, zgodnie z powołanym art. 18 ust. 2 ww. umowy, tylko w Niemczech i tym samym nie podlega opodatkowaniu w Polsce. Opodatkowaniu w Polsce podlega natomiast emerytura, którą Wnioskodawca otrzymuje z Wojskowego Biura Emerytalnego. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.
2017
12
lip

Istota:
Czy Wnioskodawczyni ma prawo odliczyć składkę zdrowotną na ubezpieczenie zdrowotne potrącane z niemieckiej emerytury od podatku, który wpływa do urzędu skarbowego z polskiej emerytury?
Fragment:
Emerytura z Niemiec przekazywana jest na konto Wnioskodawczyni. Od podstawy otrzymywanej z niemieckiej emerytury Bank potrąca 9% na ubezpieczenie zdrowotne. Polską emeryturę Wnioskodawczyni uzyskuje z ZUS, z której też jest potrącane co miesiąc 9% na ubezpieczenie zdrowotne, podatek. Wnioskodawczyni w 2016 r. uzyskała dochody z tytułu emerytury wypłacanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz emerytury z Niemiec. Identyczna sytuacja miała miejsce w roku 2015. Bank wypłacający Wnioskodawczyni emeryturę z Niemiec przesłał PIT-11, w którym wykazane zostały jedynie składki na ubezpieczenie zdrowotne podlegające odliczeniu od podatku. Wątpliwości Wnioskodawczyni, budzi kwestia możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne potrącane z niemieckiej emerytury od podatku. Emerytura w polsko–niemieckiej umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania została uregulowana w art. 18 umowy zawartej w dniu 14 maja 2003 r. między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku (t.j. Dz.U. z 2005 r., Nr 12, poz. 90) Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. umowy, emerytury i podobne świadczenia lub renty, otrzymywane przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie z drugiego Umawiającego się Państwa, podlegają opodatkowaniu tylko w tym pierwszym Państwie.
2017
26
cze
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Emerytura
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.