Emeryci | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to emeryci. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
wrz

Istota:

Skutki podatkowe sfinansowania wycieczki ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla byłych pracowników (emerytów i rencistów).

Fragment:

(...) zaniechano poboru podatku. Natomiast przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń (art. 11 ust. 1 ww. ustawy). Jak wynika z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego emeryci i renciści otrzymali świadczenia w formie wycieczki organizowanej przez pracodawcę, w całości sfinansowanej ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 38 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są świadczenia rzeczowe lub ekwiwalenty pieniężne w zamian tych świadczeń otrzymywane przez emerytów i rencistów w związku z łączącym ich poprzednio z zakładami pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym (...)

2011
1
sie

Istota:

Czy korzysta ze zwolnień określonych w art. 21 ust. 1 pkt 26, 38, 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wartość wypłaconych - pracownikom, rencistom i emerytom oraz osobom pozostającym na zasiłku przedemerytalnym - świadczeń, sfinansowanych ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych?

Fragment:

(...) przekazywane osobom przebywającym na świadczeniach przedemerytalnych, należy – podobnie jak świadczenia dla emerytów i rencistów – z uwagi na brak możliwości przypisania ich do konkretnie nazwanego źródła przychodów, zakwalifikować do tzw. przychodów z innych źródeł. W przypadku tychże osób nie będzie miało zastosowania zwolnienie określone w art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż ze zwolnienia tego korzystają wyłącznie emeryci i renciści. Nie będzie miało również zastosowania zwolnienie określone w art. 21 ust. 1 pkt 67 ww. ustawy, gdyż ze zwolnienia tego korzystają wyłącznie pracownicy. Osoby pozostające na świadczeniu przedemerytalnym nie są natomiast pracownikami w rozumieniu art. 12 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym – za pracownika w rozumieniu ustawy uważa się osobę pozostającą w stosunku służbowym, stosunku pracy, stosunku pracy nakładczej lub (...)

2011
1
sie

Istota:

Czy od otrzymanych przez emerytów i rencistów bonów towarowych należy pobrać zaliczkę na podatek dochodowy?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 29 stycznia 2010 r. (data wpływu 8 lutego 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania świadczeń w postaci bonów towarowych otrzymywanych przez emerytów i rencistów z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 8 lutego 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej (...)

2011
1
sie

Istota:

Jak należy opodatkować zwrot kosztów jednorazowego przejazdu żołnierza i członków jego rodziny oraz przewozu urządeń domowych wypłaconych byłym żołnierzom i rencistom oraz byłym żołnierzom nie mającym uprawnień emerytalnych?

Fragment:

(...) się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu świadczeń otrzymanych przez emerytów lub rencistów, w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunkiem pracy, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 26 i 38 - w wysokości 10% należności. Z treści powołanego wyżej przepisu wynika, że świadczenia otrzymywane przez emerytów i rencistów nie odnoszą się wyłącznie do świadczeń, jakie emeryci i renciści otrzymują od swoich byłych pracodawców. Dotyczą one bowiem wszystkich świadczeń otrzymywanych w związku z uprzednio łączącym emeryta lub rencistę stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy, pracą nakładczą i spółdzielczym stosunkiem pracy. Zastosowanie ww. przepisu nie jest zatem uzależnione od tego, czy udzielającym świadczenie jest podmiot będący byłym zakładem pracy świadczeniobiorcy, czy też inny podmiot. Ważne jest, aby otrzymującym świadczenia była (...)

2011
1
lip

Istota:

Zwolnienie z opodatkowania świadczeń rzeczowych otrzymywanych przez emerytów i rencistów zlikwidowanej placówki.

Fragment:

(...) Zastosowanie ww. przepisu nie jest zatem uzależnione od tego, czy udzielającym świadczenie jest podmiot będący byłym zakładem pracy świadczeniobiorcy, czy też inny podmiot. Ważne jest jedynie, aby beneficjentem świadczenia była osoba, która posiada status emeryta lub rencisty oraz aby udzielone tym osobom świadczenie wynikało z uprzednio łączącego ich stosunku służbowego, czy stosunku pracy (stosunków pokrewnych). Jak wynika ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku, emeryci i renciści zlikwidowanych placówek otrzymują od Szkoły, wyznaczonej do objęcia ich opieką socjalną, świadczenia rzeczowe. W sytuacji, gdy zastosowanie przedmiotowego zwolnienia nie jest uzależnione od okoliczności, czy udzielającym świadczenie jest były pracodawca, zwolnieniu podlegają także świadczenia wypłacone emerytom i rencistom, których uprzednio łączyły stosunki pracy (stosunki pokrewne) ze zlikwidowanymi placówkami oświatowymi. Mając na uwadze powyższe (...)

2011
1
lip

Istota:

Wypłata świadczeń z funduszu socjalnego na rzecz emerytów i rencistów - byłych pracowników.

Fragment:

(...) do wysokości określonego limitu korzystają jedynie świadczenia o charakterze rzeczowym lub ekwiwalenty pieniężne otrzymane w zamian tych świadczeń pod warunkiem spełnienia pozostałych wymienionych przesłanek. Jak wynika z opisu zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca zamierza byłym pracownikom będącym emerytami i rencistami wypłacić z Funduszu Socjalnego świadczenia pieniężne na przygotowanie Świąt. Zatem nie można uznać, że świadczenia pieniężne które otrzymają emeryci i renciści mają charakter świadczeń rzeczowych lub ekwiwalentów pieniężnych w zamian tych świadczeń, wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Sytuacja taka miałaby miejsce w przypadku gdy emerytom i rencistom zostałyby przyznane np. paczki żywnościowe lub ekwiwalent pieniężny zamiast przysługujących im paczek. Zatem, wartość wypłaconych świadczeń pieniężnych opisanych we wniosku nie będzie podlegać zwolnieniu przedmiotowemu (...)

2011
1
cze

Istota:

Na jakich zasadach podlegają opodatkowaniu:
• funkcjonariusze – emeryci i renciści i członkowie ich rodzin,
• uprawnieni członkowie rodzin po zmarłych funkcjonariuszachotrzymujący świadczenia socjalne wynikające z § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 września 2004r. w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin?

Fragment:

(...) osób zagranicznych. Zatem, na wnioskodawcy ciąży obowiązek sporządzenia informacji według ustalonego wzoru o wysokości przychodów (PIT-8C) i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazania jej podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu. W tym zakresie stanowisko wnioskodawcy było zatem prawidłowe. Reasumując, wypłacane świadczenia socjalne dla poszczególnych grup świadczeniobiorców wnioskodawcy należy opodatkować w następujący sposób: funkcjonariusze - emeryci i renciści oraz członkowie ich rodzin – 10% zryczałtowany podatek dochodowy (PIT-8AR), uprawnieni członkowie rodzin po zmarłych funkcjonariuszach – według skali podatkowej (PIT-8C). Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi (...)

2011
1
cze

Istota:

Czy rodziny emerytów i rencistów, które otrzymują świadczenia socjalne należy traktować w zakresie przepisów podatkowych tak jak rencistów i emerytów wychodząc z założenia, iż świadczenia socjalne dla emerytów mundurowych rozszerzają uprawnienia socjalne emerytów na ich rodziny?

Fragment:

(...) według skali obowiązującej w danym roku podatkowym. Na wnioskodawcy ciąży obowiązek sporządzenia informacji według ustalonego wzoru o wysokości przychodów (PIT-8C) i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazania jej podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu (art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Reasumując, wypłacane świadczenia socjalne dla poszczególnych grup świadczeniobiorców wnioskodawcy należy opodatkować w następujący sposób: emeryci i renciści oraz członkowie ich rodzin – 10% zryczałtowany podatek dochodowy (PIT-8AR), rodziny po zmarłych funkcjonariuszach – według skali podatkowej (PIT-8C). Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Do wniosku wnioskodawca dołączył dokument. Należy jednak zauważyć, że wydając interpretacje w trybie art. 14b Ordynacji (...)

2011
1
cze

Istota:

Opodatkowanie sprzedaży mieszkań zakładowych w świetle updof

Fragment:

(...) zakupujący te mieszkania. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy przedstawione działanie Spółki jest prawidłowe i nie narazi kupujących te mieszkania na dopłatę dodatkową podatku dochodowego od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawcy, przedstawione działanie jest prawidłowe. Budynki mieszkalne przekazano do zamieszkania ponad 30 lat temu. Aktualnie koszt utrzymania tych budynków jest wyższy od dochodów uzyskiwanych z czynszów. Pracownicy, byli pracownicy, emeryci i renciści zamieszkujący te mieszkania przepracowali w Spółce ponad 20 lat, a tym samym uzyskali prawo do obniżki 95% ceny sprzedaży. Spółka chciałaby sprzedać te mieszkania pracownikom, byłym pracownikom, emerytom i rencistom za 5% wartości rynkowej tych mieszkań. Powyższe jest zgodne z ustawą z dnia 15.12.2000 r. o zbywaniu mieszkań (Dz. U. Nr 4, poz. 24, art. 6). W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy można zastosować 10% zryczałtowany podatek dochodowy od świadczeń socjalnych wypłaconych emerytom wojskowym?

Fragment:

(...) wysokości przychodów (PIT-8C) i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu (art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Biorąc powyższe pod uwagę przedstawione we wniosku stanowisko - w świetle stanu faktycznego oraz przedstawionego powyżej stanu prawnego - jest prawidłowe. Wypłacane przez W. świadczenia socjalne dla poszczególnych grup świadczeniobiorców należy opodatkować w następujący sposób: emeryci i renciści wojskowi oraz członkowie ich rodzin – 10% zryczałtowany podatek dochodowy (PIT-8AR), rodziny po zmarłych żołnierzach, emerytach i rencistach wojskowych – wg skali podatkowej (PIT-8C). Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności (...)