IPTPB1/4511-126/15-4/ASZ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Czy jednorazowy czynsz uzyskany w związku z udostępnieniem przestrzeni powietrznej śmigłom elektrowni wiatrowej będzie mógł być opodatkowany na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 25 lutego 2015 r. (data wpływu 27 lutego 2015 r.), uzupełnionego pismem z dnia 18 maja 2015 r. (data wpływu 20 maja 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym przychodów z tytułu dzierżawy nieruchomości gruntowej –jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613), w związku z czym pismem z dnia 7 maja 2015 r., Nr IPTPB1/4511-126/15-2/ASZ, na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawczynię do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 7 maja 2015 r. (data doręczenia 12 maja 2015 r.). Wnioskodawczyni uzupełniła ww. wniosek pismem z dnia 18 maja 2015 r. (data wpływu 20 maja 2015 r.), nadanym za pośrednictwem Poczty ... dnia 19 maja 2015 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni jest właścicielem nieruchomości gruntowej rolnej, niezabudowanej. W dniu 20 lutego 2014 r. zawarła z firmą (inwestorem), która specjalizuje się w budowie elektrowni wiatrowych, umowę na udostępnienie nieruchomości pod śmigło elektrowni wiatrowej. Umowa została zawarta na czas określony - na 29 lat. Umowa ta stanowi, że elektrownia wiatrowa (wiatrak) będzie posadowiona na działce sąsiadującej z działką Wnioskodawczyni (właścicielem tej nieruchomości jest osoba trzecia), natomiast płaty śmigła elektrowni wiatrowej będą przekraczały przestrzeń powietrzną nad nieruchomością rolną Wnioskodawczyni. Inwestor wiatraka zastrzegł sobie w umowie możliwość wejścia na nieruchomość Wnioskodawczyni w celu naprawy lub konserwacji elektrowni wiatrowej, jeżeli zajdzie taka konieczność.

Czynsz za udostępnienie przestrzeni powietrznej śmigłom elektrowni wiatrowej będzie płatny jednorazowo, najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem prac budowlanych, na rachunek bankowy Wnioskodawczyni. Na podstawie informacji uzyskanych od inwestora Wnioskodawczyni przypuszcza, że prace budowlane związane z posadowieniem wiatraka rozpoczną się w 2015 r. i w związku z tym Wnioskodawczyni zostanie zapłacony jednorazowy czynsz zgodnie z zawartą umową.

W piśmie z dnia 18 maja 2015 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawczyni wskazała, że:

 1. Umowa o udostępnienie nieruchomości pod śmigło zawarta została na podstawie przepisów ustawy Kodeks cywilny (zwanej dalej: k.c.). Jest umową z kategorii umów nienazwanych. Na podstawie art. 3531 k.c. można ułożyć stosunek prawny w dowolny sposób, byle nie sprzeciwiał się naturze stosunku umownego, ustawie, ani zasadom współżycia społecznego. Umowa zatem opiera się na kodeksowej zasadzie swobody umów.
 2. Do umów nienazwanych stosuje się przepisy, które najbardziej zbliżone są w treści do ich kodeksowych odpowiedników. Zatem, do tej umowy będzie stosowało się przepisy Kodeksu cywilnego o dzierżawie – art. 693 k.c. i następne. Poza treścią umowy – udostępnieniem nieruchomości, czyli oddaniem do używania, wskazuje na to m.in. okres zawarcia umowy, tj. 29 lat. Umowa dzierżawy zawarta na okres dłuższy niż 30 lat traktowana jest jako umowa na czas nieokreślony, z tego więc wynika „skrócenie” okresu obowiązywania umowy do 29 lat. Reasumując, umowa zawarta została na podstawie art. 3531 k.c. w zw. z art. 693 k.c.
 3. Umowa reguluje korzystanie z nieruchomości w umowie określonej w następujący sposób:
  • posadowienie/umieszczenie nad nieruchomością śmigła elektrowni wiatrowej,
  • prawo wejścia na nieruchomość Inwestorowi w celu konserwacji i dokonywania napraw,
  • ograniczenie właściciela w prawie korzystania z nieruchomości poprzez, np. zakaz zawierania umów utrudniających działalność Inwestorowi.

Reasumując, Wnioskodawczyni otrzyma czynsz nie tylko za udostępnienie przestrzeni powietrznej, ale również za wejście na teren nieruchomości oraz ograniczenie w prawie własności.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy jednorazowy czynsz uzyskany w związku z udostępnieniem przestrzeni powietrznej śmigłom elektrowni wiatrowej będzie mógł być opodatkowany na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych...

Zdaniem Wnioskodawczyni, zgodnie z art. l pkt 2 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawarte w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawarte w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – o czym stanowi art. 2 ust. 1a tej ustawy.

W myśl art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a) ww. ustawy, od przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a (tj. przychodów tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze), ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5%.

Wobec powyższego, zdaniem Wnioskodawczyni, jednorazowy czynsz uzyskany w związku z udostępnieniem przestrzeni powietrznej śmigłom elektrowni wiatrowej będzie mógł być opodatkowany na zasadach przewidzianych ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 659 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121) – przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Natomiast zgodnie z art. 693 § 1 ww. ustawy, przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz. Podstawą generowania przychodów z tytułu najmu (dzierżawy) jest zawarcie pomiędzy stronami stosownej umowy. Strony umowy określają w niej wysokość czynszu, który – jak wynika z przepisu art. 693 § 2 ww. ustawy – może być określony w pieniądzach bądź też w świadczeniach innego rodzaju. Może być również oznaczony w ułamkowej części pożytków.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Ustawa od podatku dochodowym od osób fizycznych wyraźnie rozróżnia źródła przychodów oraz sposób opodatkowania dochodów z poszczególnych źródeł.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy, źródłem przychodów jest najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą.

W myśl art. 11 ust. 1 powołanej ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Oznacza to, że określenia wysokości przychodu z najmu (dzierżawy) zaliczanego do źródła przychodów wymienionego w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a więc najmu niestanowiącego pozarolniczej działalności gospodarczej, należy dokonywać w oparciu o postanowienia wyżej przywołanego art. 11 tej ustawy.

W przypadku, gdy przedmiotem najmu (dzierżawy) nie są składniki związane z działalnością gospodarczą i umowa najmu (dzierżawy) nie zostanie zawarta w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, przychody z tego najmu (dzierżawy) mogą być opodatkowane:

 • na zasadach ogólnych – według skali podatkowej lub
 • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Podkreślić należy, że wybór kwalifikacji i sposób rozliczania przychodów z najmu (dzierżawy), ustawodawca co do zasady pozostawił osobie oddającej rzecz w najem (dzierżawę).

Zgodnie z treścią art. 9a ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochody osiągane przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6, są opodatkowane na zasadach określonych w ustawie, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

W sytuacji zatem, gdy dochody przychody z najmu (dzierżawy) zostaną opodatkowane wolą podatnika ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, to zastosowanie będą miały uregulowania zawarte w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r., Nr 144, poz. 930, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 2 ust. 1a ww. ustawy, osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Stosownie do uregulowań zawartych w art. 6 ust. 1a powołanej ustawy, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają również otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. Dla ustalenia wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu tych umów, stosuje się art. 11 ust. 2-2b ustawy o podatku dochodowym.

Jak wynika z treści art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a) cytowanej ustawy – ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5%, o których mowa w art. 6 ust. 1a.

Z przytoczonych powyżej uregulowań prawnych wynika, że podstawą generowania przychodów z najmu (dzierżawy) jest fakt zawarcia stosownej umowy między stronami. Strony umowy określają w niej wysokość czynszu. Określona w umowie wysokość czynszu stanowi przysporzenie majątkowe wynajmującego (wydzierżawiającego), tym samym generuje przychód w rozumieniu podatkowym. Jednakże, aby powstał przychód po stronie wynajmującego (wydzierżawiającego) muszą zaistnieć przesłanki określone w wyżej przywołanym art. 6 ust. 1a ww. ustawy, czyli czynsz musi zostać otrzymany lub postawiony do dyspozycji wynajmującego (wydzierżawiającego).

Warunkiem skorzystania ze zryczałtowanej formy opodatkowania jest złożenie oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

O zasadach składania ww. oświadczenia stanowi art. 9 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. W myśl tego przepisu, pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów – pisemne oświadczenie składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że nadal prowadzi działalność opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Zgodnie z art. 9 ust. 4 ww. ustawy, w przypadku osiągania przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a, przepisy dotyczące oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych stosuje się odpowiednio, z tym że podatnik rozpoczynający osiąganie takich przychodów w trakcie roku podatkowego składa pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za dany rok podatkowy naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika nie później niż do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

Z przedstawionego we wniosku oraz jego uzupełnieniu opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawczyni jest właścicielem nieruchomości gruntowej rolnej, niezabudowanej. W dniu 20 lutego 2014 r. zawarła z firmą (inwestorem), która specjalizuje się w budowie elektrowni wiatrowych, umowę na udostępnienie nieruchomości pod śmigło elektrowni wiatrowej. Umowa o udostępnienie nieruchomości pod śmigło została zawarta na podstawie przepisów ustawy Kodeks cywilny (art. 3531 w zw. z art. 693). Umowa została zawarta na czas określony - 29 lat. Umowa ta stanowi, że elektrownia wiatrowa (wiatrak) będzie posadowiona na działce sąsiadującej z działką Wnioskodawczyni, natomiast płaty śmigła elektrowni wiatrowej będą przekraczały przestrzeń powietrzną nad nieruchomością rolną Wnioskodawczyni. Czynsz za udostępnienie przestrzeni powietrznej śmigłom elektrowni wiatrowej, za wejście na teren nieruchomości oraz ograniczenie w prawie własności będzie płatny jednorazowo na rachunek bankowy Wnioskodawczyni.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego i przyjmując za Wnioskodawczynią, że do zawartej umowy będą stosowane przepisy ustawy Kodeks cywilny dotyczące dzierżawy, w świetle obowiązujących przepisów prawa, uzyskany przez Wnioskodawczynię przychód (jednorazowy czynsz) może zostać opodatkowany na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych według stawki 8,5%.

Jednocześnie podkreślenia wymaga, że przy wydawaniu niniejszej interpretacji tutejszy Organ dokonał wyłącznie analizy okoliczności w ramach przedstawionego przez Wnioskodawczynię zdarzenia przyszłego, gdyż w trybie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, nie ma możliwości jego modyfikowania, czy też prowadzenia postępowania dowodowego. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych w trybie art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613), nie jest ustalanie, czy przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe jest zgodne ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania dowodowego okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Ponadto tutejszy Organ podatkowy wskazuje, że jeżeli przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe różnić się będzie od zdarzenia przyszłego, które wystąpi w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawczyni w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego zdarzenia.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydawania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.