ILPB1/4511-1-1399/15-2/AA | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie ustalenia stawki podatku.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 30 września 2015 r. (data wpływu 8 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie ustalenia stawki podatku – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie ustalenia stawki podatku.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Od 1 czerwca 2015 roku Wnioskodawca prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług budowlanych jako podwykonawca, a jego praca to budowanie elektrowni wiatrowych (turbin wiatrowych), ich naprawa oraz konserwacja w ramach PKD 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane.

W oparciu o Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług są to usługi zaliczane do usług budowlanych i oznaczone symbolem PKWiU 42.99.

Świadczone przez Wnioskodawcę usługi polegają między innymi na przygotowaniu wszystkich elementów wiatraka. Przede wszystkim dotyczy to kluczy potrzebnych do skręcenia śrub w wiatraku. Jednocześnie przygotowuje do montażu następujące elementy wiatraka: wieża, nesel, skrzydła oraz dziób. Na tych elementach opiera się ostateczna konstrukcja elektrowni wiatrowej. Zdaniem Wnioskodawcy powyższe czynności zaliczane są do robót budowlanych.

Powyższe usługi świadczone w ramach działalności gospodarczej Wnioskodawca wykonuje na rzecz podwykonawców.

Obecnie opłaca zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 5,5% od usług związanych z budową elektrowni wiatrowych (turbin wiatrowych). Natomiast od usług ich naprawy i konserwacji w wysokości 8,5%. (Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy świadczone przez Wnioskodawcę usługi podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych według stawki:

  1. 5,5% czy 8,5% - w części dotyczącej budowy elektrowni wiatrowych (turbin wiatrowych)...
  2. 5,5% czy 8,5% - w części dotyczącej naprawy i konserwacji elektrowni wiatrowych (turbin wiatrowych)...

Zdaniem Wnioskodawcy, świadczone usługi, podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych według stawki:

  1. 5,5% - w części dotyczącej budowy elektrowni wiatrowych (turbin wiatrowych),
  2. 8,5% - w części dotyczącej naprawy i konserwacji elektrowni wiatrowych (turbin wiatrowych).
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.) opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej „spółką”.

W myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, działalność usługowa to pozarolnicza działalność gospodarcza, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 i Nr 220, poz. 1435 oraz z 2009 r. Nr 33, poz. 256 i Nr 222, poz. 1753) wydanym na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Wysokość stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych została przez ustawodawcę ustalona w art. 12 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

W myśl art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b) ww. ustawy ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1, 2, 4 i 5 oraz załącznika nr 2 do ustawy.

Natomiast w myśl art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a) ww. ustawy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 5,5% przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton.

Przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne nie definiują użytego w ww. przepisie pojęcia roboty budowlane. Dlatego zasadne jest powołanie się na przepis art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z późn. zm.). Zgodnie z powołanym przepisem przez:

  • roboty budowlane - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego (art. 3 pkt 7 ww. ustawy),
  • obiekt budowlany - należy przez to rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych (art. 3 pkt 1 ww. ustawy),
  • budowlę - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową (art. 3 pkt 3 ww. ustawy).

Zgodnie z zasadami metodycznymi Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, każdą usługę należy zaliczyć do odpowiedniego grupowania zgodnie z jej charakterem, niezależnie od symbolu, pod którym został zakwalifikowany wykonujący usługę podmiot gospodarczy w Krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej.

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że wykonywane przez Wnioskodawcę usługi budowlane zaliczane do usług budowlanych i oznaczone symbolem PKWiU 42.99.

W dziale 42 PKWiU w sekcji F – budowle i roboty ogólnobudowlane związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej pod symbolem 42.99 wymienione zostały m.in. roboty ogólnobudowlane związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej.

Wyłączeniu od opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych – co wynika z poz. 8 załącznika nr 2 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – podlegają usługi, ale wyłącznie dotyczące realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek obejmującej przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu przygotowania lub budowy obiektów górniczych i produkcyjnych, obiektów innych niż budynki i pozostałych obiektów inżynierskich.

Zgodnie z powyższymi przepisami, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych mogą być objęte tylko takie roboty budowlane związane z budową wskazanych powyżej obiektów, które nie są wykonywane w ramach realizacji – na własny rachunek projektów inwestycyjnych, o których mowa powyżej.

We wniosku Wnioskodawca wskazał, że usługi świadczone w ramach działalności gospodarczej wykonuje na rzecz podwykonawców.

Zatem przychody z wykonywanych przez Wnioskodawcę usług budowlanych, mogą być opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Z informacji zawartych w pismach Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2005 r. znak RZL/AM/Inn/023/219/05 oraz z dnia 19 września 2005 r., znak RZL/AM/Inn/023/219b/05 wynika, że za „budowlę nie można uznać całej elektrowni wiatrowej, a jedynie jej części budowlane (takie jak fundamenty, maszty, słupy), jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.

Natomiast urządzenia i instalacje technologiczne, przekształcające energię wiatru w energię mechaniczną przekazywaną do generatora, takie jak: wirniki z łopatami, generator, skrzynia biegów, komputer sterujący, transformator, rozdzielnia elektryczna, instalacja alarmowa, instalacja zdalnego sterowania – nie są obiektami budowlanymi (tj. budowlą), ani urządzeniami budowlanymi w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, a jedynie stanowią wyposażenie techniczno-technologiczne elektrowni.”

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawca prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług budowlanych budowanie elektrowni wiatrowych (turbin wiatrowych), ich naprawa oraz konserwacja. Usługi wykonuje na rzecz podwykonawcy, polegają one między innymi na przygotowaniu wszystkich elementów wiatraka. Przede wszystkim dotyczy to kluczy potrzebnych do skręcenia śrub w wiatraku. Jednocześnie Wnioskodawca przygotowuje do montażu następujące elementy wiatraka: wieża, nesel, skrzydła oraz dziób. Na tych elementach opiera się ostateczna konstrukcja elektrowni wiatrowej.

Wnioskodawca wskazał, że powyższe czynności zaliczane są do robót budowlanych, zatem stawką właściwą dla opodatkowania uzyskiwanych przez Wnioskodawcę przychodów będzie stawka 5,5%.

W związku z powyższym - w przypadku budowy elektrowni wiatrowej - roboty budowlane polegające na wykonywaniu części budowlanej urządzenia technicznego, jako odrębnej pod względem technicznym części przedmiotu składającego się na całość użytkową będą opodatkowane 5,5% stawką podatku zryczałtowanego, natomiast pozostałe usługi tzn. usługi polegające na naprawie oraz konserwacji elektrowni wiatrowych nie mogą zostać uznane jako roboty budowlane, a zatem opodatkowane będą według 8,5% stawki ryczałtu.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Podkreślenia wymaga, że przy wydawaniu niniejszej interpretacji tutejszy organ dokonał wyłącznie analizy okoliczności podanych we wniosku. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Jeżeli przedstawiony stan faktyczny różni się od stanu faktycznego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.