Elektrownia wiatrowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to elektrownia wiatrowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
2
cze

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania świadczonych przez Wnioskodawcę usług.

Fragment:

(...) elektrowni wiatrowej, jakiej szkolenie dotyczy – usługi te są opodatkowane w kraju położenia nieruchomości zgodnie z art. 28e ustawy o podatku od towarów i usług. Faktura wystawiana na ten zakres usług nie powinna zawierać polskiego podatku od towarów i usług, ze wskazaniem stawka vat: np (nie podlega) i zwrotem: „ odwrotne obciążenie ” zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług; czasy dojazdu do/z miejsca wykonywania usługi z/do Polski są opodatkowane w Polsce i podlegają stawce podstawowej VAT, tj. 23% – zgodnie z art. 28b ustawy o podatku od towarów i usług. Od dnia 15 lipca 2016 r. obowiązuje nowa definicja elektrowni wiatrowej, która zawarta została w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. z 1 lipca 2016 r., poz. 961) która przez elektrownię wiatrową uznaje budowlę składającą się z fundamentu, wieży i elementów technicznych. Na skutek zmiany definicji turbiny wiatrowej i uznania jej całości za budowlę, usługi instalacji i serwisu uznaje się za związane z nieruchomością. Wobec tego miejscem świadczenia usług dotyczących danej nieruchomości jest miejsce położenia tej nieruchomości, zgodnie z art. 28e ustawy o podatku od towarów i usług.

2017
10
maj

Istota:

Uznanie prac serwisowych i montażowych dotyczących turbin wiatrowych za usługi związane z nieruchomością w rozumieniu art. 28e ustawy oraz sposobu udokumentowania tych czynności.

Fragment:

Równocześnie na postawie art. 2 ust 1 i 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 961), wprowadzono zapis o następującej treści: „ Użyte w ustawie określenia oznaczają: 1) elektrownia wiatrowa - budowlę w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, składającą się co najmniej z fundamentu, wieży oraz elementów technicznych, o mocy większej niż moc mikroinstalacji w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2016 r., poz. 478 i 2365); 2) elementy techniczne - wirnik z zespołem łopat, zespół przeniesienia napędu, generator prądotwórczy, układy sterowania i zespół gondoli wraz z mocowaniem i mechanizmem obrotu. ” W aktualnym stanie prawnym cała turbina wiatrowa, łącznie z elementami technicznymi, których dotyczą prace serwisowe, stanowi budowlę. W związku z powyższym - Pana zdaniem -zarówno prace serwisowe, jak i prace montażowe, dotyczące elektrowni wiatrowych stanowią usługi związane z nieruchomością w rozumieniu art. 28e ustawy o VAT. Wątpliwości rodzi jednak fakt czy przepisy prawa budowlanego oraz ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych mają zastosowanie do określenia zakresu normatywnego art. 28e ustawy o VAT.

2016
9
sie

Istota:

Sprzedaż gruntu zabudowanego elektrownią wiatrową będzie podlegała opodatkowaniu podstawową stawką podatku VAT w wysokości 23%.

Fragment:

Sp. z o.o. wybudował elektrownię wiatrową wraz z niezbędną infrastrukturą elektroenergetyczną z własnych środków i nie doszło do rozliczenia poniesionych nakładów na budowę przedmiotowej elektrowni wiatrowej pomiędzy E. Sp. z o.o. a K. Sp. z o.o. to nie sposób przyjąć, że K. Sp. z o.o. dokona dostawy elektrowni wiatrowej posadowionej na zbywanym gruncie. Z punktu widzenia prawa cywilnego, na Wnioskodawcę formalnie przejdzie prawo własności nieruchomości wraz z budowlami. Jednocześnie, w świetle rozwiązań przyjętych w ustawie o podatku od towarów i usług, w ramach transakcji nie wystąpi dostawa towaru, jakim jest elektrownia wiatrowa wraz z niezbędną infrastrukturą elektroenergetyczną, ponieważ to dzierżawca – E. Sp. z o.o. dysponuje wybudowaną przez siebie elektrownią wiatrową jak właściciel. K. Sp. z o.o. nie jest w ekonomicznym posiadaniu elektrowni wiatrowej przed dokonaniem zbycia gruntu na rzecz Wnioskodawcy. Prawo to pozostaje po stronie dzierżawcy, który ten grunt zabudował elektrownią wiatrową. Tym samym, w następstwie przedmiotowego zbycia gruntu nie dojdzie do dostawy w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT budowli na nim posadowionych, tj. nie dojdzie do przeniesienia przez K. Sp. z o.o. na rzecz Wnioskodawcy prawa do rozporządzania jak właściciel elektrownią wiatrową wzniesioną przez dzierżawcę na zbywanym gruncie.

2016
24
lip

Istota:

Jaką stawką VAT należy opodatkować pozostałą część wynagrodzenia, czyli noclegi (tzw. diety), podróż i szkolenia zawodowe?

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 18 kwietnia 2016 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 27 czerwca 2016 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania na terytorium kraju wynagrodzenia za szkolenia, noclegi (diety) i podróże jako składników usługi kompleksowej związanej z pracami montażowymi i serwisowymi elektrowni wiatrowych. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Prowadzi Pan jednoosobową działalność gospodarczą i świadczy usługi w zakresie prac montażowych i serwisowych elementów elektrowni wiatrowych na lądzie i na morzu. Usługi świadczy na nieruchomościach za granicą, głównie na terenie Europy, ale także w pozostałych krajach świata. Pana zleceniodawcą jest spółka z o. o. z kapitałem zagranicznym, zarejestrowana w Polsce, która jest głównym wykonawcą, wykonującym usługi poza terytorium kraju, na terytorium Europy i całego świata. Usługi świadczone są na nieruchomościach. Umowa z ww. spółką obejmuje: prace montażowe elementów elektrowni wiatrowej, prace pomocnicze związane z przygotowaniem do montażu jak i zakończeniem montażu elementów elektrowni wiatrowej, prace serwisowe elektrowni wiatrowych, prace serwisowe na statkach, udział w szkoleniach organizowanych przez zamawiającego niezbędnych do należytego wykonania umowy. Na podstawie umowy zawartej ze spółką polską, na wykonywanie prac na obiektach w państwach Unii Europejskiej i całego świata otrzymuje Pan wynagrodzenie za prace montażowe, serwisowe, za każdy nocleg w hotelu lub na statku (tzw. diety), za podróż, a także za udział w szkoleniach zawodowych, które odbywają się w różnych krajach, a także online.

2016
27
sty

Istota:

Zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie ustalenia stawki podatku.

Fragment:

Obecnie opłaca zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 5,5% od usług związanych z budową elektrowni wiatrowych (turbin wiatrowych). Natomiast od usług ich naprawy i konserwacji w wysokości 8,5%. (Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy świadczone przez Wnioskodawcę usługi podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych według stawki: 5,5% czy 8,5% - w części dotyczącej budowy elektrowni wiatrowych (turbin wiatrowych)... 5,5% czy 8,5% - w części dotyczącej naprawy i konserwacji elektrowni wiatrowych (turbin wiatrowych)... Zdaniem Wnioskodawcy, świadczone usługi, podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych według stawki: 5,5% - w części dotyczącej budowy elektrowni wiatrowych (turbin wiatrowych), 8,5% - w części dotyczącej naprawy i konserwacji elektrowni wiatrowych (turbin wiatrowych). W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.

2015
30
gru

Istota:

Czy usługi malowania znaków ostrzegawczych na łopatach do turbin wiatrowych podlegają opodatkowaniu stawką 5,5%, czy też 8,5% ryczałtu?

Fragment:

W związku z powyższym – w przypadku elektrowni wiatrowej – skoro same wirniki z łopatami elektrowni wiatrowych nie stanowią obiektów budowlanych, budowli ani urządzeń budowlanych w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, a są jedynie wyposażeniem techniczno-technologicznym elektrowni, to usługi malowania znaków ostrzegawczych na tych łopatach, nie stanowią robót budowlanych opodatkowanych według stawki 5,5% ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Zatem, jeżeli usługi te nie mogą zostać uznane za roboty budowlane, to należy opodatkować przychody z tego tytułu według 8,5% stawki ryczałtu, właściwej dla przychodów z działalności usługowej, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b) ww. ustawy. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.

2015
16
gru

Istota:

Miejsce świadczenia usług montażu oraz serwisu elektrowni wiatrowych.

Fragment:

Zdaniem Spółki – usługi polegające na budowie elektrowni wiatrowych należą do usług związanych z nieruchomościami i należy opodatkować je zgodnie z art. 28e ustawy o VAT. Ad. 2. Miejsce posadowienia gotowej, funkcjonującej elektrowni wiatrowej (osadzonej na fundamencie, który ze swej istoty jest trwale związany z gruntem), jest ściśle wybrane i określone. Jednocześnie, końcowym efektem usług serwisu turbin wiatrowych jest utrzymanie w stanie używalności wszystkich elementów wchodzących w skład danej elektrowni wiatrowej, wykrywanie wad, usterek pracy turbiny, usuwanie awarii oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego turbiny. Zatem usługi te są bezpośrednio związane z określoną nieruchomością i ich wykonanie nie jest możliwe w innym miejscu. Zdaniem Spółki – usługi polegające na serwisowaniu elektrowni wiatrowych należą do usług związanych z nieruchomościami. Świadczenia te są bowiem w bezpośrednim i nierozerwalnym związku z nieruchomością, na której posadowiona jest elektrownia. Z tego też względu czynności te należy opodatkować jako związane z nieruchomościami, w miejscu gdzie zlokalizowana jest elektrownia, zgodnie z art. 28e ustawy o VAT. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionych stanów faktycznych jest prawidłowe.

2015
11
gru

Istota:

Jakie stawki amortyzacyjne Wnioskodawca powinien zastosować do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od urządzeń i budowli składających się na Farmę Wiatrową, takich jak:a. budynek rozdzielni na terenie GPZ wraz z fundamentami i uziemieniem oraz obiektami pomocniczymi i wyposażeniem,b. systemy sterowania, kontroli i łączności oraz układy pomiarowe,c. elementy stacji transformatorowej stałej - aparatura i oszynowanie 110 kV,d. wyposażenie budynku rozdzielni na terenie GPZ, w tym m.in. „szafa” układów pomiarowych, „szafa” układów krosowych, „szafa” systemu nadzoru, rozdzielnia potrzeb własnych, transformator potrzeb własnych oraz dławik kompensacyjny,e. wieże Elektrowni Wiatrowych wraz z fundamentami,f. zespoły wiatrowo-elektryczne (Turbiny Wiatrowe) wraz z układami pomiarowymi „zielonej energii”,g. linie kablowe i telekomunikacyjne pomiędzy poszczególnymi Elektrowniami Wiatrowymi,h. transformatory SN/Nn oraz transformator mocy,i. drogi dojazdowe o nawierzchni z tłucznia do poszczególnych Elektrowni Wiatrowych, place montażowe? (pytanie oznaczone we wniosku nr 9)

Fragment:

Wnioskodawca uzyskał Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z którą - przedsięwzięcie polegające na budowie Elektrowni Wiatrowych wraz z GPZ „ Park Wiatrowy ... ”, zlokalizowane na terenie ... kwalifikuje się zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 6 oraz pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257 poz. 2573 ze zm.), do sporządzenia raportu i przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. W Decyzji wskazano miejsce lokalizacji 18 Elektrowni Wiatrowych oraz GPZ objętych przedsięwzięciem oraz wskazano m.in., że realizację Przedsięwzięcia należy prowadzić z użyciem maksymalnie 18 szt. Turbin Wiatrowych o nominalnej mocy znamionowej nie większej niż 2,1 MW, wysokości wieży pojedynczej Elektrowni Wiatrowej nieprzekraczającej 105 m, średnicy wirnika do 100 m i maksymalnej mocy akustycznej pojedynczej turbiny nieprzekraczającej 105 dB, Wnioskodawca został także, zgodnie z powyższą decyzją, zobowiązany do: zapewnienia właściwego gospodarowania odpadami wytworzonymi na etapie realizacji przedsięwzięcia (...)

2015
13
sie

Istota:

Zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie stawki ryczałtu.

Fragment:

Obecnie Wnioskodawca opłaca zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 5,5% od usług związanych z budową elektrowni wiatrowych (turbin wiatrowych). Natomiast od usług ich naprawy i konserwacji w wysokości 8,5%. (Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy świadczone przez Wnioskodawcę usługi podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych według stawki: 5,5% czy 8,5% - w części dotyczącej budowy elektrowni wiatrowych (turbin wiatrowych)... 5,5% czy 8,5% - w części dotyczącej naprawy i konserwacji elektrowni wiatrowych (turbin wiatrowych)... Zdaniem Wnioskodawcy, świadczone usługi, podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych według stawki: 5,5% - w części dotyczącej budowy elektrowni wiatrowych (turbin wiatrowych); 8,5% - w części dotyczącej naprawy i konserwacji elektrowni wiatrowych (turbin wiatrowych). W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.

2015
18
cze

Istota:

Czy jednorazowy czynsz uzyskany w związku z udostępnieniem przestrzeni powietrznej śmigłom elektrowni wiatrowej będzie mógł być opodatkowany na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych?

Fragment:

W dniu 20 lutego 2014 r. zawarła z firmą (inwestorem), która specjalizuje się w budowie elektrowni wiatrowych, umowę na udostępnienie nieruchomości pod śmigło elektrowni wiatrowej. Umowa została zawarta na czas określony - na 29 lat. Umowa ta stanowi, że elektrownia wiatrowa (wiatrak) będzie posadowiona na działce sąsiadującej z działką Wnioskodawczyni (właścicielem tej nieruchomości jest osoba trzecia), natomiast płaty śmigła elektrowni wiatrowej będą przekraczały przestrzeń powietrzną nad nieruchomością rolną Wnioskodawczyni. Inwestor wiatraka zastrzegł sobie w umowie możliwość wejścia na nieruchomość Wnioskodawczyni w celu naprawy lub konserwacji elektrowni wiatrowej, jeżeli zajdzie taka konieczność. Czynsz za udostępnienie przestrzeni powietrznej śmigłom elektrowni wiatrowej będzie płatny jednorazowo, najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem prac budowlanych, na rachunek bankowy Wnioskodawczyni. Na podstawie informacji uzyskanych od inwestora Wnioskodawczyni przypuszcza, że prace budowlane związane z posadowieniem wiatraka rozpoczną się w 2015 r. i w związku z tym Wnioskodawczyni zostanie zapłacony jednorazowy czynsz zgodnie z zawartą umową. W piśmie z dnia 18 maja 2015 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawczyni wskazała, że: Umowa o udostępnienie nieruchomości pod śmigło zawarta została na podstawie przepisów ustawy Kodeks cywilny (zwanej dalej: k.c.).