Elektrownia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to elektrownia. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
19
sie

Istota:

W zakresie opodatkowania wyrobów węglowych

Fragment:

ILPP3/443-27/09-3/TW ), w której stwierdza się, że „ czynnością podlegającą opodatkowaniu jest zużycie energii elektrycznej pochodzącej z nielegalnego poboru, a podmiotem zobowiązanym do zapłaty akcyzy zużywający tą energię elektryczną. ” Zdaniem Elektrowni analogiczny sposób określenia podatnika akcyzy powinien znaleźć zastosowanie w przypadku kradzieży wyrobów węglowych, co prowadziłoby do konkluzji, że podatnikiem tym nie jest Wnioskodawca. Ad. 4. Zdaniem Elektrowni prowadzona przez nią ewidencja wyrobów węglowych nabywanych na cele zwolnione z opodatkowania akcyzą ze względu na przeznaczenie powinna zawierać ilości wynikające z jej systemów pomiarowych. Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy Zdaniem Elektrowni zawierane przez nią umowy na dostawy węgla i zawarte w nich postanowienia w zakresie (i) ilości węgla jaką dostawca oraz Wnioskodawca uznają za dostarczoną do Elektrowni oraz (ii) ilości węgla, która będzie stanowiła podstawę do określenia kwoty należnej (ceny) dla potrzeb rozliczeń podatku VAT jest okolicznością niemającą wpływu na ilość wyrobów węglowych odzwierciedlaną w prowadzonej przez Elektrownię ewidencji dla potrzeb akcyzy. Elektrownia jako podmiot produkujący energię elektryczną jest uprawniona do nabywania wyrobów węglowych zwolnionych z opodatkowania podatkiem akcyzowym ze względu na przeznaczenie. Na uwagę zasługuje to, iż sama okoliczność przeznaczenia nabywanego węgla/miału węglowego nie jest wystarczającą przesłanką do zastosowania zwolnienia z podatku akcyzowego.

2012
5
lip

Istota:

1. Czy w związku z nabyciem wyrobów węglowych i ich przemieszczaniem do Elektrowni, po stronie Wnioskodawcy powstają ubytki wyrobów węgłowych? Jeżeli nie, to czy podmiotem uprawnionym do wystąpienia do naczelnika urzędu celnego o wydanie decyzji w zakresie ustalenia norm dopuszczalnych ubytków jest w analizowanym stanie faktycznym dostawca wyrobów węgłowych?2. Czy Elektrownia jest zobowiązana do zapłaty podatku akcyzowego w przypadku powstawania strat wyrobów węgłowych w trakcie ich transportu?3. Czy Elektrownia będzie zobowiązana do zapłaty podatku akcyzowego od skradzionej ilości wyrobów węglowych? Jeżeli Elektrownia nie będzie zobowiązana do zapłaty podatku akcyzowego od skradzionych wyrobów węglowych, czy podmiotem tym będzie sprawca czynu zabronionego?4. Czy ilość węgla wpisywana w prowadzonej przez Wnioskodawcę ewidencji wyrobów węglowych zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie powinna wynikać ze wskazań układu pomiarowego dostawcy wyrobów, z ilości wskazanych na wystawionej przez dostawcę fakturze (w tym fakturze korygującej), czy z systemów pomiarowych Wnioskodawcy?

Fragment:

ILPP3/443-27/09-3/TW ), w której stwierdza się, że „ czynnością podlegającą opodatkowaniu jest zużycie energii elektrycznej pochodzącej z nielegalnego poboru, a podmiotem zobowiązanym do zapłaty akcyzy zużywający tą energię elektryczną. ” Zdaniem Elektrowni analogiczny sposób określenia podatnika akcyzy powinien znaleźć zastosowanie w przypadku kradzieży wyrobów węglowych, co prowadziłoby do konkluzji, że podatnikiem tym nie jest Wnioskodawca. Ad 4. Zdaniem Elektrowni prowadzona przez nią ewidencja wyrobów węglowych nabywanych na cele zwolnione z opodatkowania akcyzą ze względu na przeznaczenie powinna zawierać ilości wynikające z jej systemów pomiarowych. Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy Zdaniem Elektrowni zawierane przez nią umowy na dostawy węgla i zawarte w nich postanowienia w zakresie (i) ilości węgla jaką dostawca oraz Wnioskodawca uznają za dostarczoną do Elektrowni oraz (ii) ilości węgla, która będzie stanowiła podstawę do określenia kwoty należnej (ceny) dla potrzeb rozliczeń podatku VAT jest okolicznością niemającą wpływu na ilość wyrobów węglowych odzwierciedlaną w prowadzonej przez Elektrownię ewidencji dla potrzeb akcyzy. Elektrownia jako podmiot produkujący energię elektryczną jest uprawniona do nabywania wyrobów węglowych zwolnionych z opodatkowania podatkiem akcyzowym ze względu naprzeznaczenie. Na uwagę zasługuje to, iż sama okoliczność przeznaczenia nabywanego węgla/miału węglowego nie jest wystarczającą przesłanką do zastosowania zwolnienia z podatku akcyzowego.

2011
1
mar

Istota:

Jak należy ustalić wartość początkową środka trwałego oraz wysokość odpisów amortyzacyjnych dla elektrowni napędzanych wiatrem?

Fragment:

Ośrodek Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi poinformował wnioskodawcę, iż elektrownie wiatrowe składające się m. in. z kolumny, gondoli, łopaty, osprzętu elektryczno-elektronicznego oraz fundamentu mieszczą się w Klasyfikacji środków trwałych w grupie 2 rodzaj 201 - "elektrownie", natomiast same zespoły wiatrowo-elektryczne mieszczą się w grupie 3 rodzaj 346 - "zespoły wiatrowo-elektryczne". W przedmiotowej sprawie bezspornym jest, iż podatnik po zakupie urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej wykonał szereg prac inwestycyjnych, w wyniku których powstały gotowe i zdatne do używania środki trwałe, których elementy bezsprzecznie wskazują, że należy je zakwalifikować do obiektów inżynierii lądowej i wodnej jako elektrownie - grupa 2 rodzaj 201 Klasyfikacji środków trwałych (elektrownie napędzane wiatrem). Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej przedmiotowych środków trwałych nie można zaliczyć do wskazanej przez wnioskodawcę grupy 2 rodzaj 200 "wieże wiertnicze, wieżomaszty", gdyż rodzaj ten obejmuje jedynie budowle dla górnictwa i kopalnictwa. Organ podatkowy nie może zgodzić się również ze stanowiskiem podatników, iż w ramach rodzaju 201 "elektrownie" w Klasyfikacji środków trwałych nie wymieniono elektrowni wiatrowych. W klasyfikacji tej wskazano bowiem, iż rodzaj 201 grupy 2 - "elektrownie" obejmuje m.in. elektrownie napędzane wiatrem. W związku z powyższym, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu uważa, iż stanowisko wnioskodawcy w zakresie klasyfikacji przedmiotowych środków trwałych jest nieprawidłowe.