Ekwiwalentność | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ekwiwalentność. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lut

Istota:

Czy wydatki poniesione przez sąsiada podatnika na nadbudowę budynku mieszkalnego stanowiącego własność podatnika spowodują obowiązek zapłaty podatku ?

Fragment:

(...) Stosownie do art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. z 2000 r. Dz. U. Nr 14, poz. 176 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52 i 52a oraz dochodów, od których na podstawie przepisów ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. W myśl art. 9 ust. 2 tej ustawy dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24 - 25 nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów. Zgodnie z art. 11 ust. 1 cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodami, z zastrzeżeniem art. 14 - 16, art. 17 ust. 1 pkt 6 i 9, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości (...)

2011
1
lut

Istota:

- dotyczy otrzymanego nieodpłatnie świadczenia w postaci gabinetu pielęgniarskiego.

Fragment:

(...) Stosownie do art. 14a § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 930 ze zm.) zwróciliście się Państwo pismem z dnia 20.08.2004 r. z prośbą o udzielenie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w przedmiocie otrzymanych nieodpłatnych świadczeń w postaci gabinetów pielęgniarskich służących do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług zdrowotnych w szkołach. Działając na podstawie art. 14a § 1 cyt. ustawy - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie odpowiadając na powyższe zapytanie wyjaśnia co następuje: zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.) przychodem z działalności gospodarczej jest również wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczonych zgodnie z art. 11 ust. 2 - 2b, z wyjątkiem otrzymanych od osób zaliczonych do I (...)