Ekwiwalent pieniężny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ekwiwalent pieniężny. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
28
maj

Istota:

Obowiązki płatnika w związku z wypłatą pracownikom ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży

Fragment:

Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego i powołane wyżej przepisy prawa należy stwierdzić, że przyznany pracownikowi ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży służbowej (koszul z logo firmy) stanowi przychód pracownika ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednakże, z uwagi na to, że ekwiwalent ten zostanie przyznany zgodnie z przepisami bhp, będzie korzystał ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji, Wnioskodawca jako płatnik nie będzie zobowiązany do naliczania, pobierania i odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych z tego tytułu. W związku z powyższym, stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym wypłacany pracownikom ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży nie stanowi dla nich dodatkowego przychodu należało uznać za nieprawidłowe, ponieważ jest to przychodów pracownika ze stosunku pracy, ale korzystający ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych. Mając na uwadze treść przepisu art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) zauważyć należy, że w przedmiotowej sprawie Organ podatkowy wydając interpretację indywidualną przepisów prawa opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę.

2015
29
lip

Istota:

Czy deputat węglowy otrzymywany przez wdowę po zmarłym emerycie, będącym uprzednio pracownikiem Przedsiębiorstwa ......, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Zatem, mając na uwadze przepis art. 21 ust. 1 pkt 92 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, świadczenia otrzymywane przez członków rodzin zmarłych pracowników oraz zmarłych emerytów lub rencistów na podstawie ustawy o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw ....., korzystają ze zwolnienia z opodatkowania określonego w cyt. przepisie, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł. Z wniosku wynika, że mąż Wnioskodawczyni od 1965 r. do 1990 r. był pracownikiem Przedsiębiorstwa ..... . Mąż Wnioskodawczyni zmarł w styczniu 2013 r. Wnioskodawczyni jako wdowa po zmarłym pracowniku Przedsiębiorstwa ..... otrzymała ekwiwalent pieniężny za bezpłatny węgiel. Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego i przytoczone przepisy prawne stwierdzić należy, że przedmiotowe świadczenie, tj. deputat węglowy należny Wnioskodawczyni na podstawie ustawy o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw ....... jako wdowie po zmarłym emerycie, zatrudnionym uprzednio w Przedsiębiorstwie ....., korzysta – na mocy art. 21 ust. 1 pkt 92 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł. Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe.

2014
9
sty

Istota:

Czy Wnioskodawca zobowiązany jest pobierać na podstawie art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłacanego pracownikowi ekwiwalentu pieniężnego w wysokości określonej w przedstawianych przez pracownika fakturach VAT za używanie telefonu komórkowego, telefonu stacjonarnego oraz komputera wraz z urządzeniami peryferyjnymi do komunikowania się za pośrednictwem internetu, czy też ekwiwalent ten jest zwolniony od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 13 ww. ustawy?

Fragment:

W związku z powyższym Wnioskodawca nie jest zobowiązany na podstawie art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłacanego pracownikowi ekwiwalentu pieniężnego w wysokości określonej w przedstawianych przez pracownika fakturach VAT za używanie telefonu komórkowego, telefonu stacjonarnego oraz komputera wraz z urządzeniami peryferyjnymi do komunikowania się za pośrednictwem Internetu. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Na wstępie zaznacza się, iż przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawcy w zakresie skutków podatkowych wypłaty pracownikowi ekwiwalentu pieniężnego za używanie telefonu komórkowego, telefonu stacjonarnego oraz komputera wraz z urządzeniami peryferyjnymi do komunikowania się za pośrednictwem internetu. W zakresie skutków podatkowych wypłaty pracownikowi ekwiwalentu pieniężnego za przejazdy autostradami wydano odrębne rozstrzygnięcie znak: IBPB II/1/415-792/13/ASz. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

2014
9
sty

Istota:

Czy Wnioskodawca zobowiązany jest pobierać na podstawie art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłacanego pracownikowi ekwiwalentu pieniężnego w wysokości określonej w przedstawianych przez pracownika zbiorczych miesięcznych rachunkach za przejazdy autostradami, czy też ekwiwalent ten jest zwolniony od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) lub art. 21 ust. 1 pkt 13 ww. ustawy?

Fragment:

W tym miejscu należy zauważyć, że wypłata pracownikowi ekwiwalentu pieniężnego za przejazdy autostradami może być także uznana jako zwolniona z przychodu pracownika na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z uwagi na to, że pracownik wykorzystuje w tym celu urządzenie będące jego własnością, tj. urządzenie do naliczania opłat za przejazdy autostradami, a pracodawca zwraca mu na podstawie zawartego porozumienia koszty za używanie tego urządzenia w postaci ekwiwalentu pieniężnego. Mając na uwadze powyższe Wnioskodawca nie jest zobowiązany na podstawie art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłacanego pracownikowi ekwiwalentu pieniężnego w wysokości określonej w przedstawianych przez pracownika zbiorczych miesięcznych rachunkach za przejazdy autostradami. Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam, co następuje: Na wstępie zaznacza się, iż przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawcy w zakresie skutków podatkowych wypłaty pracownikowi ekwiwalentu pieniężnego za przejazdy autostradami W zakresie skutków podatkowych wypłaty pracownikowi ekwiwalentu pieniężnego za używanie telefonu komórkowego, telefonu stacjonarnego oraz komputera wraz z urządzeniami peryferyjnymi do komunikowania się za pośrednictwem internetu wydano odrębne rozstrzygnięcie znak: IBPB II/1/415-791/13/ASz.

2013
27
kwi

Istota:

Czy w przypadku wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za umundurowanie, odzież roboczą oraz środki ochrony indywidualnej - ekwiwalent ten podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Z treści wniosku wynika, iż Wnioskodawca rozważa możliwość wypłacania ekwiwalentu pieniężnego m.in. za odzież roboczą oraz środki ochrony indywidualnej. Skoro zatem w sytuacji przedstawionej we wniosku wypłata ekwiwalentu pieniężnego za odzież roboczą oraz środki ochrony indywidualnej – jak wskazuje Wnioskodawca - nie będzie przysługiwała na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, a jedynie na podstawie obowiązującego u Wnioskodawcy „ regulaminu pracy ”, to nie zostaną spełnione przesłanki art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wobec tego przyznany pracownikom ekwiwalent pieniężny za odzież roboczą oraz środki ochrony indywidualnej będzie stanowił podlegający opodatkowaniu przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ww. ustawy. Powyższe oznacza, że w części dotyczącej ekwiwalentu pieniężnego za odzież roboczą oraz środki ochrony indywidualnej stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawc Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie ul.

2013
4
sty

Istota:

Czy wypłacony ekwiwalent pieniężny za materiały piśmienne dla nauczycieli i pracowników administracji będzie stanowił przychód pracownika ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Biura – 31 maja 2012 r.), uzupełnionym w dniu 02 sierpnia 2012 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za materiały piśmienne – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 31 maja 2012 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za materiały piśmienne. Z uwagi na braki formalne wniosku, pismem z dnia 26 lipca 2012 r. znak: IBPB II/1/415-560/12/BJ wezwano Wnioskodawcę do jego uzupełnienia. Przedmiotowy wniosek uzupełniono w dniu 02 sierpnia 2012 r. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Pracodawca zamierza wypłacić pracownikom, tzn. nauczycielom i pracownikom administracji ekwiwalent za materiały piśmienne (długopisy, ołówki, cienkopisy, itp.) używane przez pracowników przy wykonywaniu pracy na rzecz pracodawcy. Materiały, za używanie których pracodawca wypłaci pracownikom ekwiwalent pieniężny stanowią własność pracownika. Ekwiwalent wypłacony zostanie zgodnie z przepisami wewnętrznymi, tzn. zarządzeniem Dyrektora w sprawie wysokości kwoty zakupu lub wypłaty ekwiwalentu za materiały piśmienne dla nauczycieli i pracowników administracji, w którym ustalone zostały zasady wypłaty i kwota ekwiwalentu.

2012
24
lut

Istota:

Czy wypłacany ekwiwalent na rzecz Pani B. będzie dla wnioskodawczyni kosztem uzyskania przychodu z tytułu najmu przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych lub czy ten ekwiwalent pomniejszy podstawę do opodatkowania przy opodatkowaniu w formie ryczałtu ewidencjonowanego?

Fragment:

W wyniku zawarcia ugody przed Sądem wnioskodawczyni powiększyła lokal handlowy, do którego Pani B. przysługiwało prawo dożywotniego użytkowania o swoją część, zobowiązując się jednocześnie do comiesięcznej wypłaty ekwiwalentu pieniężnego na rzecz Pani B. Gdyby wnioskodawczyni nie zobowiązała się do ponoszenia przedmiotowych wydatków, to nie mogłaby w pełni dysponować lokalem handlowym, który powstał w wyniku połączenia i którego najem będzie dla wnioskodawczyni źródłem przychodu. Zatem wydatki na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego na rzecz Pani B., jako wydatki ponoszone w celu osiągnięcia przychodu, wnioskodawczyni może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów z tytułu najmu pod warunkiem ich należytego udokumentowania. W tej części stanowisko wnioskodawczyni uznać należy zatem za prawidłowe. Wątpliwości wnioskodawczyni budzi także to, czy może ona pomniejszyć podstawę opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym o wypłacany na rzecz Pani B. ekwiwalent pieniężny. Zgodnie z art. 2 ust. 1a powołanej wyżej ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

2012
6
sty

Istota:

Czy Wnioskodawca, jest zobowiązany, jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, do wystawienia informacji PIT-8C osobom pobierającym rentę rodzinną po zmarłym pracowniku, emerycie lub renciście, którym wypłacany jest ekwiwalent pieniężny za energię elektryczną?

Fragment:

Na podstawie Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy wypłacany jest ekwiwalent pieniężny za energię elektryczną osobom pobierającym rentę rodzinną po zmarłym pracowniku, emerycie lub renciście. Od tego przychodu nie jest odprowadzany podatek na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 92 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – zwolnione z tego podatku są świadczenia rzeczowe lub ekwiwalenty pieniężne w zamian tych świadczeń, przysługujące na podstawie odrębnych przepisów członkom rodzin zmarłych pracowników oraz zmarłych emerytów i rencistów do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280,00 zł. Wnioskodawca dodaje, iż kwota ekwiwalentu nie przekracza w roku podatkowym kwoty 2.280,00 zł. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy Wnioskodawca, jest zobowiązany, jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, do wystawienia informacji PIT-8C ww. osobom... Zdaniem Wnioskodawcy, wypłacony osobom pobierającym rentę rodzinną po zmarłym pracowniku, emerycie, renciście ekwiwalent pieniężny za energię elektryczną korzysta ze zwolnienia do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280,00 zł, co w konsekwencji nie rodzi obowiązku wystawienia informacji PIT-8C. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

2011
17
gru

Istota:

Czy Spółka poprawnie postąpiła wypłacając żołnierzowi zwolnionemu z zawodowej służby wojskowej ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, od którego płatnik naliczył zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 19% na zasadach ogólnych i uwzględnił ją w deklaracji PIT-4?
Czy kwota w/w ekwiwalentu powinna zostać również uwzględniona w informacji rocznej PIT-11?

Fragment:

Natomiast należności pieniężne wypłacane na rzecz zwolnionych żołnierzy, o których mowa w art. 95 pkt 2 w/w ustawy t.j. ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy, są ściśle związane ze świadczeniem przez pracownika pracy, czyli ze stosunkiem służbowym żołnierza. Stosownie do art. 12 ust. 1 powołanej wyżej ustawy za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za nie wykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. W ocenie Naczelnik tut. Urzędu Skarbowego w przedmiotowym stanie faktycznym, wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy żołnierzom zawodowym zwalnianym ze stałej służby wojskowej należy zaliczyć do przychodów ze stosunku pracy określonych w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od których płatnik obowiązany jest pobrać zaliczkę na podatek dochodowy, a po zakończeniu roku podatkowego winien wykazać je w informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek PIT-11/8B za rok w którym zostały wypłacone bądź postawione do dyspozycji.

2011
1
wrz

Istota:

Czy ekwiwalent pieniężny za pranie, konserwowanie i naprawę odzieży roboczej i obuwia roboczego podlega obecnie zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

W związku z powyższym zadano następujące pytanie w zakresie opodatkowania ekwiwalentu pieniężnego za pranie, konserwowanie i naprawę odzieży roboczej oraz obuwia roboczego. Czy ekwiwalent pieniężny za pranie, konserwowanie i naprawę odzieży roboczej i obuwia roboczego podlega obecnie zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawcy, ekwiwalent pieniężny za pranie, konserwowanie i naprawę odzieży roboczej podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych. Art. 21 ust. 1 pkt 11 stanowi bowiem, że wolne od podatku dochodowego są świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia przysługujące na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, jeżeli zasady ich przyznawania wynikają z odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw. Ekwiwalent pieniężny za pranie, konserwowanie i naprawę odzieży i obuwia roboczego wypłacany jest w oparciu o Kodeks Pracy – art. 237 6 , 237 7 (t. j. Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 z późn. zm.) W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie opodatkowania ekwiwalentu pieniężnego za pranie, konserwowanie i naprawę odzieży roboczej oraz obuwia roboczego uznaje się za prawidłowe.