Ekwiwalent | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ekwiwalent. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
11
sty

Istota:

1. Czy wypłacany pracownikom MGOPS ekwiwalent za używanie własnego obuwia i odzieży roboczej stanowi dla pracowników przychód z tytułu stosunku pracy w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, i czy w związku z tym wypłacany ekwiwalent stanowi podstawę do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
2. Czy ekwiwalent za pranie odzieży roboczej jest opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Z uwagi na trudności wynikające w ustaleniu rzeczywistych kosztów prania, kwota ekwiwalentu za pranie odzieży została ustalona w drodze porozumienia, jest to kwota ryczałtowa. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy wypłacany pracownikom MGOPS w C. ekwiwalent za używanie własnego obuwia i odzieży roboczej stanowi dla pracowników przychód z tytułu stosunku pracy w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, i czy w związku z tym wypłacany ekwiwalent stanowi podstawę do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Czy ekwiwalent za pranie odzieży roboczej jest opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Zdaniem Wnioskodawcy ekwiwalent za używanie własnego obuwia i odzieży roboczej stanowi dla pracowników przychód ze stosunku pracy, zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podlega zwolnieniu z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11 ww. ustawy. Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej również podlega zwolnieniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.

2016
4
sie

Istota:

Zwolnienie przedmiotowe z tytułu ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej.

Fragment:

Jako ekwiwalent, wypłacane pracownikowi kwoty mają stanowić rekompensatę kosztów przez niego poniesionych. Wysokość kosztów może być ustalana we wzajemnym porozumieniu pracodawcy i pracownika. Podkreślenia wymaga, że przepisy prawa pracy nie są przepisami podatkowymi, wobec czego tut. organ nie posiada kompetencji do ich autorytarnej interpretacji. W celu ostatecznego rozstrzygnięcia wątpliwości w zakresie podstaw do wypłaty wysokości ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej należy zwrócić się do organów właściwych dla spraw pracowniczych i bhp. Przepisy ustawy podatkowej nie stawiają szczególnych wymogów dla możliwości zwolnienia tego rodzaju ekwiwalentu od opodatkowania. Warunkiem zwolnienia jest wyłącznie to, by prawo do ekwiwalentu i zasady jego przyznawania wynikały z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy. W przedstawionym we wniosku stanie faktycznym Wnioskodawca wskazał, że wypłata ekwiwalentu wynikać będzie z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że wypłacany przez Wnioskodawcę ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, jeżeli istotnie, jak wskazał Wnioskodawca, ekwiwalent ten zostanie przyznany zgodnie z przepisami bhp, będzie korzystał ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2016
28
lip

Istota:

Czy jednorazowa wypłata pracownikowi ekwiwalentu z góry w wysokości udokumentowanej wartości sprzętu za świadczenie pracy przy jego użyciu przez okres co najmniej 24 miesięcy od dnia wypłaty podlegać będzie zwolnieniu z art. 21 ust. 1 pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób i fizycznych oraz w związku z tym spółka jako płatnik nie będzie obowiązana do pobrania zaliczki na podatek dochodowy z tego tytułu na podstawie art. 31 w/w ustawy.

Fragment:

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 13 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych są ekwiwalenty pieniężne za używane przez pracowników przy wykonywaniu pracy narzędzia, materiały lub sprzęt, stanowiące ich własność. Z powyższego przepisu wynika, że zwrot kosztów poniesionych przez pracownika z ww. tytułu ma zastosowanie po spełnieniu łącznie kilku warunków: ekwiwalent musi być wypłacony w pieniądzu, kwota ekwiwalentu powinna odpowiadać poniesionym przez pracownika wydatkom, to znaczy musi zachodzić racjonalny związek pomiędzy kwotą wypłaconą pracownikowi a wartością używanych dla celów pracodawcy narzędzi, materiałów lub sprzętu należących do pracownika oraz stopniem zużycia rzeczy dokonanego w trakcie tego używania, narzędzia, materiały lub sprzęt muszą stanowić własność pracownika, narzędzia, materiały lub sprzęt należące do pracownika muszą być wykorzystywane przy wykonywaniu pracy na rzecz pracodawcy. Ekwiwalent nie zawsze będzie oznaczał zwrot faktycznie poniesionych wydatków przez pracownika. Jako kwotę ekwiwalentu można przyjąć z góry określoną sumę, która spełni przesłanki warunkujące uznanie jej za ekwiwalent. Z opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, Wnioskodawca jest pracodawcą, płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych.

2015
1
gru

Istota:

Pracodawca zamierza skorzystać ze zwolnienia w stosunku do wypłaty ekwiwalentu za pranie z podatku PIT na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11 updof - czy stanowisko pracodawcy będzie prawidłowe, jeżeli zwolni przychód dotyczący ekwiwalentu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11 updof?

Fragment:

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie stawiają szczególnych wymogów dla możliwości zwolnienia tego rodzaju ekwiwalentu od opodatkowania. Warunkiem zwolnienia jest wyłącznie to, by prawo do ekwiwalentu i zasady jego przyznawania wynikały z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy. Podkreślenia przy tym wymaga, że przepisy prawa pracy nie są przepisami podatkowymi, wobec czego tut. organ nie posiada kompetencji do ich autorytarnej interpretacji. W celu ostatecznego rozstrzygnięcia wątpliwości w zakresie podstaw do wypłaty wysokości ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej należy zwrócić się do organów właściwych dla spraw pracowniczych i bhp. Zatem ekwiwalent pieniężny, o którym mowa w stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym jest ekwiwalentem korzystającym ze zwolnienia od podatku na mocy art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o ile prawo do tego ekwiwalentu i zasady jego przyznawania wynikają z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy. W związku z czym stanowisko Wnioskodawcy, że wypłacany ekwiwalent zwolniony jest z podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

2015
29
lip

Istota:

Czy wypłacany strażnikom miejskim ekwiwalent za czyszczenie przedmiotów mundurowych podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

Fragment:

Skoro zatem z przepisów Kodeksu pracy wynika, że to pracodawca jest zobowiązany do prania, konserwacji, naprawy, odpylania i odkażania stosowanych środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, a w przypadku braku możliwości prania odzieży roboczej wypłaty ekwiwalentu w wysokości kosztów poniesionych przez pracownika to wysokość ekwiwalentu wypłacanego pracownikowi może być ustalona także w sposób inny, niż tylko na podstawie dokumentów przedłożonych przez pracownika. Jako ekwiwalent, wypłacane pracownikowi kwoty mają stanowić rekompensatę kosztów przez niego poniesionych. Wysokość kosztów może być ustalana we wzajemnym porozumieniu pracodawcy i pracownika. Jak wynika z przedstawionego zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca w 2015 r. na podstawie art. 2379 § 2 i 3 Kodeksu pracy będzie wypłacać strażnikom jednorazowy ekwiwalent pieniężny za czyszczenie przedmiotów mundurowych oraz w przypadku zanieczyszczenia umundurowania bez winy pracownika podczas wykonywania obowiązków służbowych. Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, iż przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie stawiają szczególnych wymogów dla możliwości zwolnienia tego rodzaju ekwiwalentu od opodatkowania. Warunkiem zwolnienia jest wyłącznie to, by prawo do ekwiwalentu i zasady jego przyznawania wynikały z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy. W świetle powołanych powyżej przepisów należy zatem uznać, iż wypłacany strażnikom miejskim ekwiwalent za pranie umundurowania jest wolny od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2015
8
lip

Istota:

Czy Spółka jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych jest zobowiązana do doliczania do przychodu podatkowego i pobierania zaliczki na podatek dochodowy od wpłacanego pracownikom magazynowym i pracownikom gospodarczym ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej / stroju służbowego?

Fragment:

Ustawa o PIT nie zawiera szczegółowych wytycznych odnośnie tego, jak kalkulować wysokość ekwiwalentu za pranie strojów służbowych. Ze słownikowej definicji pojęcia „ ekwiwalent ” wynika natomiast, iż jego główną cechą jest zastępowanie innej rzeczy o równoważnej wartości. W związku z tym art. 21 ust. 1 pkt 11) ustawy o PIT powinien być interpretowany w ten sposób, iż zwolnieniu podatkowemu będzie podlegała kwota ekwiwalentu odpowiadająca kosztowi, jaki ponosi / może ponieść pracownik za pranie odzieży roboczej. Ustawodawca nie wymaga, aby ekwiwalent był ustalany tylko na podstawie udokumentowanych wydatków rzeczywiście ponoszonych przez pracowników. Ekwiwalent ma jedynie rekompensować pracownikom koszt samodzielnego prania stroju służbowego. Taki ekwiwalent może zatem być ustalony ryczałtowo na podstawie cen, jakie obowiązują w pralniach chemicznych. Istotne bowiem jest, aby kwota ekwiwalentu równoważyła koszt prania ubioru roboczego. Dla zastosowania zwolnienia podatkowego wystarczającym jest, aby wysokość ekwiwalentu została ustalona w wewnętrznym zarządzeniu Spółki. W świetle powyższych uwag, Spółka wypłacając swoim pracownikom ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej może stosować zwolnienie podatkowe. Ekwiwalent jest bowiem należny pracownikom zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy, a obowiązek jego wypłaty wynika bezpośrednio z przepisów o randze ustawowej, tj. z Kodeksu Pracy.

2015
10
maj

Istota:

Czy wypłacone na podstawie złożonych rachunków ekwiwalenty sędziowskie, które nie przekraczają każdorazowo kwoty 200 złotych należy opodatkować ryczałtowo pobierając tylko 18% podatku czy też należy naliczyć koszty uzyskania przychodu w wysokości 20%?

Fragment:

Natomiast wypłaty sędziemu należności (ekwiwalentu sędziowskiego) dokonuje klub sportowy na podstawie rachunku sędziowskiego (na druku „ delegacji sędziowskiej ”). Zatem inny podmiot deleguje sędziego (związek sportowy), a inny wypłaca mu należność sędziowską (Wnioskodawca). Sędziego i Wnioskodawcę nie łączy więc żadna umowa. Rachunek stanowiący podstawę wypłaty ekwiwalentu sędziowskiego nie jest bowiem tożsamy z umową. W konsekwencji brak między stronami umowy oznacza, że nawet w sytuacji gdy kwota ekwiwalentu sędziowskiego wynikająca z rachunku nie przekracza 200 zł, należność ta nie podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy. W związku z powyższym, ekwiwalent sędziowski, bez względu na jego wysokość, podlega opodatkowaniu na ogólnych zasadach. Wnioskodawca jest zatem obowiązany, do poboru od ekwiwalentu sędziowskiego zaliczki na podatek dochodowy, na zasadach określonych w art. 41 ust. 1 ustawy. W świetle powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe. Z tych względów należało zmienić z urzędu interpretację indywidualną z dnia 10 października 2011 r. Nr IBPB II/1/415-663/11/MK, wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, gdyż stwierdzono jej nieprawidłowość.

2015
12
lut

Istota:

1)Czy ekwiwalent pieniężny za umundurowanie strażnika, stanowić będzie przychód pracownika, od którego Wnioskodawca ma obowiązek obliczyć i pobrać zaliczkę na podatek?
2)Czy wypłacony zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Generalnego Wnioskodawcy na podstawie art. 2377, 2378, 2379 Kodeksu pracy ekwiwalent za pranie tekstylnych przedmiotów umundurowania strażnika będzie stanowił przychód pracownika, od którego Wnioskodawca ma obowiązek obliczyć i pobrać zaliczkę na podatek dochodowy

Fragment:

Strażnikowi przysługuje pełny ekwiwalent pieniężny za umundurowanie, którego czas eksploatacji przekroczy określone normy, pod warunkiem, że poszczególne sorty mundurowe zachowają wymagane walory użytkowe. Wartość ekwiwalentu za umundurowanie Wnioskodawca ustala wyliczając miesięczne stawki amortyzacji poszczególnych sortów mundurowych, według aktualnie obowiązujących cen rynkowych. Ekwiwalent, o którym mowa naliczany jest za pełne przepracowane okresy miesięczne i wypłacany w IV kwartale każdego roku kalendarzowego, za który przysługuje. Ponadto strażnikowi przysługuje, zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Generalnego, ekwiwalent pieniężny za pranie (czyszczenie chemiczne) tekstylnych przedmiotów umundurowania, na podstawie art. 2377, 2378, 2379 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502). Wnioskodawca roczną wysokość ekwiwalentu pieniężnego za pranie (czyszczenie) umundurowania wylicza na początku roku kalendarzowego według najniższych cen usług ustalonych w trzech punktach pralniczych. Na mocy art. 21 ust. 1 pkt 11 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia, przysługujące na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, jeżeli zasady ich przyznawania wynikają z odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw.

2015
18
sty

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych - zwolnienia przedmiotowe.

Fragment:

Jednakże na mocy art. 21 ust. 1 pkt 11 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia, przysługujące na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, jeżeli zasady ich przyznawania wynikają z odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw. W tym miejscu wskazać należy, że warunkiem zwolnienia jest wyłącznie to, by prawo do ekwiwalentu i zasady jego przyznawania wynikały z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy. Z informacji przedstawionych przez Wnioskodawcę wynika, że ekwiwalenty pieniężne za używanie własnej odzieży i obuwia oraz za pranie odzieży roboczej jest wypłacany pracownikom na podstawie przepisów Kodeksu pracy. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że wypłata ekwiwalentów pieniężnych za używanie własnej odzieży i obuwia oraz za pranie odzieży roboczej – stanowiących przychody ze stosunku pracy – z uwagi na fakt, że ekwiwalenty te zostały przyznane zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, korzystają ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy, że wypłata pracownikom ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia nie jest przychodem pracownika, lecz rekompensatą za korzystanie z prywatnej odzieży podczas wykonywania obowiązków służbowych – należało uznać za nieprawidłowe.

2014
7
paź

Istota:

Czy ekwiwalent za pranie odzieży roboczej zwolniony jest z podatku dochodowego?

Fragment:

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, iż przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie stawiają szczególnych wymogów dla możliwości zwolnienia tego rodzaju ekwiwalentu od opodatkowania. Warunkiem zwolnienia jest wyłącznie to, by prawo do ekwiwalentu i zasady jego przyznawania wynikały z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy. Podkreślenia przy tym wymaga, iż przepisy prawa pracy nie są przepisami podatkowymi, wobec czego tut. Organ nie posiada kompetencji do ich autorytarnej interpretacji. W celu ostatecznego rozstrzygnięcia wątpliwości w zakresie podstaw do wypłaty wysokości ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej należy zwrócić się do organów właściwych dla spraw pracowniczych i bhp. Zatem ekwiwalent pieniężny, o którym mowa w stanie faktycznym jest ekwiwalentem korzystającym ze zwolnienia od podatku na mocy art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o ile prawo do tego ekwiwalentu i zasady jego przyznawania wynikają z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy. W związku z czym stanowisko Wnioskodawcy, że wypłacany ekwiwalent zwolniony jest z podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz że nie stanowi podstawy do naliczania podatku dochodowego od osób fizycznych ponieważ jest ekwiwalentem świadczeń rzeczowych, wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – należało uznać za prawidłowe.